Law & the Common Good

For so to interpose a little ease,
Let our frail thoughts dally with false surmise.

—John Milton, Lycidas

Aristotle, Nichomachean Ethics

1155a20-25.

Friendship seems to hold cities together. Lawgivers are more attentive to friendship than to justice because their central aim is concord (which is not unlike friendship), and they are keen to do away with discord (enmity, that is).

ἔοικε δὲ καὶ τὰς πόλεις συνέχειν ἡ φιλία, καὶ οἱ νομοθέται μᾶλλον περὶ αὐτὴν σπουδάζειν ἢ τὴν δικαιοσύνην: ἡ γὰρ ὁμόνοια ὅμοιόν τι τῇ φιλίᾳ ἔοικεν εἶναι, ταύτης δὲ μάλιστ᾽ ἐφίενται καὶ τὴν στάσιν ἔχθραν οὖσαν μάλιστα ἐξελαύνουσιν . . .

1160a10.

It seems the political community is a beneficial resource: it brings people together in the first instance, and then it keeps them together. This is what lawgivers aim to achieve, and justice is said to be that which confers universal benefits.

καὶ ἡ πολιτικὴ δὲ κοινωνία τοῦ συμφέροντος χάριν δοκεῖ καὶ ἐξ ἀρχῆς συνελθεῖν καὶ διαμένειν: τούτου γὰρ καὶ οἱ νομοθέται στοχάζονται, καὶ δίκαιόν φασιν εἶναι τὸ κοινῇ συμφέρον.

color photograph of supreme court justice john roberts smiling

Larry Benn has a B.A. in English Literature from Harvard College, an M.Phil in English Literature from Oxford University, and a J.D. from Yale Law School. Making amends for a working life misspent in finance, he’s now a hobbyist in ancient languages and blogs at featsofgreek.blogspot.com.

Screaming and Intemperance of Words

Seneca, De Clementia, 7

“A cruel reign is churning and dark with shadows; meanwhile, people shudder and grow pale at the surprising sound, even as the one who causes the confusion trembles too. Someone is forgiven more easily in private affairs for seeking vengeance for themselves. For they can be wounded and the sorrow comes from the injury and they fear being scorned. It seems that it is weakness for the wounded not to return the favor rather than mercy.

But the one for whom vengeance is easy earns certain praise for clemency once vengeance is dismissed. It is for people in a humble place to use force, to feud, to rush into a battle and to give a free rein to wrath. When blows fall among equals, they are light; but for a king, screaming and intemperance of words are ill-fit to his majesty.”

Crudele regnum turbidum tenebrisque obscurum est, inter trementes et ad repentinum sonitum expavescentes ne eo quidem, qui omnia perturbat, inconcusso. Facilius privatis ignoscitur pertinaciter se vindicantibus; possunt enim laedi, dolorque eorum ab iniuria venit; timent praeterea contemptum, et non rettulisse laedentibus gratiam infirmitas videtur, non clementia; at cui ultio in facili est, is omissa ea certam laudem mansuetudinis consequitur. Humili loco positis exercere manum, litigare, in rixam procurrere ac morem irae suae gerere liberius est; leves inter paria ictus sunt; regi vociferatio quoque verborumque intemperantia non ex maiestate est.

Image result for medieval manuscript tyrant
Liber Floridus

The Dangers of Anarchy and Loving Humanity

Pythagoras, fr. b (58D.4) 4.1.49 (Frag. 35 Wehrli)

“Generally, they believed that it was necessary to posit that there is no greater evil than anarchy, since a human being cannot naturally save themselves when no one is watching over them. This is what they used to say then about those who rule and those who are ruled.

They used to claim that those who rule must not only have knowledge but also a love of humanity and that those who are ruled must not only obey but they should love their rulers. And they also believed that people at every age should practice: children practice reading and writing and other kinds of knowledge; adolescents learn the customs and laws of the state; adults focus on the actions and politics of their communities.

They believed that the aged should spend their time exhorting people, framing rules and giving advice with all of the knowledge they have gained, not to act foolishly like babies, nor adolescents like children, nor adults like adolescents, nor should the elderly act like crazy people.”

καθόλου δὲ ᾤοντο δεῖν ὑπολαμβάνειν μηδὲν εἶναι μεῖζον κακὸν ἀναρχίας· οὐ γὰρ πεφυκέναι τὸν ἄνθρωπον διασῴζεσθαι μηδενὸς ἐπιστατοῦντος. περὶ δὲ ἀρχόντων καὶ ἀρχομένων οὕτως ἐφρόνουν, τοὺς μὲν γὰρ ἄρχοντας ἔφασκον οὐ μόνον ἐπιστήμονας ἀλλὰ καὶ φιλανθρώπους δεῖν εἶναι, καὶ τοὺς ἀρχομένους οὐ μόνον πειθηνίους ἀλλὰ καὶ φιλάρχοντας. ἐπιμελητέον δὲ πάσης ἡλικίας ἡγοῦντο, καὶ τοὺς μὲν παῖδας ἐν γράμμασι καὶ τοῖς ἄλλοις μαθήμασιν ἀσκεῖσθαι, τοὺς δὲ νεανίσκους τοῖς τῆς πόλεως ἔθεσί τε καὶ νόμοις γυμνάζεσθαι, τοὺς δὲ ἄνδρας ταῖς πράξεσί τε καὶ δημοσίαις λειτουργίαις προσέχειν. τοὺς δὲ πρεσβύτας ἐνθυμήσεσι καὶ κριτηρίοις καὶ συμβουλίαις δεῖν ἐναναστρέφεσθαι μετὰ πάσης ἐπιστήμης ὑπελάμβανον, ὅπως μήτε οἱ παῖδες νηπιάζοιεν, μήτε οἱ νεανίσκοι παιδαριεύοιντο, μήτε οἱ ἅνδρες νεανιεύοιντο, μήτε οἱ γέροντες παραφρονοῖεν.

Ashlar of Pythagoras in Ulm Minster by Jörg Syrlin the Elder

An Address to a Senator Upon His Return to the Government

Cicero, In Catilinam 1.16-17

“But what is this life of yours like now? I shall speak to you in this way so that I do not seem to be moved by hatred but by the pity which you have earned from no one.

A little while ago you entered the senate. Who from that great crowd of your many friends and companions hailed you? If this treatment has affected no other person in human memory, are you waiting for verbal abuse even though you have been rejected by the weightiest judgement of their silence?

What do you make of the fact that the seats emptied at your arrival, that all the former consuls who were signaled for death by you left their seats naked and abandoned when you sat down? With what feelings do you think you should accept this?”

Nunc vero quae tua est ista vita? Sic enim iam tecum loquar, non ut odio permotus esse videar, quo debeo, sed ut misericordia, quae tibi nulla debetur. Venisti paulo ante in senatum. Quis te ex hac tanta frequentia, tot ex tuis amicis ac necessariis salutavit? Si hoc post hominum memoriam contigit nemini, vocis exspectas contumeliam, cum sis gravissimo iudicio taciturnitatis oppressus? Quid, quod adventu tuo ista subsellia vacuefacta sunt, quod omnes consulares qui tibi persaepe ad caedem constituti fuerunt, simul atque adsedisti, partem istam subselliorum nudam atque inanem reliquerunt, quo tandem animo tibi ferendum putas?

Four Years of Presidential Memories: Old Ideas for New Problems, Ancient Government Institutions Today

Some time ago, in a moment of political frustration, I tweeted the following poll, soliciting which ancient political institution people would want to return to practice today.

The winner was ostracism by far, but I think that this is in part because my options weren’t great. Here are better suggestions made by others.

Apoklêrosis/sortition: : This is the ultimate anti-oligarchic and anti-plutocratic move from ancient Athens, to select by klêros officers and representatives from a larger predetermined list. The Athenian Council of 500 was selected by lot as early as the Peloponnesian War (Thuc. 8.69.4). Imagine if we selected 100 senators in each state and then reduced that number to 2 by drawing lots! We could have an NBA draft style show.

Drawbacks: Political chaos before and after the drawing of lots. Positives: Wild entertainment, dilution of power of money in politics.

Antidosis: The antidosis goes hand-in-hand with the leitourgia (or liturgy) which was the practice of having the wealthiest members of the state (voluntarily) pay for public works (buildings and even military expenses like triremes). Imagine how proud our wealthiest classes could be to put their own names on stealth bombers!

The antidosis is used if someone has a public obligation to make but cannot do so or wants to avoid it by pointing out that there is someone richer who should pay for it. Need a new bridge? Let’s take our wealthy to court and make them pay for it! I think that the suggestion also had taxes in general in mind. Imagine if individual citizens could sue other citizens (and corporations) for not paying enough in taxes….

Drawbacks: The wealthy might use this as a tool to attack one another. Positives: See negatives.

Dual Consulship: Rome somehow survived with two consuls elected annually. They held power in alternating months and, when they were done with service, went off to serve in the provinces (but not all the time). The Consulship was, from some perspective, a novel solution to the concentration of power in the hands of the monarch. But some have seen it as a destabilizing institution.

Imagine if we had new chief executives every year and how it might be if they alternated in their duties from month to month? True. it might yield a type of stability through detente. But it might also be pure insanity.

Drawbacks: Nonstop, annual campaigning for office. Positives: Diluted executive power, increased range of executive officers.

Hostage-taking: I am not sure if this option is serious or not. Hostages (obses) were often taken in ancient Greece and Rome as part of treaties with other nations or subordinate states. There were meant to guarantee fidelity to agreements. I am not quite sure how this would work internally in a single state.

Drawbacks: Using violence against captive human beings as a threat to ensure good behavior of foreign actors is beneath our moral values…..Positives: See Drawbacks.

Collegial Magistracies with VetoRoman magistrates could impose a veto on the actions of an equal or lesser magistrate’s actions. This would not help with the executive power in the US or UK at the top, but it might help with the actions of executive appointees. More interesting, if we are considering vetoes, would be the creation of a Tribune of the Plebs with full veto power.

Drawbacks: Wild cross-checking among elected and appointed officials might make government action less efficient. Positives: Transparency and accountability?

Euthuna: (often spelled Euthyna). This is a “straightening” of accounts after someone has served in office. It was used in part require elected officials to provide financial accountability for their time in office, but questions of conduct and decision making could be introduced as well. The idea of reinstituting this, I think, would be that modern officials would be more restrained in expenditures and conduct if they knew they would be audited after a term. Of course, in ancient Athens there was a board of investigators. Given human corruptibility, the euthuna might be as useful as ethics investigations in the US House of Representatives.

Drawbacks: Constant accounting from elected and appointed officials might make government action less efficient. Positives: Transparency and accountability?

Here’s another one:

Lawsuit Penalties: In Athens, if you failed to secure a portion of votes for conviction in a losing trial, then you would have to pay a penalty for a frivolous lawsuit. In our modern age, corporations and the wealthy can sue weaker parties into submission even if they continually lose their lawsuits because of legal costs (money as well as time).

https://twitter.com/kataplexis/status/1024059002811031552

https://twitter.com/diyclassics/status/1023995433612390400

https://twitter.com/CorpusCynicum/status/1023993235658760195

Rhodes, Peter J. (Durham), Ameling, Walter (Jena), Kierdorf, Wilhelm (Cologne), Nollé, Johannes (Munich), and Heimgartner, Martin (Halle). ‘Lot, Election by’. Brill’s New Pauly. Ed. Hubert Cancik and et al. Brill Reference Online

Image result for ostraca pictures

Screaming and Intemperance of Words

Seneca, De Clementia, 7

“A cruel reign is churning and dark with shadows; meanwhile, people shudder and grow pale at the surprising sound, even as the one who causes the confusion trembles too. Someone is forgiven more easily in private affairs for seeking vengeance for themselves. For they can be wounded and the sorrow comes from the injury and they fear being scorned. It seems that it is weakness for the wounded not to return the favor rather than mercy.

But the one for whom vengeance is easy earns certain praise for clemency once vengeance is dismissed. It is for people in a humble place to use force, to feud, to rush into a battle and to give a free rein to wrath. When blows fall among equals, they are light; but for a king, screaming and intemperance of words are ill-fit to his majesty.”

Crudele regnum turbidum tenebrisque obscurum est, inter trementes et ad repentinum sonitum expavescentes ne eo quidem, qui omnia perturbat, inconcusso. Facilius privatis ignoscitur pertinaciter se vindicantibus; possunt enim laedi, dolorque eorum ab iniuria venit; timent praeterea contemptum, et non rettulisse laedentibus gratiam infirmitas videtur, non clementia; at cui ultio in facili est, is omissa ea certam laudem mansuetudinis consequitur. Humili loco positis exercere manum, litigare, in rixam procurrere ac morem irae suae gerere liberius est; leves inter paria ictus sunt; regi vociferatio quoque verborumque intemperantia non ex maiestate est.

Image result for medieval manuscript tyrant
Liber Floridus

Screaming and Intemperance of Words: A Cruel Reign

Seneca, De Clementia, 7

“A cruel reign is churning and dark with shadows; meanwhile, people shudder and grow pale at the surprising sound, even as the one who causes the confusion trembles too. Someone is forgiven more easily in private affairs for seeking vengeance for themselves. For they can be wounded and the sorrow comes from the injury and they fear being scorned. It seems that it is weakness for the wounded not to return the favor rather than mercy.

But the one for whom vengeance is easy earns certain praise for clemency once vengeance is dismissed. It is for people in a humble place to use force, to feud, to rush into a battle and to give a free rein to wrath. When blows fall among equals, they are light; but for a king, screaming and intemperance of words are ill-fit to his majesty.”

Crudele regnum turbidum tenebrisque obscurum est, inter trementes et ad repentinum sonitum expavescentes ne eo quidem, qui omnia perturbat, inconcusso. Facilius privatis ignoscitur pertinaciter se vindicantibus; possunt enim laedi, dolorque eorum ab iniuria venit; timent praeterea contemptum, et non rettulisse laedentibus gratiam infirmitas videtur, non clementia; at cui ultio in facili est, is omissa ea certam laudem mansuetudinis consequitur. Humili loco positis exercere manum, litigare, in rixam procurrere ac morem irae suae gerere liberius est; leves inter paria ictus sunt; regi vociferatio quoque verborumque intemperantia non ex maiestate est.

Image result for medieval manuscript tyrant
Liber Floridus

An Address to a Senator Upon His Return to the Government

Cicero, In Catilinam 1.16-17

“But what is this life of yours like now? I shall speak to you in this way so that I do not seem to be moved by hatred but by the pity which you have earned from no one.

A little while ago you entered the senate. Who from that great crowd of your many friends and companions hailed you? If this treatment has affected no other person in human memory, are you waiting for verbal abuse even though you have been rejected by the weightiest judgement of their silence?

What do you make of the fact that the seats emptied at your arrival, that all the former consuls who were signaled for death by you left their seats naked and abandoned when you sat down? With what feelings do you think you should accept this?”

Nunc vero quae tua est ista vita? Sic enim iam tecum loquar, non ut odio permotus esse videar, quo debeo, sed ut misericordia, quae tibi nulla debetur. Venisti paulo ante in senatum. Quis te ex hac tanta frequentia, tot ex tuis amicis ac necessariis salutavit? Si hoc post hominum memoriam contigit nemini, vocis exspectas contumeliam, cum sis gravissimo iudicio taciturnitatis oppressus? Quid, quod adventu tuo ista subsellia vacuefacta sunt, quod omnes consulares qui tibi persaepe ad caedem constituti fuerunt, simul atque adsedisti, partem istam subselliorum nudam atque inanem reliquerunt, quo tandem animo tibi ferendum putas?

Image result for roman senate

Once Again, Latin and Greek Passages on Treason, For A Good Reason (Vote!)

Seneca the Elder, Controversiae 10.1

“Look, I have letters here which are obvious proof of treason and have the plans of the enemy.”

teneo ecce epistulas, in quibus manifesta proditionis argumenta sunt, in quibus hostium consilia

Polybius, Histories 5.59.2

“…because of the style of his life and his treason against his country I believe he is worthy of the greatest punishment.”

….κατά γε τὴν τοῦ βίου προαίρεσιν καὶ τὴν εἰς πατρίδα παρανομίαν τῆς μεγίστης ἄξιον κρίνω τιμωρίας

Cicero, De Senectute 12.39–40

“He used to say that no plague is more fatal than the bodily pleasure which has been given to human beings by nature. Zealous lusts for this kind of pleasure compel people toward pursuing them insanely and without any control. From this source springs treason against our country, coups against the legitimate government, and from here secret meetings with enemies are born.”

Nullam capitaliorem pestem quam voluptatem corporis hominibus dicebat a natura datam, cuius voluptatis avidae libidines temere et ecfrenate ad potiendum incitarentur. Hinc patriae proditiones, hinc rerum publicarum eversiones, hinc cum hostibus clandestina colloquia nasci

Wait, there’s more! But First….

US Constitution, Article 3, Section 3:

Treason against the United States, shall consist only in levying War against them, or in adhering to their Enemies, giving them Aid and Comfort. No Person shall be convicted of Treason unless on the Testimony of two Witnesses to the same overt Act, or on Confession in open Court.

The Congress shall have Power to declare the Punishment of Treason, but no Attainder of Treason shall work Corruption of Blood, or Forfeiture except during the Life of the Person attainted.

From the Twelve Tables

“The Law of the Twelve Tables commands that anyone who has conspired with an enemy against the state or handed a citizen to a public enemy, should suffer capital punishment.”

Marcianus, ap. Dig., XLVIII, 4, 3: Lex XII Tabularum iubet eum qui hostem concitaverit quive civem hosti tradiderit capite puniri.

Tacitus Histories 3. 57

“How much power the audacity of single individuals can have during civil discord! Claudius Flaventinus, a centurion dismissed by Galba in shame, made the fleet at Misenum revolt with forged letters from Vespasian promising a reward for treason. Claudius Apollinaris, a man neither exceptional for his loyalty nor dedicated in his betrayal, was in charge of the fleet; and Apinius Tiro, an ex-praetor who was by chance at Minturnae then, put himself forth as the leader of the defectors.”

Sed classem Misenensem (tantum civilibus discordiis etiam singulorum audacia valet) Claudius Faventinus centurio per ignominiam a Galba dimissus ad defectionem traxit, fictis Vespasiani epistulis pretium proditionis ostentans. Praeerat classi Claudius Apollinaris, neque fidei constans neque strenuus in perfidia; et Apinius Tiro praetura functus ac tum forte Minturnis agens ducem se defectoribus obtulit.

Lucan 4.218-221

“Must we beg Caesar to handle us no worse than
His other slaves? Have your generals’ lives been begged?
Our safety will never be the price and bribe for foul treason.”

Utque habeat famulos nullo discrimine Caesar,
Exorandus erit? ducibus quoque vita petita est?
Numquam nostra salus pretium mercesque nefandae
Proditionis erit…

Some Greek Words for Treason

ἀπιστία, “treachery”
προδοσία, “high treason”, “betrayal”
προδότης “traitor”
ἐπιβουλή, “plot”

From the Suda

“Dêmadês: He was king in Thebes after Antipater. A son of Dêmeas the sailor, he was also a sailor, a shipbuilder, and a ferry-operator. He gave up these occupations to enter politics and turned out to be a traitor—he grew very wealthy from this and obtained, as a bribe from Philip, property in Boiotia.”

Δημάδης, μετ’ ᾿Αντίπατρον βασιλεύσας Θήβας ἀνέστησε, Δημέου ναύτου, ναύτης καὶ αὐτός, ναυπηγὸς καὶ πορθμεύς. ἀποστὰς δὲ τούτων ἐπολιτεύσατο καὶ ἦν προδότης καὶ ἐκ τούτου εὔπορος παντὸς καὶ κτήματα ἐν Βοιωτίᾳ παρὰ Φιλίππου δωρεὰν ἔλαβεν.

Dinarchus, Against Philocles, 8-9

“Don’t you understand that while, in other cases, it is necessary to impose a penalty on those who have committed crimes after examining the matter precisely and uncovering the truth over time, but for instances of clear and agreed-upon treason, we must yield first to anger and what comes from it? Don’t you think that this man would betray any of the things most crucial to the state, once you made him in charge of it?”

ἆρ᾿ ἴσθ᾿ ὅτι ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων ἀδικημάτων σκεψαμένους ἀκριβῶς δεῖ μεθ᾿ ἡσυχίας καὶ τἀληθὲς ἐξετάσαντας, οὕτως ἐπιτιθέναι τοῖς ἠδικηκόσι τὴν τιμωρίαν, ἐπὶ δὲ ταῖς φανεραῖς καὶ παρὰ πάντων ὡμολογημέναις προδοσίαις πρώτην τετάχθαι τὴν ὀργὴν καὶ τὴν μετ᾿ αὐτῆς γιγνομένην τιμωρίαν; τί γὰρ τοῦτον οὐκ ἂν οἴεσθε ἀποδόσθαι τῶν ἐν τῇ πόλει σπουδαιοτάτων, ὅταν ὑμεῖς ὡς πιστὸν αὐτὸν καὶ δίκαιον φύλακα καταστήσητε;

Lycurgus, Against Leocrates, 126-7

“It is right that punishments for other crimes come after them, but punishment for treason should precede the dissolution of the state. If you miss that opportune moment when those men are about to do something treacherous against their state, it is not possible for you to obtain justice from the men who did wrong: for they become stronger than the punishment possible from those who have been wronged.”

τῶν μὲν γὰρ ἄλλων ἀδικημάτων ὑστέρας δεῖ τετάχθαι τὰς τιμωρίας, προδοσίας δὲ καὶ δήμου καταλύσεως προτέρας. εἰ γὰρ προήσεσθε τοῦτον τὸν καιρὸν, ἐν ᾧ μέλλουσιν ἐκεῖνοι κατὰ τῆς πατρίδος φαῦλόν τι πράττειν, οὐκ ἔστιν ὑμῖν μετὰ ταῦτα δίκην παρ’ αὐτῶν ἀδικούντων λαβεῖν· κρείττους γὰρ ἤδη γίγνονται τῆς παρὰ τῶν ἀδικουμένων τιμωρίας.

Image result for medieval manuscript traitor
Jacob van Maerlant, (The traitor Ganelon drawn and quartered)., Spieghel Historiael, West Flanders, c. 1325-1335.

Old Ideas for New Problems: Ancient Government Institutions Today (Vote!)

Earlier in the year, in a moment of political frustration, I tweeted the following poll, soliciting which ancient political institution people would want to return to practice today.

The winner was ostracism by far, but I think that this is in part because my options weren’t great. Here are better suggestions made by others.

 

Apoklêrosis/sortition: : This is the ultimate anti-oligarchic and anti-plutocratic move from ancient Athens, to select by klêros officers and representatives from a larger predetermined list. The Athenian Council of 500 was selected by lot as early as the Peloponnesian War (Thuc. 8.69.4). Imagine if we selected 100 senators in each state and then reduced that number to 2 by drawing lots! We could have an NBA draft style show.

Drawbacks: Political chaos before and after the drawing of lots. Positives: Wild entertainment, dilution of power of money in politics.

Antidosis: The antidosis goes hand-in-hand with the leitourgia (or liturgy) which was the practice of having the wealthiest members of the state (voluntarily) pay for public works (buildings and even military expenses like triremes). Imagine how proud our wealthiest classes could be to put their own names on stealth bombers!

The antidosis is used if someone has a public obligation to make but cannot do so or wants to avoid it by pointing out that there is someone richer who should pay for it. Need a new bridge? Let’s take our wealthy to court and make them pay for it! I think that the suggestion also had taxes in general in mind. Imagine if individual citizens could sue other citizens (and corporations) for not paying enough in taxes….

Drawbacks: The wealthy might use this as a tool to attack one another. Positives: See negatives.

Dual Consulship: Rome somehow survived with two consuls elected annually. They held power in alternating months and, when they were done with service, went off to serve in the provinces (but not all the time). The Consulship was, from some perspective, a novel solution to the concentration of power in the hands of the monarch. But some have seen it as a destabilizing institution.

Imagine if we had new chief executives every year and how it might be if they alternated in their duties from month to month? True. it might yield a type of stability through detente. But it might also be pure insanity.

Drawbacks: Nonstop, annual campaigning for office. Positives: Diluted executive power, increased range of executive officers.

Hostage-taking: I am not sure if this option is serious or not. Hostages (obses) were often taken in ancient Greece and Rome as part of treaties with other nations or subordinate states. There were meant to guarantee fidelity to agreements. I am not quite sure how this would work internally in a single state.

Drawbacks: Using violence against captive human beings as a threat to ensure good behavior of foreign actors is beneath our moral values…..Positives: See Drawbacks.

Collegial Magistracies with VetoRoman magistrates could impose a veto on the actions of an equal or lesser magistrate’s actions. This would not help with the executive power in the US or UK at the top, but it might help with the actions of executive appointees. More interesting, if we are considering vetoes, would be the creation of a Tribune of the Plebs with full veto power.

Drawbacks: Wild cross-checking among elected and appointed officials might make government action less efficient. Positives: Transparency and accountability?

Euthuna: (often spelled Euthyna). This is a “straightening” of accounts after someone has served in office. It was used in part require elected officials to provide financial accountability for their time in office, but questions of conduct and decision making could be introduced as well. The idea of reinstituting this, I think, would be that modern officials would be more restrained in expenditures and conduct if they knew they would be audited after a term. Of course, in ancient Athens there was a board of investigators. Given human corruptibility, the euthuna might be as useful as ethics investigations in the US House of Representatives.

Drawbacks: Constant accounting from elected and appointed officials might make government action less efficient. Positives: Transparency and accountability?

Here’s another one:

Lawsuit Penalties: In Athens, if you failed to secure a portion of votes for conviction in a losing trial, then you would have to pay a penalty for a frivolous lawsuit. In our modern age, corporations and the wealthy can sue weaker parties into submission even if they continually lose their lawsuits because of legal costs (money as well as time).

 

https://twitter.com/CorpusCynicum/status/1023993235658760195

Rhodes, Peter J. (Durham), Ameling, Walter (Jena), Kierdorf, Wilhelm (Cologne), Nollé, Johannes (Munich), and Heimgartner, Martin (Halle). ‘Lot, Election by’. Brill’s New Pauly. Ed. Hubert Cancik and et al. Brill Reference Online

 

Image result for ostraca pictures