Stepping into the Ring with Lust

Sophocles, Trachiniae 441-445

“Whoever gets in the ring with Lust
Like a boxer with his hands up is stupid.
That one rules even the gods the way he wants.
And me too. How could he not rule a woman like me?”

Ἔρωτι μέν νυν ὅστις ἀντανίσταται
πύκτης ὅπως ἐς χεῖρας, οὐ καλῶς φρονεῖ.
οὗτος γὰρ ἄρχει καὶ θεῶν ὅπως θέλει,
κἀμοῦ γε· πῶς δ᾿ οὐ χἀτέρας οἵας γ᾿ ἐμοῦ;

Sophocles, Trachiniae 464-465

“I pitied her when I saw her especially
Because her beauty has ruined her life.”

ᾤκτιρα δὴ μάλιστα προσβλέψασ᾿, ὅτι
τὸ κάλλος αὐτῆς τὸν βίον διώλεσεν

“I have an old gift from an ancient beast…”

ἦν μοι παλαιὸν δῶρον ἀρχαίου ποτὲ
θηρός…

Sophocles, Trachiniae 582-3

“May I never know anything about evil deeds
Nor learn them. I hate those women who commit them.”

κακὰς δὲ τόλμας μήτ᾿ ἐπισταίμην ἐγὼ
μήτ᾿ ἐκμάθοιμι, τάς τε τολμώσας στυγῶ.

The Boxer’s Fresco from Akrotiri

Husbands and Tyrants in the Storm

Euripides, Medea 235-240

“The greatest contest in our life is this: getting a good husband
Or a bad one. For divorces do not bring women
A good reputation and it is impossible to refuse a husband.
When she enters the new ways and laws of his house
She needs to be a prophet, since she has not learned at home
How best to live with this partner. ”

κἀν τῷδ᾿ ἀγὼν μέγιστος, ἢ κακὸν λαβεῖν
ἢ χρηστόν· οὐ γὰρ εὐκλεεῖς ἀπαλλαγαὶ
γυναιξὶν οὐδ᾿ οἷόν τ᾿ ἀνήνασθαι πόσιν.
ἐς καινὰ δ᾿ ἤθη καὶ νόμους ἀφιγμένην
δεῖ μάντιν εἶναι, μὴ μαθοῦσαν οἴκοθεν,
ὅπως ἄριστα χρήσεται ξυνευνέτῃ.

Euripides, Medea 252-258

“But the same story does not apply to both me and you.
You have your city and your father’s home,
A life’s benefit and the presence of friends.
I am alone, stateless, taken violently by this
Husband, kidnapped as spoil from a foreign land,
I have no mother, no brother, no cousin
To provide me safe harbor from this storm.”

ἀλλ᾿ οὐ γὰρ αὑτὸς πρὸς σὲ κἄμ᾿ ἥκει λόγος·
σοὶ μὲν πόλις θ᾿ ἥδ᾿ ἐστὶ καὶ πατρὸς δόμοι
βίου τ᾿ ὄνησις καὶ φίλων συνουσία,
ἐγὼ δ᾿ ἔρημος ἄπολις οὖσ᾿ ὑβρίζομαι
πρὸς ἀνδρός, ἐκ γῆς βαρβάρου λελῃσμένη,
οὐ μητέρ᾿, οὐκ ἀδελφόν, οὐχὶ συγγενῆ
μεθορμίσασθαι τῆσδ᾿ ἔχουσα συμφορᾶς.

Euripides, Medea 357-356

“I am not like a tyrant in the least:
I have suffered much because of my sense of shame.
Now, even though I see you making a mistake, woman,
You will still get what you ask. But I am warning you:
If the sun rises tomorrow to see you here
And your children within the borders of this land,
You die. This speech is not uttered as a lie.
But, now, if you need to stay, remain for a day.
You won’t do any evil I fear in this time.”

ἥκιστα τοὐμὸν λῆμ᾿ ἔφυ τυραννικόν,
αἰδούμενος δὲ πολλὰ δὴ διέφθορα·
καὶ νῦν ὁρῶ μὲν ἐξαμαρτάνων, γύναι,
ὅμως δὲ τεύξῃ τοῦδε. προυννέπω δέ σοι,
εἴ σ᾿ ἡ ᾿πιοῦσα λαμπὰς ὄψεται θεοῦ
καὶ παῖδας ἐντὸς τῆσδε τερμόνων χθονός,
θανῇ· λέλεκται μῦθος ἀψευδὴς ὅδε.
νῦν δ᾿, εἰ μένειν δεῖ, μίμν᾿ ἐφ᾿ ἡμέραν μίαν·
οὐ γάρ τι δράσεις δεινὸν ὧν φόβος μ᾿ ἔχει.

Roman sarcophagus showing the story of Medea and Creusa. Ca 150 AD. Altes Museum, Berlin.

Intersex Births and Superstitious Beliefs

Diodorus Siculus, History 32.12

“Similarly in Naples and many other places there are accounts that sudden changes like this happened—not that male and female were naturally built into a two-bodied type (for that is impossible) but that much to the surprise and mystification of human beings, nature forms some parts of the body deceptively.

This is why we think it is right to describe these kinds of sex changes: not to entertain but so we can help those who are reading this. For there are many people who believe that these kinds of things are signs for the gods and not isolated individuals but even entire communities and cities.  For example, at the beginning of the Marsian war, they say that there was an Italian living near Rome who had married, a hermaphrodite like the one we mentioned earlier and revealed this to his senate. The senate, overwhelmed by superstition and persuaded by the Etruscan interpreters, decided that they should be burned alive. In this case, a person who was like us in nature and was not in truth any monster died unfairly because of the ignorance about their affliction. When there was a similar case near Athens a little while later, they again burned a person alive through ignorance.

People also make up stories about hyenas, that they are female and male at the same time and that they take turns mounting each other annually when this is completely untrue. Each sex has its own kind of nature and they are not mixed up. But there is a time when something deceives when it is presented to someone who is merely glancing. The female has an appendage that looks something like a male feature; and the male has one which corresponds to the female’s.

