“A Body With Wings:” Returning to Euripides’ “Helen”

Euripides, Helen

I am called Helen. And I should tell you the evils
I have suffered. Three goddesses went to the folds
O Mt. Ida to Alexander about their beauty,
Hera, the Kyprian, and the Zeus-born maiden,
Because they wanted him to complete a judgement of their ‘form’.
My beauty–if misfortune is beautiful–
Is what the Kyprian offered, for Alexander to marry,
In order to win. After Idaian Paris left the cow-stall
He went to Sparta seeking my bed.

Ελένη δ’ ἐκλήθην. ἃ δὲ πεπόνθαμεν κακὰ
λέγοιμ’ ἄν. ἦλθον τρεῖς θεαὶ κάλλους πέρι
᾿Ιδαῖον ἐς κευθμῶν’ ᾿Αλέξανδρον πάρα,
῞Ηρα Κύπρις τε διογενής τε παρθένος,
μορφῆς θέλουσαι διαπεράνασθαι κρίσιν.
τοὐμὸν δὲ κάλλος, εἰ καλὸν τὸ δυστυχές,
Κύπρις προτείνασ’ ὡς ᾿Αλέξανδρος γαμεῖ,
νικᾶι. λιπὼν δὲ βούσταθμ’ ᾿Ιδαῖος Πάρις
Σπάρτην ἀφίκεθ’ ὡς ἐμὸν σχήσων λέχος.

Over a year ago, the Center for Hellenic Studies sponsored the creation of Reading Greek Tragedy Online with Out of Chaos Theatre, led by Paul O’Mahony. Our first performance was Euripides’ Helen and from there we went on to present readings from every extant Greek tragedy. In that first gathering, we talked about how important it is to retain human contact and communication to stay sane, how the arts help us reflect on being human and how in these frightening times the humanities have no less a purchase on our imaginations and our needs than at any other.

This year we return to the scene of the crime: Egypt, with Helen, and a whole host of questions of who we are after so much time on the sidelines.

https://www.youtube.com/watch?v=p0IP_wc3y_0https://t.co/MAD7GUJFAn?amp=1

Euripides, Helen 605

“Your wife has gone invisible, lifted up
To the folds of the sky. She is hidden by heaven,
After leaving the sacred cave where we watched her
once she said this: ‘Wretched Phrygians
And all the Greeks who were dying for me
On the Scamandrian banks thanks to Hera’s devices,
All because you thought that Paris had Helen when he didn’t.
But I, since I was here for as long as was necessary,
have finished my purpose, and I am going to the father
In the sky. The wretched daughter of Tyndareus
Has evil fame wrongly, when it is not her fault.’

Oh, hello, daughter of Leda. You were really here.
I was announcing that you went to the glens of the stars
Even though I knew that you didn’t really have
A body with wings. I won’t allow you to mock us
In this again—the way you were creating plenty of toils
To your husband and his allies.”

βέβηκεν ἄλοχος σὴ πρὸς αἰθέρος πτυχὰς
ἀρθεῖσ᾿ ἄφαντος· οὐρανῷ δὲ κρύπτεται
λιποῦσα σεμνὸν ἄντρον οὗ σφ᾿ ἐσῴζομεν,
τοσόνδε λέξασ᾿· Ὦ ταλαίπωροι Φρύγες
πάντες τ᾿ Ἀχαιοί, δι᾿ ἔμ᾿ ἐπὶ Σκαμανδρίοις
ἀκταῖσιν Ἥρας μηχαναῖς ἐθνῄσκετε,
δοκοῦντες Ἑλένην οὐκ ἔχοντ᾿ ἔχειν Πάριν.
ἐγὼ δ᾿, ἐπειδὴ χρόνον ἔμειν᾿ ὅσον μ᾿ ἐχρῆν,
τὸ μόρσιμον σώσασα πατέρ᾿ ἐς οὐρανὸν
ἄπειμι· φήμας δ᾿ ἡ τάλαινα Τυνδαρὶς
ἄλλως κακὰς ἤκουσεν οὐδὲν αἰτία.

ὦ χαῖρε, Λήδας θύγατερ, ἐνθάδ᾿ ἦσθ᾿ ἄρα.
ἐγὼ δέ σ᾿ ἄστρων ὡς βεβηκυῖαν μυχοὺς
ἤγγελλον εἰδὼς οὐδὲν ὡς ὑπόπτερον
δέμας φοροίης. οὐκ ἐῶ σε κερτομεῖν
ἡμᾶς τόδ᾿ αὖθις· ὡς ἅδην ἐν Ἰλίῳ
πόνους παρεῖχες σῷ πόσει καὶ συμμάχοις.

Performers (Diane Rayor’s translation)

Helen – Evelyn Miller
Menelaos – Rene Thornton
Theoklymenos – Richard Neale
Woman – Eunice Roberts
Theonoe/Chorus/Shadow – Hannah Barrie
Teucer/Messenger – Zack Dictakis
Servant – Paul O’Mahony
Director: Tabatha Gayle

Euripides, Helen 698-699

“if you find good luck in the time that is left
Perhaps it will be solace for the things in the past”

εἰ καὶ τὰ λοιπὰ τῆς τύχης εὐδαίμονος
τύχοιτε, πρὸς τὰ πρόσθεν ἀρκέσειεν ἄν.

Special Guests: Lyndsay Coo, Ria Modak, and Pria Jackson

Euripides, Helen 483–491

‘What am I saying? What can I say? I am learning
terrible troubles on top of my old ones.
If I brought my wife, captured from Troy,
When I came here and she is safe in a cave,
Then someone else has the same name as my wife
And lives in this house here.
But this old lady said that she is the child of Zeus.
Is there some dude named Zeus who lives
On the banks of the Nile? There’s only one in heaven.

Με. τί φῶ; τί λέξω; συμφορὰς γὰρ ἀθλίας
ἐκ τῶν πάροιθε τὰς παρεστώσας κλύω,
εἰ τὴν μὲν αἱρεθεῖσαν ἐκ Τροίας ἄγων
ἥκω δάμαρτα καὶ κατ’ ἄντρα σώιζεται,
ὄνομα δὲ ταὐτὸν τῆς ἐμῆς ἔχουσά τις
δάμαρτος ἄλλη τοισίδ’ ἐνναίει δόμοις.
Διὸς δ’ ἔλεξε παῖδά νιν πεφυκέναι·
ἀλλ’ ἦ τις ἔστι Ζηνὸς ὄνομ’ ἔχων ἀνὴρ
Νείλου παρ’ ὄχθας; εἶς γὰρ ὅ γε κατ’ οὐρανόν.

Production Crew

Artistic Director: Paul O’Mahony (Out of Chaos Theatre)
Host and Faculty Consultant: Joel Christensen (Brandeis University)
Executive Producer: Lanah Koelle (Center for Hellenic Studies)
Producers: Keith DeStone (Center for Hellenic Studies), Hélène Emeriaud, Janet Ozsolak, and Sarah Scott (Kosmos Society)
Production Assistant: Francesca Bellei (Harvard University)
Director of Outreach: Amy Pistone (Gonzaga University)
Dramaturgical Support: Emma Pauly and Emma Joy Hill
Associate Directors: Beth Burns, Liz Fisher, Tabatha Gayle, Laura Keefe, and Toph Marshall
Poster Designer: Allie Marbry (Center for Hellenic Studies)
Poster Illustration Artist: John Koelle

Euripides, Helen

M: After killing you over the back of this grave I will kill myself.
But first we will fight a great fight over your bed.
Let any man who wants to come near.
I will not bring shame to my Trojan fame,
Nor will I have left Greece to get great blame,
I, the man who deprived Thetis of Achilles,
Who saw Telamonian Ajax slaughter himself
And saw Neleus’ son made childless! Should I not
Think it right that I should die for my own wife?

Με. τύμβου ‘πὶ νώτοις σὲ κτανὼν ἐμὲ κτενῶ.
πρῶτον δ’ ἀγῶνα μέγαν ἀγωνιούμεθα
λέκτρων ὑπὲρ σῶν· ὁ δὲ θέλων ἴτω πέλας.
τὸ Τρωϊκὸν γὰρ οὐ καταισχυνῶ κλέος
οὐδ’ ῾Ελλάδ’ ἐλθὼν λήψομαι πολὺν ψόγον,
ὅστις Θέτιν μὲν ἐστέρησ’ ᾿Αχιλλέως,
Τελαμωνίου δ’ Αἴαντος εἰσεῖδον σφαγὰς
τὸν Νηλέως τ’ ἄπαιδα· διὰ δὲ τὴν ἐμὴν
οὐκ ἀξιώσω κατθανεῖν δάμαρτ’ ἐγώ;

Upcoming Performances (go here for previous episodes or to youtube for the full playlist)

Wednesday, April 28 | Apollonius of Rhodes’ Argonautica with Jackie Murray (University of Kentucky)

Wednesday, May 26 | TBA

Cicero on the “Unforgettable Ides of March”

Cicero, Letters to Atticus (14.4) 10 April 44

“But should all these things befall us, the Ides of March may console. Our heroes too accomplished most gloriously and magnificently everything it was in their power to do. For the rest, we need money and troops, neither of which we have.”

Sed omnia licet concurrant, Idus Martiae consolantur. nostri autem ἥρωες quod per ipsos confici potuit gloriosissime et magnificentissime confecerunt; reliquae res opes et copias desiderant, quas nullas habemus

 

Cicero, Letters to Brutus  I.15 (23) 14 July 43

“Therefore, come here, by the gods, as fast as possible; Convince yourself that it would do your country no greater good if you come quickly than you did on the Ides of March when you freed your fellow citizens from slavery.”

subveni igitur, per deos, idque quam primum, tibique persuade non te Idibus Martiis, quibus servitutem a tuis civibus depulisti, plus profuisse patriae quam, si mature veneris, profuturum.

 

Cicero, Letters to Brutus, 1.15 (23) July 43

“After the death of Caesar and your unforgettable Ides of March, Brutus, you will not have lost sight of the the fact that I said that one thing was overlooked by you—how much a storm loomed over the Republic. The greatest disease was warded off thanks to you—a great blight was cleansed from the Roman people—and you won immortal fame for your part. But the mechanism of monarchy fell then to Lepidus and Antonius—one of whom is more erratic, while the other is rather unclean—both fearing peace and ill-fit to idle time.”

Post interitum Caesaris et vestras memorabilis Idus Martias, Brute, quid ego praetermissum a vobis quantamque impendere rei publicae tempestatem dixerim non es oblitus. magna pestis erat depulsa per vos, magna populi Romani macula deleta, vobis vero parta divina gloria, sed instrumentum regni delatum ad Lepidum et Antonium, quorum alter inconstantior, alter impurior, uterque pacem metuens, inimicus otio.

Image result for Ancient Roman death of caesar
The death of Julius Caesar in the Roman Senate by Vincenzo Camuccini

 

“The Most Famous Contest of All”

Velleius Paterculus, History of Rome 1

“Then, the most famous contest of all sports”

Clarissimum deinde omnium ludicrum certamen

Philo, The Worse Attack the Better 29

“There are some of those athletes who display such perfection of body that their opponents decline to face them and they are announced as victors without a fight….”

εἰσὶ δέ τινες τῶν ἀγωνιστῶν οἳ διὰ σώματος εὐεξίαν, ἀπειπόντων τῶν ἀντιπάλων, ἐστεφανώθησαν ἀμαχὶ…

Livy, 40.13

“Look at the kind of circumstance selected for murder: games, parties, and drinking.”

tempora quidem qualia sint ad parricidium electa vides: lusus convivii comissationis.

Plutarch, Life of Antony 28

“There, he used his leisure in the distractions of youth and childish games, spending and even wasting that most expensive currency, as Antiphon calls it, time.”

ἐκεῖ δὲ μειρακίου σχολὴν ἄγοντος διατριβαῖς καὶ παιδιαῖς χρώμενον ἀναλίσκειν καὶ καθηδυπαθεῖν τὸ πολυτελέστατον, ὡς2Ἀντιφῶν εἶπεν, ἀνάλωμα, τὸν χρόνον.

Horace, Epistles 1.19.48-9

“Sport tends to give rise to heated strife and anger, anger in turns brings savage feuds and war to the death”.

ludus enim genuit trepidum certamen et iram, ira truces inimicitias et funebre bellum.

Xenophanes, Fragment 2. 16-19

“Swiftness of feet—the thing honored most in all of man’s acts of strength in the contest—could never make a city governed well.”

οὐδὲ μὲν εἰ ταχυτῆτι ποδῶν, τόπερ ἐστὶ πρότιμον,
ῥώμης ὅσσ’ ἀνδρῶν ἔργ’ ἐν ἀγῶνι πέλει,
τούνεκεν ἂν δὴ μᾶλλον ἐν εὐνομίηι πόλις εἴη·

Homer, Odyssey 8.147-8

“For as long as he lives, a man has no greater glory
than that which he wins with his own hands and feet”

οὐ μὲν γὰρ μεῖζον κλέος ἀνέρος, ὄφρα κεν ᾖσιν,
ἢ ὅ τι ποσσίν τε ῥέξῃ καὶ χερσὶν ἑῇσιν.

Superbowl53 (2)

Reading (and Performing) Tragedy Online

Editor’s note: This is a short post from Paul O’Mahony of Out of Chaos Theatre (and many other projects) explaining the background and inspiration for Greek Tragedy Readings in partnership with the Center for Hellenic Studies and the Kosmos SocietyPlease join us Wednesdays at 3PM EST for additional readings.)

Life is pretty strange at the moment. To be honest, we wouldn’t have been going out that much anyway, owing to our second daughter being born just 2 months ago and our lack of sleep not being conducive to extensive exploration of the outside world.

But I like to think (and maybe I’m just kidding myself) that we would at least have ventured out for more than just our weekly supermarket trip. We were all set for celebrating new life, but now it feels even more precious and, indeed, precarious. We’re aware how fortunate we are to be able to stay inside and limit our contact while friends all over the world face significant peril.

Unable to explore the outside world, we have no option but to explore further the inner one. Life can often be solitary for an actor. Of course there are bouts of unemployment but even when acting in a play we’ll spend a significant amount of time working things out by ourselves: we learn and interpret lines, discover actions, develop a character’s playlist (and whatever exercises may form our particular technique), all (at least in part) on our own.

But we always get to share the result of that work with our fellow creative teammates. We are accustomed to working extremely closely (physically and emotionally) with others – our fellow cast members, directors, choreographers, stage managers, technical team, accent coaches, etc. For now, this traditional network of people meeting to create has been placed on hold. So how can we respond?

I suggested to Lanah at the Center for Hellenic Studies that we could start running readings of tragedy once a week to create opportunities for actors and academics to meet online and discover something together. I’ve been passionate about tragedy and its enduring impact since my time as a student, and I’ve devoted a significant portion of my career to exploring the connections between the ancient and modern worlds.

I was really delighted to hear from the CHS that Joel Christensen had been in touch with a similar proposal – and so our first international collaboration has been created. Last week we read scenes from Helen. This week it’s Sophocles’ Philoctetes (a man who knows a lot about isolation). I’ll be providing actors and directors to offer readings and their creative responses – I hope we’ll start to find new ways to use the medium to our advantage as I bring more artists into this project. Check out the CHS homepage for the livestream.

I’m especially intrigued to discover how we’ll use a computer screen as our ’empty space’. I also hope it can provide a fascinating resource for students and even a supportive testing ground for new translations of tragedy. We’ll be meeting at 3pm ET (which works well for my 2 month old), every Wednesday until we tell you otherwise. I hope you’re all staying safe and well.

Paul

Editor’s Note: The Second Reading went pretty well, check it out here:

 

Actors included: Tim Delap, Evelyn Miller,  and Jack Whitam with commentary by Norman Sandridge from Howard University.

Cicero on the “Unforgettable Ides of March”

Cicero, Letters to Atticus (14.4) 10 April 44

“But should all these things befall us, the Ides of March may console. Our heroes too accomplished most gloriously and magnificently everything it was in their power to do. For the rest, we need money and troops, neither of which we have.”

Sed omnia licet concurrant, Idus Martiae consolantur. nostri autem ἥρωες quod per ipsos confici potuit gloriosissime et magnificentissime confecerunt; reliquae res opes et copias desiderant, quas nullas habemus

 

Cicero, Letters to Brutus  I.15 (23) 14 July 43

“Therefore, come here, by the gods, as fast as possible; Convince yourself that it would do your country no greater good if you come quickly than you did on the Ides of March when you freed your fellow citizens from slavery.”

subveni igitur, per deos, idque quam primum, tibique persuade non te Idibus Martiis, quibus servitutem a tuis civibus depulisti, plus profuisse patriae quam, si mature veneris, profuturum.

 

Cicero, Letters to Brutus, 1.15 (23) July 43

“After the death of Caesar and your unforgettable Ides of March, Brutus, you will not have lost sight of the the fact that I said that one thing was overlooked by you—how much a storm loomed over the Republic. The greatest disease was warded off thanks to you—a great blight was cleansed from the Roman people—and you won immortal fame for your part. But the mechanism of monarchy fell then to Lepidus and Antonius—one of whom is more erratic, while the other is rather unclean—both fearing peace and ill-fit to idle time.”

Post interitum Caesaris et vestras memorabilis Idus Martias, Brute, quid ego praetermissum a vobis quantamque impendere rei publicae tempestatem dixerim non es oblitus. magna pestis erat depulsa per vos, magna populi Romani macula deleta, vobis vero parta divina gloria, sed instrumentum regni delatum ad Lepidum et Antonium, quorum alter inconstantior, alter impurior, uterque pacem metuens, inimicus otio.

Image result for Ancient Roman death of caesar
The death of Julius Caesar in the Roman Senate by Vincenzo Camuccini

 

Agency Through the Ancients: A Graduate Student Conference

Going to graduate student conferences was one of the best part of my graduate school experience. If you are eligible, apply to this one. Some cool things are happening at Boston University Classics.

Agency through the Ancients: Reception as Empowerment

This fall, the graduate students of Boston University are hosting a graduate conference on the theme of reception of the classical world as a tool of agency for the disenfranchised. The conference will be held on November 9, 2019 at Boston University. It seems as if the only ‘reception’ of Classics that makes headlines these days is the misappropriation by hate groups or those wishing to use the ancient world as a means to exclude others. We at BU wanted to highlight instead the salutary side of classics and therefore are seeking papers that highlight engagement with the ancient world by groups which have been historically underrepresented or outright excluded.

The keynote speaker for this conference will be Dr. Emily Allen-Hornblower of Rutgers University, as well as Mr. Marquis ‘I AM’ McCray. Dr. Allen-Hornblower met Mr. McCray in her role as a professor in the NJ-STEP prison teaching program. Together, they will speak on their experiences teaching and learning classical literature in a prison setting, and what a rewarding experience that can be as both teacher and student.

We are hoping to gather papers on a wide range of topics and groups, including but not limited to veterans, prisoners, women/feminist groups, racial minorities, LGBTQ+ communities, and those living with physical or mental disabilities. If you are interested and have a paper, please send an abstract of 500 words or fewer and a short biography to ancientagency@gmail.com. A copy of the Call for Papers can be found by following this link. Deadline for submissions Friday, August 23, by 11:59pm.

Harley MS 5347 f. 26v c12046-06
 Harley MS 5347, f. 26v: St Margaret Visited in Prison by her Godmother

“The Most Famous Contest of All”

Velleius Paterculus, History of Rome 1

“Then, the most famous contest of all sports”

Clarissimum deinde omnium ludicrum certamen

Philo, The Worse Attack the Better 29

“There are some of those athletes who display such perfection of body that their opponents decline to face them and they are announced as victors without a fight….”

εἰσὶ δέ τινες τῶν ἀγωνιστῶν οἳ διὰ σώματος εὐεξίαν, ἀπειπόντων τῶν ἀντιπάλων, ἐστεφανώθησαν ἀμαχὶ…

Livy, 40.13

“Look at the kind of circumstance selected for murder: games, parties, and drinking.”

tempora quidem qualia sint ad parricidium electa vides: lusus convivii comissationis.

Plutarch, Life of Antony 28

“There, he used his leisure in the distractions of youth and childish games, spending and even wasting that most expensive currency, as Antiphon calls it, time.”

ἐκεῖ δὲ μειρακίου σχολὴν ἄγοντος διατριβαῖς καὶ παιδιαῖς χρώμενον ἀναλίσκειν καὶ καθηδυπαθεῖν τὸ πολυτελέστατον, ὡς2Ἀντιφῶν εἶπεν, ἀνάλωμα, τὸν χρόνον.

Horace, Epistles 1.19.48-9

“Sport tends to give rise to heated strife and anger, anger in turns brings savage feuds and war to the death”.

ludus enim genuit trepidum certamen et iram, ira truces inimicitias et funebre bellum.

Xenophanes, Fragment 2. 16-19

“Swiftness of feet—the thing honored most in all of man’s acts of strength in the contest—could never make a city governed well.”

οὐδὲ μὲν εἰ ταχυτῆτι ποδῶν, τόπερ ἐστὶ πρότιμον,
ῥώμης ὅσσ’ ἀνδρῶν ἔργ’ ἐν ἀγῶνι πέλει,
τούνεκεν ἂν δὴ μᾶλλον ἐν εὐνομίηι πόλις εἴη·

Homer, Odyssey 8.147-8

“For as long as he lives, a man has no greater glory
than that which he wins with his own hands and feet”

οὐ μὲν γὰρ μεῖζον κλέος ἀνέρος, ὄφρα κεν ᾖσιν,
ἢ ὅ τι ποσσίν τε ῥέξῃ καὶ χερσὶν ἑῇσιν.

Superbowl53 (2)

Cicero on the “Unforgettable Ides of March”

Cicero, Letters to Atticus (14.4) 10 April 44

“But should all these things befall us, the Ides of March may console. Our heroes too accomplished most gloriously and magnificently everything it was in their power to do. For the rest, we need money and troops, neither of which we have.”

Sed omnia licet concurrant, Idus Martiae consolantur. nostri autem ἥρωες quod per ipsos confici potuit gloriosissime et magnificentissime confecerunt; reliquae res opes et copias desiderant, quas nullas habemus

 

Cicero, Letters to Brutus  I.15 (23) 14 July 43

“Therefore, come here, by the gods, as fast as possible; Convince yourself that it would do your country no greater good if you come quickly than you did on the Ides of March when you freed your fellow citizens from slavery.”

subveni igitur, per deos, idque quam primum, tibique persuade non te Idibus Martiis, quibus servitutem a tuis civibus depulisti, plus profuisse patriae quam, si mature veneris, profuturum.

 

Cicero, Letters to Brutus, 1.15 (23) July 43

“After the death of Caesar and your unforgettable Ides of March, Brutus, you will not have lost sight of the the fact that I said that one thing was overlooked by you—how much a storm loomed over the Republic. The greatest disease was warded off thanks to you—a great blight was cleansed from the Roman people—and you won immortal fame for your part. But the mechanism of monarchy fell then to Lepidus and Antonius—one of whom is more erratic, while the other is rather unclean—both fearing peace and ill-fit to idle time.”

Post interitum Caesaris et vestras memorabilis Idus Martias, Brute, quid ego praetermissum a vobis quantamque impendere rei publicae tempestatem dixerim non es oblitus. magna pestis erat depulsa per vos, magna populi Romani macula deleta, vobis vero parta divina gloria, sed instrumentum regni delatum ad Lepidum et Antonium, quorum alter inconstantior, alter impurior, uterque pacem metuens, inimicus otio.

Image result for Ancient Roman death of caesar
The death of Julius Caesar in the Roman Senate by Vincenzo Camuccini

 

Preferring Death to Fear on the Ides of March

Velleius Paterculus, History of Rome 2.57

“The advice of Pansa and Hirtius should be praised based on what happened. They always admonished Caesar that he should hold by means of weapons what he earned with weapons. But as he was always saying that he would prefer to die instead of feeling fear–because he was expecting the clemency which he had doled out–he was caught by surprise by people who did not feel such gratitude, despite the fact that the gods provided him with many signs and indications of future danger.

For the soothsayers gave him advanced warning that he should be especially careful of the Ids of March; his wife Calpurnia was terrified by a dream and was begging him to stay home; and there were also notes given to him informing of the conspiracy, which he did not take the time to read. But the power of fate is ultimately inescapable; it corrupts the plans of any one who decides to change their fortune.”

1LVII. Laudandum experientia consilium est Pansae atque Hirtii, qui semper praedixerant Caesari ut principatum armis quaesitum armis teneret. Ille dictitans mori se quam timere malle dum clementiam, quam praestiterat, expectat, incautus ab ingratis occupatus est, cum quidem plurima ei praesagia atque indicia dii immortales futuri obtulissent periculi. Nam et haruspices praemonuerant, ut diligentissime iduum Martiarum caveret diem, et uxor Calpurnia territa nocturno visu, ut ea die domi subsisteret, orabat, et libelli coniurationem nuntiantes dati neque protinus ab eo lecti erant. Sed profecto ineluctabilis fatorum vis, cuiuscumque fortunam mutare constituit, consilia corrumpit.

 

Suetonius, Divus Julius, 81-82

“For these reasons and because of his own health, Caesar dithered for a while on whether he should stay home and postpone what he had proposed to do in the senate; but then, because he was encouraged by Decimus Brutus that he should not fail to appear at a meeting which was full and already long-awaiting his arrival, he left home at nearly the fifth hour.

When a little message describing the conspiracy was handed to him along the way by some person, he added it to the other texts which he was holding with his left hand as if he were about to read them soon. Then, once many sacrifices had been made and he was not able to get a good reading, he went into the Senate house dismissing the signs and laughing at Spurinna, claiming he was a liar because the Ides of March had come upon him with no injury at all—even though he said that they certainly had come, but they had not yet passed.

As he was sitting down, the conspirators stood in a circle about her as a mark of her office. Then Tillius Cimber who had taken on the first part for himself, came closer as if he was going to ask something. When Caesar was trying to put him off with a gesture for another time, Cimber grabbed his toga by both shoulders. As one of the Cascas stabbed him from one side below the throat, he was shouting, “this is force!” Caesar grabbed Cascas’ arm and punctured it with his stylus, but when he tried to leap up, he was slowed by another wound. When he noticed that he was sought on all sides by drawn daggers, he drew his toga down from his head and pulled it down with its fold to his legs with his left hand so he might fall more decently once the lower half of his body was covered. In this way, he was stabbed 23 times even though he uttered no word but only a groan after the first strike. Some have recorded that when he saw Marcus Brutus rushing at him he said in Greek kai su teknon?”

Ob haec simul et ob infirmam valitudinem diu cunctatus an se contineret et quae apud senatum proposuerat agere differret, tandem Decimo Bruto adhortante, ne frequentis ac iam dudum opperientis destitueret, quinta fere hora progressus est libellumque insidiarum indicem ab obvio quodam porrectum libellis ceteris, quos sinistra manu tenebat, quasi mox lecturus commiscuit. Dein pluribus hostiis caesis, cum litare non posset, introiit curiam spreta religione Spurinnamque irridens et ut falsum arguens, quod sine ulla sua noxa Idus Martiae adessent; quanquam is venisse quidem eas diceret, sed non praeterisse.

LXXXII. Assidentem conspirati specie officii circumsteterunt, ilicoque Cimber Tillius, qui primas partes susceperat, quasi aliquid rogaturus propius accessit renuentique et gestu in aliud tempus differenti ab utroque umero togam adprehendit; deinde clamantem: “Ista quidem vis est!” alter Cascis aversumvulnerat paulum infra iugulum. Caesar Cascae brachium arreptum graphio traiecit conatusque prosilire alio vulnere tardatus est; utque animad­vertit undique se strictis pugionibus peti, toga caput obvolvit, simul sinistra manu sinum ad ima crura deduxit, quo honestius caderet etiam inferiore corporis parte velata. Atque ita tribus et viginti plagis confossus est uno modo ad primum ictum gemitu sine voce edito, etsi tradiderunt quidam Marco Bruto irruenti dixisse: καὶ σὺ τέκνον;

Image result for medieval manuscript ides of march