Goodbye Heroes!

Anacreonta 23

“I want to speak of the Atreides,
And I am willing to sing about Kadmos
But the sound of my strings
Echoes only with Love.

Just yesterday I changed my strings,
And then the whole lyre,
And I was trying to sing
The labors of Herakles.
But the lyre returned
Only the sound of Love.

So, Goodbye, heroes,
For the rest of my life.
My lyre sings only tales of Love”

θέλω λέγειν Ἀτρείδας,
θέλω δὲ Κάδμον ᾄδειν,
ἁ βάρβιτος δὲ χορδαῖς
Ἔρωτα μοῦνον ἠχεῖ.

ἤμειψα νεῦρα πρώην
καὶ τὴν λύρην ἅπασαν·
κἀγὼ μὲν ᾖδον ἄθλους
Ἡρακλέους· λύρη δὲ
Ἔρωτας ἀντεφώνει.

χαίροιτε λοιπὸν ἡμῖν,
ἥρωες· ἡ λύρη γὰρ
μόνους Ἔρωτας ᾄδει.

Pietro Perugino, “Fortitude and Temperance with Six Antique Heroes” c. 1497-1500 [fresco]
https://youtu.be/1O22YHDDAys

Unsuitable Playmates

Anacreon Fr.358

Yet again, hitting me with his bright ball,
Golden-haired Eros calls me out to play
With a girl in richly spangled sandals.

But she—because she’s from fancy Lesbos—
Of my hair—because it’s white—disapproves.
And so, it’s at another girl she gapes.

σφαίρῃ δηὖτέ με πορφυρέῃ
βάλλων χρυσοκόμης Ἔρως,
νήνι ποικιλοσαμβάλῳ
συμπαίζειν προκαλεῖται.

ἣ δ’, ἐστὶν γὰρ ἀπ’ εὐκτίτου
Λέσβου, τὴν μὲν ἐμὴν κόμην,
λευκὴ γάρ, καταμέμφεται,
πρὸς δ’ ἄλλην τινὰ χάσκει.

 

A Comment: 

It’s worth observing that the lyric pairs its nouns with adjectives marking them as attractive: Eros’ ball is “bright” (in the sense of “brightly colored”). Eros himself is “golden-haired,” as befits a god. The young girl has “richly spangled sandals” (a closer approximation of the Greek adjective is perhaps “sandaled in a richly spangled fashion”). Her city, Lesbos, is “fancy” (literally “well built” or “well established”).

The pairing of adjectives and nouns should, in retrospect, mark the bareness of the first line’s unmodified “me” as important. It’s 5 lines later that the speaker’s hair, by synecdoche, stands in for his person, and an adjective finally attaches to him: “white[-haired].” Only the speaker is marked as unattractive in a lyric fixed on desirability.

With that, what becomes easier to see is the lyric’s fundamental contrasts. Eros has golden hair, but the man has white hair. The girl is young (Anacreon calls her “a youth”), but the man is old. In both pairings, the man represents a falling off: both from the god and the girl, and from our expectation of desirability.  

The lyric turns out to be a clever rehearsing of an overworked trope in Archaic lyric: Eros humiliates old men. When we realize the man is old, we also realize it’s grotesque he’d been compelled “to play like a child” (the literal meaning of the Greek verb) with a young girl. 

But in a sense, we should have known what was coming: “yet once more” (δηὖτέ) at the lyric’s opening is a conventional signal of (1) amorous defeat and (2) the would-be lover’s age-unsuitability for the amorous undertaking. 

There is a lot to be had from the lyric–the careful construction of surprise–without fixating on the seeming titillation of same-sex attraction in the final line (i.e., the girl turning her attention to another girl). I hope to have shown that the center of the poem might well be the revelation about the man, and not a revelation about the girl. After all, male anxiety about age, and aging out of desirability, is well attested in Archaic sympotic song; same-sex female desire is not.

Larry Benn has a B.A. in English Literature from Harvard College, an M.Phil in English Literature from Oxford University, and a J.D. from Yale Law School. Making amends for a working life misspent in finance, he’s now a hobbyist in ancient languages and blogs at featsofgreek.blogspot.com.

A Bad Combination of Good Things

Lucian, You’re a Prometheus in Words

I am afraid that my work too is a camel in Egypt and people admire its bridle and its sea-purple, since even the combination of those two very fine creations, dialogue and comedy, is not enough for beauty of form if the blending lacks harmony and symmetry.

The synthesis of two fine things can be a freak—the hippocentaur is an obvious example: you would not call this creature charming, rather a monstrosity, to go by the paintings of their drunken orgies and murders. Well then, can nothing beautiful come from the synthesis of two things of high quality, as the mixture of wine and honey is exceedingly pleasant? Yes, certainly. But I cannot maintain that this is the case with my two: I’m afraid that the beauty of each has been lost in the blending.