This is generally the case for all living creatures. Although many monsters of all kinds are born, in truth, they cannot be nourished and are not capable of growing to maturity. Let this be enough said as a redress against superstitious beliefs.”

῾Ομοίως δ’ ἐν τῇ Νεαπόλει καὶ κατ’ ἄλλους τόπους πλείονας ἱστοροῦνται γεγονέναι τοιαῦται περιπέτειαι, οὐκ ἄρρενος καὶ θηλείας φύσεως εἰς δίμορφον τύπον δημιουργηθείσης, ἀδύνατον γὰρ τοῦτο, ἀλλὰ τῆς φύσεως διὰ τῶν τοῦ σώματος μερῶν ψευδογραφούσης εἰς ἔκπληξιν καὶ ἀπάτην τῶν ἀνθρώπων.

διόπερ καὶ ἡμεῖς τὰς περιπετείας ταύτας ἀναγραφῆς ἠξιώσαμεν, οὐ ψυχαγωγίας ἀλλ’ ὠφελείας ἕνεκα τῶν ἀναγινωσκόντων. πολλοὶ γὰρ τέρατα τὰ τοιαῦτα νομίζοντες εἶναι δεισιδαιμονοῦσιν, οὐκ ἰδιῶται μόνον ἀλλὰ καὶ ἔθνη καὶ πόλεις. κατ’ ἀρχὰς γοῦν τοῦ Μαρσικοῦ πολέμου πλησίον τῆς ῾Ρώμης οἰκοῦντά φασιν ᾿Ιταλικόν, γεγαμηκότα  παραπλήσιον τοῖς εἰρημένοις ἀνδρόγυνον, προσαγγεῖλαι τῇ συγκλήτῳ, τὴν δὲ δεισιδαιμονήσασαν καὶ τοῖς ἀπὸ Τυρρηνίας ἱεροσκόποις πεισθεῖσαν ζῶντα προστάξαι καῦσαι. τοῦτον μὲν οὖν ὁμοίας κεκοινωνηκότα φύσεως, ἀλλ’ οὐ πρὸς ἀλήθειαν τέρας γεγενημένον, φασὶν ἀγνοίᾳ τῆς νόσου παρὰ τὸ προσῆκον ἀπολωλέναι. μετ’ ὀλίγον δὲ καὶ παρ’ ᾿Αθηναίοις τοῦ τοιούτου γενομένου διὰ τὴν ἄγνοιαν τοῦ πάθους ζῶντά φασι κατακαῆναι. καὶ γὰρ τὰς λεγομένας ὑαίνας τινὲς μυθολογοῦσιν ἄρρενας ἅμα καὶ θηλείας ὑπάρχειν, καὶ παρ’ ἐνιαυτὸν ἀλλήλας ὀχεύειν, τῆς ἀληθείας οὐχ οὕτως ἐχούσης. ἑκατέρου γὰρ τοῦ γένους ἁπλῆν ἔχοντος καὶ ἀνεπίμικτον τὴν φύσιν, προσώρισται τὸ ψευδογραφοῦν καὶ παρακρουόμενον τοὺς εἰκῇ θεωροῦντας· τῇ μὲν  γὰρ θηλείᾳ πρόσκειταί τι κατὰ τὴν φύσιν παρεμφερὲς ἄρρενι μορίῳ, τῷ δὲ ἄρρενι κατὰ τὸ ἐναντίον ἔμφασις θηλείας φύσεως. ὁ δ’ αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ πάντων τῶν ζῴων, γινομένων μὲν πρὸς ἀλήθειαν πολλῶν καὶ παντοδαπῶν τεράτων, μὴ τρεφομένων δὲ καὶ εἰς τελείαν αὔξησιν ἐλθεῖν οὐ δυναμένων. ταῦτα μὲν εἰρήσθω πρὸς διόρθωσιν δεισιδαιμονίας.

Some other related resources:

A collection of intersex tales from Ancient Greece and Rome

Aelian’s account of the Hyena’s alternating Gender

Hilary Ilkay’s essay on “Ovid’s Mythological Hermaphrodite

Cassie Garrison’s Essay on “Gender and Sexuality in Antiquity: The Trial and Consciousness of Callon

A terrible story of an intersex child as an Omen

The Philosopher Favorinus

Image result for hermaphroditus
Marble statue of Hermaphroditus

Heard And Seen: Disagreeing With Thucydides About Women

Plutarch, On the Virtues of Women 1

“Klea, I do not have the same opinion as Thucydides concerning the virtue of women. For he claims that the best woman is the one who has the slimmest reputation among those outside her home, critical or positive—since he believes that the name of a good woman ought to be locked up and kept indoors just like her body.  Gorgias, in fact, is more appealing to me, since he insists that the fame rather than the form of a woman should be known to many. Indeed, the Roman practice seems best: granting praise to women in public after their death just as for men.

So, when Leontis, one of the best women died, you and I had a rather long conversation which did not lack philosophical solace; and now, just as you have asked, I have written down for you the rest of the things one can say supporting the assertion that the virtue of a man and woman are the same thing. This [composition] is historical and is not arranged for pleasurable hearing. But if some pleasure is possible in a persuasive piece thanks to the nature of its example, then the argument itself does not avoid some charm—that aid to explanation—nor is it reluctant to “mix the Graces in with the Muses, a most noble pairing”, in the words of Euripides, basing its credibility on the love of beauty which is a special province of the soul.”

Περὶ ἀρετῆς, ὦ Κλέα, γυναικῶν οὐ τὴν αὐτὴν τῷ Θουκυδίδῃ γνώμην ἔχομεν. ὁ μὲν γάρ, ἧς ἂν ἐλάχιστος ᾖ παρὰ τοῖς ἐκτὸς ψόγου πέρι ἢ ἐπαίνου λόγος, ἀρίστην ἀποφαίνεται, καθάπερ τὸ σῶμα καὶ τοὔνομα τῆς ἀγαθῆς γυναικὸς οἰόμενος δεῖν κατάκλειστον εἶναι καὶ ἀνέξοδον. ἡμῖν δὲ κομψότερος μὲν ὁ Γοργίας φαίνεται, κελεύων μὴ τὸ εἶδος ἀλλὰ τὴν δόξαν εἶναι πολλοῖς γνώριμον τῆς γυναικός· ἄριστα δ᾿ ὁ Ῥωμαίων δοκεῖ νόμος ἔχειν, ὥσπερ ἀνδράσι καὶ γυναιξὶ δημοσίᾳ μετὰ τὴν τελευτὴν τοὺς προσήκοντας ἀποδιδοὺς ἐπαίνους. διὸ καὶ Λεοντίδος τῆς ἀρίστης ἀποθανούσης, εὐθύς τε μετὰ σοῦ τότε πολὺν λόγον εἴχομεν οὐκ ἀμοιροῦντα παραμυθίας φιλοσόφου, καὶ νῦν, ὡς ἐβουλήθης, τὰ ὑπόλοιπα τῶν λεγομένων εἰς τὸ μίαν εἶναι καὶ τὴν αὐτὴν ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς ἀρετὴν προσανέγραψά σοι, τὸ ἱστορικὸν ἀποδεικτικὸν ἔχοντα καὶ πρὸς ἡδονὴν μὲν ἀκοῆς οὐ συντεταγμένα. εἰ δὲ τῷ πείθοντι καὶ τὸ τέρπον ἔνεστι φύσει τοῦ παραδείγματος, τὸ ἱστορικὸν ἀποδεικτικὸν ἔχοντα καὶ πρὸς ἡδονὴν μὲν ἀκοῆς οὐ συντεταγμένα· εἰ δὲ τῷ πείθοντι καὶ τὸ τέρπον ἔνεστι φύσει τοῦ παραδείγματος, οὐ φεύγει χάριν ἀποδείξεως συνεργὸν ὁ λόγος οὐδ᾿ αἰσχύνεται

ταῖς Μούσαις
τὰς Χάριτας συγκαταμιγνὺς
καλλίσταν συζυγίαν,

ὡς Εὐριπίδης φησίν, ἐκ τοῦ φιλοκάλου μάλιστα τῆς ψυχῆς ἀναδούμενος τὴν πίστιν.

Giovanni Martinelli – The Three Graces

 

 

Tawdry Tuesday, Etymology Edition: Clitoral Controversies

Bill Beck has a good article on Eidolon about the way ancient (and eventually Modern) etymology and “word science” manipulates the concept of the original meaning of words in order to reinforce various types of dominant cultural discourse.

Here is another example, the history of the word clitoris. I have arranged the examples in roughly chronological order.

Hesychius

“Kleitoris: the over-covering skin [lit. of hypodoris?] of a woman’s genitals. From where we get the word kleitoriazein, which means to rub or touch [as in to masturbate].”

κλειτορίς· τοῦ γυναικείου αἰδοίου ἡ ὑποδορίς, ἔνθεν καὶ τὸ κλειτοριάζειν τὸ ψηλαφᾶν

Etymologicum Magnum

Klitorion:… it also means a woman’s genitals. From this we also find the verb klitoriazein which means “touching shamefully”

Σημαίνει δὲ καὶ τὸ αἰδοῖον τῆς γυναικός· ὅθεν καὶ κλιτοριάζειν λέγεται τὸ αἰσχρῶς ἅπτεσθαι.

Suda, mu 1462

Murton: “myrtle berry” The form of the female genitalia in the middle of which is the clitoris. From this we get the word kleitorizesthai which means to touch oneself licentiously. The lip is the hupodoris and the sides the myrtle-lips

Μύρτον: τὸ σχῆμα τοῦ γυναικείου αἰδοίου, οὗ τὸ μεταξὺ κλειτορίς. ἀφ’ οὗ τὸ ἀκολάστως ἕπεσθαι κλειτορίζεσθαι. τὸ δὲ χεῖλος ὑποδορίς, τὸ δὲ σύμπτωμα μυρτοχείλη.

Note in the following and the former the difference between the active and middle  voices

Michael Apostolios

Klitoriazein: applied to pedarasts. Or for those who are licentious towards women [or “to licentious behavior for women”?]

Κλιτοριάζειν: ἐπὶ τῶν παιδεραστῶν· ἢ ἐπὶ τῶν γυναιξὶν ἀκολάστων.

kleitoris

The LSJ is a little bashful about this:

kleitoris lsj

 

An Unlikely Hybrid: Medusa, Miley Cyrus, and the Politics of the Female Tongue

Homer, Iliad 11.36-37

“And set on the shield as a crown was a grim-faced Gorgon, glaring fiercely”

τῇ δ’ ἐπὶ μὲν Γοργὼ βλοσυρῶπις ἐστεφάνωτο / δεινὸν δερκομένη…

Gorgon 1
Images from Wikimedia Commons and the MET website, article by Madeleine Glennon 2017

The Gorgon’s face is one of the most recognizable symbols from antiquity, adorning everything from vases and cups to temple pediments and metopes to confront the viewer with her petrifying stare and snaky ropes of hair. While the apotropaic function of the Gorgon is usually attributed to the directness of her gaze (one that is highly unusual in Greek art), depictions of Gorgons–including their most famous representative, Medusa–in archaic art frequently include an additional provocation in the form of a tongue.

Long and lolling, often poised between vicious-looking canine teeth, this aspect of the Gorgons’ iconography has conventionally been interpreted as a way to enhance her grotesqueness. Over time, however, depictions of the Gorgon shifted dramatically to portray these figures with typically feminine, even beautiful, features while retaining her uncompromisingly confrontational gaze. You can see a great timeline visualizing this evolution on the MET website.

Gorgon 2

The ubiquity of the Gorgon’s tongue in archaic art has always intrigued me. That this feature of her iconography is unique to this period, and a feature unique to the Gorgon in particular, makes it all the more intriguing, as it suggests a fleeting but pervasive mode of representing female transgressiveness. The Gorgon’s tongue made me wonder about the significance of this gesture: why would a stuck-out tongue be characteristic of a female monster? After all, in contemporary iconography (I’m thinking here especially of emojis) a stuck-out tongue is correlated most often with silliness and disinhibition, a response to the goofy or outrageous.

Gorgon 3

Nonetheless, it’s not difficult to think of counterexamples. We, especially as children, might stick out our tongues in response to something offensive or unwelcome. And, of course, the gesture in the right context may appear sexually charged. A good illustration of the latter comes in the form of Miley Cyrus, a figure who, like the Gorgon, also exhibits a dramatic shift in her public image.

Google “Miley Cyrus’ VMA performance” and the prevailing image that will turn up is one that sees Cyrus bent over against co-performer Robin Thicke, clad in flesh-toned latex bustier and shorts, her tongue stuck out sharply, complementing the two spiky buns above her brow. The performance drew shock and condemnation, not least because of the transformation it evinced in the former Disney Channel darling.

Miley Cyrus VMA

Like Cyrus, the evolving image of Medusa calcified in ancient art is also a testament to transformation. As Ovid relates (Met. 4.793-803), Medusa was formerly a beautiful young woman who was raped by Poseidon in a temple of Athena and punished by the goddess with her snaky hair. While earlier accounts like that of Hesiod (Theog. 270-6) suggest that Medusa was born to her distinctive form, the Ovidian narrative connects Medusa’s sexuality and desirability–and Athena’s savage punishment of this–with the transformation in her appearance.

Likewise, Cyrus’ performance cast her in a sexually-charged role that drove home her evolution from Disney Channel PG fame. While Cyrus later said in an interview that her hairstyle was consciously infantilizing, it was hard for me not to see those spiky buns in conjunction with Medusa’s similarly unconventional and distinctive hairdo.

Why, then, would a stuck-out tongue define such a transformation? On the one hand, it is provocative, a function that seems at odds with the archaic Gorgon’s apotropaic power. But coupled with her fierce, frontal gaze, the Gorgon’s visage forces viewers into a confrontation. As some would characterize Cyrus’ performance, the Gorgon’s ferocious visage is similarly nothing if not transgressive.

And it is the tongue, I think, for both Cyrus and the Gorgon, that embodies this quality. A stuck-out tongue reaches out into the space between viewer and viewed. The tongue, after all, is the only part of the body that can easily be extended out of its natural confines. Thus, unlike the eyes, it is vividly visceral. In this sense, the petrifying effects associated with the Gorgon’s gaze gain clearer significance. While her face is safely rendered in paint or stone, her eyes and tongue can still serve to confront the viewer with a reminder of their fleshy corporeality. The tongue, in particular, serves as a gesture of defiance against the medium in which the Gorgon’s gaze has been fixed.

Cyrus’ performance, too, can be interpreted as an act of defiance against the public image she had accrued earlier in her career. More specifically, her exaggerated facial and bodily expressions make the viewer aware that they are viewing her like an object. This is a dynamic that meets active resistance in the display she created at the VMAs, one that works to displace the previous image of Cyrus that each viewer brings to their perspective on her performance.

 

Amy Lather is an Assistant Professor of Classics at Wake Forest University. Her research focuses on archaic and classical Greek aesthetics, hence her fascination with the Gorgon’s tongue. She can be reached at latherak@wfu.edu.

 

 

Heard And Seen: Disagreeing With Thucydides About Women

Plutarch, On the Virtues of Women 1

“Klea, I do not have the same opinion as Thucydides concerning the virtue of women. For he claims that the best woman is the one who has the slimmest reputation among those outside her home, critical or positive—since he believes that the name of a good woman ought to be locked up and kept indoors just like her body.  Gorgias, in fact, is more appealing to me, since he insists that the fame rather than the form of a woman should be known to many. Indeed, the Roman practice seems best: granting praise to women in public after their death just as for men.

So, when Leontis, one of the best women died, you and I had a rather long conversation which did not lack philosophical solace; and now, just as you have asked, I have written down for you the rest of the things one can say supporting the assertion that the virtue of a man and woman are the same thing. This [composition] is historical and is not arranged for pleasurable hearing. But if some pleasure is possible in a persuasive piece thanks to the nature of its example, then the argument itself does not avoid some charm—that aid to explanation—nor is it reluctant to “mix the Graces in with the Muses, a most noble pairing”, in the words of Euripides, basing its credibility on the love of beauty which is a special province of the soul.”

Περὶ ἀρετῆς, ὦ Κλέα, γυναικῶν οὐ τὴν αὐτὴν τῷ Θουκυδίδῃ γνώμην ἔχομεν. ὁ μὲν γάρ, ἧς ἂν ἐλάχιστος ᾖ παρὰ τοῖς ἐκτὸς ψόγου πέρι ἢ ἐπαίνου λόγος, ἀρίστην ἀποφαίνεται, καθάπερ τὸ σῶμα καὶ τοὔνομα τῆς ἀγαθῆς γυναικὸς οἰόμενος δεῖν κατάκλειστον εἶναι καὶ ἀνέξοδον. ἡμῖν δὲ κομψότερος μὲν ὁ Γοργίας φαίνεται, κελεύων μὴ τὸ εἶδος ἀλλὰ τὴν δόξαν εἶναι πολλοῖς γνώριμον τῆς γυναικός· ἄριστα δ᾿ ὁ Ῥωμαίων δοκεῖ νόμος ἔχειν, ὥσπερ ἀνδράσι καὶ γυναιξὶ δημοσίᾳ μετὰ τὴν τελευτὴν τοὺς προσήκοντας ἀποδιδοὺς ἐπαίνους. διὸ καὶ Λεοντίδος τῆς ἀρίστης ἀποθανούσης, εὐθύς τε μετὰ σοῦ τότε πολὺν λόγον εἴχομεν οὐκ ἀμοιροῦντα παραμυθίας φιλοσόφου, καὶ νῦν, ὡς ἐβουλήθης, τὰ ὑπόλοιπα τῶν λεγομένων εἰς τὸ μίαν εἶναι καὶ τὴν αὐτὴν ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς ἀρετὴν προσανέγραψά σοι, τὸ ἱστορικὸν ἀποδεικτικὸν ἔχοντα καὶ πρὸς ἡδονὴν μὲν ἀκοῆς οὐ συντεταγμένα. εἰ δὲ τῷ πείθοντι καὶ τὸ τέρπον ἔνεστι φύσει τοῦ παραδείγματος, τὸ ἱστορικὸν ἀποδεικτικὸν ἔχοντα καὶ πρὸς ἡδονὴν μὲν ἀκοῆς οὐ συντεταγμένα· εἰ δὲ τῷ πείθοντι καὶ τὸ τέρπον ἔνεστι φύσει τοῦ παραδείγματος, οὐ φεύγει χάριν ἀποδείξεως συνεργὸν ὁ λόγος οὐδ᾿ αἰσχύνεται

ταῖς Μούσαις
τὰς Χάριτας συγκαταμιγνὺς
καλλίσταν συζυγίαν,

ὡς Εὐριπίδης φησίν, ἐκ τοῦ φιλοκάλου μάλιστα τῆς ψυχῆς ἀναδούμενος τὴν πίστιν.

 

Image result for Ancient Roman Women

Intersex Births and Superstitious Beliefs

Diodorus Siculus, History 32.12

“Similarly in Naples and many other places there are accounts that sudden changes like this happened—not that male and female were naturally built into a two-bodied type (for that is impossible) but that much to the surprise and mystification of human beings, nature forms some parts of the body deceptively.

This is why we think it is right to describe these kinds of sex changes: not to entertain but so we can help those who are reading this. For there are many people who believe that these kinds of things are signs for the gods and not isolated individuals but even entire communities and cities.  For example, at the beginning of the Marsian war, they say that there was an Italian living near Rome who had married, a hermaphrodite like the one we mentioned earlier and revealed this to his senate. The senate, overwhelmed by superstition and persuaded by the Etruscan interpreters, decided that they should be burned alive. In this case, a person who was like us in nature and was not in truth any monster died unfairly because of the ignorance about their affliction. When there was a similar case near Athens a little while later, they again burned a person alive through ignorance.

People also make up stories about hyenas, that they are female and male at the same time and that they take turns mounting each other annually when this is completely untrue. Each sex has its own kind of nature and they are not mixed up. But there is a time when something deceives when it is presented to someone who is merely glancing. The female has an appendage that looks something like a male feature; and the male has one which corresponds to the female’s.

This is generally the case for all living creatures. Although many monsters of all kinds are born, in truth, they cannot be nourished and are not capable of growing to maturity. Let this be enough said as a redress against superstitious beliefs.”

῾Ομοίως δ’ ἐν τῇ Νεαπόλει καὶ κατ’ ἄλλους τόπους πλείονας ἱστοροῦνται γεγονέναι τοιαῦται περιπέτειαι, οὐκ ἄρρενος καὶ θηλείας φύσεως εἰς δίμορφον τύπον δημιουργηθείσης, ἀδύνατον γὰρ τοῦτο, ἀλλὰ τῆς φύσεως διὰ τῶν τοῦ σώματος μερῶν ψευδογραφούσης εἰς ἔκπληξιν καὶ ἀπάτην τῶν ἀνθρώπων.

διόπερ καὶ ἡμεῖς τὰς περιπετείας ταύτας ἀναγραφῆς ἠξιώσαμεν, οὐ ψυχαγωγίας ἀλλ’ ὠφελείας ἕνεκα τῶν ἀναγινωσκόντων. πολλοὶ γὰρ τέρατα τὰ τοιαῦτα νομίζοντες εἶναι δεισιδαιμονοῦσιν, οὐκ ἰδιῶται μόνον ἀλλὰ καὶ ἔθνη καὶ πόλεις. κατ’ ἀρχὰς γοῦν τοῦ Μαρσικοῦ πολέμου πλησίον τῆς ῾Ρώμης οἰκοῦντά φασιν ᾿Ιταλικόν, γεγαμηκότα  παραπλήσιον τοῖς εἰρημένοις ἀνδρόγυνον, προσαγγεῖλαι τῇ συγκλήτῳ, τὴν δὲ δεισιδαιμονήσασαν καὶ τοῖς ἀπὸ Τυρρηνίας ἱεροσκόποις πεισθεῖσαν ζῶντα προστάξαι καῦσαι. τοῦτον μὲν οὖν ὁμοίας κεκοινωνηκότα φύσεως, ἀλλ’ οὐ πρὸς ἀλήθειαν τέρας γεγενημένον, φασὶν ἀγνοίᾳ τῆς νόσου παρὰ τὸ προσῆκον ἀπολωλέναι. μετ’ ὀλίγον δὲ καὶ παρ’ ᾿Αθηναίοις τοῦ τοιούτου γενομένου διὰ τὴν ἄγνοιαν τοῦ πάθους ζῶντά φασι κατακαῆναι. καὶ γὰρ τὰς λεγομένας ὑαίνας τινὲς μυθολογοῦσιν ἄρρενας ἅμα καὶ θηλείας ὑπάρχειν, καὶ παρ’ ἐνιαυτὸν ἀλλήλας ὀχεύειν, τῆς ἀληθείας οὐχ οὕτως ἐχούσης. ἑκατέρου γὰρ τοῦ γένους ἁπλῆν ἔχοντος καὶ ἀνεπίμικτον τὴν φύσιν, προσώρισται τὸ ψευδογραφοῦν καὶ παρακρουόμενον τοὺς εἰκῇ θεωροῦντας· τῇ μὲν  γὰρ θηλείᾳ πρόσκειταί τι κατὰ τὴν φύσιν παρεμφερὲς ἄρρενι μορίῳ, τῷ δὲ ἄρρενι κατὰ τὸ ἐναντίον ἔμφασις θηλείας φύσεως. ὁ δ’ αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ πάντων τῶν ζῴων, γινομένων μὲν πρὸς ἀλήθειαν πολλῶν καὶ παντοδαπῶν τεράτων, μὴ τρεφομένων δὲ καὶ εἰς τελείαν αὔξησιν ἐλθεῖν οὐ δυναμένων. ταῦτα μὲν εἰρήσθω πρὸς διόρθωσιν δεισιδαιμονίας.

Some other related resources:

A collection of intersex tales from Ancient Greece and Rome

Aelian’s account of the Hyena’s alternating Gender

Hilary Ilkay’s essay on “Ovid’s Mythological Hermaphrodite

Cassie Garrison’s Essay on “Gender and Sexuality in Antiquity: The Trial and Consciousness of Callon

A terrible story of an intersex child as an Omen

The Philosopher Favorinus

Image result for hermaphroditus
Marble statue of Hermaphroditus

Reclaiming the Story: Ovid’s Mythological Hermaphrodite

[Note: Hilary Ilkay (@hilsgotilk) reached out to us after Cassie Garison’s post on Callon with a post about Hermaphroditus. Given the topic, the quality of the post and current events, we are happy to be able to share this.]

The daughters of Minyas narrate the first half of book 4 of Ovid’s Metamorphoses, regaling each other with tales of violent, destructive desire to help pass the time as they weave. When it is Alcithoe’s turn to spin a story, she highlights the charming novelty of her subject matter, referring to it as “dulci…novitate” (Ovid Met. 4.284). Her assertion of the narrative’s novelty is justified not only in the context of the stories shared by her sisters, but of Ovid’s text as a whole. The Metamorphoses is replete with gender ambiguity, and some characters even transform from one sex into another (the most noteworthy examples are Tiresias in book 3, Iphis in book 9, and Caeneus/Caens in book 12). Alcithoe’s story, however, is unique in that it features a figure who unites both sexes into one form – namely, the hermaphrodite.

This is new territory in more ways than one. Ovid was the first, as far as we know, to narrativize the relationship between Salmacis, the nymph whose name is given to the infamous spring she inhabits, and Hermaphroditus, the young son of Hermes and Aphrodite. A Greek inscription at Halicarnassus, referred to as the “Salmakis inscription,” celebrates Hermaphroditus as the inventor of marriage, though there is no explicit mention of his intersex nature. He is called a boy, κου̑ρος, and Salmacis is referred to as his nursing mother, κουροτρόφος. Robert Groves observes that “the logic that makes [Hermaphroditus] a god of marriage is predicated on a special ability to unite male and female” (2016, 323). As we shall see, Ovid departs greatly from the tradition that preceded him in his articulation of the tale. Like Alcithoe, he aims to enchant the reader’s mind with a new sort of story, to weave the known figure of Hermaphroditus into the mythical framework of his poem.

Alcithoe proposes to recount an etiological account of the ill-reputed spring of Salmacis, whose waters render its bathers effeminate and soften their limbs (“Salmacis enervet tactosque remolliat artus,” Ovid Met. 4.286). The statement that the cause of the spring’s powers lies hidden (“causa latet,” 4.287) is layered with meaning: it provides a framework for the story Alcithoe is about to tell, and it foreshadows the moment when the predatory Salmacis lies in wait as the youth prepares to bathe in the spring. More generally, it also gestures toward the lack of knowledge regarding the generation and nature of intersex beings, a seemingly inexplicable phenomenon to the Romans. Rather than attempting a medical explanation, Ovid turns to narrative to uncover the hidden causa, creating an origin story that identifies the hermaphrodite with a particular topos of transformation.

When Ovid introduces the puer (youth), he conceals his name, saying only that he is the child of Mercury (the Greek Hermes) and “the Cytherean goddess” (the Greek Aphrodite), and that his name derives from theirs. This indirect invocation of the boy’s parentage delays the revelation of his identity until the end of the episode: his name “lies hidden” much like the causa behind the mystery of the spring. As the god who is ubiquitously depicted with an erect phallus on ancient herms, Hermes is a hyper-masculine divine figure, while Aphrodite, the goddess of sexual desire who is typically depicted nude or semi-nude, is a hyper-feminine immortal. Together, they produce a son “whose face was one in which mother and father could be recognized” (“cuius erat facies, in qua materque paterque cognosci possent,” 4.290-1). The striking use of the passive voice renders the youth an object of a hypothetical gaze. At this early point in the story, it is unclear in what sense both parents are discernible in the boy’s appearance, though the literal truth of this seemingly innocuous statement – – for surely all parents are reflected in their children —  will become actualized in the conclusion of the tale.

IMG_9587
Francesco Albani, Salmacis and Hermaphroditus, ca. 1645–1650. Oil on canvas, 60 × 74 cm. Turino, Galleria Sabauda 89  (Naples; Photo Credit: H. Ilkay)

As is customary for Ovidian teenagers, the boy embarks on a series of rural wanderings, eventually coming upon a “a pool of water clear all the way to the bottom” (“stagnum lucentis ad imum usque solum lymphae,” 4.297-8). This is a classic Ovidian locus that may be amoenus (pleasant) on the shimmering surface, but that conceals a sinister threat. Narcissus’s fatal encounter with an almost identical transparent pool in the previous book triggers a red flag in the imagination of the reader. The fact that the spring is inhabited by a nymph further evokes the unhappy fate of Actaeon (also in book 3), who comes upon the goddess Diana attended by her nymphs while she is bathing. Ovid mentions earlier in the story that the roving puer was, in fact, reared by a community of female naiads, so there is a great deal of suspense in this moment of encounter with the nymph/pool.

The tension builds when we learn that the nymph in question is of an atypical sort. She exempts herself from the retinue of Diana’s hunting, swiftly running maidens, making herself an outsider to her community. We learn her name, Salmacis, when the narrator speaks in the voice of her sisters, who chastise her for spurning the spear and quiver. Salmacis’s aberrance is underscored in her ceaseless devotion to otium (leisure) and to her personal beauty regimen. Ovid describes the crux of her transgressive behavior in a stunning passage: “she bathes her beautiful limbs in her own spring…and she consults the waters to behold what becomes her” (“fonte suo formosos perluit artus…et, quid se deceat, spectatas consulit undas,” 4.310, 312).

The reflexivity of fonte suo, and the fact that Salmacis enfolds herself in a diaphanous robe (“perlucenti…amictu,” 4.313), reveal the slippage between Salmacis as nymph and as watery pool, which will become crucial as the story progresses. Unlike Narcissus, who was destroyed by his inability to know himself as both the subject and object of his desire, Salmacis exerts control over her act of self-looking, consciously making herself the recipient of a projected “male gaze.”

Salmacis therefore possesses a sort of hybrid double vision, a merging of female and male that gestures at her impending transformation. When she first spots the puer, she not only sees him through the eyes of a desiring woman, but also envisions him seeing her. It is no accident that the nymph is “deflowering” the landscape when she sets eyes on the youth. Another instance of gender reversal occurs once Salmacis makes herself worthy to be seen by the boy and addresses him in a speech that recalls the language employed by the swarthy Odysseus to charm Nausicaa. While Odysseus only alludes to Nausicaa’s future marriage, Salmacis offers herself as a bride. In response, the youth blushes like a virginal girl, “since he does not know what love is” (nescit, enim, quid amor,” 4.330) —  an unexpected reaction from the person who is supposed to have invented marriage.

As the nymph’s propositions become more physical, the puer rebuffs her with harsh words, threatening to flee the scene. Salmacis pretends to cede the pool to him but crouches in a nearby thicket, watching as he strips naked and dives into the water. Her desire to embrace the boy is flamed to a fever pitch at the sight of his body: Ovid describes her as “out of her mind” (amens, 4.351) in this moment. Proclaiming victory over her erotic conquest, she exclaims, “We have won and he is mine” (“vicimus et meus est,” 4.357), dives naked into the water, and begins to cling feverishly to the boy. Her use of the plural verbal form foreshadows the imminent transfiguration. In describing their struggle – a chaotic tangle of limbs and unwanted sexual advances – Ovid deploys a masterful tripartite simile (4.362-367):

She enfolds him like a serpent, whom a kingly bird [eagle] clutches and snatches aloft: hanging down, she binds herself fast around its head and feet and entwines his spreading wings with her tail; or like tendrils of ivy tend to interlace lofty tree trunks; or like a polypus [octopus/cuttlefish] encompasses its enemy, caught under the sea, its tentacles casting around it on every side.

inplicat ut serpens, quam regia sustinet ales
sublimemque rapit: pendens caput illa pedesque
adligat et cauda spatiantes inplicat alas;
utve solent hederae longos intexere truncos,
utque sub aequoribus deprensum polypus hostem
continet ex omni dimissis parte flagellis.

The transition from one image to another is dizzying. We begin in the sky, which is the domain of Hermes, the god with winged sandals; we then come crashing down to earth with an image drawn from nature of a parasitic plant; finally, we are submerged in the sea, from which Aphrodite is said to have been born and where the struggle between boy and nymph is currently taking place. In her desperation to possess the youth, Salmacis utters a prayer to the gods, that “no day separate that one of yours from me or me from that one of yours” (“istum/nulla dies a me nec me deducat ab isto,” 4.371-2). Her repetition of pronouns emphasizes the inextricable and permanent nature of the bond she desires. Moreover, the marked use of iste implies a connection between the youth and the gods she is addressing: perhaps even a familial connection. The particular divinities she supplicates are never explicitly revealed.

Now comes the fateful moment of transformation enacted by the gods, who take Salmacis at her word and fuse the two beings together (4.373-9):

The intermingled bodies of the two are joined together, and one form is brought upon them. Just as if someone grafts a branch onto a tree sees that they are joined in growth and mature equally, so whenever their limbs come together in a tenacious embrace they are not two and their form is double, so that it is able to be called neither woman nor man, and they seem simultaneously neither and both.

…mixta duorum
corpora iunguntur, faciesque inducitur illis
una. velut, si quis conducat cortice ramos,
crescendo iungi pariterque adolescere cernit,
sic ubi conplexu coierunt membra tenaci,
nec duo sunt et forma duplex, nec femina dici
nec puer ut possit, neutrumque et utrumque videntur.

The transformation is sudden and chaotic, leaving a mess of ambiguity in its wake. Ovid uses another arboreal simile, and the fruitful, cooperative union of the grafted branch and tree contrasts sharply with the sterility of the hermaphrodite. The sexually charged verb coierunt drives this contrast home, since procreation is now an impossibility. Wordplay abounds in the final lines of the passage. They are not two, but twofold. Conventional categories of “woman” and “man” become inadequate to the radical doubleness that has been created. The hermaphrodite resists interpretation, concealing its true nature behind a cloak of ambiguity.

At this stage, Ovid retains the plural verbal form to describe the merged couple. The episode ends, however, with a singular entity (4.380-386):

When he sees that the clear waters, into which he descended as a man, have made him half-man and that his limbs have been softened in them, Hermaphroditus, stretching out his hands, says the following, but in a voice no longer manly: ‘Both father and mother, grant this favor to your child, who bears the name of both: whoever enters this pool as a man, may he leave it a half-man and may he immediately weaken at the water’s touch.’

…ubi se liquidas, quo vir descenderat, undas
semimarem fecisse videt mollitaque in illis
membra, manus tendens, sed iam non voce virili
Hermaphroditus ait: ‘nato date munera vestro,
et pater et genetrix, amborum nomen habenti:
quisquis in hos fontes vir venerit, exeat inde
semivir et tactis subito mollescat in undis!’

Finally, the truth of the youth’s name, Hermaphroditus, is revealed. Ovid is the first to use the Latin word semimas in this context, revealing that the hermaphrodite necessitates a transformation of language itself. Upon seeing his metamorphosis and confronting a body that has become monstrously other, Hermaphroditus’s immediate impulse is to issue his own prayer. The vengeful curse is, significantly, intended only for men: he desires that others who are seduced by the stream share his bitter fate. His parents all too happily oblige the wish of their “two-formed” (biformis) child and imbue the water with an “impure drug” (“incesto medicamine,” 4.388). With this final act of transformation, Alcithoe’s promised origin story of Salmacis’s pool is complete.

Although the gender of the newly formed hermaphrodite is syntactically indeterminate, it is psychologically masculine. Hermaphroditus may not speak in the voice of a man (non voce virili), but he certainly thinks as one. Aside from the female features of the intersex body, Salmacis seems to be preserved merely in the feminine tone of the voice, recalling the incorporeal presence of another vanishing nymph, Echo, in book 3, for whom “only the voice remains” (“vox tantum…manet,” Ovid Met. 3.398-9). While Salmacis originally enjoyed a split existence as both nymph and spring, her entire being is now submerged in the infamous pool, whereas the youth’s name is imprinted upon the new being that has been produced.

Ovid does not reproduce the globular hermaphrodites described by the playwright Aristophanes in Plato’s Symposium. In Aristophanes’s account, the two selves of the beings in question are distinct even in their physical union, and when they are cut in half they cling to each other in an attempt to recreate their primordial oneness. By contrast, the two individuals in Ovid’s tale are collapsed into a single body and a single consciousness. Salmacis gets her wish, but at a price.  

The hermaphrodite in the Metamorphoses is the result of a gendered process of emasculation, an imposition of the aggressive, hyper-sexualized female onto the unsuspecting, sexless male. It is clear, therefore, that in Ovid’s universe, one is not born, but rather becomes, a hermaphrodite (to riff on Simone de Beauvoir’s groundbreaking statement about women); and to become a hermaphrodite is not to become doubled – both man and woman — but to become halved — an effeminate, weakened, softened semivir. That the hermaphrodite is not “born this way,” like the Minotaur, for example, is a crucial detail. It highlights the experience of feeling helplessly trapped in a body that is at once familiar and foreign. A number of questions about Hermaphroditus’s future are raised at the end of Alcithoe’s story. How will they live in the world? Will they try to “pass” as either a woman or a man? What are their desires, their fears? How will they experience themselves? How will others experience them?

In his entry on the hermaphrodite in Diderot and d’Alembert’s multi-volume Encyclopédie (1751-77), Louis de Jaucourt suggests that this “prodigy of nature” was not viewed favorably by many ancients, if the story told by Alexander ab Alexandro is true: namely, that the Greeks and Romans viewed hermaphrodites as monsters. According to Jaucourt’s source, they were thrown into the sea at Athens and into the Tiber in Rome – turning the element that engendered them into a watery grave. Since antiquity, people who slip into the gaps between binaries have been misunderstood, misrepresented, and mistreated. It is one thing to gaze upon aestheticized hermaphrodites in sculpture, which were, in fact, popular in antiquity, but quite another to encounter a real intersex being in one’s midst. We can only imagine how Hermaphroditus’s story might have ended. His intersex form would have been a mark of shame and transgression not only to himself, but to the larger human community.

Ovid is clear, however, to make his hermaphrodite not something nefandum (unspeakable), but rather a figure that requires a new sort of story. Today, We find ourselves in a similar position, as we try to transform our language, write new narratives, and challenge constructed binaries in order to make room for new modes of living in the world. Identities that are genderfluid/genderqueer/non-binary embrace a hermaphroditic approach to gender, using self-presentation as a form of embodied resistance against the oppressive structures that dictate how we experience ourselves and the world. In the world of Ovid’s Metamorphoses, Hermaphroditus becomes loathsome to himself. Today, we can reclaim the figure of the hermaphrodite to help us continue to challenge and dissolve entrenched understandings about gender and sexuality, until they become as fluid as the waters of Salmacis’s spring.

 

Hilary Ilkay completed a BA in Classics in Halifax, NS and an MA in Liberal Studies in New York City. She is currently an independent researcher, a freelance editor and writer, and a full-time teaching assistant at her alma mater, the University of King’s College. The closest she has come to Twitter fame is when she posted a picture of herself and her boyfriend dressed as Loeb Classical Library texts (she was Ovid) two Halloweens ago and it went viral among Classics nerds. 

Continue reading “Reclaiming the Story: Ovid’s Mythological Hermaphrodite”

Another Casualty of Childbirth

Amyntas, Lit. Pap. 107 = P.Oxy iv.1904

Tell me, woman, who you are, who is your father, and your country.
What kind of great sickness did you die from?

“Stranger, my name is Praksô, and I am Samian
My father was Calliteles and I died giving birth”

Who provided for your tomb? “Theocritus, the man
To whom they married me.” What age did you reach?

“I was three-times-seven plus one.” Were you then childless”
“No, but I left a three year-old child in my home.”

φράζε, γύναι, τίς ἐοῦσα καὶ ἐκ τίνος, εἰπέ τε πάτρην,
καὶ ποίας ἔθανες νούσου ὑπ᾿ ἀργαλέης.
οὔνομα μὲν Πραξὼ Σαμίη, ξένε, ἐκ δὲ γονῆος
Καλλιτέλευς γενόμαν, ἀλλ᾿ ἔθανον τοκετῶι.
τίς δὲ τάφον στάλωσε; Θεόκριτος, ὧι με σύνευνον
ἀνδρὶ δόσαν. ποίην δ᾿ ἦλθες ἐς ἡλικίην;
ἑπταέτις τρὶς ἑνὸς γενόμαν ἔτι. ἦ ῥά γ᾿ἄτεκνος;
οὔκ, ἀλλὰ τριετῆ παῖδα δόμωι λιπόμαν.

Image result for medieval manuscript childbirth
Royal_ms_16_g_viii_f032r_detail