Four More Funerary Epigrams

415

“You’re dragging your feet past the grave of Callimachus
He knew: how to sing well and the right time to laugh well over wine.”

Βαττιάδεω παρὰ σῆμα φέρεις πόδας, εὖ μὲν ἀοιδὴν
εἰδότος, εὖ δ᾿ οἴνῳ καίρια συγγελάσαι.

447

“The stranger was short, his poem is too: so I will not speak long.
Thêris the son of Aristaios was from Crete, for me, a long enough song.”

Σύντομος ἦν ὁ ξεῖνος· ὃ καὶ στίχος· οὐ μακρὰ λέξω·
“Θῆρις Ἀρισταίου, Κρὴς” ἐπ᾿ ἐμοὶ δόλιχος.

451.—ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ

“Here Akanthios Dikôn’s son sleeps his sacred sleep.
Don’t say that good men die.”

Τᾷδε Σάων ὁ Δίκωνος Ἀκάνθιος ἱερὸν ὕπνον
κοιμᾶται. θνάσκειν μὴ λέγε τοὺς ἀγαθούς.

452.—ΛΕΩΝΙΔΑ

“Ye who pass me by, remember Euboulos the wise.
Let’s drink. For Hades is our common harbor.”

Μεμνησθ᾿ Εὐβούλοιο σαόφρονος, ὦ παριόντες.
πίνωμεν· κοινὸς πᾶσι λιμὴν Ἀΐδης.

Image result for funerary epigrams greek

Taken from archaeology.wiki

Uncommon Love Needs: Be My Achilles, Please

“I have a wound from love: from it pours not blood
But tears and a scar will never close it.
I am undone by this evil and not even Makhaon
Could heal me by applying his gentle drugs.
I am Telephos, girl—be my faithful Achilles:
Stop this longing you caused with your beauty.”

Achilles, heal my wounds! (Vase Image: Achilles Heals Patroklos)

Achilles, heal my wounds! (Vase Image: Achilles Heals Patroklos)

῞Ελκος ἔχω τὸν ἔρωτα· ῥέει δέ μοι ἕλκεος ἰχὼρ
δάκρυον, ὠτειλῆς οὔποτε τερσομένης.
εἰμὶ καὶ ἐκ κακότητος ἀμήχανος, οὐδὲ Μαχάων
ἤπιά μοι πάσσει φάρμακα δευομένῳ.
Τήλεφός εἰμι, κόρη, σὺ δὲ γίνεο πιστὸς ᾿Αχιλλεύς·
κάλλεϊ σῷ παῦσον τὸν πόθον, ὡς ἔβαλες.

A few notes to make this make sense: In the Iliad Makhaon is a healer who ministers to the wounded captains. In myth, Telephos, a son of Herakles, is wounded by Achilles’ spear and can only be healed by the man who hurt him. Achilles encounters Telephos at the beginning of the war when the Greeks mistakenly attack Mysia (believing it to be Troy!). He is later healed in exchange for leading the Greeks to Troy.

So, this odd epigram becomes a tad bit odder thanks to knowing the references. It is ascribed to a poet named Macedonius and is in book 5 of The Greek Anthology (the Erotic Epigrams).

What is Love? Philodemus and Mimnermus Get old and Throw Down

Philodemus, Greek Anthology. 5.112; Mimnermus. fr 1

 

“I was in love—who wasn’t? I partied. Who didn’t?
But what made me crazy? Was it a god?
Let him go. For now in place of my dark hair
I am growing gray, announcing the age of ‘knowing better’.
When it was the time to play, we played. Now the time is done,
We will reach for more elevated thought.”

᾿Ηράσθην• τίς δ’ οὐχί; κεκώμακα• τίς δ’ ἀμύητος
κώμων; ἀλλ’ ἐμάνην• ἐκ τίνος; οὐχὶ θεοῦ;
ἐρρίφθω• πολιὴ γὰρ ἐπείγεται ἀντὶ μελαίνης
θρὶξ ἤδη, συνετῆς ἄγγελος ἡλικίης.
καὶ παίζειν ὅτε καιρός, ἐπαίξαμεν• ἡνίκα καιρὸς
οὐκέτι, λωιτέρης φροντίδος ἁψόμεθα.

