Nature vs. Nurture, or On Hands and Walls

Philostratus, Discourse II

“To me, custom and nature are not merely not opposed but they are most closely related, similar and overlapping one another. For custom is the way we approach nature and nature is our avenue to custom; we do call one the starting point and one the result: let nature be called the leader and culture the follower. Custom never would have built walls or outfitted men against them if nature hadn’t given man hands.”

ἐμοὶ δὲ νόμος καὶ φύσις οὐ μόνον οὐκ ἐναντίω φαίνεσθον, ἀλλὰ καὶ ξυγγενεστάτω καὶ ὁμοίω καὶ διήκοντε ἀλλήλοιν· νόμος τε γὰρ παριτητέος ἐς φύσιν καὶ φύσις ἐς νόμον καὶ καλοῦμεν αὐτοῖν τὸ μὲν ἀρχήν, τὸ δ’ ἑπόμενον, κεκληρώσθω δὲ ἀρχὴν μὲν φύσις, νόμος δὲ τὸ ἕπεσθαι, οὔτε γὰρ ἂν νόμος ἐτειχοποίησεν ἢ ὑπὲρ τείχους ὥπλισεν, εἰ μὴ φύσις ἔδωκεν ἀνθρώπῳ χεῖρας….

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wall_street_of_the_tombs_sacred_way_Kerameikos_Athens.jpg

Philostratus?

Debate Me Boys, Take Note: Better to Have No Reason Than Use it for Harm

Cicero, De Natura Deorum, 3.77–78

“These kind of things belong to poets; we, moreover, want to be philosophers, masters of facts not fables. And yet, these gods of poetry, if they know that these things would be ruinous for their children, would be considered to have sinned in conferring a favor.

It is just as if, according to that thing which Aristo of Chios used to say, that philosophers hurt their audiences when the things they say well are interpreted badly (for it was possible still to leave Aristippus’ school as a profligate or Zeno’s school bitter and angry).

If it is this way, and those who have heard them leave with twisted minds because they understand the philosophers’ arguments incorrectly, then it befits philosophers more to be quiet than cause their audiences harm. In this way, if people pervert the capacity for reason which was given by the gods to provide good council and used it instead for fraud and harm, then it would have been better if it had not been given to the human race at all.”

Poetarum ista sunt, nos autem philosophi esse volumus, rerum auctores, non fabularum. Atque hi tamen ipsi di poetici si scissent perniciosa fore illa filiis, peccasse in beneficio putarentur. Ut si verum est quod Aristo Chius dicere solebat, nocere audientibus philosophos iis qui bene dicta male interpretarentur (posse enim asotos ex Aristippi, acerbos e Zenonis schola exire), prorsus, si qui audierunt vitiosi essent discessuri quod perverse philosophorum disputationem interpretarentur, tacere praestaret philosophos quam iis qui se audissent nocere: sic, si homines rationem bono consilio a dis immortalibus datam in fraudem malitiamque convertunt, non dari illam quam dari humano generi melius fuit. Ut, si medicus sciat eum aegrotum qui iussus sit vinum sumere meracius sumpturum statimque periturum, magna sit in culpa, sic vestra ista providentia reprehendenda, quae rationem dederit

picture of socrates sitting at a table with Aspasia. Alcibiades looms behind him

Nicolas-André Monsiau “The Debate of Socrates and Aspasia ” 1800

 

Dio Chrysostom on Preferring Even Unpleasant Lies to the Truth

Dio Chrysostom, Oration 11 (“On the Fact that Troy Was Never Sacked”)

“I know with some certainly that it is hard to teach all people, but easy to deceive them. And if they learn anything, they scarcely learn it from the few who do really know, while they are easily deceived by many who know nothing, and not only by others, but by themselves too. For the truth is bitter and unpleasant to the ignorant; a lie, however, is sweet and appealing. In the same way, I suppose, light is unpleasant for those with diseased eyes to see, while the darkness is harmless and dear, even if they cannot see. Or, how else would lies often be stronger than the truth, unless they prevailed because of pleasure? Although it is hard to teach, as I was saying, it is harder in every way to re-teach when people have heard lies for a long time and, even worse, when they have not been alone in their delusion, but their fathers, grandfathers and nearly every forebear has been deceived with them.

