Ares’ Priests and a Hill in His Name

BNJ 123 F 6 [=P.Oxy., 2.218, col. 2.8]

“If one of Ares’ priests die, he is wrapped well by the local people and taken into some public space after the third die. When his relatives cremate him, the temple acolyte elected by the people places the god’s sword under the body. Once there is total silence, if everything is done lawfully, the priest receives those things which are done.

But if there is some knowledge of an accusation, once the iron is put under the priest’s body, he is called back to like and he offers an accusation of how much he transgressed against the god. Once this is prosecuted—there is a [ of the accounts]…and he bears [the penalty] for the entire responsibility. This is how Arkhelaos and Zenodotus explain it in their works…”

ἐὰν ἱερεὺς ἀποθάνηι τοῦ ῎Αρεως, περιστέλλεται εὐκοσμίως ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων καὶ εἴς τινα τόπον φέρεται δημόσιον μετὰ τὴν τρίτην ἡμέραν. καιόντων δὲ τῶν συγγενῶν (?) ὁ χειροτονηθεὶς ὑπὸ τοῦ δήμου ζάκορος ὑποτίθησι τῶι νεκρῶι τὸ τοῦ θεοῦ ξίφος. καὶ σιγῆς γενομένης βαθείας, ἐὰν ἦι νομίμως, λαμβάνει τῶν γινομένων· ἐὰν δὲ ἐγκλήματός τινος ἔχηι συνείδησιν, ἐπὶ τῶι τὸν σίδηρον ὑποβληθῆναι ἀ … εται καὶ αὐτὸς ἑ[αυτ]ο̣ῦ̣ κα[τηγ]ο̣ρεῖ ὅ̣σα παρενόμησεν εἰς τὸν θεόν. διηγούμενος δ̣ .. | εχο̣ν δ[..] ν λόγων τῶν α̣μ [..]| τη κατ[.]..[.] ρονι̣ […]. ω̣[…]ραν ἐ̣[πιφ]έρει ὑπὲρ τ̣[ῆς] ὅλης [αἰτίας. οὕτως] | ᾽Αρχέλ̣[αο]ς καὶ Ζην[όδοτος | ἐν τοῖς] περὶ τύφου (?).

 

Hellanikos, BNJ 323a F 1

 “Areopagos. A combination of meaningful words. Areios and Pagos. It is court in Athens. It was called the “hill of Ares” because the court is on a hill and is on the top and after Ares because it is where murder cases are adjudicated and Ares is associated with murders. Or, this may be the place where Ares  stuck  [epêkse] his spear in a suit brought against him by Poseidon over the murder of Halirrothios. Ares killed him because he raped his daughter Alkippê from Agraulos, Kekrops’ daughter, as Hellenikos claims in his first book.”

 Anonymus, Συναγωγὴ λέξεων χρησίμων, 1, 422, 22

῎Αρειος πάγος· δικαστήριον ᾽Αθήνησιν …. ἐκλήθη δὲ ῎Αρειος πάγος ἤτοι ὅτι ἐν πάγωι ἐστὶ καὶ ἐν ὕψει τὸ δικαστήριον, ῎Αρειος δέ, ἐπεὶ τὰ φονικὰ δικάζει, ὁ δὲ ῎Αρης ἐπὶ τῶν φόνων· ἢ ὅτι ἔπηξε τὸ δόρυ ἐκεῖ ὁ ῎Αρης ἐν τῆι πρὸς Ποσειδῶνα ὑπὲρ ῾Αλιρροθίου δίκηι, ὅτε ἀπέκτεινεν αὐτὸν βιασάμενον ᾽Αλκίππην, τὴν αὐτοῦ καὶ ᾽Αγραύλου τῆς Κέκροπος θυγατέρα, ὥς φησιν ῾Ελλάνικος ἐν ᾱ.

 This court was largely limited to homicide after the Ephialtic reforms (c. 465 BCE). The second tale pushes the basic etymology (“Hill of Ares”) even further and gives an aetiological narrative for Athenians putting a spear in the grave of murder victims. This narrative also recalls the conflict between Athena and Poseidon over the sponsorship of the city. See Fowler 2013, 454.

Modern Areopagus. By Berthold Werner, CC BY-SA 3.0,

Life Imitating History Imitating Life

Athenaios, Deipnosophists, 13, 37, 577a [=BNJ 178 F1]

“Eumakhos the Neopolitan in the second book of his Histories Concerning Hannibal, records that Hieronymos, the tyrant of Syracuse, made one of the prostitutes from a brothel by the name of Peitho his wife and received her as queen.”

Εὐμαχος δὲ ὁ Νεαπολίτης ἐν τῆι δευτέραι τῶν Περὶ ᾽Αννίβαν ῾Ιστοριῶν ῾Ιερώνυμόν φησι τὸν τυραννήσαντα Συρακοσίων ἀγαγέσθαι γυναῖκα τῶν ἐπ᾽ οἰκήματος προεστηκυιῶν Πειθὼ ὄνομα καὶ ἀποδεῖξαι βασιλίδα.

File:Greek Ruins, market in Ortigia, Syracuse.jpg
This image was originally posted to Flickr by s9-4pr at https://flickr.com/photos/119983612@N04/34430685275. It was reviewed on  by FlickreviewR and was confirmed to be licensed under the terms of the cc-by-2.0.

How Many Drinks?

Because Tuesday is the New Thursday….

Athenaeus, Deipnosophists Book 2 36a-d (=Adesp. com. fr. 101 and Eubulus fr. 93)

Mnêsitheos used to say, “the gods taught mortals
About wine because it is the greatest good
For those who use it correctly, and the opposite for those who don’t.
It gives sustenance to those who use it well,
Strength to their minds and their bodies.
It is also extremely useful for medicine,
Since it is mixed in with other drugs
And provides relief to those who have been wounded.
It also helps in daily gatherings it brings joy
To those who mix it and drink it wisely.
But to those who are excessive it brings outrage.
If you mix it evenly with water, it makes you crazy.
Unmixed, it paralyzes bodies.

“For this reason, Dionysus is called a doctor everywhere. The Pythia told some people to call Dionysus the “Healer”. Euboulos (fr. 93) has Dionysus saying this:

“I prescribe only three bowls of wine
For people of good sense. One is for health,
to drink first. The second is for
Sex and pleasure, and the third is for sleep—
Those who are wise drain that bowl and then
Go home. The fourth isn’t mine any more,
But it belongs to Hubris. And a fifth bowl leads to shouting;
A sixth bowl to street-parties; a seventh for brawls;
An eighth’s for getting arrested; the ninth makes dark bile.
And the tenth is madness to make you hurl […]
A lot of wine poured into a little bottle
Easily throws drunks down on their asses.”

Terracotta kylix (drinking cup), Attributed to the Amasis Painter,Vases
Kylix attributed to the Amasis Painter, ca. 540 BC

<ὁ> Μνησίθεος δ᾿ ἔφη ǁ τὸν οἶνον τοὺς θεοὺς
θνητοῖς καταδεῖξαι τοῖς μὲν ὀρθῶς χρωμένοις
ἀγαθὸν μέγιστον, τοῖς δ᾿ ἀτάκτως τοὔμπαλιν.
τροφήν τε γὰρ δίδωσι τοῖς <εὖ> χρωμένοις
ἰσχύν τε ταῖς ψυχαῖσι καὶ τοῖς σώμασιν.
εἰς τὴν ἰατρικήν τε χρησιμώτατον·
καὶ τοῖς ποτοῖς γὰρ φαρμάκοις κεράννυται,
καὶ τοῖσιν ἑλκωθεῖσιν ὠφελίαν ἔχει.
ἐν ταῖς συνουσίαις τε ταῖς καθ᾿ ἡμέραν
τοῖς μὲν μέτριον πίνουσι καὶ κεκραμένον |
εὐθυμίαν, ἐὰν δ᾿ ὑπερβάλῃς, ὕβριν,
ἐὰν δ᾿ ἴσον ἴσῳ προσφέρῃ, μανίαν ποεῖ·
ἐὰν δ᾿ ἄκρατον, παράλυσιν τῶν σωμάτων.

διὸ καὶ καλεῖσθαι τὸν Διόνυσον πανταχοῦ ἰατρόν. ἡ δὲ Πυθία εἴρηκέ τισι Διόνυσον ὑγιάτην καλεῖν. Εὔβουλος δὲ ποιεῖ τὸν Διόνυσον λέγοντα·

τρεῖς γὰρ μόνους κρατῆρας ἐγκεραννύω
τοῖς εὖ φρονοῦσι· τὸν μὲν ὑγιείας ἕνα,
ὃν πρῶτον ἐκπίνουσι, τὸν δὲ δεύτερον |
ἔρωτος ἡδονῆς τε, τὸν τρίτον δ᾿ ὕπνου,
ὃν ἐκπιόντες οἱ σοφοὶ κεκλημένοι
οἴκαδε βαδίζουσ᾿. ὁ δὲ τέταρτος οὐκέτι ἡμέτερός ἐστ᾿, ἀλλ᾿
ὕβρεος· ὁ δὲ πέμπτος βοῆς·
ἕκτος δὲ κώμων· ἕβδομος δ᾿ ὑπωπίων·
<ὁ δ᾿> ὄγδοος κλητῆρος· ὁ δ᾿ ἔνατος χολῆς·
δέκατος δὲ μανίας, ὥστε καὶ βάλλειν ποεῖ
πολὺς γὰρ εἰς ἓν μικρὸν ἀγγεῖον χυθεὶς
ὑποσκελίζει ῥᾷστα τοὺς πεπωκότας.

 

An eternal question:

 

 

Also, this is a possibility. Look, three drinks! (true story: a friend once ‘invented’ a drinking game which entailed a shot every time the chorus repeated. Not. A. Good. Idea.)

Explaining the Cuckoo: Women Know Everything

Scholion on Theokritos, Idylls 15.64

“Women know everything, even how Zeus married Hera.”

Homer has, “They traveled together to bed, avoiding their parents’ notice”. Aristokles in his work “On the Cults of Hermione”, provides something of an odd tale about the marriage of Zeus and Hera. For, as the story goes, Zeus was planning on having sex with Hera when he noticed that she was separated from the other gods. Because he did not want to be obvious and did not want to be seen by her, he changed his appearance into a cuckoo and was waiting on a mountain which was first called Thornax but is now just called Cuckoo.

Zeus made a terrible storm on that day and when Hera was going toward the mountain alone, she stopped at the very place where there is currently a temple to Hera Teleia. The cuckoo, flew down and sat on her lap when he saw her, shivering and freezing because of the weather. Hera saw the bird and pitied him and covered him with her cloak. Then Zeus suddenly transformed his appearance and grabbed a hold of Hera. Because she was refusing him due to their mother, he promised that he would marry her.

Among the Argives, who honor the goddess the most of all the Greeks, the cult image of Hera sits in the temple on a throne holding a scepter in one hand on which a cuckoo is seated.”

πάντα γυναῖκες ἴσαντι, καὶ ὡς Ζεὺς ἀγάγεθ᾽ ῞Ηραν] … ῞Ομηρος «εἰς εὐνὴν φοιτῶντε φίλους λήθοντο τοκῆας.» ᾽Αριστοκλῆς δὲ ἐν τῶι Περὶ τῶν ῾Ερμιόνης ἱερῶν ἰδιωτέρως ἱστορεῖ περὶ τοῦ Διὸς καὶ [τοῦ τῆς] ῞Ηρας γάμου. τὸν γὰρ Δία μυθολογεῖται ἐπιβουλεύειν τῆι ῞Ηραι μιγῆναι, ὅτε αὐτὴν ἴδοι χωρισθεῖσαν ἀπὸ τῶν ἄλλων θεῶν. βουλόμενος δὲ ἀφανὴς γενέσθαι καὶ μὴ ὀφθῆναι ὑπ᾽ αὐτῆς τὴν ὄψιν μεταβάλλει εἰς κόκκυγα καὶ καθέζεται εἰς ὄρος, ὃ πρῶτον μὲν Θόρναξ ἐκαλεῖτο, νῦν δὲ Κόκκυξ. τὸν δὲ Δία χειμῶνα δεινὸν ποιῆσαι τῆι ἡμέραι ἐκείνηι· τὴν δὲ ῞Ηραν πορευομένην μόνην ἀφικέσθαι πρὸς τὸ ὄρος καὶ καθέζεσθαι εἰς αὐτό, ὅπου νῦν ἐστιν ἱερὸν ῞Ηρας Τελείας. τὸν δὲ κόκκυγα ἰδόντα καταπετασθῆναι καὶ καθεσθῆναι ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτῆς πεφρικότα καὶ ῥιγῶντα ὑπὸ τοῦ χειμῶνος. τὴν δὲ ῞Ηραν ἰδοῦσαν αὐτὸν οἰκτεῖραι καὶ περιβαλεῖν τῆι ἀμπεχόνηι. τὸν δὲ Δία εὐθέως μεταβαλεῖν τὴν ὄψιν καὶ ἐπιλαβέσθαι τῆς ῞Ηρας. τῆς δὲ τὴν μίξιν παραιτουμένης διὰ τὴν μητέρα, αὐτὸν ὑποσχέσθαι γυναῖκα αὐτὴν ποιήσασθαι. καὶ παρ᾽ ᾽Αργείοις δέ, οἳ μέγιστα τῶν ῾Ελλήνων τιμῶσι τὴν θεόν, τὸ [δὲ] ἄγαλμα τῆς ῞Ηρας ἐν τῶι ναῶι καθήμενον ἐν τῶι θρόνωι τῆι χειρὶ ἔχει σκῆπτρον, καὶ ἐπ᾽ αὐτῶι τῶι σκήπτρωι κόκκυξ.