Dialogue and comedy were not entirely friendly and compatible from the beginning.

Δέδοικα δὲ μὴ καὶ τοὐμὸν κάμηλος ἐν Αἰγυπτίοις ᾖ, οἱ δὲ ἄνθρωποι τὸν χαλινὸν ἔτι αὐτῆς θαυμάζωσι καὶ τὴν ἁλουργίδα, ἐπεὶ οὐδὲ τὸ ἐκ δυοῖν τοῖν καλλίστοιν συγκεῖσθαι, διαλόγου καὶ κωμῳδίας, οὐδὲ τοῦτο ἀπόχρη εἰς εὐμορφίαν, εἰ μὴ καὶ ἡ μῖξις ἐναρμόνιος καὶ κατὰ τὸ σύμμετρον γίγνοιτο. ἔστι γοῦν ἐκ δύο καλῶν ἀλλόκοτον τὴν ξυνθήκην εἶναι, οἷον ἐκεῖνο τὸ προχειρότατον, ὁ ἱπποκένταυρος· οὐ γὰρ ἂν φαίης ἐπέραστόν τι ζῷον τουτὶ γενέσθαι, ἀλλὰ καὶ ὑβριστότατον, εἰ χρὴ πιστεύειν τοῖς ζωγράφοις ἐπιδεικνυμένοις τὰς παροινίας καὶ σφαγὰς αὐτῶν. τί οὖν; οὐχὶ καὶ ἔμπαλιν γένοιτ᾿ ἂν εὔμορφόν τι ἐκ δυοῖν τοῖν ἀρίστοιν ξυντεθέν, ὥσπερ ἐξ οἴνου καὶ μέλιτος τὸ ξυναμφότερον ἥδιστον; φημὶ ἔγωγε. οὐ μὴν περί γε τῶν ἐμῶν ἔχω διατείνεσθαι ὡς τοιούτων ὄντων, ἀλλὰ δέδια μὴ τὸ ἑκατέρου κάλλος ἡ μῖξις συνέφθειρεν.

Prometeusz.jpg
Prometheus Stauros. That bird doesn’t look so bad….

If She’s Black, So What?

Asclepiades 5.210 (Greek Anthology)

Didyme has captured me with her eyes,
Alas! And I melt like wax before a flame
When I behold her beauty.
And if she’s black, so what?
Coals are too, and yet when we heat them
They glow like rose petals.

Τὠφθαλμῷ Διδύμη με συνήρπασεν: ὤμοι, ἐγὼ δὲ
τήκομαι, ὡς κηρὸς πὰρ πυρί, κάλλος ὁρῶν.
εἰ δὲ μέλαινα, τί τοῦτο; καὶ ἄνθρακες: ἀλλ᾽ὅτε κείνους
θάλψωμεν, λάμπους᾽ ὡς ῥόδεαι κάλυκες.

This epigram owes its fame chiefly to its eroticization of what, based on her/ name and her color, is presumed to be an African woman. But in a poem that is almost wholly conventional, the racialized woman, and the speaker’s justification of her, are poetic conventions too. If anything does distinguish the poem, it might be it’s prurience. 

Most of the epigram’s conventional elements are easily identified: the eyes as instruments of bewitchment (Ibycus Fr.287); the lover’s liquefaction in the presence of desire (Alcman Fr.59a and Sappho Fr.112); eroticizing of skin color, albeit white skin (Rufinus 5.60 and Dioscorides 5.56 in the Greek Anthology [GA]); and the lover as inflaming the beloved (Rufinus 5.87 GA), when not the other way around.   

Conventional also, though less obviously so, is the beloved’s roseate glow. In 2 epigrams about sexual intercourse (5.54 and 5.55 GA), Dioscorides describes a woman’s buttocks as “rose-like” in color. Rufinus describes the vagina as rose-like in its glow (5.36 GA) and uses “rose” as a euphemism for vagina (5.36 GA). So when Asclepiades suggests that the stimulated woman–and stimulation is what “heat them” references–glows red, the change in coloration is not to her skin in general, but to her sex organs. 

What about her African name and dark skin? Scholars have pointed out that the name Didyme was quite common for Egyptian women in the period, and so we can read its use here as stereotypical (i.e., conventional). And as for Didyme’s dark skin, consider these lines by Philodemus (5.132 GA) who worked after Asclepiades: 

If she’s Opician, and named Flora, and doesn’t sing Sappho’s songs,
No matter, even Perseus desired Indian Andromeda.

The English might not convey the extent to which the form of these lines–an objection and an answer to the objection–is nearly identical to “And if she’s black, so what? / Coals are too.” What structures the couplet in both Philodemus and Asclepiades is εἰ δὲ . . . καὶ (“and if . . . even”, or translated differently, “and if . . . also”). “If she’s Opician” (from Opicia, the area around Naples) is modeled on “if she’s black” in Asclepiades. “Even Perseus” (or “Perseus too”) is modeled on “coals too” (or “even coals”) in Asclepiades. Perseus’ lover is marked as non-Greek and presumably brown just  Asclepiades’ lover is non-Greek and black. If Asclepiades ‘invented’ the use of this form for racialized erotic content, then the tradition absorbed it and made it conventional, just as he himself had absorbed the tradition’s conventions.

Fayum mummy portrait. c.100 C.E.
Royal Ontario Museum.
ROM 918.20.1.

Larry Benn has a B.A. in English Literature from Harvard College, an M.Phil in English Literature from Oxford University, and a J.D. from Yale Law School. Making amends for a working life misspent in finance, he’s now a hobbyist in ancient languages and blogs at featsofgreek.blogspot.com.

Some Advice for Dinner Conversation

From the fragmentary Anacreonta (imitations of Anacreon once thought to be real), we have another mention of Thebes and Troy together:

Anacreonta, fr. 26

“You narrate the events of Thebes;
he tells Trojan tales;
but I tell my conquests.
No horse has destroyed me,
nor foot soldier, nor ships,
nor will any other new army
hurl me from my eyes.”

Σὺ μὲν λέγεις τὰ Θήβης,
ὃ δ’ αὖ Φρυγῶν ἀυτάς,
ἐγὼ δ’ ἐμὰς ἁλώσεις.
οὐχ ἵππος ὤλεσέν με,
οὐ πεζός, οὐχὶ νῆες,
στρατὸς δὲ καινὸς ἄλλος
ἀπ’ ὀμμάτων με βάλλων.

This complaint is a generic and contextual one: the narrator doesn’t want a mixing of the themes of war with his own, which are love, drinking and the feast. Another fragment of Anacreon makes this clear:

Anacreon fr. 2

“I don’t love the man who while drinking next to a full cup
Talks about conflicts and lamentable war.
But whoever mixes the shining gifts of Aphrodite and the Muses
Let him keep in mind loving, good cheer.”

οὐ φιλέω, ὃς κρητῆρι παρὰ πλέωι οἰνοποτάζων
νείκεα καὶ πόλεμον δακρυόεντα λέγει,
ἀλλ’ ὅστις Μουσέων τε καὶ ἀγλαὰ δῶρ’ ᾿Αφροδίτης
συμμίσγων ἐρατῆς μνήσκεται εὐφροσύνης.

Such prescriptions against certain content in sympotic entertainment can be serious too. Xenophanes makes similar points, but with a less playful tone:

Krater.jpg
This is a krater for mixing wine. it has a war scene on it.

Xenophanes, fr. B1 13-24

“First, it is right for merry men to praise the god
with righteous tales and cleansing words
after they have poured libations and prayed to be able to do
what is right: in fact, these things are easier to do,
instead of sacrilege. It is right as well to drink as much as you can
and still go home without help, unless you are very old.
It is right to praise a man who shares noble ideas when drinking
so that we remember and work towards excellence.
It is not right to narrate the wars of Titans or Giants
nor again of Centaurs, the fantasies of our forebears,
Nor of destructive strife. There is nothing useful in these tales.
It is right always to keep in mind good thoughts of the gods.”

χρὴ δὲ πρῶτον μὲν θεὸν ὑμνεῖν εὔφρονας ἄνδρας
εὐφήμοις μύθοις καὶ καθαροῖσι λόγοις,
σπείσαντάς τε καὶ εὐξαμένους τὰ δίκαια δύνασθαι
πρήσσειν• ταῦτα γὰρ ὦν ἐστι προχειρότερον,
οὐχ ὕβρεις• πίνειν δ’ ὁπόσον κεν ἔχων ἀφίκοιο
οἴκαδ’ ἄνευ προπόλου μὴ πάνυ γηραλέος.
ἀνδρῶν δ’ αἰνεῖν τοῦτον ὃς ἐσθλὰ πιὼν ἀναφαίνει,
ὡς ἦι μνημοσύνη καὶ τόνος ἀμφ’ ἀρετῆς,
οὔ τι μάχας διέπειν Τιτήνων οὐδὲ Γιγάντων
οὐδὲ Κενταύρων, πλάσμα τῶν προτέρων,
ἢ στάσιας σφεδανάς• τοῖς οὐδὲν χρηστὸν ἔνεστιν•
θεῶν προμηθείην αἰὲν ἔχειν ἀγαθήν.

 

A Bad Combination of Good Things

Lucian, You’re a Prometheus in Words

I am afraid that my work too is a camel in Egypt and people admire its bridle and its sea-purple, since even the combination of those two very fine creations, dialogue and comedy, is not enough for beauty of form if the blending lacks harmony and symmetry.

The synthesis of two fine things can be a freak—the hippocentaur is an obvious example: you would not call this creature charming, rather a monstrosity, to go by the paintings of their drunken orgies and murders. Well then, can nothing beautiful come from the synthesis of two things of high quality, as the mixture of wine and honey is exceedingly pleasant? Yes, certainly. But I cannot maintain that this is the case with my two: I’m afraid that the beauty of each has been lost in the blending.

Dialogue and comedy were not entirely friendly and compatible from the beginning.

Δέδοικα δὲ μὴ καὶ τοὐμὸν κάμηλος ἐν Αἰγυπτίοις ᾖ, οἱ δὲ ἄνθρωποι τὸν χαλινὸν ἔτι αὐτῆς θαυμάζωσι καὶ τὴν ἁλουργίδα, ἐπεὶ οὐδὲ τὸ ἐκ δυοῖν τοῖν καλλίστοιν συγκεῖσθαι, διαλόγου καὶ κωμῳδίας, οὐδὲ τοῦτο ἀπόχρη εἰς εὐμορφίαν, εἰ μὴ καὶ ἡ μῖξις ἐναρμόνιος καὶ κατὰ τὸ σύμμετρον γίγνοιτο. ἔστι γοῦν ἐκ δύο καλῶν ἀλλόκοτον τὴν ξυνθήκην εἶναι, οἷον ἐκεῖνο τὸ προχειρότατον, ὁ ἱπποκένταυρος· οὐ γὰρ ἂν φαίης ἐπέραστόν τι ζῷον τουτὶ γενέσθαι, ἀλλὰ καὶ ὑβριστότατον, εἰ χρὴ πιστεύειν τοῖς ζωγράφοις ἐπιδεικνυμένοις τὰς παροινίας καὶ σφαγὰς αὐτῶν. τί οὖν; οὐχὶ καὶ ἔμπαλιν γένοιτ᾿ ἂν εὔμορφόν τι ἐκ δυοῖν τοῖν ἀρίστοιν ξυντεθέν, ὥσπερ ἐξ οἴνου καὶ μέλιτος τὸ ξυναμφότερον ἥδιστον; φημὶ ἔγωγε. οὐ μὴν περί γε τῶν ἐμῶν ἔχω διατείνεσθαι ὡς τοιούτων ὄντων, ἀλλὰ δέδια μὴ τὸ ἑκατέρου κάλλος ἡ μῖξις συνέφθειρεν.

Prometeusz.jpg
Prometheus Stauros. That bird doesn’t look so bad….

Weekend Party Advice: Don’t Talk about Centaurs!

Xenophanes, fr. B1 13-24

“First, it is right for merry men to praise the god
with righteous tales and cleansing words
after they have poured libations and prayed to be able to do
what is right: in fact, these things are easier to do,
instead of sacrilege. It is right as well to drink as much as you can
and still go home without help, unless you are very old.
It is right to praise a man who shares noble ideas when drinking
so that we remember and work towards excellence.
It is not right to narrate the wars of Titans or Giants
nor again of Centaurs, the fantasies of our forebears,
Nor of destructive strife. There is nothing useful in these tales.
It is right always to keep in mind good thoughts of the gods.”

χρὴ δὲ πρῶτον μὲν θεὸν ὑμνεῖν εὔφρονας ἄνδρας
εὐφήμοις μύθοις καὶ καθαροῖσι λόγοις,
σπείσαντάς τε καὶ εὐξαμένους τὰ δίκαια δύνασθαι
πρήσσειν• ταῦτα γὰρ ὦν ἐστι προχειρότερον,
οὐχ ὕβρεις• πίνειν δ’ ὁπόσον κεν ἔχων ἀφίκοιο
οἴκαδ’ ἄνευ προπόλου μὴ πάνυ γηραλέος.
ἀνδρῶν δ’ αἰνεῖν τοῦτον ὃς ἐσθλὰ πιὼν ἀναφαίνει,
ὡς ἦι μνημοσύνη καὶ τόνος ἀμφ’ ἀρετῆς,
οὔ τι μάχας διέπειν Τιτήνων οὐδὲ Γιγάντων
οὐδὲ Κενταύρων, πλάσμα τῶν προτέρων,
ἢ στάσιας σφεδανάς• τοῖς οὐδὲν χρηστὸν ἔνεστιν•
θεῶν προμηθείην αἰὲν ἔχειν ἀγαθήν.

Image result for ancient greek centaur
2nd Century CE Mosaic (Berlin)

 

On Rivers and Poets: Quintilian And Callimachus

Quintilian, An Orator’s Education 10.1.47

“Hence, as Aratus believes that we must begin with Zeus, we think that it is right to begin with Homer. For, truly, just as what he says about the ocean, which he says is the source and the force of every river and stream, so too does Homer furnish the model and origin for every type of eloquence. No one has exceeded him for sublimity in the large themes or quiet sense in the personal ones. At the same time he is ebullient and terse, joyful and severe, a source of wonder for his expansions and his brevity—preeminent by far for both his poetic and rhetorical mastery.”

Igitur, ut Aratus ab Iove incipiendum putat, ita nos rite coepturi ab Homero videmur. Hic enim, quem ad modum ex Oceano dicit ipse 〈omnium〉 amnium fontiumque cursus initium capere, omnibus eloquentiae partibus exemplum et ortum dedit. Hunc nemo in magnis rebus sublimitate, in parvis proprietate superaverit. Idem laetus ac pressus, iucundus et gravis, tum copia tum brevitate mirabilis, nec poetica modo sed oratoria virtute eminentissimus.

Callimachus, Hymn to Apollo 2.108-112

“Envy spoke surreptitiously into Apollo’s ears:
“I don’t love the singer who doesn’t sing as wide as the sea”
Apollo then kicked Envy with his foot and said this:
“The flowing of the Assyrian river is huge, but it carries a great deal
Of trash from the earth and hauls garbage with its water.
The bees do not carry water from just anywhere to Demeter
But only that which is clean and unmixed and flows down
From a sacred fountain, a little stream from a high peak.”

ὁ Φθόνος ᾿Απόλλωνος ἐπ’ οὔατα λάθριος εἶπεν·
‘οὐκ ἄγαμαι τὸν ἀοιδὸν ὃς οὐδ’ ὅσα πόντος ἀείδει.’
τὸν Φθόνον ὡπόλλων ποδί τ’ ἤλασεν ὧδέ τ’ ἔειπεν·
‘᾿Ασσυρίου ποταμοῖο μέγας ῥόος, ἀλλὰ τὰ πολλά
λύματα γῆς καὶ πολλὸν ἐφ’ ὕδατι συρφετὸν ἕλκει.
Δηοῖ δ’ οὐκ ἀπὸ παντὸς ὕδωρ φορέουσι μέλισσαι,
ἀλλ’ ἥτις καθαρή τε καὶ ἀχράαντος ἀνέρπει
πίδακος ἐξ ἱερῆς ὀλίγη λιβὰς ἄκρον ἄωτον.’

Image result for Okeanos ancient Greek

Iliad vs. Odyssey? An Essential Complementarity

A few days back I ran a twitter poll setting the Iliad against the Odyssey. I figured that the Iliad would win, but I did not expect this to be as close as it was.

If we were to evaluate the popularity of the epics based on their mentions (using the Google ngram function), we would see that a few centuries ago, the Iliad had a pretty impressive lead over the Odyssey.

ngram

Here’s a different Ngram provided by Kyle Sanders ()which indicates the Odyssey overtook the Iliad in the late 1960s

NGram od 2

In the past century the mentions of the epics started to draw closer together. Is this because more people had less experience of war? Is there something more modern or simpler about the Odyssey?

the manuscript tradition for the Iliad is much better–there are more copies surviving from almost every period for which we have evidence. The epics were different enough that Samuel Butler (only partly joking) proposed that the Odyssey was composed by a woman. The epics differences were sensed in antiquity as well. Here’s how Aristotle puts it:

Aristotle, Poetics, 1459b

“for [Homer’s] two poems are complementary in structure, the Iliad being simple in plot and a poem of passion, and the Odyssey complex (it has recognitions throughout) and a poem of character; moreover they surpass all other poems in excellent of language and thought.”

πρῶτος καὶ ἱκανῶς. καὶ γὰρ τῶν ποιημάτων ἑκάτερον συνέστηκεν ἡ μὲν ᾿Ιλιὰς ἁπλοῦν καὶ παθητικόν, ἡ δὲ ᾿Οδύσσεια πεπλεγμένον (ἀναγνώρισις γὰρ διόλου) καὶ ἠθική· πρὸς δὲ τούτοις λέξει καὶ διανοίᾳ πάντα ὑπερβέβληκεν.

To pit one poem against another is, to my mind, to imagine a combat between day and night, land and sea, or life and death. These contrasts can be seen as polar–opposites canceling each other out–or they can be treated as binary where one can only exist because the other is there first. But it may be best not to think of them at all in terms of opposition, but instead as contrastive complements. This works on the level of content:

“This complementarity extends into other areas too. The so-called Monro’s Law states that the Odyssey never refers to any incident recounted in the Iliad, which at the very least strongly suggests that the Odyssey knew of the Iliad and deliberately stayed off its territory. Indeed, at the times when the Odyssey threatens to sing of Iliadic material, the moments are marked as highly problematic.” Barker and Christensen 2013

For all the years I have taught Homer in literature and myth courses, I have emphasized their complementarity in slightly different ways. Sometimes, I follow Aristotle’s emphasis on plots, pointing out that the Iliad ends in a funeral and the Odyssey ends in a wedding, anticipating in turn the plot structures of tragedy and comedy respectively. At other times, I have instead described the Iliad as a poem of death and the Odyssey as a poem of life. The former explores what is (and mostly what isn’t) worth fighting and dying for; the latter helps s understand what we live for and who we are outside of war.

Together, the epics teach how to live and how to die. One is essentially and forever incomplete without the other. But in concert, they reflect on the totality of life. (And I am so bold as to believe that this characteristic is part of why these two epics surpassed all others and survived antiquity: any other epic from their period would have been redundant).

I spent the first decade or more of my study of Homer passionately dedicated to the Iliad. I started working on the Odyssey primarily because I found students responding to it more easily than to the Iliad. I also grew more interested in how that epic engaged with other traditions, specifically those of Thebes and the so-called epic cycle. And then, when writing an introductory book about the epic with my friend Elton Barker, I was forced to think more deeply about the Telemachy and the importance of the reunions in epic’s second half.

Image result for medieval manuscript odysseus
Harley MSS 4431

But what really changed my relationship with the Odyssey was my own life. When I was writing on the Iliad in the 2000s, we were living a new state of war, sending our soldiers from the west to kill and be killed in a dwindling “coalition of the willing” in the east. The Iliad made sense to me. I used to mock the Odyssey too as that ‘other’ epic.

In 2010-11, I taught that other epic three times. We also welcomed two children into the world and lost my father to a sudden sickness in between. There is nothing like losing a parent and becoming one in the same year to force a reconsideration of life. These years also marked half a decade in Texas and a decade since I left New England. The Odyssey‘s exploration of who we are and nostalgia started to resonate with me like never before.

But I also started to see more in the epic itself. If the Iliad is a raging maelstrom of fire and blood, the Odyssey is a lit fuse which may or may not ever lead to a detonation. If the Iliad is loud and brash and confusing, the Odyssey is so subtle that many of us make the mistake of thinking it is simple. It is extremely sensitive to human mental function, to how we create ourselves through narrative, and to the therapeutic function of stories.

In antiquity, traditions of allegory were extremely influential among various approaches to the epics. Among these, one of my favorite readings of the epics as complements frames one as a narrative concerned with the development and excellence of the body and the other about the virtues of the mind.

Pseudo-Plutarch, De Homero 31–32

“Of these poems, the Iliad features the acts of the Greeks and the Barbarians over the abduction of Helen, especially the valor demonstrated by Achilles in that war; the Odyssey details Odysseus’ return home from the Trojan War and how much he endured wandering during his nostos and how he avenged himself on those plotting against him in his home. From these summaries it is clear that the Iliad is really about the bravery of the body while the Odyssey concerns the nobility of the soul.

It is not right to fault the poet if he does not only present virtues in his poem, but includes as well weaknesses of spirit, pains, pleasures, fears and desires. For it is necessary that the poet show not just noble characters but weak ones too—without these unexpected accomplishments do not appear—from all of these it is possible that an audience will choose the better ones.”

ὧν ἡ μὲν ᾿Ιλιὰς ἔχει τὰς ἐν ᾿Ιλίῳ πράξεις ῾Ελλήνων τε καὶ βαρβάρων διὰ τὴν ῾Ελένης ἁρπαγὴν καὶ μάλιστα τὴν ᾿Αχιλλέως ἐν τῷ πολέμῳ τούτῳ διαδειχθεῖσαν ἀλκήν, ἡ δὲ ᾿Οδύσσεια τὴν ᾿Οδυσσέως ἀνακομιδὴν εἰς τὴν πατρίδα ἀπὸ τοῦ Τρωικοῦ πολέμου καὶ ὅσα πλανώμενος ἐν τῷ νόστῳ ὑπέμεινε καὶ ὅπως τοὺς ἐπιβουλεύοντας τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ἐτιμωρήσατο. ἐξ ὧν δῆλός ἐστι παριστὰς διὰ μὲν τῆς ᾿Ιλιάδος ἀνδρείαν σώματος, διὰ δὲ τῆς ᾿Οδυσσείας ψυχῆς γενναιότητα.

     Εἰ δὲ μὴ μόνον ἀρετὰς ἀλλὰ καὶ κακίας ψυχῆς ἐν ταῖς ποιήσεσι παρίστησι, λύπας τε καὶ χαρὰς καὶ φόβους καὶ ἐπιθυμίας, οὐ χρὴ αἰτιᾶσθαι τὸν ποιητήν· <ποιητὴν> γὰρ ὄντα δεῖ μιμεῖσθαι οὐ μόνον τὰ χρηστὰ ἤθη ἀλλὰ καὶ τὰ φαῦλα (ἄνευ γὰρ τούτων παράδοξοι πράξεις  οὐ συνίστανται), ὧν ἀκούοντα ἔνεστιν αἱρεῖσθαι τὰ βελτίω.

Of course, not all contrasts made between the two epics were positive. (Pseudo)-Longinus believed that the differences in the poem were results of the senility of the Iliad poet as he turned to the Odyssey.

From (Ps.) Longinus On the Sublime, 9.11-13

“Nevertheless, all through the Odyssey, which must be examined for many reasons, Homer reveals that as great inspiration fades away, storytelling becomes the dominant attribute of old age. For it is clear in many ways that this epic was composed second. Throughout the Odyssey we find episodes modeled on scenes from the Iliad, and, by Zeus, he apportions his heroes grief and misery as if these tales were long already known. The Odyssey is nothing other than an epilogue to the Iliad:

There lies fierce Ajax; here lies Achilles
There likes Patroklos, an advisor equal to the gods,
There lies my own dear son. (Od. 3.109-111)

The cause of this fact, I imagine, is that when the Iliad was being written at the peak of his strength, Homer imbued the whole work with dramatic power and action; when he was composing the Odyssey, however, he made it more of a narrative, as appropriate for old age. For this reason, you can compare the Odyssey’s Homer to a setting sun: the magnitude remains without its power.  Since, in it, he no longer preserves the same power of the Iliad, that overwhelming consistency which never ebbs, nor the same rush of changing experiences, the variety and reality of it, packed full with things from true experience. It is as if the Ocean were to withdraw into itself, quietly watching its own measure. What remains for us is the retreating tide of Homer’s genius, his wandering in storytelling and unbelievable things. When I claim this, I am not forgetting the storms in the Odyssey and the events placed near the Kyklopes and elsewhere—I am indicating old age, but it is still Homer’s old age. And, yet, the mythical overpowers in every one of these scenes.”

δείκνυσι δ’ ὅμως διὰ τῆς ᾿Οδυσσείας (καὶ γὰρ ταῦτα πολλῶν ἕνεκα προσεπιθεωρητέον), ὅτι μεγάλης φύσεως ὑποφερομένης ἤδη ἴδιόν ἐστιν ἐν γήρᾳ τὸ φιλόμυθον. δῆλος γὰρ ἐκ πολλῶν τε ἄλλων συντεθεικὼς ταύτην δευτέραν τὴν ὑπόθεσιν, ἀτὰρ δὴ κἀκ τοῦ λείψανα τῶν ᾿Ιλιακῶν παθημάτων διὰ τῆς ᾿Οδυσσείας

ὡς ἐπεισόδιά τινα [τοῦ Τρωικοῦ πολέμου] προσεπεισφέρειν, καὶ νὴ Δί’ ἐκ τοῦ τὰς ὀλοφύρσεις καὶ τοὺς οἴκτους ὡς πάλαι που  προεγνωσμένοις τοῖς ἥρωσιν ἐνταῦθα προσαποδιδόναι. οὐ γὰρ ἀλλ’ ἢ τῆς ᾿Ιλιάδος ἐπίλογός ἐστιν ἡ ᾿Οδύσσεια·

ἔνθα μὲν Αἴας κεῖται ἀρήιος, ἔνθα δ’ ᾿Αχιλλεύς,
ἔνθα δὲ Πάτροκλος, θεόφιν μήστωρ ἀτάλαντος·
ἔνθα δ’ ἐμὸς φίλος υἱός.

ἀπὸ δὲ τῆς αὐτῆς αἰτίας, οἶμαι, τῆς μὲν ᾿Ιλιάδος γραφομένης ἐν ἀκμῇ πνεύματος ὅλον τὸ σωμάτιον δραματικὸν ὑπεστήσατο καὶ ἐναγώνιον, τῆς δὲ ᾿Οδυσσείας τὸ πλέον διηγηματικόν, ὅπερ ἴδιον γήρως. ὅθεν ἐν τῇ ᾿Οδυσσείᾳ παρεικάσαι τις ἂν καταδυομένῳ τὸν ῞Ομηρον ἡλίῳ, οὗ δίχα τῆς σφοδρότητος παραμένει τὸ μέγεθος. οὐ γὰρ ἔτι τοῖς ᾿Ιλιακοῖς ἐκείνοις ποιήμασιν ἴσον ἐνταῦθα σῴζει τὸν τόνον, οὐδ’ ἐξωμαλισμένα τὰ ὕψη καὶ ἱζήματα μηδαμοῦ λαμβάνοντα, οὐδὲ τὴν πρόχυσιν ὁμοίαν τῶν ἐπαλλήλων παθῶν, οὐδὲ τὸ ἀγχίστροφον καὶ πολιτικὸν καὶ ταῖς ἐκ τῆς

ἀληθείας φαντασίαις καταπεπυκνωμένον· ἀλλ’ οἷον ὑποχωροῦντος εἰς ἑαυτὸν᾿Ωκεανοῦ καὶ περὶ τὰ ἴδια μέτρα †ἐρημουμένου τὸ λοιπὸν φαίνονται τοῦ μεγέθους ἀμπώτιδες κἀν τοῖς μυθώδεσι καὶ ἀπίστοις πλάνος. λέγων δὲ ταῦτ’ οὐκ ἐπιλέλησμαι τῶν ἐν τῇ ᾿Οδυσσείᾳ χειμώνων καὶ τῶν περὶ τὸν Κύκλωπα καί τινων ἄλλων, ἀλλὰ γῆρας διηγοῦμαι, γῆρας δ’ ὅμως ῾Ομήρου· πλὴν ἐν ἅπασι τούτοις ἑξῆς τοῦ πρακτικοῦ κρατεῖ τὸ μυθικόν.

I think Longinus is on to something here. But rather than being a sign of senility, the Odyssey‘s differences are indications of maturity. I don’t mean ‘mature’ as a sign of greater progress, necessarily; but I mean that the Odyssey is a poem that appeals more to those who have lived more in life, who have, like its hero, “suffered much on the seas and learned the minds of many people”.

So, if I had to save only 1, I would save the Odyssey, not because it is better than or superior to the Iliad but because its existence presupposes the existence of the other. And, one is, for better or worse, currently more meaningful to me.

Some Advice for Dinner Conversation

From the fragmentary Anacreonta (imitations of Anacreon once thought to be real), we have another mention of Thebes and Troy together:

Anacreonta, fr. 26

“You narrate the events of Thebes;
he tells Trojan tales;
but I tell my conquests.
No horse has destroyed me,
nor foot soldier, nor ships,
nor will any other new army
hurl me from my eyes.”

Σὺ μὲν λέγεις τὰ Θήβης,
ὃ δ’ αὖ Φρυγῶν ἀυτάς,
ἐγὼ δ’ ἐμὰς ἁλώσεις.
οὐχ ἵππος ὤλεσέν με,
οὐ πεζός, οὐχὶ νῆες,
στρατὸς δὲ καινὸς ἄλλος
ἀπ’ ὀμμάτων με βάλλων.

This complaint is a generic and contextual one: the narrator doesn’t want a mixing of the themes of war with his own, which are love, drinking and the feast. Another fragment of Anacreon makes this clear:

Anacreon fr. 2

“I don’t love the man who while drinking next to a full cup
Talks about conflicts and lamentable war.
But whoever mixes the shining gifts of Aphrodite and the Muses
Let him keep in mind loving, good cheer.”

οὐ φιλέω, ὃς κρητῆρι παρὰ πλέωι οἰνοποτάζων
νείκεα καὶ πόλεμον δακρυόεντα λέγει,
ἀλλ’ ὅστις Μουσέων τε καὶ ἀγλαὰ δῶρ’ ᾿Αφροδίτης
συμμίσγων ἐρατῆς μνήσκεται εὐφροσύνης.

Such prescriptions against certain content in sympotic entertainment can be serious too. Xenophanes makes similar points, but with a less playful tone:

Krater.jpg
This is a krater for mixing wine. it has a war scene on it.

Xenophanes, fr. B1 13-24

“First, it is right for merry men to praise the god
with righteous tales and cleansing words
after they have poured libations and prayed to be able to do
what is right: in fact, these things are easier to do,
instead of sacrilege. It is right as well to drink as much as you can
and still go home without help, unless you are very old.
It is right to praise a man who shares noble ideas when drinking
so that we remember and work towards excellence.
It is not right to narrate the wars of Titans or Giants
nor again of Centaurs, the fantasies of our forebears,
Nor of destructive strife. There is nothing useful in these tales.
It is right always to keep in mind good thoughts of the gods.”

χρὴ δὲ πρῶτον μὲν θεὸν ὑμνεῖν εὔφρονας ἄνδρας
εὐφήμοις μύθοις καὶ καθαροῖσι λόγοις,
σπείσαντάς τε καὶ εὐξαμένους τὰ δίκαια δύνασθαι
πρήσσειν• ταῦτα γὰρ ὦν ἐστι προχειρότερον,
οὐχ ὕβρεις• πίνειν δ’ ὁπόσον κεν ἔχων ἀφίκοιο
οἴκαδ’ ἄνευ προπόλου μὴ πάνυ γηραλέος.
ἀνδρῶν δ’ αἰνεῖν τοῦτον ὃς ἐσθλὰ πιὼν ἀναφαίνει,
ὡς ἦι μνημοσύνη καὶ τόνος ἀμφ’ ἀρετῆς,
οὔ τι μάχας διέπειν Τιτήνων οὐδὲ Γιγάντων
οὐδὲ Κενταύρων, πλάσμα τῶν προτέρων,
ἢ στάσιας σφεδανάς• τοῖς οὐδὲν χρηστὸν ἔνεστιν•
θεῶν προμηθείην αἰὲν ἔχειν ἀγαθήν.