Happy #NationalPuppyDay: A Homeric Simile and Puppy Sacrifice

Odyssey 9.287-293

“So I was speaking, but [the Kyklops] did not answer me because of his pitiless heart.
But then he leapt up, shot out his hands at my companions,
Grabbed two together, and struck them against the ground
Like puppies. Brains were flowing out from them and they dyed the ground.
After tearing them limb from limb, he prepared himself a meal.
He ate them like a mountain-born lion and left nothing behind,
The innards, the meat, and the marrow-filled bones.”

Image result for Ancient Greek dog

ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ οὐδὲν ἀμείβετο νηλέϊ θυμῷ,
ἀλλ’ ὅ γ’ ἀναΐξας ἑτάροισ’ ἐπὶ χεῖρας ἴαλλε,
σὺν δὲ δύω μάρψας ὥς τε σκύλακας ποτὶ γαίῃ
κόπτ’· ἐκ δ’ ἐγκέφαλος χαμάδις ῥέε, δεῦε δὲ γαῖαν.
τοὺς δὲ διὰ μελεϊστὶ ταμὼν ὁπλίσσατο δόρπον·
ἤσθιε δ’ ὥς τε λέων ὀρεσίτροφος, οὐδ’ ἀπέλειπεν,
ἔγκατά τε σάρκας τε καὶ ὀστέα μυελόεντα.

My perplexity over this passage provides a good example of how Twitter can be used for good. Last year, I asked a question about killing puppies got some great responses. One found a later passage that deals with puppies and has some interesting thematic resonance with Odysseus’ development:

https://twitter.com/TCleveland4Real/status/856587459827838976

Several mentioned that this is a typical way to deal with unwanted puppies:

https://twitter.com/Jen_Dodgson/status/856583596416548864

And several respondents also made nice points about the helplessness of the puppies in the image.

I think that all of these ideas are essential to a full interpretation of this passage. But, I do wonder if, in addition, we should consider ancient Greek practices of puppy sacrifice. I know that the following accounts are later, but what if we imagine the simile used here as evoking ideas of purification through sacrifice?

Plutarch, Roman Questions 280 c

“Nearly all the Greeks made use of the dog in sacrifice and some still do today, for cleansing rituals. They also bring puppies for Hekate along with other purification materials; and they rub down people who need cleansing with the puppies.”

τῷ δὲ κυνὶ πάντες ὡς ἔπος εἰπεῖν Ἕλληνες ἐχρῶντο καὶ χρῶνταί γε μέχρι νῦν ἔνιοι σφαγίῳ πρὸς τοὺς καθαρμούς· καὶ τῇ Ἑκάτῃ σκυλάκια μετὰ τῶν ἄλλων καθαρσίων ἐκφέρουσι καὶ περιμάττουσι σκυλακίοις τοὺς ἁγνισμοῦ δεομένους 

Plutarch, Romulus 21.10

“The Greeks in their purification bring out the puppies and in many places use them in the practice called periskulakismos [‘carrying puppies around’]”

καὶ γὰρ ῞Ελληνες ἔν τε τοῖς καθαρσίοις σκύλακας ἐκφέρουσι καὶ πολλαχοῦ χρῶνται τοῖς λεγομένοις περισκυλακισμοῖς·

Pausanias, Laconica 15

“Here, each of these groups of youths sacrifice a puppy to Enyalius, god of war, because they believe that it is best to make this most valiant of the domesticated animals to the bravest of the gods. I don’t know any other Greeks who believe it is right to sacrifice puppies to the gods except for the Kolophonians. For the Kolophonians sacrifice a black female puppy to the goddess of the Crossroad. The sacrifices of both the Kolophonians and the Spartan youths take place at night.”

ἐνταῦθα ἑκατέρα μοῖρα τῶν ἐφήβων σκύλακα κυνὸς τῷ Ἐνυαλίῳ θύουσι, θεῶν τῷ ἀλκιμωτάτῳ κρίνοντες ἱερεῖον κατὰ γνώμην εἶναι τὸ ἀλκιμώτατον ζῷον τῶν ἡμέρων. κυνὸς δὲ σκύλακας οὐδένας ἄλλους οἶδα Ἑλλήνων νομίζοντας θύειν ὅτι μὴ Κολοφωνίους· θύουσι γὰρ καὶ Κολοφώνιοι μέλαιναν τῇ Ἐνοδίῳ σκύλακα. νυκτεριναὶ δὲ ἥ τε Κολοφωνίων θυσία καὶ τῶν ἐν Λακεδαίμονι ἐφήβων καθεστήκασιν.

Plutarch, Roman Questions 290 d

“Indeed, the ancients did not consider this animal to be clean either: it was never sacrificed to one of the Olympian goes, but when it is given to Hekate at the cross-roads, it functions as part of the sacrifices that turn away and cleanse evil. In Sparta, they sacrifice dogs to the bloodiest of the gods, Enyalios. In Boiotia, it is the public cleansing ritual to walk between the parts of a dog that has been cut in half. The Romans themselves, during the Wolf-Festival which they call the Lupercalia, they sacrifice a dog in the month of purification.”

Οὐ μὴν οὐδὲ καθαρεύειν ᾤοντο παντάπασιν οἱ παλαιοὶ τὸ ζῷον· καὶ γὰρ Ὀλυμπίων μὲν οὐδενὶ θεῶν καθιέρωται, χθονίᾳ δὲ δεῖπνον Ἑκάτῃ πεμπόμενος εἰς τριόδους ἀποτροπαίων καὶ καθαρσίων ἐπέχει μοῖραν. ἐν δὲ Λακεδαίμονι τῷ φονικωτάτῳ θεῶν Ἐνυαλίῳ σκύλακας ἐντέμνουσι· Βοιωτοῖς δὲ δημοσίᾳ καθαρμός ἐστι κυνὸς διχοτομηθέντος τῶν μερῶν διεξελθεῖν· αὐτοὶ δὲ Ῥωμαῖοι τοῖς Λυκαίοις, ἃ Λουπερκάλια καλοῦσιν, ἐν τῷ καθαρσίῳ μηνὶ κύνα θύουσιν.

Twitter brought another example from Festus

https://twitter.com/CorpusCynicum/status/1024017651788640256

https://twitter.com/CorpusCynicum/status/1024017739529302016

Little Doggie in Heaven

Lucian, Assembly of the Gods, 5

 “And the most absurd thing of all, Gods, is that even the dog of Erigone–he has been raised up so that that little girl won’t be upset because she can’t have her sweet little doggie in heaven! Doesn’t this seem to be an insult, a drunken joke? Listen, there’s more.”

 καὶ ὃ πάντων γελοιότατον, ὦ θεοί, καὶ τὸν κύνα τῆς Ἠριγόνης, καὶ τοῦτον ἀνήγαγεν, ὡς μὴ ἀνιῷτο ἡ παῖς εἰ μὴ ἕξει ἐν τῷ οὐρανῷ τὸ ξύνηθες ἐκεῖνο καὶ ὅπερ ἠγάπα κυνίδιον. ταῦτα οὐχ ὕβρις ὑμῖν δοκεῖ καὶ παροινία καὶ γέλως; ἀκούσατε δ᾿ οὖν καὶ ἄλλους.

Literary Papyri, 109.2

“A dog is interred beneath this marker—
Tauron who was not undone when faced with a killer.
For he encountered a boar in direct combat-
It could not be passed as it puffed out its jaw
And drove a furrow in his chest as it dripped with white foam.
But the dog struck two feet into its back
And grabbed the bristling beast in the middle of its chest
And drove it down into the ground—he made a gift
Of the beast to Hades and died himself, as is the custom for an Indian.
He saved the life of Zenon, the hunter he followed.
So he is buried here beneath this light dust.”

σκύλαξ ὁ τύμβωι τῶιδ᾿ ὕπ᾿ ἐκτερισμένος
Ταύρων, ἐπ᾿ αὐθένταισιν οὐκ ἀμήχανος·
κάπρωι γὰρ ὡς συνῆλθεν ἀντίαν ἔριν,
ὁ μέν τις ὡς ἄπλατος οἰδήσας γένυν
5στῆθος κατηλόκιζε λευκαίνων ἀφρῶι,
ὁ δ᾿ ἀμφὶ νώτωι δισσὸν ἐμβαλὼν ἴχνος
ἐδράξατο φρίσσοντος ἐκ στέρνων μέσων
καὶ γᾶι συνεσπείρασεν· Ἀίδαι δὲ δοὺς
τὸν αὐτόχειρ᾿ ἔθναισκεν, Ἰνδὸν ὡς νόμος.
σώιζων δὲ τὸν κυναγὸν ὧι παρείπετο
Ζήνων᾿ ἐλαφρᾶι τᾶιδ᾿ ὑπεστάλη κόνει.

Epigram 11

“Glaukos, overseer, I will place another saying in your thoughts:
Give the dogs dinner first near the courtyard’s gates.
This is better: for the dog hears first when a man
Approaches or if a wild beast dares near the fence.”

Γλαῦκε πέπων, ἐπιών τοι ἔπος τι ἐνὶ φρεσὶ θήσω•
πρῶτον μὲν κυσὶ δεῖπνον ἐπ’ αὐλείῃσι θύρῃσι
δοῦναι• ὣς γὰρ ἄμεινον• ὃ γὰρ καὶ πρῶτον ἀκούει
ἀνδρὸς ἐπερχομένου καὶ ἐς ἕρκεα θηρὸς ἰόντος.

Munich, Staatliche Antikensammlungen, A hound carrying her pup, 500-475 BCE

Loyal Hounds for the Charcoal Man

Aelian, History of Animals 1.8

“A certain man named Nikias once went too far in front of his hunting party without knowing it and fell into a charcoal-burner’s furnace. His hounds who witnessed this event did not abandon him but first they lingered there whining around the kiln and howling.

Eventually, they dragged some people who were passing near to the accident by gently and bravely biting the edge of their clothes as if the dogs were summoning the people to be their master’s rescuers. One person, who witnessed what was happening, suspected the accident and followed them. He discovered Nikias burned completely in the furnace and figured out what had happened from his remains.”

Νικίας τις τῶν συγκυνηγετούντων ἀπροόπτως παραφερόμενος ἐς ἀνθρακευτῶν κάμινον κατηνέχθη, οἱ δὲ κύνες οἱ σὺν αὐτῷ τοῦτο ἰδόντες οὐκ ἀπέστησαν, ἀλλὰ τὰ μὲν πρῶτα κνυζώμενοι περὶ τὴν κάμινον καὶ ὠρυόμενοι διέτριβον, τὰ δὲ τελευταῖα μονονουχὶ τοὺς παριόντας ἠρέμα καὶ πεφεισμένως κατὰ τῶν ἱματίων δάκνοντες εἶτα εἷλκον ἐπὶ τὸ πάθος, οἷον ἐπικούρους τῷ δεσπότῃ παρακαλοῦντες τοὺς ἀνθρώπους οἱ κύνες. καὶ γοῦν εἷς ὁρῶν τὸ γινόμενον ὑπώπτευσε τὸ συμβάν, καὶ ἠκολούθησε καὶ εὗρε τὸν Νικίαν ἐν τῇ καμίνῳ καταφλεχθέντα, ἐκ τῶν λειψάνων συμβαλὼν τὸ γενόμενον.

Kongelige Bibliotek, Gl. kgl. S. 1633 4º, Folio 18r

An Epitaph for a Dog

Literary Papyri, 109.2

“A dog is interred beneath this marker—
Tauron who was not undone when faced with a killer.
For he encountered a boar in direct combat-
It could not be passed as it puffed out its jaw
And drove a furrow in his chest as it dripped with white foam.
But the dog struck two feet into its back
And grabbed the bristling beast in the middle of its chest
And drove it down into the ground—he made a gift
Of the beast to Hades and died himself, as is the custom for an Indian.
He saved the life of Zenon, the hunter he followed.
So he is buried here beneath this light dust.”

σκύλαξ ὁ τύμβωι τῶιδ᾿ ὕπ᾿ ἐκτερισμένος
Ταύρων, ἐπ᾿ αὐθένταισιν οὐκ ἀμήχανος·
κάπρωι γὰρ ὡς συνῆλθεν ἀντίαν ἔριν,
ὁ μέν τις ὡς ἄπλατος οἰδήσας γένυν
5στῆθος κατηλόκιζε λευκαίνων ἀφρῶι,
ὁ δ᾿ ἀμφὶ νώτωι δισσὸν ἐμβαλὼν ἴχνος
ἐδράξατο φρίσσοντος ἐκ στέρνων μέσων
καὶ γᾶι συνεσπείρασεν· Ἀίδαι δὲ δοὺς
τὸν αὐτόχειρ᾿ ἔθναισκεν, Ἰνδὸν ὡς νόμος.
σώιζων δὲ τὸν κυναγὸν ὧι παρείπετο
Ζήνων᾿ ἐλαφρᾶι τᾶιδ᾿ ὑπεστάλη κόνει.

From the Medieval Bestiary

Magical Monday: A Homeric Simile and Puppy Sacrifice

Odyssey 9.287-293

“So I was speaking, but [the Kyklops] did not answer me because of his pitiless heart.
But then he leapt up, shot out his hands at my companions,
Grabbed two together, and struck them against the ground
Like puppies. Brains were flowing out from them and they dyed the ground.
After tearing them limb from limb, he prepared himself a meal.
He ate them like a mountain-born lion and left nothing behind,
The innards, the meat, and the marrow-filled bones.”

Image result for Ancient Greek dog

ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ οὐδὲν ἀμείβετο νηλέϊ θυμῷ,
ἀλλ’ ὅ γ’ ἀναΐξας ἑτάροισ’ ἐπὶ χεῖρας ἴαλλε,
σὺν δὲ δύω μάρψας ὥς τε σκύλακας ποτὶ γαίῃ
κόπτ’· ἐκ δ’ ἐγκέφαλος χαμάδις ῥέε, δεῦε δὲ γαῖαν.
τοὺς δὲ διὰ μελεϊστὶ ταμὼν ὁπλίσσατο δόρπον·
ἤσθιε δ’ ὥς τε λέων ὀρεσίτροφος, οὐδ’ ἀπέλειπεν,
ἔγκατά τε σάρκας τε καὶ ὀστέα μυελόεντα.

My perplexity over this passage provides a good example of how Twitter can be used for good. Last year, I asked a question about killing puppies got some great responses. One found a later passage that deals with puppies and has some interesting thematic resonance with Odysseus’ development:

https://twitter.com/TCleveland4Real/status/856587459827838976

Several mentioned that this is a typical way to deal with unwanted puppies:

https://twitter.com/Jen_Dodgson/status/856583596416548864

And several respondents also made nice points about the helplessness of the puppies in the image.

I think that all of these ideas are essential to a full interpretation of this passage. But, I do wonder if, in addition, we should consider ancient Greek practices of puppy sacrifice. I know that the following accounts are later, but what if we imagine the simile used here as evoking ideas of purification through sacrifice?

Plutarch, Roman Questions 280 c

“Nearly all the Greeks made use of the dog in sacrifice and some still do today, for cleansing rituals. They also bring puppies for Hekate along with other purification materials; and they rub down people who need cleansing with the puppies.”

τῷ δὲ κυνὶ πάντες ὡς ἔπος εἰπεῖν Ἕλληνες ἐχρῶντο καὶ χρῶνταί γε μέχρι νῦν ἔνιοι σφαγίῳ πρὸς τοὺς καθαρμούς· καὶ τῇ Ἑκάτῃ σκυλάκια μετὰ τῶν ἄλλων καθαρσίων ἐκφέρουσι καὶ περιμάττουσι σκυλακίοις τοὺς ἁγνισμοῦ δεομένους 

Plutarch, Romulus 21.10

“The Greeks in their purification bring out the puppies and in many places use them in the practice called periskulakismos [‘carrying puppies around’]”

καὶ γὰρ ῞Ελληνες ἔν τε τοῖς καθαρσίοις σκύλακας ἐκφέρουσι καὶ πολλαχοῦ χρῶνται τοῖς λεγομένοις περισκυλακισμοῖς·

Pausanias, Laconica 15

“Here, each of these groups of youths sacrifice a puppy to Enyalius, god of war, because they believe that it is best to make this most valiant of the domesticated animals to the bravest of the gods. I don’t know any other Greeks who believe it is right to sacrifice puppies to the gods except for the Kolophonians. For the Kolophonians sacrifice a black female puppy to the goddess of the Crossroad. The sacrifices of both the Kolophonians and the Spartan youths take place at night.”

ἐνταῦθα ἑκατέρα μοῖρα τῶν ἐφήβων σκύλακα κυνὸς τῷ Ἐνυαλίῳ θύουσι, θεῶν τῷ ἀλκιμωτάτῳ κρίνοντες ἱερεῖον κατὰ γνώμην εἶναι τὸ ἀλκιμώτατον ζῷον τῶν ἡμέρων. κυνὸς δὲ σκύλακας οὐδένας ἄλλους οἶδα Ἑλλήνων νομίζοντας θύειν ὅτι μὴ Κολοφωνίους· θύουσι γὰρ καὶ Κολοφώνιοι μέλαιναν τῇ Ἐνοδίῳ σκύλακα. νυκτεριναὶ δὲ ἥ τε Κολοφωνίων θυσία καὶ τῶν ἐν Λακεδαίμονι ἐφήβων καθεστήκασιν.

Plutarch, Roman Questions 290 d

“Indeed, the ancients did not consider this animal to be clean either: it was never sacrificed to one of the Olympian goes, but when it is given to Hekate at the cross-roads, it functions as part of the sacrifices that turn away and cleanse evil. In Sparta, they sacrifice dogs to the bloodiest of the gods, Enyalios. In Boiotia, it is the public cleansing ritual to walk between the parts of a dog that has been cut in half. The Romans themselves, during the Wolf-Festival which they call the Lupercalia, they sacrifice a dog in the month of purification.”

Οὐ μὴν οὐδὲ καθαρεύειν ᾤοντο παντάπασιν οἱ παλαιοὶ τὸ ζῷον· καὶ γὰρ Ὀλυμπίων μὲν οὐδενὶ θεῶν καθιέρωται, χθονίᾳ δὲ δεῖπνον Ἑκάτῃ πεμπόμενος εἰς τριόδους ἀποτροπαίων καὶ καθαρσίων ἐπέχει μοῖραν. ἐν δὲ Λακεδαίμονι τῷ φονικωτάτῳ θεῶν Ἐνυαλίῳ σκύλακας ἐντέμνουσι· Βοιωτοῖς δὲ δημοσίᾳ καθαρμός ἐστι κυνὸς διχοτομηθέντος τῶν μερῶν διεξελθεῖν· αὐτοὶ δὲ Ῥωμαῖοι τοῖς Λυκαίοις, ἃ Λουπερκάλια καλοῦσιν, ἐν τῷ καθαρσίῳ μηνὶ κύνα θύουσιν.

Twitter brought another example from Festus

https://twitter.com/CorpusCynicum/status/1024017651788640256

https://twitter.com/CorpusCynicum/status/1024017739529302016

An Epitaph for a Dog

Literary Papyri, 109.2

“A dog is interred beneath this marker—
Tauron who was not undone when faced with a killer.
For he encountered a boar in direct combat-
It could not be passed as it puffed out its jaw
And drove a furrow in his chest as it dripped with white foam.
But the dog struck two feet into its back
And grabbed the bristling beast in the middle of its chest
And drove it down into the ground—he made a gift
Of the beast to Hades and died himself, as is the custom for an Indian.
He saved the life of Zenon, the hunter he followed.
So he is buried here beneath this light dust.”

σκύλαξ ὁ τύμβωι τῶιδ᾿ ὕπ᾿ ἐκτερισμένος
Ταύρων, ἐπ᾿ αὐθένταισιν οὐκ ἀμήχανος·
κάπρωι γὰρ ὡς συνῆλθεν ἀντίαν ἔριν,
ὁ μέν τις ὡς ἄπλατος οἰδήσας γένυν
5στῆθος κατηλόκιζε λευκαίνων ἀφρῶι,
ὁ δ᾿ ἀμφὶ νώτωι δισσὸν ἐμβαλὼν ἴχνος
ἐδράξατο φρίσσοντος ἐκ στέρνων μέσων
καὶ γᾶι συνεσπείρασεν· Ἀίδαι δὲ δοὺς
τὸν αὐτόχειρ᾿ ἔθναισκεν, Ἰνδὸν ὡς νόμος.
σώιζων δὲ τὸν κυναγὸν ὧι παρείπετο
Ζήνων᾿ ἐλαφρᾶι τᾶιδ᾿ ὑπεστάλη κόνει.

From the Medieval Bestiary

Cicero Is Wrong About Puppies

Cicero, De natura deorum, 2.13

“Therefore, it is that same Chrysippos, who, by furnishing images, teaches that everything is better in its perfect and mature form, that a horse is better than a foal, a dog better than a puppy, a man better than a boy, etc. He also shows that what is best in the whole world ought to be found in that same perfect and complete creature and that there is, moreover, nothing more perfect in the whole world, nothing better than virtue. Because of this, virtue is a fundamental element of the world. Now, the nature of a human being is not perfect, but virtue may still emerge in a person.”

Bene igitur idem Chrysippus, qui similitudines adiungens omnia in perfectis et maturis docet esse meliora, ut in equo quam in eculeo, in cane quam in catulo, in viro quam in puero; item quod in omni mundo optimum sit id in perfecto aliquo atque absoluto esse debere; est autem nihil mundo perfectius, nihil virtute melius; igitur mundi est propria virtus. Nec vero hominis natura perfecta est, et efficitur tamen in homine virtus

But, perhaps we should be forgiving of dear Tully’s inability to recognize the perfection of nature in a puppy’s cuteness. Roman approaches to dogs present some interesting challenges to modern readers:

Pliny, Natural History 29.14

“I have mentioned the glory earned by geese when the incursion of the Gauls onto the Capitoline hill was uncovered. For the very same reason, dogs hang in an annual punishment between the temple of Juventas and that of Summanus, crucified while still alive on a cross of elder wood.

The traditions of our ancestors demand that many things be said about this animal. They used to believe that puppies who were still nursing were such pure food for appeasing the gods that they even used to offer them in place of sacrificial victims. The divine rite of Genita Mana is performed with a puppy and at dinners for the gods even today puppy-meat is set out on the table.

The plays of Plautus provide a good indication that puppy meat was a proper dish in special banquets. It was also believed that nothing was a better remedy for poisonous arrows than puppy’s blood and this creature also seems to have shown human beings the use of emetics…”

XIV. De anserum honore quem meruere Gallorum in Capitolium ascensu deprehenso diximus. eadem de causa supplicia annua canes pendunt inter aedem Iuventatis et Summani vivi in furca sabucea armo fixi. sed plura de hoc animali dici cogunt priscorum mores. catulos lactentes adeo puros existimabant ad cibum ut etiam placandis numinibus hostiarum vice uterentur iis. Genitae Manae catulo res divina fit et in cenis deum etiamnunc ponitur catulina. aditialibus quidem epulis celebrem fuisse Plauti fabulae indicio sunt. sanguine canino contra toxica nihil praestantius putatur, vomitiones quoque hoc animal monstrasse homini videtur, et alios usus ex eo mire laudatos referemus suis locis. nunc ad statutum ordinem pergemus.

Image found here

Zooglossia: Animal Sounds in Latin (and Greek)

Vita Aesop G = Fabula 302

“There was a time when all the animals spoke the same language”

ὅτε ἦν ὁμόφωνα τὰ ζῷα…

A few years ago I was temporarily obsessed with animal sounds

Varro, Menippiean Satire, fr. 3 [4. 156, 23]

“A cow moos, a sheep baas, horses whinny, and a chicken clucks”

mugit bovis, ovis balat, equi hinniunt, gallina pipat.

We do have preserved from antiquity a list of animal sounds. I find myself incapable of translating all of them faithfully. But here’s the list:

Suetonius, De Naturis Animantium

“It is characteristic of lions to growl or roar. Tigers roar [rancare]; panthers growl [felire]. Female panthers caterwaul [caurire]. Bears growl [uncare] or roar [saevire]. Boars gnash teeth. Lynxes roar [urcare]. Wolves howl. Snakes hiss. Donkeys honk [mugilare]. Deer grow [rugire]. Bulls moo [mugire]. Horses whinny. Donkeys snort and honk [oncere]. Pigs snort [grunire]. Boars snarl [quiretare]. Rams bleat [blatterare]. Sheep baaaa [balare]. Male goats mutter [miccire]. Small goats go baaa [bebare]. Dogs bark or bay [latrare seu baubari]. Foxes go gag a [gannire], Wolf cubs whelp [glattire]. Hares trill [vagire]. Weasels trill [drindare]. Mice mutter and squeak [mintrire vel pipitare]. Shrews snap [desticare]. Elephants trumpet [barrire]. Frogs croak [coaxare] Ravens crow [crocitare]. Eagles shriek [clangare]. Hawks caw [plipiare]. Vultures shriek [pulpare]. Kites coo and mourn [lupire vel lugere]. Swans sound drensare. Cranes grurere. Storks crotolare. Geese honk [gliccere vel sclingere]. Ducks quack [tetrissitare]. Peacocks paupulare. Roosters cockadoodledoo or sing [cucurrire] vel cantare. Jackdaws cacaa [fringulire]. Owls cuccube [cuccubire. Cucckoos cuckoo [cuculare’. Blackbirds gnash and buzz [zinzare]. Thrushes trill [trucilare] and chirp [soccitare]. Starlings sound passitare. Swallows either whisper or murmer—for their murmur is the smallest of all the birds. Hens cluck [crispier] Sparrows chirp [titiare]. Bees buzz [bombire or bombilare]. Cicadas snap [frinitare].

Leonum est fremere uel rugire. tigridum rancare. pardorum felire. pantherarum caurire. ursorum uncare uel saeuire. aprorum frendere. lyncum urcare. luporum ululare. serpentium sibilare. onagrorum mugilare. ceruorum rugire. boum mugire. equorum hinnire. asinorum rudere uel oncare. porcorum grunnire. uerris quiritare. arietum blatterare. ouium balare. hircorum miccire. haedorum bebare. canum latrare seu baubari. uulpium gannire. catulorum glattire. leporum uagire. mustelarum drindrare. murium mintrire uel pipitare. soricum desticare. elephantum barrire. ranarum coaxare. coruorum crocitare. aquilarum clangere. accipitrum plipiare. uulturum pulpare. miluorum lupire uel lugere. olorum drensare. gruum gruere. ciconiarum crotolare. anserum gliccire uel sclingere. anatum tetrissitare. pauonum paupulare. (gallorum cucurrire uel cantare.) graculorum fringulire. noctuarum cuccubire. cuculorum cuculare. merulorum frendere uel zinziare. turdorum trucilare uel soccitare. sturnorum passitare. hirundinum fintinnire uel minurrire – dicunt tamen quod minurrire est omnium minutissimarum auicularum – gallinae crispire. passerum titiare. apum bombire uel bombilare. cicadarum fritinnire.

 

An number of these are very close to their Greek equivalents

Aelian Varia Historia 5.52

“Nature has produced animals which have the greatest range of voices and sounds, in the same way, in fact, as she has made people. Just as the Skythian speaks one way and the Indian speaks another, or the Aithiopian has his own language and the Sakai have theirs. And the language of Greece is different from Rome. Indeed, it is the same with animals who in various ways utter the a sound or an song native to their tongue. One roars, another moos, a neigh comes from another, a bray from one, a bleat or maaaa from another. A howl is dear to one; a bark to another; while some growl. There are those who scream, whistle, hoot, sing, croon and tweet. There are endless gifts proper to different animals by nature.”

51. Πολυφωνότατα δὲ τὰ ζῷα καὶ πολύφθογγα ὡς ἂν εἴποις ἡ φύσις ἀπέφηνεν, ὥσπερ οὖν καὶ τοὺς ἀνθρώπους. ὁ γοῦν Σκύθης ἄλλως φθέγγεται καὶ ὁ Ἰνδὸς ἄλλως, καὶ ὁ Αἰθίοψ ἔχει φωνὴν συμφυᾶ καὶ οἱ Σάκαι· φωνὴ δὲ Ἑλλὰς ἄλλη, καὶ Ῥωμαία ἄλλη. οὕτω τοι καὶ τὰ ζῷα ἄλλο ἄλλως προΐεται τὸν συγγενῆ τῆς γλώττης ἦχόν τε καὶ ψόφον· τὸ μὲν γὰρ βρυχᾶται, μυκᾶται δὲ ἄλλο, καὶ χρεμέτισμα ἄλλου καὶ ὄγκησις <ἄλλου>, ἄλλου βληχηθμός τε καὶ μηκασμός, καί τισι μὲν ὠρυγμός, τισὶ δὲ ὑλαγμὸς φίλον, καὶ ἄλλῳ ἀρράζειν· κλαγγαὶ δὲ καὶ ῥοῖζοι καὶ κριγμοὶ καὶ ᾠδαὶ καὶ μελῳδίαι καὶ τραυλισμοὶ καὶ μυρία ἕτερα δῶρα τῆς φύσεως ἴδια τῶν ζῴων ἄλλα ἄλλων.

Comparative Zooglossia:

Serpents: sibilare; cf. Greek surizein: ὁ ὄφις τὸ συρίζειν

Dogs: baubari, cf. Greek βαΰζειν

Rooster: cucurrire; cf. Greek “kokkuzein is for the sound of a rooster” Καὶ κοκκύζειν ἐπὶ τοῦ ἀλεκτρυόνος.

Ravens: crocitare; cf. Greek “Krôzein: to cry like a raven.” κρώζειν· ὡς κόραξ κράζειν

Cows: mugire cf. “Mukêthmos: the sound of bulls” Μυκηθμός: ἡ τῶν βοῶν φωνή.

Ouium: balare. Cf. τῶν δὲ οἰῶν βληχή, “The bleating of sheep” and “Baa” [βᾶ] (Hermippus, fr. 19).

Pigs: grunnire, cf. Greek goggrusai (“goggrusai: to make noise like a pig” γογγρύσαι· ὡς χοῖρος φωνῆσαι)

Horses: hinnire; cf. Greek “Mimikhmos: a horse’s voice μιμιχμός· τοῦ ἵππου φωνή

Donkeys: rudere uel oncare, cf. Greek ongkasthai: ὀγκᾶσθαι: “to bray like a donkey” and “ongkêthmos” (ὀγκηθμός· κραυγὴ ὄνου)

Goats: miccire, cf. Greek mêkades for goats, (Μηκάδες)

Frogs: coaxare, cf. the frog song Βρεκεκὲξ κοὰξ κοάξ

Cuckoo: cuculare, cf. Hes. Works and Days 486: “When the cuckoo cuckoos on the leaves of the oak tree.” ἦμος κόκκυξ κοκκύζει δρυὸς ἐν πετάλοισι

Owl: cuccubire; cf. Greek “Kikkabizein: Aristophanes uses this sound for the noise of owls” Κικκαβίζειν: τὴν τῶν γλαυκῶν φωνὴν οὕτως καλεῖ ᾿Αριστοφάνης.

Weasel: drindrare; cf. Aelian γαλῆς τριζούσης (“trilling weasel”)

Also consider:

Lion: fremere cf. Hesychius brimazein is the sound used for a lion’s voice” βριμάζων· τῇ τοῦ λέοντος χρώμενος φωνῇ

Eagle: clangere, cf. a generic bird sound in Greek: κλαγγή· φωνή, ἠχή (Il. 1.49), βοή. *ἢ κλαγγὴ ὀρνέων (1. 3)  Cf. Photius Κλαγγή: ποιά τις φωνὴ ὀρνέου.

Here are links to the previous Zooglossia posts for some details.

1. What does a goat say?

Photius, s.v Μηκάδες (cf. Suda mu 901)

“An epithet for goats; it comes from their species’ sound”

Μηκάδες: ἐπιθετικῶς αἱ αἶγες· ἀπὸ τοῦ ἰδιώματος τῆς φωνῆς.

2. What does a donkey say?

Photius

brômasthai: this is the braying of a hungry donkey. Also, brôma. This is the sound itself.”

Βρωμᾶσθαι· τὸ ὀγκᾶσθαι πεινῶντα ὄνον. καὶ βρῶμα· ἡ φωνὴ αὕτη.

3. Pigs grunting in Greek

Schol ad Ar. Pl. 22

“Who says “oink”—this is either from the sound of pigs or from trash [grutê, small bits, inconsequential things].

… ὃς γρῦ λέγεται· ἢ  ἀπὸ τῆς τῶν χοίρων φωνῆς ἢ ἀπὸ τῶν γρυτῶν·

4. Sheep go Baaaaaa.

Aristophanes, fr. 642

“He is about to sacrifice me and he is telling me to say “baa”.”

θύειν <με> μέλλει καὶ κελεύει βῆ λέγειν.

5. Greek Moo Cows

Suda, cf. Photius s.v. Μυκηθμός

“Mukêthmos: the sound of bulls”

Μυκηθμός: ἡ τῶν βοῶν φωνή.

6. A Real Dogamma: Dogs Bark and Howl

Zonaras, beta 379

“Barking: ulaktôn: In Aristophanes [Thesm. 173] “Barking, for I was like this….”

Βαΰζων. ὑλακτῶν. ᾿Αριστοφάνης· βαΰζων γὰρ καὶ ἐγὼ τοιοῦτος ἦν.

7. Roosters, Cucckoos, Ravens and Crows

Etym. Gud.

“To krôzein: to make a sound like a raven, or, as a crow cries”

Κρώζειν, ὡς κόραξ, ἢ ὡς κορώνη κράζειν.

Cratinus, fr. 311

“They cannot endure the rooster crooning”

κοκκύζειν τὸν ἀλεκτρυόν’ οὐκ ἀνέχονται.

Aristophanes the Grammarian

kokkuzein is for the sound of a rooster”

Καὶ κοκκύζειν ἐπὶ τοῦ ἀλεκτρυόνος.

Hes. Works and Days, 486

“When the cuckoo cuckoos on the leaves of the oak tree.”

ἦμος κόκκυξ κοκκύζει δρυὸς ἐν πετάλοισι

8. Talking Horse in Ancient Greek

Schol in Lyk. 244

“Snorting is neighing. A snorting echo. This, I believe, means neighing. But neighing is not the same as snorting. It is the sound that comes through horses’ noses when they prance.”

     φριμαγμός ὁ χρεμετισμός.φριμαγμὸν ἦχον. οὗτος, οἶμαι, τὸν χρεμετισμόν φησιν· οὐκ ἔστι δὲ φριμαγμὸς ὁ χρεμετισμός, ἀλλὰ διὰ τῶν ῥινῶν *τῶν ἵππων* ἐκπεμπόμενος ἦχος, ὅταν γαυριῶσιν.

9. Searching For Cat Sounds, Finding Weasels

Mosaic in lapidary of the Archaeological Museum of Delphi

“The Dog’s Grave”: Did Odysseus Kill Hecuba?

At the end of Euripides’ Trojan Women, Hektor’s mother Hekabe (Hecuba) is taken as a servant by Odysseus. Hekabe, however, does not make it back to Ithaka or appear in the Odyssey. What happens?

Apollodorus Epitome, 5.23

“After killing the Trojan men, they burned the city and divided the spoils. Once they had sacrificed to all the gods, they threw Astyanax from the towers and sacrificed Polyxena on Achilles’ tomb. As a reward, Agamemnon took Kasandra, Neoptolemos took Andromakhe, and Odysseus took Hekabê. Some report that Helenos took her and he crossed to the Chersonnese with her and buried her there after she turned into a dog. This place is now called “Dog’s Grave”.

[23] κτείναντες δὲ τοὺς Τρῶας τὴν πόλιν ἐνέπρησαν καὶ τὰ λάφυρα ἐμερίσαντο. καὶ θύσαντες πᾶσι τοῖς θεοῖς Ἀστυάνακτα ἀπὸ τῶν πύργων ἔρριψαν, Πολυξένην δὲ ἐπὶ τῷ Ἀχιλλέως τάφῳ κατέσφαξαν. λαμβάνει δὲ Ἀγαμέμνων μὲν κατ᾽ ἐξαίρετον Κασάνδραν, Νεοπτόλεμος δὲ Ἀνδρομάχην, Ὀδυσσεὺς δὲ Ἑκάβην. ὡς δὲ ἔνιοι λέγουσιν, Ἕλενος αὐτὴν λαμβάνει, καὶ διακομισθεὶς εἰς Χερρόνησον σὺν αὐτῇ κύνα γενομένην θάπτει, ἔνθα νῦν λέγεται Κυνὸς σῆμα.

This story seems a bit strange, but it is not the only passage that combines a remarkable burial place for Hecuba and Odysseus’ winning of her.

Suda

“Dog’s Grave”: Odysseus, once he sailed to Marôneia during the departure from Troy and because he did not agree to leave the ships assailed them in war and took all their wealth. There, because she was cursing the army and making a ruckus, he killed Hekabe by stoning her and buried her near the sea, naming the place the “Bitch’s Grave”.

Κυνὸς σῆμα: ᾿Οδυσσεὺς κατὰ τὸν ἀπόπλουν παραπλεύσας εἰς Μαρώνειαν καὶ μὴ συγχωρούμενος τῶν νεῶν ἀποβῆναι διακρίνεται τούτοις πολέμῳ καὶ λαμβάνει τὸν πλοῦτον αὐτῶν ἅπαντα. ἐκεῖ δὲ τὴν ῾Εκάβην καταρωμένην τῷ στρατῷ καὶ θορύβους κινοῦσαν λίθων βολαῖς ἀνεῖλε καὶ παρὰ τὴν θάλασσαν καλύπτει, ὀνομάσας τὸν τόπον Κυνὸς σῆμα.

Why did Hecuba turn into a dog?

Scholia to Lykophron’s Alexandra, 1176. 14-17

“They say that Hekabe was a witch and a follower of Hekate and for this reason, even if they are speaking nonsense, Hekabe turned into a dog when she was killed with stones. They also say that black, frightening dogs accompanied Hekate.”

ἑπωπίδα δὲ καὶ ἀκόλουθον τῆς ῾Εκάτης φησὶ τὴν ῾Εκάβην, ὅτι, καθάπερ ληροῦσιν (13128), ἡ ῾Εκάβη κύων γεγονυῖα λίθοις ἀνῃρέθη· καὶ τῇ ῾Εκάτῃ δέ
φασιν ἕπεσθαι κύνας μελαίνας φοβεράς. (Ap. Γ 1217)

It is not always the case that Odysseus stoned Hekabe:

Scholia to Euripides’ Hecuba 1259.10-12

“The story is that Hecuba was turned into a dog’s shape and then climbed down to the lowest part of the mast or the sailyard. He threw her into the sea and she drowned.”

μυθεύεται γὰρ ὡς εἰς κυνὸς εἶδος μεταβληθεῖσα ῾Εκάβη καὶ ἀνελθοῦσα ἐν τῷ ἀνωτάτῳ τοῦ ἱστοῦ, ἤτοι τοῦ κέρατος, ἔρριψεν αὑτὴν εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἀπεπνίγη.

And some see Euripides’ play Hecuba as anticipating the famous tomb:

Scholia to Euripides’Hecuba, 1271-2:

The tomb will have your name: You grave, he means, will take your name in popular knowledge. For everyone will call it the tomb of the dog. Asclepiades says that people call it the “Tomb of the Ill-fated Dog”

An enchanter of form”: Instead of a nickname based on my form, the grave will be named for what I have now or something else you said. As Polymestor predicts. The grave will not be named for Hekabe, but will be known to sailors as the “Dog’s Grave”. Whenever sailors come to that place where Hekabe’s grave is, then they will know they are nearing dry land.”

† τύμβῳ δ’ ὄνομα σὸν κεκλήσεται: ὁ τάφος σου, φησὶν,τὸ σὸν ὄνομα εἰς κλῆσιν λάβῃ. πάντες γὰρ κυνὸς τάφον αὐτὸν καλοῦσι, καὶ ᾿Ασκληπιάδης φησὶν ὅτι κυνὸς καλοῦσι δυσμόρου σῆμα: —A

† μορφῆς ἐπῳδόν: ἀντὶ τοῦ ἐπώνυμον τῆς ἐμῆς μορφῆς κληθήσεται τὸ σῆμα ἧς ἔχω νῦν, ἢ τί ἕτερον εἴπῃς. καί φησι Πολυμήστωρ· οὐ τάφος ῾Εκάβης κληθήσεται, ἀλλὰ κυνὸς σημεῖον τοῖς ναύταις ἐπίδηλον· ὅταν γὰρ ἀπέλθωσιν εἰς ἐκεῖνον τὸν τόπον οἱ ναῦται ἔνθαἐστὶν ὁ τῆς ῾Εκάβης τάφος, τότε γινώσκουσιν ὡς εἰς ξηράν εἰσιν: —A

Schol. to Euripides’ Hecuba 1273.1-2

“Of a wretched dog”: Asclepiades also says concerning the Dog’s Grave that some people call it the “Tomb of the Ill-Fated Dog.

κυνὸς ταλαίνης: περὶ τοῦ κυνὸς σήματος καὶ ᾿Ασκληπιάδηςφησὶν ὅτι κυνὸς καλοῦσι δυσμόρου σῆμα: —B

Polyxena
Polyxena. Another one of Hecuba’s children slaughtered

Why Does Telemachus Go to The Assembly with Two Dogs?

Odyssey 2.10-11

“He went to go to the assembly—he held a bronze spear in his hand
And he was not alone, two swift dogs were accompanying him.”

βῆ ῥ’ ἴμεν εἰς ἀγορήν, παλάμῃ δ’ ἔχε χάλκεον ἔγχος,
οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γε δύω κύνες ἀργοὶ ἕποντο.

Scholia ad. Od. 2.11

[HMQ Scholia]“Two dogs [were accompanying him]”: Some think this signals the rustic life of the ancients; or that the animal follows because it loves to follow not by Telemachus’ choice.

[M Scholia]: “Or it was the custom for ancients for have a dog accompany them as a guard, as Hesiod claims. And Telemachus brings two because of his comparative weakness and the threat of his enemies.

ἅμα τῷγε δύω κύνες] τοῦτό τινες σημειοῦνται πρὸς τὸν ἄγροικον τῶν παλαιῶν βίον. ἢ ὡς φιλακόλουθον τὸ ζῷον ἕπεται οὐ κατὰ προαίρεσιν αὐτοῦ. E.M.Q.

ἢ ἔθος ἦν τοῖς ἀρχαίοις ἕνα κύνα κομεῖν πρὸς φυλακὴν, ὡς καὶ ῾Ησίοδος. ὁ δὲ Τηλέμαχος διὰ τὸ ἀσφαλέστερον καὶ τὴν ἐπήρειαν τῶν ἐχθρῶν δύο ἐκέκτητο. M.

Image result for Ancient Greek hunting dogs vase

Homer had a real concern for dogs as reflected in the epigram attributed to him by the pseudo-Herodotean Life of Homer:

Epigram 11

“Glaukos, overseer, I will place another saying in your thoughts:
Give the dogs dinner first near the courtyard’s gates.
This is better: for the dog hears first when a man
Approaches or if a wild beast dares near the fence.”

Γλαῦκε πέπων, ἐπιών τοι ἔπος τι ἐνὶ φρεσὶ θήσω•
πρῶτον μὲν κυσὶ δεῖπνον ἐπ’ αὐλείῃσι θύρῃσι
δοῦναι• ὣς γὰρ ἄμεινον• ὃ γὰρ καὶ πρῶτον ἀκούει
ἀνδρὸς ἐπερχομένου καὶ ἐς ἕρκεα θηρὸς ἰόντος.