Perhaps Philodemos is trying to argue against the wisdom of Mimnermus (fr. 1):

“What is life? What enjoyment is there without golden Aphrodite?
May I die when these things no longer interest me…”

τίς δὲ βίος, τί δὲ τερπνὸν ἄτερ χρυσῆς ᾿Αφροδίτης;
τεθναίην, ὅτε μοι μηκέτι ταῦτα μέλοι,

Boy-Cheaters and Sons-of-Virtue Seekers: Some Crazy Greek Compounds

For your afternoon edification: some crazy Greek compounds:

“Sons of eye-brow raisers, men-with-noses-affixed-to-beards
Coarse-beard-growers, sons-of-casserole-thieves
Face-garment-blockers, barefoot-oil-lamp-lookers,
Nocturnal-secret-eaters, nocturnal-alley-walkers
Boy-cheaters, syllable-question-yakkers,
Stupid-belief-philosophers, sons-of-virtue-seekers

ὀφρυανασπασίδαι, ῥινεγκαταπηξιγένειοι,
σακκογενειοτρόφοι καὶ λοπαδαρπαγίδαι,
εἱματανωπερίβαλλοι, ἀνηλιποκαιβλεπέλαιοι,
νυκτιλαθραιοφάγοι, νυκτιπαταιπλάγιοι,
μειρακιεξαπάται <καὶ> συλλαβοπευσιλαληταί,
δοξοματαιόσοφοι, ζηταρετησιάδαι.

From an epigram quoted in Athenaeus’ Deipnosophists (162a-b)

Catullus, 91: Untrustworthy Gellius Fails to Surprise

“I was hoping that you would be true to me, Gellius
in my misery, in this love of sure destruction,
not because I know you well and think you are dependable,
or because you are able of restraining your mind from foul crime,
but because I grasped that she is not your mother or sister,
this girl whose great love has been consuming me.
Yet, even though I was joined with you by much familiarity,
I did not believe that this was enough to attract you.
But you, you thought it enough: you find so much joy
In any fault, in anything with even the smallest part of sin.”

Non ideo, Gelli, sperabam te mihi fidum
in misero hoc nostro, hoc perdito amore fore,
quod te cognossem bene constantemve putarem
aut posse a turpi mentem inhibere probro;
sed neque quod matrem nec germanam esse videbam
hanc tibi, cuius me magnus edebat amor.
et quamvis tecum multo coniungerer usu,
non satis id causae credideram esse tibi.
tu satis id duxti: tantum tibi gaudium in omni
culpa est, in quacumque est aliquid sceleris.

Gellius is one of the recurring addressees in Catullus’ poems. He is infamous across the centuries for his (alleged) incestuous relationships with his mother and his (alleged) novel ‘lip balm’ (to name a few of Catullus’ more ribald jests….)

Plato Paid too Much for Books, Then Ripped Them Off (Gellius on Timon and the Timaios)

Aulus Gellius, Attic Nights 3.16

  1. This too has been entrusted to history by the most trustworthy men: Plato bought three books of Philolaus the Pythagorean and Aristotle acquired a few volumes of the philosopher Speusippus at inconceivable prices.

It has been said that the philosopher Plato was a man without great financial resources; yet he nevertheless purchased three books of the Pythagorean Philolaus for ten thousand denarii. That amount, some write, Dio of Syracuse, his friend, gave to him.  Aristotle too is said to have bought a few books of the philosopher Speusippus after his death for three Attic talents. That is as much as seventy-two thousand sesterces!

The acerbic Timon wrote a very libelous book which is called the Sillos [i.e. “Lampoon”]. In that book, he takes on Plato insultingly for the fact that he bought the book of Pythagorean philosophy for so high a price and that he cobbled together that noble dialogue the Timaeus from it. Here are Timon’s lines on the matter:

And You, Plato: the desire of education seized you
And you bought a small book for a vast sum,
This book is where you learned to write a Timaios.”

 

XVII. Id quoque esse a gravissimis viris memoriae mandatum, quod tris libros Plato Philolai Pythagorici et Aristoteles pauculos Speusippi philosophi mercati sunt pretiis fidem non capientibus. 

1Memoriae mandatum est Platonem philosophum tenui admodum pecunia familiari fuisse atque eum tamen tris Philolai Pythagorici libros decem milibus denarium mercatum. 2 Id ei pretium donasse quidam scripserunt amicum eius Dionem Syracosium. 3 Aristotelem quoque traditum libros pauculos Speusippi philosophi post mortem eius emisse talentis Atticis tribus; ea summa fit nummi nostri sestertia duo et septuaginta milia. 4 Timon amarulentus librum maledicentissimum conscripsit, qui sillos inscribitur. 5 In eo libro Platonem philosophum contumeliose appellat, quod inpenso pretio librum Pythagoricae disciplinae emisset exque eo Timaeum, nobilem illum dialogum, concinnasset. Versus super ea re Timonos hi sunt (fr. 828):

καὶ σύ, Πλάτων· καὶ γάρ σε μαθητείης πόθος ἔσχεν,
πολλῶν δ’ ἀργυρίων ὀλίγην ἠλλάξαο βίβλον,
ἔνθεν ἀπαρχόμενος τιμαιογραφεῖν ἐδιδάχθης.

[Martial Wants] A Lucretia on the Street, but a Lais Between the Sheets (Epigram 11.104)

“Wife, leave my house or adopt my ways!
I am not a Curius, a Numa or a Tatius.
Nights made happy with drink please me:
But you hurry to leave with water to drink.
You love the shadows, but I’m happy to play
With a lamp as witness or with light let in on my ‘bulge’.
Tunics and obscuring robes must cover you:
But no girl could ever be naked enough for me!
Kisses to mimic eager doves delight me;
But you give those from a grandmother’s ‘good morning’.
It is beneath you to help out with movement or voice,
Not even fingers, as if you were readying incense and wine.
Phrygian slaves used to masturbate outside the door
Whenever the wife sat atop her Hectorean ‘horse’;
Chaste Penelope always used to keep her hand down there,
Even when the Ithacan was snoring!
You won’t abide anal sex! Cornelia permitted this to Gracchus!
Julia allowed Pompey; Porcia bent for you, Brutus!
When the Dardanian was not yet his servant mixing sweet wine,
Juno was Jupiter’s Ganymede.
If you want to be grave, then be Lucretia all day
But at night I want a Lais.”

Uxor, vade foras aut moribus utere nostris:
non sum ego nec Curius nec Numa nec Tatius.
Me jucunda juvant tractae per pocula noctes:
tu properas pota surgere tristis aqua.
Tu tenebris gaudes: me ludere teste lucerna
et juvat admissa rumpere luce latus.
Fascia te tunicaeque obscuraque pallia celant:
at mihi nulla satis nuda puella jacet.
basia me capiunt blandas imitata columbas:
tu mihi das aviae qualia mane soles.
Nec motu dignaris opus nec voce juvare
nec digitis, tamquam tura merumque pares:
masturbabantur Phrygii post ostia servi,
Hectoreo quotiens sederat uxor equo,
et quamvis Ithaco stertente pudica solebat
illic Penelope semper habere manum.
Pedicare negas: dabat hoc Cornelia Graccho,
Julia Pompeio, Porcia, Brute, tibi;
dulcia Dardanio nondum miscente ministro
pocula Juno fuit pro Ganymede Jovi.
Si te delectat gravitas, Lucretia toto
sis licet usque die: Laida nocte volo.

*Lais was a name for a prostitute from the time of the Peloponnesian War.

%d bloggers like this: