I am You and You are Me

The Fragmentary “Gospel According to Eve”

“I stood on a high mountain and I saw one tall person and another short one. And I heard something like a thunder’s sound and I went closer to hear it. He addressed me and said: “I am you and you are me and wherever you are I am there; and I am implanted in all things. So you can gather me from wherever you want. And when you harvest me, you harvest yourself.”

ἔστην ἐπὶ ὄρους ὑψηλοῦ καὶ εἶδον ἄνθρωπον μακρὸν καὶ  ἄλλον κολοβὸν καὶ ἤκουσα ὡσεὶ φωνὴν βροντῆς καὶ ἤγγισα τοῦ ἀκοῦσαι καὶ ἐλάλησε πρός με καὶ εἶπεν· ἐγὼ σὺ καὶ σὺ ἐγώ, καὶ ὅπου ἐὰν ᾗς, ἐγὼ ἐκεῖ εἰμι καὶ ἐν ἅπασίν εἰμι  ἐσπαρμένος· καὶ ὅθεν ἐὰν θέλῃς, συλλέγεις με, ἐμὲ δὲ συλλέγων ἑαυτὸν συλλέγεις

Creation of Eve, Sistine Chapel, Michelangelo

Plato and Friends on Why We Need to Partay

Democritus, fr. 230

“A life without parties is a long journey without inns.”

βίος ἀνεόρταστος μακρὴ ὁδὸς ἀπανδόκευτος.

Plato, Laws 653d

“Great. Now, since many of these kinds of education—which accustom us to correctly manage pleasures and pains—lose their effectiveness during life, the gods took pity on  the human race because it is born to toil and assigned to us as well parties as vacations from our toil. In addition, they have also given us the Muses, Apollo the master of music, and Dionysus as party-guests so that people can straighten out their habits because they are present at the festival with the gods.”

ΑΘ. Καλῶς τοίνυν. τούτων γὰρ δὴ τῶν ὀρθῶς τεθραμμένων ἡδονῶν καὶ λυπῶν παιδειῶν οὐσῶν χαλᾶται τοῖς ἀνθρώποις καὶ διαφθείρεται τὰ πολλὰ ἐν τῷ βίῳ, θεοὶ δὲ οἰκτείραντες τὸ τῶν ἀνθρώπων ἐπίπονον πεφυκὸς γένος ἀναπαύλας τε αὐτοῖς τῶν πόνων ἐτάξαντο τὰς τῶν ἑορτῶν ἀμοιβὰς [τοῖς θεοῖς] καὶ Μούσας Ἀπόλλωνά τε μουσηγέτην καὶ Διόνυσον ξυνεορταστὰς ἔδοσαν, ἵν᾿ ἐπανορθῶνται τάς γε τροφὰς γενόμενοι ἐν ταῖς ἑορταῖς μετὰ θεῶν.

Thucydides, 2.38.1

“Certainly we have furnished our mind with the greatest reliefs from our labors, maintaining games and feasts throughout the year in public and in private living with care and finery, all those things which provide pleasure to expel our grief. Because of the greatness of our city, everything comes to us from the earth and we are lucky enough to harvest all of the goods from our own land with no less familiar pleasure than those we gather from other peoples.”

‘Καὶ μὴν καὶ τῶν πόνων πλείστας ἀναπαύλας τῇ γνώμῃ ἐπορισάμεθα, ἀγῶσι μέν γε καὶ θυσίαις διετησίοις νομίζοντες, ἰδίαις δὲ κατασκευαῖς εὐπρεπέσιν, ὧν καθ’ ἡμέραν ἡ τέρψις τὸ λυπηρὸν ἐκπλήσσει. ἐπεσέρχεται δὲ διὰ μέγεθος τῆς πόλεως ἐκ πάσης γῆς τὰ πάντα, καὶ ξυμβαίνει ἡμῖν μηδὲν οἰκειοτέρᾳ τῇ ἀπολαύσει τὰ αὐτοῦ ἀγαθὰ γιγνόμενα καρποῦσθαι ἢ καὶ τὰ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων.

Special thanks to Dr. Liv Yarrow for tweeting these passages

 

File:Ancient Greek Symposium. Museum of Nicopolis.jpg
Marble Anaglyph of ancient symposium. A couple in love time. Archaeological Museum of Nicopolis, Preveza.

waynes world wayne GIF by chuber channel

Kidnapping and Theft

Antiphanes, fr. 75 (=Athenaeus 490a)

“But I will tell you clearly:
If you know anything about the kidnapping of my child,
You need to tell me quickly before you’re hanged.”

ἀλλ᾿ ἐγὼ σαφῶς φράσω·
τῆς ἁρπαγῆς τοῦ παιδὸς εἰ ξύνοισθά τι,
ταχέως λέγειν χρὴ πρὶν κρέμασθαι.

Philo, On the Special Laws 339

“The penalty for kidnapping and enslaving those from another country should be whatever the court will charge, but for those who kidnap and enslave their own people the penalty should be death without any appeal. For these people are your relatives, neighbors not far off from blood at a greater distance”

δίκη δ᾿ ἔστω κατὰ μὲν τῶν ἑτεροεθνεῖς ἀνδραποδισαμένων, ἣν ἂν τιμήσηται τὸ δικαστήριον, κατὰ δὲ τῶν τοὺς ὁμοφύλους πρὸς τῷ ἀνδραποδίσασθαι καὶ πεπρακότων θάνατος ἀπαραίτητος· ἤδη γὰρ οὗτοί γε συγγενεῖς εἰσιν οὐ πόρρω τῶν ἀφ᾿ αἵματος κατὰ μείζονα περιγραφὴν γειτνιῶντες.

Euripides, Children of Herakles 813–817

“This man who does not respect the people who listen to his words
Nor feel shame at his own cowardice when he’s a general,
Does not dare to come near a brave spear
But he’s the worst. Does a man like this
Come here to enslave the children of Herakles?”

ὁ δ᾿ οὔτε τοὺς κλύοντας αἰδεσθεὶς λόγων
οὔτ᾿ αὐτὸς αὑτοῦ δειλίαν στρατηγὸς ὢν
ἐλθεῖν ἐτόλμησ᾿ ἐγγὺς ἀλκίμου δορός,
ἀλλ᾿ ἦν κάκιστος· εἶτα τοιοῦτος γεγὼς
τοὺς Ἡρακλείους ἦλθε δουλώσων γόνους;

A new report shows the Trump administration was prepared to separate 26,000 children from their parents, despite knowing it couldn’t keep track of them.”

kidnap
From Woodhouse Greek-English Dictionary

Sing Me a Dinner! A Comic Fragment for an Epic Feast

Antiquity has bequeathed us many odd things. Among them, the Attic Dinner attributed to Matro of Pitane, a poet so obscure he does not merit his own wikipedia article. A student of Greek epic–even a rather poor one–should recognize the many allusions to Homer. (Of course, this poet is largely preserved by the gastronome Athenaeus).

“Dinners, tell me, Muse, of dinners, much nourishing and many.
Which Xenokles the orator ate at my house in Athens.
For I went there too, but a great hunger plagued me—
Where I saw the finest and largest loaves
Whiter than snow, tasting like wheat-cakes
The north-wind lusted after them as they baked.
Xenicles himself inspected the ranks of men
As he stopped while standing at the threshold; next to him was the parasite
Khairephoôn, a man like a starving sea-gull,
Hungry, and well-acquainted with other people’s feasts.”

δεῖπνα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροφα καὶ μάλα
πολλά ἃ Ξενοκλῆς ῥήτωρ ἐν ᾿Αθήναις δείπνισεν ἡμᾶς·
ἦλθον γὰρ κἀκεῖσε, πολὺς δέ μοι ἕσπετο λιμός.
οὗ δὴ καλλίστους ἄρτους ἴδον ἠδὲ μεγίστους,
λευκοτέρους χιόνος, ἔσθειν δ’ ἀμύλοισιν ὁμοίους
τάων καὶ Βορέης ἠράσσατο πεσσομενάων
αὐτὸς δὲ Ξενοκλῆς ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν
στῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰών. σχεδόθεν δέ οἱ ἦν παράσιτος
Χαιρεφόων, πεινῶντι λάρῳ ὄρνιθι ἐοικώς,
νήστης, ἀλλοτρίων εὖ εἰδὼς δειπνοσυνάων.

grapes

The first line quite obviously adapts the first line of the Odyssey:

“Of a man, tell me, Muse, a man of many ways who [suffered] many things…”

῎Ανδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ

This Poem Breaks Metrical Rules

Hephaestion, Handbook on Meter

 “Every line of verse ends with a complete word. For this reason, lines like Simonides’ Epigram should be criticized:

“A great light arose for the Athenians when Aristo-
geitôn and Harmodios killed Hipparkhos

[…]

They restored equality to their land.”

πᾶν μέτρον εἰς τελείαν περατοῦται λέξιν· ὅθεν ἐπίληπτά ἐστι τὰ τοιαῦτα Σιμωνίδου ἐκ τῶν ἐπιγραμμάτων·

ἦ μέγ᾿ Ἀθηναίοισι φόως γένεθ᾿, ἡνίκ᾿ Ἀριστο-
γείτων Ἵππαρχον κτεῖνε καὶ Ἁρμόδιος·
[ ]
[ ἰσόνομον πα]τρίδα γῆν ἐθέτην.

Harmodius and Aristogeiton Lekythos

Public Gates

Hesychius, delta 839

“The Demian Gates: Common gates, since prostitutes stood in front of those gates. Antipater used to call female genitals “public”. Some call these the Kerameikan gates. For people say that prostitutes stood there too. He said Demian gates instead of Diomian because of the closeness of the names”

Δημίασι πύλαις· κοιναῖς, ἐπεὶ προεστήκεσαν ἐν ταῖς πύλαις αἱ πόρναι. ὁ δὲ ᾿Αντίπατρος τὸ γυναικεῖον μόριον δημόσιον ἔφη. οἱ δὲ τὰς Κεραμεικὰς πύλας· πρὸς γὰρ αὐτάς φασιν ἑστάναι τὰς πόρνας. μήποτε οὖν ἀντὶ τοῦ Διομῇσι πύλαις Δημίασιν  εἶπεν διὰ τὴν ἐγγύτητα τῶν ὀνομάτων.

0953 - Keramikos cemetery, Athens - Grave for Ierònimos - Photo by Giovanni Dall'Orto, Nov 12 2009.jpg
Ruins of the gravestone for actor Hieronymos (left side) in the Ancient Greek Kerameikos Cemetery (Athens).

Uncle Menelaos: Longhair, Clever Words, Just Don’t Care

Philostratus, Heroicus 29

“[He claims] that Menelaos fought after most of the Greeks did, used his brother to do everything, even though he received eagerness and good treatment from Agamemnon he was still envious of him especially of the things he was doing for them. See, he wanted to rule himself, but wasn’t worthy of it.

So, his story is that Menelaos would have permitted Orestes to be stoned by the the Argives when he was in danger in Argos, even though he was famous in Athens and throughout Greece after he avenged his father’s murder.  But Orestes attacked them with his Phocian allies and forced them to retreat. He regained his father’s power even though Menelaos was unwilling to help.

He adds that Menelaos wore a somewhat childish long hairstyle which, since it was the Spartan style at the time, the Achaeans overlooked in him. (They also resisted mocked the people from Euboia whose hair was extremely ridiculous). By this account, Menealos was the most natural speaker of all and his words were extremely concise but mixed thoroughly with charm.”

τὸν δὲ Μενέλεων μάχεσθαι μὲν μετὰ πολλοὺς τῶν Ἑλλήνων, ἀποχρῆσθαι δὲ τῷ ἀδελφῷ πάντα, καὶ τυγχάνοντα προθύμου τε καὶ εὔνου τοῦ Ἀγαμέμνονος ὅμως βασκαίνειν αὐτῷ καὶ ὧν ὑπὲρ αὐτοῦ ἔπραττεν, ὑπὸ τοῦ ἄρχειν μὲν αὐτὸς ἐθέλειν, μὴ ἀξιοῦσθαι δέ. 4τὸν γοῦν Ὀρέστην, Ἀθήνησι μὲν καὶ παρὰ τοῖς Ἕλλησιν εὐδοκιμοῦντα, ἐπειδὴ τῷ πατρὶ ἐτιμώρησεν, ἐν δὲ τῷ Ἄργει κινδυνεύοντα, βληθέντα ἂν περιεῖδεν ὑπὸ τῶν Ἀργείων, εἰ μὴ Ὀρέστης ἐμπεσὼν τούτοις μετὰ ξυμμάχων Φωκέων, τοὺς μὲν ἐτρέψατο, τὴν δὲ ἀρχὴν τοῦ πατρὸς καὶ ἄκοντος τοῦ Μενέλεω κατεκτήσατο.

κομᾶν τὸν Μενέλεων μειρακιωδῶς φησιν, ἐπεὶ δὲ ἡ Σπάρτη ἐκόμα, ξυγγινώσκειν αὐτῷ τοὺς Ἀχαιοὺς ἐπιχωριάζοντι. (οὐδὲ γὰρ τοὺς ἀπ’ Εὐβοίας ἥκοντας ἐτώθαζον, καίτοι γελοίως κομῶντας.) 6διαλεχθῆναι δὲ αὐτὸν ῥᾷστα ἀνθρώπων φησὶ καὶ βραχυλογώτατα, ξυγκεραννύοντα ἡδονὴν τῷ λόγῳ.

Helene Menelaos Staatliche Antikensammlungen 2425.jpg
Helen and Menelaos: c. 480 BCE