Pausanias (2.17.4) describes a statue in a temple to Hera outside of Corinth:

“The statue of Hera—extraordinarily huge—sits on a throne made of gold and ivory, a work of Polykleitos. She has a crown embossed with Graces and the Seasons and carries in one hand a pomegranate fruit and in the other a scepter. I must pass over the reason for the pomegranate, since the tale is protected by sacred rite. But people say that the cuckoo bird sitting on the scepter is Zeus: because he was in love with Hera when she was a maiden and turned himself into this bird which she hunted to have as a pet. I record this story as much as the others of the gods which I offer incredulously—but I record them still.”

τὸ δὲ ἄγαλμα τῆς ῞Ηρας ἐπὶ θρόνου κάθηται μεγέθει μέγα, χρυσοῦ μὲν καὶ ἐλέφαντος, Πολυκλείτου δὲ ἔργον· ἔπεστι δέ οἱ στέφανος Χάριτας ἔχων καὶ ῞Ωρας ἐπειργασμένας, καὶ τῶν χειρῶν τῇ μὲν καρπὸν φέρει ῥοιᾶς, τῇ δὲ σκῆπτρον. τὰ μὲν οὖν ἐς τὴν ῥοιὰν—ἀπορρητότερος γάρ ἐστιν ὁ λόγος—ἀφείσθω μοι· κόκκυγα δὲ ἐπὶ τῷ σκήπτρῳ καθῆσθαί φασι λέγοντες τὸν Δία, ὅτε ἤρα παρθένου τῆς ῞Ηρας, ἐς τοῦτον τὸν ὄρνιθα ἀλλαγῆναι, τὴν δὲ ἅτε παίγνιον θηρᾶσαι. τοῦτον τὸν λόγον καὶ ὅσα ἐοικότα εἴρηται περὶ θεῶν οὐκ ἀποδεχόμενος γράφω, γράφω δὲ οὐδὲν ἧσσον.

 

Jupiter and Juno on Mt. Ida, by James Barry (1773)

 

The Palladion and Pelops’s Bones

Clement of Alexandria, Protreptikos, 4.47.6

“Many would probably be amazed if they learned that the Palladion, reportedly heaven sent, which Diomedes and Odusseus are said to have taken from Troy and then gave to Demophon, was made of Pelops’s bones, just as the Olympion was made from various bones of an Indian animal. I rely on Dionysus for this, who reports it in the fifth book of his Cycle.”

πολλοὶ δ᾽ ἂν τάχα που θαυμάσειαν, εἰ μάθοιεν τὸ Παλλάδιον τὸ διοπετὲς καλούμενον, ὃ Διομήδης καὶ ᾽Οδυσσεὺς ἱοτοροῦνται μὲν ὑφελέσθαι ἀπὸ ᾽Ιλίου, παρακαταθέσθαι δὲ Δημοφῶντι, ἐκ τῶν Πέλοπος ὀστῶν κατεσκευάσθαι, καθάπερ τὸν ᾽Ολύμπιον ἐξ ἄλλων ὀστῶν ᾽Ινδικοῦ θηρίου. καὶ δὴ τὸν ἱστοροῦντα Διονύσιον ἐν τῶι πέμπτωι μέρει τοῦ Κύκλου παρίστημι.

Image result for odysseus diomedes palladium
Roman Marble Relief of Palladium

The Jealousy and Play of Alexander the Great

Athenaeus, Deipnosophistae, 7.4.277a

“Chares the Mytilenaian claims that when Alexander found the most beautiful apples in the land of Babylon, he had his ships filled with them and put on an “apple war” from the ships that was a great delight to see.”

Χάρης δ᾽ ὁ Μυτιληναῖος ἱστορεῖ ὡς κάλλιστα μῆλα εὑρὼν ὁ ᾽Αλέξανδρος περὶ τὴν Βαβυλωνίαν χώραν τούτων τε πληρώσας τὰ σκάφη μηλομαχίαν ἀπὸ τῶν νεῶν ἐποιήσατο, ὡς τὴν θέαν ἡδίστην γενέσθαι.

Gnomologium Vaticanum, 78; 10, p. 3

“Alexander, after he arrived at Troy and looked upon the tomb of Achilles, said as he stood there: “Achilles, you obtained the magnificent herald, Homer, because you were so great.” Anaximenes, who was nearby, responded, “King, I too will make you famous”. And Alexander responded, “By the gods, I would prefer to be Homer’s Thersites instead of an Achilles for you.”

ὁ αὐτὸς (sc. ᾽Αλέξανδρος) ἐλθὼν εἰς ῎Ιλιον καὶ θεασάμενος τὸν ᾽Αχιλλέως τάφον στὰς εἶπεν· «ὦ ᾽Αχιλλεῦ, ὡς σὺ μέγας ὢν μεγάλου κήρυκος ἔτυχες ῾Ομήρου». παρόντος δὲ ᾽Αναξιμένους καὶ εἰπόντος· «καὶ ἡμεῖς σε, ὦ βασιλεῦ, ἔνδοξον ποιήσομεν», «ἀλλὰ νὴ τοὺς θεούς», ἔφη, «παρ᾽ ῾Ομήρωι ἐβουλόμην ἂν εἴναι Θερσίτης ἢ παρὰ σοὶ ᾽Αχιλλεύς».

Image result for alexander the great

Ancient Peoples Liked Beer

Pliny the Elder, Natural History 14.29

“The people of the west have their own alcohol made from soaked grain in many different ways in Gaul and Spain with many different names but with the same idea. The people of Spain have already taught us that these kinds of beverages will last even a long amount of time.

Egypt, too, has worked out a similar drink made from grain and in no corner of the world does intoxication ever take a break. They even drink this type of beverage without diluting them as one does with wine. But, by Hercules, that land used to seem to offer grains alone. Alas, the miraculous inventiveness of vice! A way has also been found to make water intoxicating!”

. Est et occidentis populis sua ebrietas e fruge madida, pluribus modis per Gallias Hispaniasque, nominibus aliis sed ratione eadem. Hispaniae iam et vetustatem ferre ea genera docuerunt. Aegyptus quoque e fruge sibi potus similis excogitavit, nullaque in parte mundi cessat ebrietas; meros quippe hauriunt tales sucos nec diluendo ut vina mitigant; at, Hercules, illic tellus fruges parare videbatur. heu, mira vitiorum sollertia! inventum est quemadmodum aquae quoque inebriarent.

 

Julian the Apostate, Epigrams 1

“Who are you and where are you from Dionysus? By the Bakhos true
I know only the son of Zeus and I do not know you.
He smells like nektar, but you smell like goat.
Did the Celts make you from grain because of their lack of grapes?
Ah, we should call you not Dionysus, but Demetrios instead.
And Bromos*** not Bromios since you are born of wheat**.”

Τίς πόθεν εἶς Διόνυσε; μὰ γὰρ τὸν ἀληθέα Βάκχον,
οὔ σ᾿ ἐπιγιγνώσκω· τὸν Διὸς οἶδα μόνον.
κεῖνος νέκταρ ὄδωδε· σὺ δὲ τράγου. ἦ ῥά σε Κελτοὶ
τῇ πενίῃ βοτρύων τεῦξαν ἀπ᾿ ἀσταχύων.
τῷ σε χρὴ καλέειν Δημήτριον, οὐ Διόνυσον,
πυρογενῆ μᾶλλον καὶ Βρόμον, οὐ Βρόμιον.

 

Aeschylus fr. 124 from Lykourgos (from Athenaeus 10.447c)

“He used to drink beer from these [heads] once he dried them
And then boast proudly about it in his man-cave.”

κἀκ τῶνδ᾿ ἔπινε βρῦτον ἰσχναίνων χρόνῳ
κἀσεμνοκόμπει τοῦτ᾿ ἐν ἀνδρείᾳ στέγῃ

The note from the Loeb attributes an understanding of this fragment to Hermann who compares it to Nonnos, Dionysiaca, 20.149–153, 166–181

Nonnos, Dion. 20.149-153

“The was a certain murderous man living there, of Ares’s line
Who was a mimic of his father’s wretched customs.
The criminal would drag faultless strangers to their doom,
That dread maniac Lykourgos, and then when he cut off
Their mortal heads with steel he hung them in his doorway…”

ἔνθα τις, ῎Αρεος αἷμα, μιαιφόνος ᾤκεεν ἀνήρ,
ἤθεσι ῥιγεδανοῖσιν ἔχων μίμημα τοκῆος,
ὀθνείους ἀθέμιστος ἀμεμφέας εἰς μόρον ἕλκων,
αἰνομανὴς Λυκόοργος· ἀποκταμένων δὲ σιδήρῳ
ἔστεφεν ἀνδρομέοισιν ἑὸν πυλεῶνα καρήνοις

Abb. 8: Jorg Prewmaister, Mendel Band I (1437), Seite 60