From Now On, Everything We Believe Will Be Doubted – Archilochus

Archilochus, fr. 122

“Nothing is unexpected, nothing can be sworn untrue,
and nothing amazes since father Zeus the Olympian
veiled the light to make it night at midday
even as the sun was shining: now dread fear has overtaken men.
From this time on everything that men believe
will be doubted: may none of us who see this be surprised
when we see forest beasts taking turns in the salted field
with dolphins, when the echoing waves of the sea become
Dearer to them than the sand, and the dolphins love the wooded glen…”

eclipse

χρημάτων ἄελπτον οὐδέν ἐστιν οὐδ’ ἀπώμοτον
οὐδὲ θαυμάσιον, ἐπειδὴ Ζεὺς πατὴρ ᾿Ολυμπίων
ἐκ μεσαμβρίης ἔθηκε νύκτ’, ἀποκρύψας φάος
ἡλίου †λάμποντος, λυγρὸν† δ’ ἦλθ’ ἐπ’ ἀνθρώπους δέος.
ἐκ δὲ τοῦ καὶ πιστὰ πάντα κἀπίελπτα γίνεται
ἀνδράσιν• μηδεὶς ἔθ’ ὑμέων εἰσορέων θαυμαζέτω
μηδ’ ἐὰν δελφῖσι θῆρες ἀνταμείψωνται νομὸν
ἐνάλιον, καί σφιν θαλάσσης ἠχέεντα κύματα
φίλτερ’ ἠπείρου γένηται, τοῖσι δ’ ὑλέειν ὄρος.

agalonike

Aglaonike was a female astronomer in the 2nd century BCE.

On Election Night: Polybius’ Cycle of Governments

[I stopped listening to the news and started reading Polybius.]

Polybius, Histories 6.4

“The proof that what I have said is true comes from the following. It must not be asserted that every well-made government is a principality, but only the government which is assented to voluntarily and which is governed by reason rather than fear and force. Nor should we consider every oligarchy to be an aristocracy: the latter emerges only when men rule because they are the most just and the most prudent. In a similar way, a true democracy is not that in which the majority has the power to do whatever it wants, but what counts is if the will of the majority enforces observance of its traditional laws, honor to the customary laws, duty to parents, respect to elders, obedience to the laws—then it is right to call a state a democracy.

From this, we can isolate six types of government: the three I have just mentioned and three additional, related forms, monarchy, oligarchy, and mob rule. The first of these, monarchy, arises naturally, and without machination. The second follows it and develops from it with preparation and adjustment. Once this has transformed into the evil form akin to it, tyranny, and aristocracy develops from the dissolution of both. When aristocracy devolves into oligarchy as is natural, and the people turn into rage over the injustice of their leaders, democracy emerges. Over time, mob-rule develops from outrage and illegality. Anyone can understand clearly from this pattern that the things I am saying now are true, based on the nature of each government in its origins and its evolution.”

polybius

ὅτι δ᾽ ἀληθές ἐστι τὸ λεγόμενον ἐκ τούτων συμφανές. [2] οὔτε γὰρ πᾶσαν δήπου μοναρχίαν εὐθέως βασιλείαν ῥητέον, ἀλλὰ μόνην τὴν ἐξ ἑκόντων συγχωρουμένην καὶ τῇ γνώμῃ τὸ πλεῖον ἢ φόβῳ καὶ βίᾳ κυβερνωμένην: [3] οὐδὲ μὴν πᾶσαν ὀλιγαρχίαν ἀριστοκρατίαν νομιστέον, ἀλλὰ ταύτην, ἥτις ἂν κατ᾽ ἐκλογὴν ὑπὸ τῶν δικαιοτάτων καὶ φρονιμωτάτων ἀνδρῶν βραβεύηται. [4] παραπλησίως οὐδὲ δημοκρατίαν, ἐν ᾗ πᾶν πλῆθος κύριόν ἐστι ποιεῖν ὅ, [5] τι ποτ᾽ ἂν αὐτὸ βουληθῇ καὶ πρόθηται παρὰ δ᾽ ᾧ πάτριόν ἐστι καὶ σύνηθες θεοὺς σέβεσθαι, γονεῖς θεραπεύειν, πρεσβυτέρους αἰδεῖσθαι, νόμοις πείθεσθαι, παρὰ τοῖς τοιούτοις συστήμασιν ὅταν τὸ τοῖς πλείοσι δόξαν νικᾷ, τοῦτο καλεῖν δεῖ δημοκρατίαν. διὸ καὶ γένη μὲν ἓξ εἶναι ῥητέον πολιτειῶν, [6] τρία μὲν ἃ πάντες θρυλοῦσι καὶ νῦν προείρηται, τρία δὲ τὰ τούτοις συμφυῆ, λέγω δὲ μοναρχίαν, ὀλιγαρχίαν, ὀχλοκρατίαν. [7] πρώτη μὲν οὖν ἀκατασκεύως καὶ φυσικῶς συνίσταται μοναρχία, ταύτῃ δ᾽ ἕπεται καὶ ἐκ ταύτης γεννᾶται μετὰ κατασκευῆς καὶ διορθώσεως βασιλεία. [8] μεταβαλλούσης δὲ ταύτης εἰς τὰ συμφυῆ κακά, λέγω δ᾽ εἰς τυραννίδ᾽, αὖθις ἐκ τῆς τούτων καταλύσεως ἀριστοκρατία φύεται. [9] καὶ μὴν ταύτης εἰς ὀλιγαρχίαν ἐκτραπείσης κατὰ φύσιν, τοῦ δὲ πλήθους ὀργῇ μετελθόντος τὰς τῶν προεστώτων ἀδικίας, γεννᾶται δῆμος. [10] ἐκ δὲ τῆς τούτου πάλιν ὕβρεως καὶ παρανομίας ἀποπληροῦται σὺν χρόνοις ὀχλοκρατία. [11] γνοίη δ᾽ ἄν τις σαφέστατα περὶ τούτων ὡς ἀληθῶς ἐστιν οἷα δὴ νῦν εἶπον, ἐπὶ τὰς ἑκάστων κατὰ φύσιν ἀρχὰς καὶ γενέσεις καὶ μεταβολὰς ἐπιστήσας.

anaklosis

Monkey and Fox: An Election Fable

Several times during the election season I have tweeted the following lines attributed (weakly) to Archilochus.

Archilochus, fab. 81

“After he danced at a gathering of unreasoning animals and earned a reputation, a monkey was elected their king.”

ἐν συνόδῳ τῶν ἀλόγων ζῴων πίθηκος ὀρκησάμενος καὶ εὐδοκιμήσας βασιλεὺς ὑπ᾿ αὐτῶν ἐχειροτονήθη

Archilochus talks about the monkey in another fragment. Here, the monkey meets a fox.

Archilochus, Fr. 185

“I will tell you a fable, Cerycides,
With a mournful message [stick]:
A monkey was traveling ahead of the other animals,
Alone into the distance,
When a clever fox met him,
Possessing a well-formed mind.”

ἐρέω τιν’ ὕμιν αἶνον, ὦ Κηρυκίδη,
ἀχνυμένηι σκυτάληι,
πίθηκος ἤιει θηρίων ἀποκριθεὶς
μοῦνος ἀν’ ἐσχατιήν,
τῶι δ’ ἆρ’ ἀλώπηξ κερδαλῆ συνήντετο,
πυκνὸν ἔχουσα νόον.

monkey-and-fox
Les Fables d’Esope Phrygien, mises en Ryme Francoise. Auec la vie dudit Esope extraite de plusieurs autheurs par M. Antoine du Moulin Masconnois. A Lyon, Par Iean de Tournes, & Guillaume Gazeau. 1547. Fable 41. Du Singe & du Renard.

(confused about the “message stick” [ἀχνυμένηι σκυτάληι]? Me too. For a discussion, see

See Katerina Philippides’ “The Fox and the Wolf: Archilochus’ 81 D/185 W and Pindar’s “Olympian” 6, 87-91 (With Reference to “Pythian” 2)” Quaderni Urbinati di Cultura Classica. 9 (2009) 11-21).

The fabulous meeting of the monkey and fox may have even more to say to our times. Here are two fables from the Aesopic tradition. (For an embarrassment of riches when it comes to resources for fables, go to mythfolklore.net)

Aesop, Fable 83

“A monkey danced at a gathering of unreasoning animals and, impressing them, was elected king. But a fox, envying him for this, noticed a piece of meat lying in a trap. She led the monkey to where it was, and said that she had discovered a storehouse on her own but did not use it because she had saved the prize for his kingdom. She advised him to take it. When he stupidly approached, he was caught by the trap. When he blamed the fox for leading him to the trap, she said, “Monkey, how are you going to be king of the animals with this kind of mind?”

In this way, people who attempt deeds without any experience slip into misfortune and absurdity.”

ΑΛΩΠΗΞ ΚΑΙ ΠΙΘΗΚΟΣ
ἐν συνόδῳ τῶν ἀλόγων ζῴων πίθηκος ὀρχησάμενος καὶ εὐδοκιμήσας βασιλεὺς ὑπ’ αὐτῶν ἐχειροτονήθη. ἀλώπηξ δὲ αὐτῷ φθονήσασα ὡς ἐθεάσατο ἔν τινι πάγῃ κρέας κείμενον, ἀγαγοῦσα αὐτὸν ἐνταῦθα ἔλεγεν, ὡς εὑροῦσα θησαυρὸν αὐτὴ μὲν οὐκ ἐχρήσατο, γέρας δὲ αὐτῷ τῆς βασιλείας τετήρηκε καὶ παρῄνει αὐτῷ λαβεῖν. τοῦ δὲ ἀμελετήτως ἐπελθόντος καὶ ὑπὸ τῆς παγίδος συλληφθέντος αἰτιωμένου τε τὴν ἀλώπεκα ὡς ἐνεδρεύσασαν αὐτῷ ἐκείνη ἔφη· „ὦ πίθηκε, σὺ δὲ τοιαύτην ψυχὴν ἔχων τῶν ἀλόγων ζῴων βασιλεύεις;”

οὕτως οἱ τοῖς πράγμασιν ἀπερισκέπτως ἐπιχειροῦντες πρὸς τῷ δυστυχεῖν καὶ γέλωτα ὀφλισκάνουσιν.

Aesop, Fab. 14

“While traveling together a fox and a monkey started arguing about their family trees. They were arguing for a while until they came to a graveyard. After he looked there, the monkey moaned. When the fox was asking why, the monkey pointed to the monuments and said, “How can I fail to weep looking at the graves of my ancestors?” The fox responded, “Lie as much as you want. None of them will stand up to refute you!”

It is the same way with men: braggarts lie the most whenever they won’t be challenged.”

ΑΛΩΠΗΞ ΚΑΙ ΠΙΘΗΚΟΣ
ἀλώπηξ καὶ πίθηκος ἐν ταὐτῷ ὁδοιποροῦντες περὶ εὐγενείας ἤριζον. πολλὰ δὲ ἑκατέρου διεξιόντος ἐπειδὴ ἐγένοντο κατά τι<νας τύμβους>, ἐνταῦθα ἀποβλέψας ἀνεστέναξεν ὁ πίθηκος. τῆς δὲ ἀλώπεκος ἐρομένης τὴν αἰτίαν ὁ πίθηκος ἐπιδείξας αὐτῇ τὰ μνήματα εἶπεν· „ἀλλ’ οὐ μέλλω κλαίειν ὁρῶν τὰς στήλας τῶν πατρικῶν μου ἀπελευθέρων καὶ δούλων;” κἀκείνη πρὸς αὐτὸν ἔφη· „ἀλλὰ ψεύδου, ὅσα βούλει. οὐδεὶς γὰρ τούτων ἀναστὰς ἐλέγξει σε.”

οὕτω καὶ τῶν ἀνθρώπων οἱ ψευδολόγοι τότε μάλιστα καταλαζονεύονται, ὅταν τοὺς ἐλέγχοντας μὴ ἔχωσι.

Here’s a strange variation from Phaedrus:

Phaedrus, Appendix: Simius et Vulpes (Monkey and Fox)

“A monkey was asking a fox for part of her tail
So he could properly cover his naked ass.
The mean fox said, “even if it should grow longer still
I would rather drag my tail through muck and spines
Than share with you the smaller part of mine!”

Vulpem rogabat partem caudae simius,
contegere honeste posset ut nudas nates;
cui sic maligna: “Longior fiat licet,
tamen illam citius per lutum et spinas traham,
partem tibi quam quamvis parvam impartiar.”

And just because I cannot leave well-enough alone:

Diogenes Laertius, Lives of the Philosophers 5.6 (Heracleides)

“Dionysius said to him: “you will also find these lines: ‘an old monkey is not caught in a trap’; ‘he is caught, he is caught after some time’. And in addition to these, he said: “Heracleides is illiterate, but not ashamed of it.”

Διονύσιος ὅτι “καὶ ταῦτα εὑρήσεις:
α. γέρων πίθηκος οὐχ ἁλίσκεται πάγῃ:
β. ἁλίσκεται μέν, μετὰ χρόνον δ᾽ ἁλίσκεται.”
καὶ πρὸς τούτοις: “Ἡρακλείδης γράμματα οὐκ ἐπίσταται οὐδ᾽ ᾐσχύνθη.”