Fragmentary Friday: The Invention of Writing

Euripides, Palamedes (fr. 578)

“Alone once I set out drugs of forgetfulness,
Voiceless, yet speaking—when I made the syllabus
I discovered as letters for men to see
So one who was not present over the wide sea
Knows well everything happening in his home,
And as someone dies he speaks for those writing the measure of his wealth
For his children and for the one who accepts it to know.
And the evils that cause people to fall into strife,
A record dissolves–it does not permit the speaking of lies.”

Τὰ τῆς γε λήθης φάρμακ’ ὀρθώσας μόνος
ἄφωνα καὶ φωνοῦντα συλλαβάς τε θεὶς
ἐξεῦρον ἀνθρώποισι γράμματ’ εἰδέναι,
ὥστ’ οὐ παρόντα ποντίας ὑπὲρ πλακὸς
τἀκεῖ κατ’ οἴκους πάντ’ ἐπίστασθαι καλῶς,
παισίν τ’ ἀποθνῄσκοντα χρημάτων μέτρον
γράψαντας εἰπεῖν, τὸν λαβόντα δ’ εἰδέναι.
ἃ δ’ εἰς ἔριν πίπτουσιν ἀνθρώποις κακά,
δέλτος διαιρεῖ, κοὐκ ἐᾷ ψευδῆ λέγειν.

fr. 580

“Agamemnon, human beings have every kind
Of luck—but it comes together in this one thing.
Everyone—both those who love art and those
Who live without it toil over money
And whoever has the most is the wisest.”

Ἀγάμεμνον, ἀνθρώποισι πᾶσαν αἱ τύχαι
μορφὴν ἔχουσι, συντρέχει δ᾿ εἰς ἓν τόδε·
†τούτου† δὲ πάντες, οἵ τε μουσικῆς φίλοι
ὅσοι τε χωρὶς ζῶσι, χρημάτων ὕπερ
μοχθοῦσιν, ὃς δ᾿ ἂν πλεῖστ᾿ ἔχῃ σοφώτατος.

581

“Endless numbers of us might become leaders
But in a long time only one or two might become wise.”

στρατηλάται τἂν μυρίοι γενοίμεθα,
σοφὸς δ᾿ ἂν εἷς τις ἢ δύ᾿ ἐν μακρῷ χρόνῳ.

Image result for ancient greek palamedes

Palamedes before Agamemnon in a 1626 painting by Rembrandt

Falling from Pegasos: Or, What’s a Heaven For (Pindar, Browning,Gilbert and Friends)

This is a repost. But I never get sick of these poems. And many of my students and colleagues might need some inspiration this time of year.

Pindar, Isthmian 7.40-49

“Seeking whatever pleasure each day gives
I will arrive at a peaceful old age and my allotted end.
For we all die the same, though
Our luck is unequal. If someone gazes
Too far, we are too small to reach the bronze threshold of the gods.
This is why winged Pegasos dropped his master
When he wanted to ascend the terraces of the sky.
When Bellerophon reached for Zeus’ assembly.
The bitterest end lies in wait
however sweet the injustice.”

ὅτι τερπνὸν ἐφάμερον διώκων
ἕκαλος ἔπειμι γῆρας ἔς τε τὸν μόρσιμον
αἰῶνα. θνᾴσκομεν γὰρ ὁμῶς ἅπαντες•
δαίμων δ’ ἄϊσος• τὰ μακρὰ δ’ εἴ τις
παπταίνει, βραχὺς ἐξικέσθαι χαλκόπεδον θεῶν
ἕδραν• ὅ τοι πτερόεις ἔρριψε Πάγασος
δεσπόταν ἐθέλοντ’ ἐς οὐρανοῦ σταθμούς
ἐλθεῖν μεθ’ ὁμάγυριν Βελλεροφόνταν
Ζηνός. τὸ δὲ πὰρ δίκαν
γλυκὺ πικροτάτα μένει τελευτά.

Ah, don’t overreach! Yet, methinks Robert Browning might object (Andrea Del Sarto, Called “The Faultless Painter”):

“I, painting from myself and to myself, 90
Know what I do, am unmoved by men’s blame
Or their praise either. Somebody remarks
Morello’s outline there is wrongly traced,
His hue mistaken; what of that? or else,
Rightly traced and well ordered; what of that? 95
Speak as they please, what does the mountain care?
Ah, but a man’s reach should exceed his grasp,
Or what’s a heaven for?
All is silver-gray
Placid and perfect with my art: the worse!

In one of my favorite modern pieces, the poet Jack Gilbert explores the theme of flying and falling in “Failing And Flying” (from 2005’s wonderful Refusing Heaven) where he begins and ends with a meditation on Icarus. The sentiments seem apt (the text comes from poetryfoundation.org):

Everyone forgets that Icarus also flew.
It’s the same when love comes to an end,
or the marriage fails and people say
they knew it was a mistake, that everybody
said it would never work. That she was
old enough to know better. But anything
worth doing is worth doing badly.
Like being there by that summer ocean
on the other side of the island while
love was fading out of her, the stars
burning so extravagantly those nights that
anyone could tell you they would never last.
Every morning she was asleep in my bed
like a visitation, the gentleness in her
like antelope standing in the dawn mist.
Each afternoon I watched her coming back
through the hot stony field after swimming,
the sea light behind her and the huge sky
on the other side of that. Listened to her
while we ate lunch. How can they say
the marriage failed? Like the people who
came back from Provence (when it was Provence)
and said it was pretty but the food was greasy.
I believe Icarus was not failing as he fell,
but just coming to the end of his triumph.
The passage above from Pindar assumes some basic knowledge on the part of its audience, for instance: the connection between Bellerophon and Pegasos and how the former was in a position to fall from the latter. It is clear from the use of the figure as a negative example that the story had both broad currency and a typical understanding. A Scholiast in writing on Pindar’s 13th Olympian ode elaborates on the details of the fall (Schol. In Pindar Ol. 13.130c).

 

“For it is reported that when he planned to fly up on Pegasos and put himself in danger on high, he fell when Pegasos was bitten by a fly according to Zeus’ plan and he was crippled. So Homer says that he wandered crippled on the Alêion plain (Il. 6.201).

λέγεται γὰρ ὅτι ἀναπτῆναι βουληθεὶς τῷ Πηγάσῳ, κούφως παρακινδυνεύσας, κατὰ βούλησιν τοῦ Διὸς οἰστρωθέντος τοῦ Πηγάσου ἐκπίπτει καὶ χωλοῦται•
καὶ ἐπλανᾶτο κατὰ τὸ ᾿Αλήιον χωλός. καὶ ῞Ομηρός φησιν (Ζ 201).

The story of Bellerophon’s exile, told in Homer, is clarified or re-envisioned with the story of his downfall as articulated as a moral in Pindar. In Athenian Tragedy, Bellerophon became a popular figure (we have fragmentary plays by Sophocles and Euripides). Bellerophon’s eventual vengeance upon Sthenboia (an alternative for Anteia, Proitios’ wife) is the man story in Euripides’ play of that name that starts with a rumination on the trouble women cause for men:


Euripides, Stheneboia Fr. 661-662

“There is no man who is lucky in all things.
Either a man born noble has no livelihood
Or the baseborn ploughs fertile fields.
And many who boast of their wealth or birth
Are shamed by a foolish woman in their homes.”

Οὐκ ἔστιν ὅστις πάντ’ ἀνὴρ εὐδαιμονεῖ•
ἢ γὰρ πεφυκὼς ἐσθλὸς οὐκ ἔχει βίον,
ἢ δυσγενὴς ὢν πλουσίαν ἀροῖ πλάκα.
πολλοὺς δὲ πλούτῳ καὶ γένει γαυρουμένους
γυνὴ κατῄσχυν’ ἐν δόμοισι νηπία.

Just as Pindar uses Bellerophon as a vehicle to deliver a moralizing message, so too Euripides uses the hero to voice general concerns. In a second play on Bellerophon, Euripides returns to the moral content of Pindar’s complaint but, rather than simply portraying an instance of hubris, he offers a hero challenging the nature of divinity.

Here are two fragments from the lost Euripidean Bellerophon in which the eponymous hero denies that the gods exist. He does not seem to say that there are no gods at all, but his complaints are like those of Xenophanes who complains about the misbehavior of Homer’s gods.

Instead, Bellerophon’s complaints are based on the fact that since the world seems unjust and the gods are supposed to ensure justice, therefore they must not exist (either totally or in the form man makes them).

Euripides, fr.286.1-7 (Bellerophon)

“Is there anyone who thinks there are gods in heaven?
There are not. There are not, for any man who wishes
Not to be a fool and trust some ancient story.
Look at it yourselves, don’t make up your mind
Because of my words. I think that tyranny
Kills so many men and steals their possessions
And that men break their oaths by sacking cities.
But the men who do such things are more fortunate
Than those who live each die piously, at peace.
I know that small cities honor the gods,
Cities that obey stronger more impious men
Because they are overpowered by the strength of their arms.”

φησίν τις εἶναι δῆτ’ ἐν οὐρανῷ θεούς;
οὐκ εἰσίν, οὐκ εἴσ’, εἴ τις ἀνθρώπων θέλει
μὴ τῷ παλαιῷ μῶρος ὢν χρῆσθαι λόγῳ.
σκέψασθε δ’ αὐτοί, μὴ ἐπὶ τοῖς ἐμοῖς λόγοις
γνώμην ἔχοντες. φήμ’ ἐγὼ τυραννίδα
κτείνειν τε πλείστους κτημάτων τ’ ἀποστερεῖν
ὅρκους τε παραβαίνοντας ἐκπορθεῖν πόλεις•
καὶ ταῦτα δρῶντες μᾶλλόν εἰσ’ εὐδαίμονες
τῶν εὐσεβούντων ἡσυχῇ καθ’ ἡμέραν.
πόλεις τε μικρὰς οἶδα τιμώσας θεούς,
αἳ μειζόνων κλύουσι δυσσεβεστέρων
λόγχης ἀριθμῷ πλείονος κρατούμεναι.

Euripides, fr. 292.6 (Bellerophon)

“If the gods do a shameful thing, they are not gods.”

εἰ θεοί τι δρῶσιν αἰσχρόν, οὐκ εἰσὶν θεοί.

PSA: Some Things Not to Say While Trick-or-treating

Want to know how to say “trick-or-treat” in Ancient Greek or Latin? We’ve got you covered. Here are some classical things not to say.

Aristophanes, Wasps 4

“Don’t you know what kind of a beast we’re guarding?”

ἆρ᾿ οἶσθά γ᾿ οἷον κνώδαλον φυλάττομεν;

Euripides, Cyclops 656-660

“Heave ho, let’s go
Strike bravely, fast now
Incinerate the brow
Of this guest-feasting beast.
Blind him, burn out
The shepherd of Aetna.
Turn it, pull it, so that because of pain
He can’t hurt you any more.”

ἰὼ ἰώ·
ὠθεῖτε γενναιότατα,
σπεύδετ᾿, ἐκκαίετ᾿ ὀφρὺν
θηρὸς τοῦ ξενοδαίτα.
τύφετ᾿ ὦν, καίετ᾿ ὦ
τὸν Αἴτνας μηλονόμον.
τόρνευ᾿ ἕλκε, μὴ ᾿ξοδυνη-
θεὶς δράσῃ τι μάταιον.

Seneca, Phoenician Women 121-2

“Put a greater monster there so the dread seat will not be empty”

…dira ne sedes vacet,/ monstrum repone maius…

Jerome, Letters 7.3

“We are still food for the beast who creeps by god’s will to eat.”

nos serpenti terram ex divina sententia comedenti adhuc cibo sumus.

 

Image result for ancient roman monsters

You Thought Paris Had Helen, He Didn’t: Cylon Helen Speaks

The Scene: Menelaos is very confused because he is talking to a human who looks like Helen and says she is his wife but he knows that he left his wife in a cave under guard. A messenger comes to report that this Helen left in the direction of the sky (she is the fake Helen switched out by Hermes with the real one before Paris took her to Troy). The messenger is a little agitated by what he has witnessed.

Euripides, Helen 605

“Your wife has gone invisible, lifted up
To the folds of the sky. She is hidden by heaven,
After leaving the sacred cave where we watched her
once she said this: ‘Wretched Phrygians
And all the Greeks who were dying for me
On the Scamandrian banks thanks to Hera’s devices,
All because you thought that Paris had Helen when he didn’t.
But I, since I was here for as long as was necessary,
have finished my purpose, and I am going to the father
In the sky. The wretched daughter of Tyndareus
Has evil fame wrongly, when it is not her fault.’

Oh, hello, daughter of Leda. You were really here.
I was announcing that you went to the glens of the stars
Even though I knew that you didn’t really have
A body with wings. I won’t allow you to mock us
In this again—the way you were creating plenty of toils
To your husband and his allies.”

βέβηκεν ἄλοχος σὴ πρὸς αἰθέρος πτυχὰς
ἀρθεῖσ᾿ ἄφαντος· οὐρανῷ δὲ κρύπτεται
λιποῦσα σεμνὸν ἄντρον οὗ σφ᾿ ἐσῴζομεν,
τοσόνδε λέξασ᾿· Ὦ ταλαίπωροι Φρύγες
πάντες τ᾿ Ἀχαιοί, δι᾿ ἔμ᾿ ἐπὶ Σκαμανδρίοις
ἀκταῖσιν Ἥρας μηχαναῖς ἐθνῄσκετε,
δοκοῦντες Ἑλένην οὐκ ἔχοντ᾿ ἔχειν Πάριν.
ἐγὼ δ᾿, ἐπειδὴ χρόνον ἔμειν᾿ ὅσον μ᾿ ἐχρῆν,
τὸ μόρσιμον σώσασα πατέρ᾿ ἐς οὐρανὸν
ἄπειμι· φήμας δ᾿ ἡ τάλαινα Τυνδαρὶς
ἄλλως κακὰς ἤκουσεν οὐδὲν αἰτία.

ὦ χαῖρε, Λήδας θύγατερ, ἐνθάδ᾿ ἦσθ᾿ ἄρα.
ἐγὼ δέ σ᾿ ἄστρων ὡς βεβηκυῖαν μυχοὺς
ἤγγελλον εἰδὼς οὐδὲν ὡς ὑπόπτερον
δέμας φοροίης. οὐκ ἐῶ σε κερτομεῖν
ἡμᾶς τόδ᾿ αὖθις· ὡς ἅδην ἐν Ἰλίῳ
πόνους παρεῖχες σῷ πόσει καὶ συμμάχοις.

Image result for Ancient Greek Vase Helen

Words, Friends, and the Future: Solace and Distraction for the Pain

Of late, the number of events that send us reeling and looking for comfort, solace, and, too often, just distraction seem to be increasing and intensifying. I will leave it for future generations to debate whether or not this is objectively true-the feeling of being under siege is enough to require some type of response.

I was in my first semester of graduate school in lower Manhattan on September 11th, 2001. I am uncomfortable claiming any sort of trauma as my own since many others lost loved ones and many more saw their worlds overturned. Nevertheless, the first weeks after were surreal. I can say without a doubt that when I decided to stop reading for my classes and just read-the Iliad from opening to close in GreekI found some solace and comfort in a ragged world.

I still turn to Classical texts for context and understanding. The comfort they bring, however, is not a warm one. A twitter friend today asked for some classical topoi on solace in a time of suffering and I am embarrassed at the poverty of my offerings when I can rattle off words for excrement and flatulence with no effort. Here are some meager words for a mean world. I will happily post better ones when they are offered.

From the Suda

“Pharmakon [medicine]: conversation, consoling, it comes from pherein [bringing] akos [relief/cure]. But it is also said to come from flowers.”

Φάρμακον: παραμυθία, ὁμιλία, εἴρηται δὲ ἀπὸ τοῦ φέρειν τὴν ἄκεσιν: εἴρηται δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθέων

 

Euripides, Helen 698-699

“if you find good luck in the time that is left
Perhaps it will be solace for the things in the past”

εἰ καὶ τὰ λοιπὰ τῆς τύχης εὐδαίμονος
τύχοιτε, πρὸς τὰ πρόσθεν ἀρκέσειεν ἄν.

Basil, Letter 131

“Since we both need consolation, may we be solace to one another.”

ἐπεὶ οὖν ἀμφότεροι χρῄζομεν παρακλήσεως, ἀλλήλοις γενώμεθα παραμυθία

Letter 302

“Since he has left you a memory of his particular virtue, believe that this is a sufficient solace for your pain.”

Ἐπεὶ οὖν κατέλιπέ σοι τὴν μνήμην τῆς οἰκείας αὐτοῦ4ἀρετῆς, ἀρκοῦσαν νόμιζε ἔχειν παραμυθίαν τοῦ πάθους.

Marcus Aurelius, Meditations 9

“If you want a private passage at hand to soothe your heart, the knowledge of the world around you will give you some solace at death, the world you leave and the kind of people your soul will no longer be associated with…..”

Εἰ δὲ καὶ ἰδιωτικὸν παράπηγμα ἁψικάρδιον ἐθέλεις, μάλιστά σε εὔκολον πρὸς τὸν θάνατον ποιήσει ἡ ἐπίστασις ἡ ἐπὶ τὰ ὑποκείμενα, ὧν μέλλεις ἀφίστασθαι, καὶ μεθ᾿ οἵων ἠθῶν οὐκέτι ἔσται ἡ <σὴ ψυχὴ> συμπεφυρμένη…

Thucydides, book 5

“Hope is indeed a comfort in danger: it may harm people who use it from abundance it does not destroy them. But for those who risk everything on one chance—since hope is expensive by nature—they will only know her nature when they suffer…”

Ἐλπὶς δέ, κινδύνῳ παραμύθιον οὖσα, τοὺς μὲν ἀπὸ περιουσίας χρωμένους αὐτῇ, κἂν βλάψῃ, οὐ καθεῖλε, τοῖς δὲ ἐς ἅπαν τὸ ὑπάρχον ἀναρριπτοῦσι (δάπανος γὰρ φύσει) ἅμα τε γιγνώσκεται σφαλέντων…

Plutarch, Dion, 53

“…for whom daily feasts and distractions provide are a consolation for their labors and risks.”

οἷς αἱ καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν πλησμοναὶ καὶ ἀπολαύσεις παραμυθία τῶν πόνων καὶ τῶν κινδύνων εἰσίν

This last bit reminds me of Thetis’ words to Achilles (24.128-132)

“My child, how long will you consume your heart
Grieving and mourning, thinking little of food
Or of sleep? It is good too to join a woman in love—
For you will not live with me long, but already
Death and strong fate loom around you.”

τέκνον ἐμὸν τέο μέχρις ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων
σὴν ἔδεαι κραδίην μεμνημένος οὔτέ τι σίτου
οὔτ’ εὐνῆς; ἀγαθὸν δὲ γυναικί περ ἐν φιλότητι
μίσγεσθ’· οὐ γάρ μοι δηρὸν βέῃ, ἀλλά τοι ἤδη
ἄγχι παρέστηκεν θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή.

Whether we accomplish a little or a lot–as Achilles complains in book 9–we still will die. The modern horror of mass killings is especially disorienting and terrifying because it seems to strip us of agency over what happens between birth and death. And though it may be hard to remember it, the words Athenaeus attributes to the epitaph of Ashurbanipal are still not untrue:

“Know well that you are mortal: fill your heart
By delighting in the feasts: nothing is useful to you when you’re dead.
I am ash, though I ruled great Ninevah as king.
I keep whatever I ate, the insults I made, and the joy
I took from sex. My wealth and many blessings are gone.
[This is wise advice for life: I will never forget it.
Let anyone who wants to accumulate limitless gold.]

εὖ εἰδὼς ὅτι θνητὸς ἔφυς σὸν θυμὸν ἄεξε,
τερπόμενος θαλίῃσι· θανόντι σοι οὔτις ὄνησις.
καὶ γὰρ ἐγὼ σποδός εἰμι, Νίνου μεγάλης βασιλεύσας·
κεῖν’ ἔχω ὅσσ’ ἔφαγον καὶ ἐφύβρισα καὶ σὺν ἔρωτι
τέρπν’ ἔπαθον· τὰ δὲ πολλὰ καὶ ὄλβια πάντα λέλυνται.
[ἥδε σοφὴ βιότοιο παραίνεσις, οὐδέ ποτ’ αὐτῆς
λήσομαι· ἐκτήσθω δ’ ὁ θέλων τὸν ἀπείρονα χρυσόν.]

Image result for Greek mourning vase

Terracotta Funeral Plague, Metropolitan Museum of Art

From an Earlier post:

Some Proverbs from Arsenius, Paroemiographer

“Only words [reason] is medicine for grief”

Λόγος μέν ἐστι φάρμακον λύπης μόνος.

“Conversation [ or ‘reason’] is the doctor for suffering in the soul”

Λόγος ἰατρὸς τοῦ κατὰ ψυχὴν πάθους.

Euripides, fr. 1079

“Mortals have no other medicine for pain
Like the advice of a good man, a friend
Who has experience with this sickness.
A man who troubles then calms his thoughts with drinking,
Finds immediate pleasure, but laments twice as much later on.”

Οὐκ ἔστι λύπης ἄλλο φάρμακον βροτοῖς
ὡς ἀνδρὸς ἐσθλοῦ καὶ φίλου παραίνεσις.
ὅστις δὲ ταύτῃ τῇ νόσῳ ξυνὼν ἀνὴρ
μέθῃ ταράσσει καὶ γαληνίζει φρένα,
παραυτίχ’ ἡσθεὶς ὕστερον στένει διπλᾶ.

Menander (fr. 591 K.).

“The man who is sick in the body needs a doctor;
someone who is sick in the mind needs a friend
For a well-meaning friend knows how to treat grief.”

Τῷ μὲν τὸ σῶμα † διατεθειμένῳ κακῶς
χρεία ‘στ’ ἰατροῦ, τῷ δὲ τὴν ψυχὴν φίλου·
λύπην γὰρ εὔνους οἶδε θεραπεύειν φίλος.

Attributed to Socrates (in Stobaeus)

“The sick need doctors; the unlucky need encouragement from friends.”

Τοῖς μὲν νοσοῦσιν ἰατρούς, τοῖς δ’ ἀτυχοῦσι φίλους δεῖ παραινεῖν.

“A Contest of Steel Itself”: Untranslatable Euripides

For a few lines in the second choral ode from Euripides’ Helen, the fine Bryn Mawr Commentary (J. W. Ambrose and A. D. Wooley 1992) almost give up: “Virtually untranslatable.

BrynMawr

Here is the full passage where Helen sings (348-359)

Ελ. σὲ γὰρ ἐκάλεσα, σὲ δὲ κατόμοσα
τὸν ὑδρόεντι δόνακι χλωρὸν
Εὐρώταν, θανόντος
εἰ βάξις ἔτυμος ἀνδρὸς
†ἅδε μοι τί τάδ’ ἀσύνετα†,
φόνιον αἰώρημα
διὰ δέρας ὀρέξομαι,
ἢ ξιφοκτόνον διωγμὸν
αἱμορρύτου σφαγᾶς
αὐτοσίδαρον ἔσω πελάσω διὰ σαρκὸς ἅμιλλαν,
θῦμα τριζύγοις θεαῖσι
τῶι τε σήραγγας ῎Ι-
δας ἐνίζοντι Πριαμί-
δαι ποτ’ ἀμφὶ βουστάθμους.

“I call on you, I swear on you,
Eurotas, green with watery reed,
If the report of my husband dying
Is true—and how could I misunderstand these things?—
Then, I will stretch around my neck
A murderous noose.
Or, I will bring home
The sword-death mission
Of blood-flowing slaughter.
A contest of steel itself through my flesh,
A sacrifice to the three-yoked goddesses
And to Priam’s son sitting in the Idaian cave
Near the cow-folds.”

William Allan in his Cambridge commentary (2008) is a bit more circumspect:

Allan.jpg

Earlier, (in disputed lines, deleted for sense and propriety more than anything else) Helen compares forms of suicide (298-302). This passage seems to correspond well to the contemplation and expansion of slaughter above.

“It is best to die? How could I not die well?
Hanging high in the air is improper,
It is thought unmannerly even by slaves.
Stabbing has something noble and fine about it.
It is a short time to gain freedom from life”

[θανεῖν κράτιστον· πῶς θάνοιμ’ ἂν οὖν καλῶς;
ἀσχήμονες μὲν ἀγχόναι μετάρσιοι,
κἀν τοῖσι δούλοις δυσπρεπὲς νομίζεται·
σφαγαὶ δ’ ἔχουσιν εὐγενές τι καὶ καλόν,
σμικρὸν δ’ ὁ καιρὸς †ἄρτ’† ἀπαλλάξαι βίου.]

Image result for Ancient Greek Helen sculpture

“If Misfortune is Beautiful…” Helen on The Trojan War

This semester I am reading Euripides’ Helen with my advanced Greek students. The opening speech presents Helen herself on stage retelling the “alternate-fact” version of the Trojan War (told as well by Stesichorus and Herodotus) that she herself never went to Troy. This monologue is pretty amusing, both for the plays of meaning presented within it and the playful treatment of the Trojan War tradition.

16–36

“The land of my father is not nameless,
Sparta, nor my father Tyndareus. And, indeed, there is
a certain story that Zeus flew to my mother Leda
after he took the form of a swan, a bird,
when he completed this ‘bedding’ deceptively
under the pretext of fleeing an eagle, if the story is true.

I am called Helen. And I should tell you the evils
I have suffered. Three goddesses went to the folds
O Mt. Ida to Alexander about their beauty,
Hera, the Kyprian, and the Zeus-born maiden,
Because they wanted him to complete a judgement of their ‘form’.
My beauty–if misfortune is beautiful–
Is what the Kyprian offered, for Alexander to marry,
In order to win. After Idaian Paris left the cow-stall
He went to Sparta seeking my bed.
But Hera, miffed because she did not defeat the goddesses,
Made my bed with Alexander an empty thing.
She did not give me, but instead, she made
A breathing ghost like me, crafting it from the sky,
For tyrant Priam’s son. He seemed to have me,
And it was an empty thing, because he did not have me….”

ἡμῖν δὲ γῆ μὲν πατρὶς οὐκ ἀνώνυμος
Σπάρτη, πατὴρ δὲ Τυνδάρεως· ἔστιν δὲ δὴ
λόγος τις ὡς Ζεὺς μητέρ’ ἔπτατ’ εἰς ἐμὴν
Λήδαν κύκνου μορφώματ’ ὄρνιθος λαβών,
ὃς δόλιον εὐνὴν ἐξέπραξ’ ὑπ’ αἰετοῦ
δίωγμα φεύγων, εἰ σαφὴς οὗτος λόγος·
῾Ελένη δ’ ἐκλήθην. ἃ δὲ πεπόνθαμεν κακὰ
λέγοιμ’ ἄν. ἦλθον τρεῖς θεαὶ κάλλους πέρι
᾿Ιδαῖον ἐς κευθμῶν’ ᾿Αλέξανδρον πάρα,
῞Ηρα Κύπρις τε διογενής τε παρθένος,
μορφῆς θέλουσαι διαπεράνασθαι κρίσιν.
τοὐμὸν δὲ κάλλος, εἰ καλὸν τὸ δυστυχές,
Κύπρις προτείνασ’ ὡς ᾿Αλέξανδρος γαμεῖ,
νικᾶι. λιπὼν δὲ βούσταθμ’ ᾿Ιδαῖος Πάρις
Σπάρτην ἀφίκεθ’ ὡς ἐμὸν σχήσων λέχος.
῞Ηρα δὲ μεμφθεῖσ’ οὕνεκ’ οὐ νικᾶι θεὰς
ἐξηνέμωσε τἄμ’ ᾿Αλεξάνδρωι λέχη,
δίδωσι δ’ οὐκ ἔμ’ ἀλλ’ ὁμοιώσασ’ ἐμοὶ
εἴδωλον ἔμπνουν οὐρανοῦ ξυνθεῖσ’ ἄπο
Πριάμου τυράννου παιδί· καὶ δοκεῖ μ’ ἔχειν,
κενὴν δόκησιν, οὐκ ἔχων….

 

Attic red-figure krater c. 450–440 BC (ParisLouvre)

%d bloggers like this: