Talking Too Much and the Work of Existing

Apollonius of Tyana, Letters [excerpts]

89 “Most people argue in defense of their own weaknesses but are prosecutors of others’ ”

Ἀπολλώνιος Σατύρῳ. Οἱ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων τῶν μὲν ἰδίων ἁμαρτημάτων συνήγοροι γίνονται, τῶν δὲ ἀλλοτρίων κατήγοροι.

 

90 “To not exist is nothing, but existing is work.”

Ἀπολλώνιος Δίωνι. Τὸ μὴ γενέσθαι οὐδέν, τὸ δὲ γενέσθαι πόνος.

 

93 “Talking too much leads to many mistakes; being silent is safe.”

Ἀπολλώνιος τοῖς γνωρίμοις. Πολυλογία πολλὰ σφάλματα ἔχει, τὸ δὲ σιγᾶν ἀσφαλές.

 

99 “We must not mourn the kinds of friends we have lost, but we should remember how great were the lives we lived with them”

Οὐ θρηνητέον οἵων φίλων ἐστερήθημεν, ἀλλὰ μνημονευτέον, ὅτι μετὰ τῶν φίλων τὴν καλλίστην βιοτὴν ἐβιοτεύσαμεν.

Achilles tending Patroclus wounded by an arrow, identified by inscriptions on the upper part of the vase. Tondo of an Attic red-figure kylix, ca. 500 BC. From Vulci.

Sharing the Worst of Troubles

Euripides, Orestes 288-293 (see the full text in the Scaife Viewer)

“I think that my father, if I had gazed in is eyes
And asked him if I should kill my mother,
Would have touched my chin over and over
Not to plunge my sword into my mother’s neck,
Because he was not about return to life
And I would be miserable suffering tortures like these.”

οἶμαι δὲ πατέρα τὸν ἐμόν, εἰ κατ᾿ ὄμματα
ἐξιστόρουν νιν μητέρ᾿ εἰ κτεῖναί με χρή,
πολλὰς γενείου τοῦδ᾿ ἂν ἐκτεῖναι λιτὰς
μήποτε τεκούσης ἐς σφαγὰς ὦσαι ξίφος,
εἰ μήτ᾿ ἐκεῖνος ἀναλαβεῖν ἔμελλε φῶς
ἐγώ θ᾿ ὁ τλήμων τοιάδ᾿ ἐκπλήσειν κακά.

585-587

“You’re the one who ruined me, old man
By fathering an evil daughter! Her audacity
Stole my father from me and made me a mother-killer.”

σύ τοι φυτεύσας θυγατέρ᾿, ὦ γέρον, κακὴν
ἀπώλεσάς με· διὰ τὸ κείνης γὰρ θράσος
5πατρὸς στερηθεὶς ἐγενόμην μητροκτόνος.

802-3

“I will carry you and suffer no shame. Where would I show I am your friend
If I do not come to your side when you’re in the worst troubles?”

οὐδὲν αἰσχυνθεὶς ὀχήσω. ποῦ γὰρ ὢν δείξω φίλος,
εἴ τι μὴ ᾿ν δειναῖσιν ὄντι συμφοραῖς ἐπαρκέσω;

1590

“I will never tire of killing wicked women”

οὐκ ἂν κάμοιμι τὰς κακὰς κτείνων ἀεί.

Orestes and Pylades Disputing at the Altar, Peter Lastman, 1614

Talking Too Much and the Work of Existing

Apollonius of Tyana, Letters [excerpts]

89 “Most people argue in defense of their own weaknesses but are prosecutors of others’ ”

Ἀπολλώνιος Σατύρῳ. Οἱ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων τῶν μὲν ἰδίων ἁμαρτημάτων συνήγοροι γίνονται, τῶν δὲ ἀλλοτρίων κατήγοροι.

 

90 “To not exist is nothing, but existing is work.”

Ἀπολλώνιος Δίωνι. Τὸ μὴ γενέσθαι οὐδέν, τὸ δὲ γενέσθαι πόνος.

 

93 “Talking too much leads to many mistakes; being silent is safe.”

Ἀπολλώνιος τοῖς γνωρίμοις. Πολυλογία πολλὰ σφάλματα ἔχει, τὸ δὲ σιγᾶν ἀσφαλές.

 

99 “We must not mourn the kinds of friends we have lost, but we should remember how great were the lives we lived with them”

Οὐ θρηνητέον οἵων φίλων ἐστερήθημεν, ἀλλὰ μνημονευτέον, ὅτι μετὰ τῶν φίλων τὴν καλλίστην βιοτὴν ἐβιοτεύσαμεν.

Achilles tending Patroclus wounded by an arrow, identified by inscriptions on the upper part of the vase. Tondo of an Attic red-figure kylix, ca. 500 BC. From Vulci.

Sharing the Worst of Troubles

Euripides, Orestes 288-293 (see the full text in the Scaife Viewer)

“I think that my father, if I had gazed in is eyes
And asked him if I should kill my mother,
Would have touched my chin over and over
Not to plunge my sword into my mother’s neck,
Because he was not about return to life
And I would be miserable suffering tortures like these.”

οἶμαι δὲ πατέρα τὸν ἐμόν, εἰ κατ᾿ ὄμματα
ἐξιστόρουν νιν μητέρ᾿ εἰ κτεῖναί με χρή,
πολλὰς γενείου τοῦδ᾿ ἂν ἐκτεῖναι λιτὰς
μήποτε τεκούσης ἐς σφαγὰς ὦσαι ξίφος,
εἰ μήτ᾿ ἐκεῖνος ἀναλαβεῖν ἔμελλε φῶς
ἐγώ θ᾿ ὁ τλήμων τοιάδ᾿ ἐκπλήσειν κακά.

585-587

“You’re the one who ruined me, old man
By fathering an evil daughter! Her audacity
Stole my father from me and made me a mother-killer.”

σύ τοι φυτεύσας θυγατέρ᾿, ὦ γέρον, κακὴν
ἀπώλεσάς με· διὰ τὸ κείνης γὰρ θράσος
5πατρὸς στερηθεὶς ἐγενόμην μητροκτόνος.

802-3

“I will carry you and suffer no shame. Where would I show I am your friend
If I do not come to your side when you’re in the worst troubles?”

οὐδὲν αἰσχυνθεὶς ὀχήσω. ποῦ γὰρ ὢν δείξω φίλος,
εἴ τι μὴ ᾿ν δειναῖσιν ὄντι συμφοραῖς ἐπαρκέσω;

1590

“I will never tire of killing wicked women”

οὐκ ἂν κάμοιμι τὰς κακὰς κτείνων ἀεί.

Orestes and Pylades Disputing at the Altar, Peter Lastman, 1614

Talking Too Much and the Work of Existing

Apollonius of Tyana, Letters [excerpts]

89 “Most people argue in defense of their own weaknesses but are prosecutors of others’ ”

Ἀπολλώνιος Σατύρῳ. Οἱ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων τῶν μὲν ἰδίων ἁμαρτημάτων συνήγοροι γίνονται, τῶν δὲ ἀλλοτρίων κατήγοροι.

 

90 “To not exist is nothing, but existing is work.”

Ἀπολλώνιος Δίωνι. Τὸ μὴ γενέσθαι οὐδέν, τὸ δὲ γενέσθαι πόνος.

 

93 “Talking too much leads to many mistakes; being silent is safe.”

Ἀπολλώνιος τοῖς γνωρίμοις. Πολυλογία πολλὰ σφάλματα ἔχει, τὸ δὲ σιγᾶν ἀσφαλές.

 

99 “We must not mourn the kinds of friends we have lost, but we should remember how great were the lives we lived with them”

Οὐ θρηνητέον οἵων φίλων ἐστερήθημεν, ἀλλὰ μνημονευτέον, ὅτι μετὰ τῶν φίλων τὴν καλλίστην βιοτὴν ἐβιοτεύσαμεν.

Achilles tending Patroclus wounded by an arrow, identified by inscriptions on the upper part of the vase. Tondo of an Attic red-figure kylix, ca. 500 BC. From Vulci.

The Ideal Friend According to Ennius

Gellius, Attic Nights 12.4

“Some verses are quoted from the seventh book of Quintus Ennius’ Annals in which the character and behavior of a lower ranked man towards a socially superior friend is depicted and defined”

In the seventh book of the Annals we find Quintus Ennius  clearly and learnedly describing and defining in the story of Geminius Servilius, a nobleman, with what character, attitude, humility, trust, control over speech, context for speaking, with which knowledge of ancient things and old and new manners, with how much effort for guarding secret belief, and what kinds of treatments there are against the annoyances of life which are necessary aids for a friend of a man who is superior by birth and fortune to have.

I judge these verses to be no less worthy of frequent and constant remembrance than the philosophers’ sayings about responsibilities. In addition to this, the savor of antiquity in these verses must be so revered, its sweetness is so simple and removed from every kind of contamination, that my belief is that they must be remembered, and considered, and cultivated in the place just as ancient and sacred laws of friendship

Versus accepti ex Q. Enni septimo Annalium, quibus depingitur finiturque ingenium comitasque hominis minoris erga amicum superiorem.

Descriptum definitumque est a Quinto Ennio in Annaliseptimo graphice admodum sciteque sub historia Gemini Servili, viri nobilis, quo ingenio, qua comitate, qua modestia, qua fide, qua linguae parsimonia, qua loquendi opportunitate, quanta rerum antiquarum morumque veterum ac novorum scientia quantaque servandi tuendique secreti religione, qualibus denique ad muniendas vitae molestias fomentis,
levamentis, solacis amicum esse conveniat hominis genere et fortuna superioris.

Eos ego versus non minus frequenti adsiduoque memoratu dignos puto quam philosophorum de officiis decreta. Ad hoc color quidam vestustatis in his versibus tam reverendus est, suavitas tam inpromisca tamque a fuco omni remota est, ut mea quidem sententia pro antiquis sacratisque amicitiae legibus observandi, tenendi colendique sint. Quapropter adscribendos eos existimavi, si quis iam statim desideraret:

Ennius, Annals 7 fr.12

Once he said these things, he calls for a man with whom he often, happily, and freely
Shared a table and conversations about his own private affairs
When he found himself worn thin after the greater part of the day
From ruling the most important affairs of the state:
Advice grated in the form and in the sacred Senate.
To this man he would speak boldly on matters small and great
And tell jokes and empty himself of evil and good concerns
Through speech if he wanted to and know they are safe.
This man with whom he shares much pleasure
Communicating both secret and public joys
Whose nature no mere saying of evil sways
So that he might commit a lightly considered or evil deed.
A learned, trusty, kind, pleasurable, happy man content with his life,
Understanding, offering the right word at the right time,
Friendly but of few words, possessing much knowledge of antiquity
Buried by time, mastering customs new and old
The laws of many gods and men of antiquity,
A wise man, who can speak or be silent on what has been spoken.
In the middle of the fight Servilius addresses this man.

They claim that Lucius Aelius Stilo used to say that Ennius composed these words about him and that this was actually the detail of Ennius’ own character and customs.”

Haece locutus vocat quocum bene saepe libenter
Mensam sermonesque suos rerumque suarum
Comiter inpertit, magnam cum lassus diei
Partem fuisset, de summis rebus regundis
Consilio indu foro lato sanctoque senatu;
Cui res audacter magnas parvasque iocumque
Eloqueretur sed cura malaque et bona dictu
Evomeret, si qui vellet, tutoque locaret,
Quocum multa volup ac gaudia clamque
palamque;
Ingenium cui nulla malum sententia suadet
Ut faceret facinus levis aut malus; doctus, fidelis,
Suavis homo, facundus, suo contentus, beatus,
Scitus, secunda loquens in tempore, commodus,
verbum
Paucum, multa tenens antiqua sepulta, vetustas
Quem facit et mores veteresque novosque tenentem,
Multorum veterum leges divumque hominumque;
Prudenter qui dicta loquive tacereve posset;
Hunc inter pugnas conpellat Servilius sic.

Image result for Ennius
Ennius from Wikipedia

Don’t Worry, I Read it For You

Macrobius, Saturnalia (Preface) 1-4

“My child Eustathius: nature has imbued our life with many different instincts, but none is greater than the force which binds us to our own children. She has made our need to educate you and raise you so powerful that parents can gain no greater pleasure–if everything goes according to plan–and feel no more savage sorrow, than when they fail. For this reason I have valued nothing more than your education and, because I believe that focused work should be preferred to prolonged diversion–I am intolerant of delays: I cannot wait for you to advance through only the studies you make tirelessly on your own, so I have also made an effort to read for you and to put together whatever I have read spread out among various volumes of Greek and Latin, before and since you were born as a total supplement of knowledge. And, just as if from your own pantry of culture, whenever you need some fact from history which evades other men by hiding in books, or you need to remember some famous deed or saying, it will be easy and efficient for you to find it.”

Multas variasque res in hac vita nobis, Eustachi fili, natura conciliavit: sed nulla nos magis quam eorum qui e nobis essent procreati caritate devinxit, eamque nostram in his educandis atque erudiendis curam esse voluit, ut parentes neque, si id quod cuperent ex sententia cederet, tantum ulla alia ex re voluptatis, neque, si contra eveniret, tantum maeroris capere possent.Hinc est quod mihi quoque institutione tua nihil antiquius aestimatur, ad cuius perfectionem compendia longis amfractibus anteponenda ducens moraeque omnis inpatiens non opperior ut per haec sola promoveas quibus ediscendis naviter ipse invigilas, sed ago ut ego quoque tibi legerim, et quicquid mihi, vel te iam in lucem edito vel antequam nascereris, in diversis seu Graecae seu Romanae linguae voluminibus elaboratum est, id totum sit tibi scientiae supellex, et quasi de quodam litterarum peno, si quando usus venerit aut historiae quae in librorum strue latens clam vulgo est aut dicti factive memorabilis reminiscendi, facile id tibi inventu atque depromptu sit.

Image result for ancient greek and roman education