For it is not easy to take a false belief from them, not even if someone should refute it completely. Similarly, I imagine that, when children have been raised with superstitious beliefs, it is hard for someone to speak the truth later regarding the very things they would not have accepted if someone had just told them in the beginning. This impulse is so strong that many prefer wicked things and agree that they belong to them properly, if they have previously believed so, instead of good things they hear later on.”

Image result for Trojan Horse ancient Greek

Οἶδα μὲν ἔγωγε σχεδὸν ὅτι διδάσκειν μὲν ἀνθρώπους ἅπαντας χαλεπόν ἐστιν, ἐξαπατᾶν δὲ ῥᾴδιον. καὶ μανθάνουσι μὲν μόγις, ἐάν τι καὶ μάθωσι, παρ’ ὀλίγων τῶν εἰδότων, ἐξαπατῶνται δὲ  τάχιστα ὑπὸ πολλῶν τῶν οὐκ εἰδότων, καὶ οὐ μόνον γε ὑπὸ τῶν ἄλλων, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ ὑφ’ αὑτῶν. τὸ μὲν γὰρ ἀληθὲς πικρόν ἐστι καὶ ἀηδὲς τοῖς ἀνοήτοις, τὸ δὲ ψεῦδος γλυκὺ καὶ προσηνές. ὥσπερ οἶμαι καὶ τοῖς νοσοῦσι τὰ ὄμματα τὸ μὲν φῶς ἀνιαρὸν ὁρᾶν, τὸ δὲ σκότος ἄλυπον καὶ φίλον, οὐκ ἐῶν βλέπειν. ἢ πῶς ἂν ἴσχυε τὰ ψεύδη πολλάκις πλέον τῶν ἀληθῶν, εἰ μὴ δι’ ἡδονὴν ἐνίκα;

χαλεποῦ δέ, ὡς ἔφην, ὄντος τοῦ διδάσκειν, τῷ παντὶ χαλεπώτερον τὸ  μεταδιδάσκειν, ἄλλως τε ὅταν πολύν τινες χρόνον ὦσι τὰ ψευδῆ ἀκηκοότες καὶ μὴ μόνον αὐτοὶ ἐξηπατημένοι, ἀλλὰ καὶ οἱ πατέρες αὐτῶν καὶ οἱ πάπποι καὶ σχεδὸν πάντες οἱ πρότερον. οὐ γάρ ἐστι ῥᾴδιον τούτων ἀφελέσθαι τὴν δόξαν, οὐδ’ ἂν πάνυ τις ἐξελέγχῃ. καθάπερ οἶμαι τῶν τὰ ὑποβολιμαῖα παιδάρια θρεψάντων χαλεπὸν ὕστερον ἀφελέσθαι τἀληθῆ λέγοντα ἅ γε ἐν ἀρχῇ, εἴ τις αὐτοῖς ἔφρασεν, οὐκ ἄν ποτε ἀνείλοντο. οὕτω δὲ τοῦτο ἰσχυρόν ἐστιν ὥστε πολλοὶ τὰ κακὰ μᾶλλον προσποιοῦνται καὶ ὁμολογοῦσι καθ’ αὑτῶν, ἂν ὦσι πεπεισμένοι πρότερον, ἢ τἀγαθὰ μετὰ χρόνον ἀκούοντες.

 

“I would not even be surprised, Trojan men, that you believed Homer was more trustworthy when he told the harshest lies about you than me when I told that truth—since you believe him to be a divine man and wise and you have taught your children epic right from the beginning, even though he has only curses for your city, and untrue ones at that. But you wouldn’t accept that I describe things as they are and have been, because I am many years younger than Homer. Certainly, most people say that time is also the best judge of affairs, and, whenever they hear something after a long time, they disbelieve it for this very reason.

If I were dare to speak against Homer among the Argives and to show in addition that his poetry was false concerning the greatest matters, chances are they would be rightfully angry with me and expel me from the city if I appeared to be erasing and cleansing their fame. But it is right that you have some gratitude towards me and listen eagerly. I have stood in defense of your ancestors. I say at the outset to you that these stories have by necessity already been recited by others and that many have learned them. Some of those men will not understand them; others will pretend to discount them, even though they do not, and still others will try to refute them, especially, I think, those ill-fated sophists. But I know clearly that they will not be pleasing to you. For most men have their minds corrupted by fame to the extent that they would prefer to be infamous for the greatest failures rather than be unknown and suffer no evil.”

οὐκ ἂν οὖν θαυμάσαιμι καὶ ὑμᾶς, ἄνδρες ᾿Ιλιεῖς, εἰ πιστότερον ἡγήσασθαι ῞Ομηρον τὰ χαλεπώτατα ψευσάμενον καθ’ ὑμῶν ἢ ἐμὲ τἀληθῆ λέγοντα, κἀκεῖνον μὲν ὑπολαβεῖν θεῖον ἄνδρα καὶ σοφόν, καὶ τοὺς παῖδας εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς τὰ ἔπη διδάσκειν οὐθὲν ἄλλο ἢ κατάρας ἔχοντα κατὰ τῆς πόλεως, καὶ ταύτας οὐκ ἀληθεῖς, ἐμοῦ δὲ μὴ ἀνέχοισθε τὰ ὄντα καὶ γενόμενα λέγοντος, ὅτι πολλοῖς ἔτεσιν ὕστερον ῾Ομήρου γέγονα. καίτοι φασὶ μὲν οἱ πολλοὶ τὸν χρόνον τῶν πραγμάτων * καὶ κριτὴν ἄριστον εἶναι, ὅτι δ’ ἂν ἀκούωσι μετὰ πολὺν χρόνον, διὰ τοῦτο ἄπιστον νομίζουσιν. εἰ μὲν οὖν παρ’ ᾿Αργείοις ἐτόλμων ἀντιλέγειν ῾Ομήρῳ, καὶ τὴν ποίησιν αὐτοῦ δεικνύναι ψευδῆ περὶ τὰ μέγιστα, τυχὸν ἂν εἰκότως ἤχθοντό μοι καὶτῆς πόλεως ἐξέβαλλον εἰ τὴν παρ’ ἐκείνων δόξαν ἐφαινόμην ἀφανίζων καὶ καθαιρῶν· ὑμᾶς δὲ δίκαιόν ἐστί μοι χάριν εἰδέναι καὶ ἀκροᾶσθαι προθύμως· ὑπὲρ γὰρ τῶν ὑμετέρων προγόνων ἐσπούδακα. προλέγω δὲ ὑμῖν ὅτι τοὺς λόγους τούτους ἀνάγκη καὶ  παρ’ ἑτέροις ῥηθῆναι καὶ πολλοὺς πυθέσθαι· τούτων δὲ οἱ μέν τινες οὐ συνήσουσιν, οἱ δὲ προσποιήσονται καταφρονεῖν, οὐ καταφρονοῦντες αὐτῶν, οἱ δέ τινες ἐπιχειρήσουσιν ἐξελέγχειν, [μάλιστα δὲ οἶμαι τοὺς κακοδαίμονας σοφιστάς.] ἐγὼ δὲ ἐπίσταμαι σαφῶς ὅτι οὐδὲ ὑμῖν πρὸς ἡδονὴν ἔσονται. οἱ γὰρ πλεῖστοι τῶν ἀνθρώπων οὕτως ἄγαν εἰσὶν ὑπὸ δόξης διεφθαρμένοι τὰς ψυχὰς ὥστε μᾶλλον ἐπιθυμοῦσι περιβόητοι εἶναι ἐπὶ τοῖς μεγίστοις ἀτυχήμασιν ἢ μηδὲν κακὸν ἔχοντες ἀγνοεῖσθαι.

 

“For I think that the Argives themselves would not wish for the matters concerning Thyestes, Atreus and the descendants of Pelops to have been any different, but would be severely angry if someone were to undermine the myths of tragedy, claiming that Thyestes never committed adultery with Atreus wife, nor did the other kill his brother’s children, cut them up, and set them out as feast for Thyestes, and that Orestes never killed his mother with his own hand. If someone said all of these things, they would take it harshly as if they were slandered.

I imagine that things would go the same among the Thebans, if someone were to declare that their misfortunes were lies, that Oedipus never killed his father nor had sex with his mother, nor then blinded himself, and that his children didn’t die in front of the wall at each other’s hands, and the Sphinx never came and ate their children. No! instead, they take pleasure in hearing that the Sphinx came and ate their children, sent to them because of Hera’s anger, that Laios was killed by his own son, and Oedipus did these things and wandered blind after suffering, or how the children of previous king of theirs and founder of the city, Amphion, by Artemis and Apollo because they were the most beautiful men. They endure musicians and poets singing these things in their presence at the theater and they make contests for them, whoever can sing or play the most stinging tales about them. Yet they would expel a man who claimed these things did not happen. The majority has gone so far into madness that their obsession governs them completely. For they desire that there be the most stories about them—and it does not matter to them what kind of story it is. Generally, men are not willing to suffer terrible things because of cowardice, because they fear death and pain. But they really value being mentioned as if they suffered.”

 

αὐτοὺς γὰρ οἶμαι τοὺς ᾿Αργείους μὴ ἂν ἐθέλειν ἄλλως γεγονέναι τὰ περὶ τὸν Θυέστην καὶ τὸν ᾿Ατρέα καὶ τοὺς Πελοπίδας, ἀλλ’ ἄχθεσθαι σφόδρα, ἐάν τις ἐξελέγχῃ τοὺς μύθους τῶν τραγῳδῶν, λέγων ὅτι οὔτε Θυέστης ἐμοίχευσε τὴν τοῦ ᾿Ατρέως οὔτε ἐκεῖνος ἀπέκτεινε τοὺς τοῦ ἀδελφοῦ παῖδας οὐδὲ κατακόψας εἱστίασε τὸν Θυέστην οὔτε ᾿Ορέστης αὐτόχειρ ἐγένετο τῆς μητρός. ἅπαντα ταῦτα εἰ λέγοι τις, χαλεπῶς ἂν φέροιεν ὡς λοιδορούμενοι.

τὸ δὲ αὐτὸ τοῦτο κἂν Θηβαίους οἶμαι παθεῖν, εἴ τις τὰ παρ’ αὐτοῖς ἀτυχήματα ψευδῆ ἀποφαίνοι, καὶ οὔτε τὸν πατέρα Οἰδίπουν ἀποκτείναντα οὔτε τῇ μητρὶ συγγενόμενον οὔθ’ ἑαυτὸν τυφλώσαντα οὔτε τοὺς παῖδας αὐτοῦ πρὸ τοῦ τείχους ἀποθανόντας ὑπ’ ἀλλήλων, οὔθ’ ὡς ἡ Σφὶγξ ἀφικομένη κατεσθίοι τὰ τέκνα αὐτῶν, ἀλλὰ τοὐναντίον ἥδονται ἀκούοντες καὶ τὴν Σφίγγα ἐπιπεμφθεῖσαν αὐτοῖς διὰ χόλον ῞Ηρας καὶ τὸν Λάϊον ὑπὸ τοῦ υἱέος ἀναιρεθέντα καὶ τὸν Οἰδίπουν ταῦτα ποιήσαντα καὶ παθόντα τυφλὸν ἀλᾶσθαι, καὶ πρότερον ἄλλου βασιλέως αὐτῶν καὶ τῆς πόλεως οἰκιστοῦ, ᾿Αμφίονος, τοὺς παῖδας, ἀνθρώπων καλλίστους γενομένους, κατατοξευθῆναι ὑπὸ ᾿Απόλλωνος καὶ ᾿Αρτέμιδος· καὶ ταῦτα καὶ αὐλούντων καὶ ᾀδόντων ἀνέχονται παρ’ αὑτοῖς ἐν τῷ θεάτρῳ, καὶ τιθέασιν ἆθλα περὶ τούτων, ὃς ἂν οἰκτρότατα εἴπῃ περὶ αὐτῶν ἢ αὐλήσῃ· τὸν δὲ εἰπόντα ὡς οὐ γέγονεν οὐδὲν αὐτῶν ἐκβάλλουσιν. εἰς τοῦτο μανίας οἱ πολλοὶ ἐληλύθασι καὶ οὕτω πάνυ ὁ τῦφος αὐτῶν κεκράτηκεν. ἐπιθυμοῦσι γὰρ ὡς πλεῖστον ὑπὲρ αὐτῶν γίγνεσθαι λόγον· ὁποῖον δέ τινα, οὐθὲν μέλει αὐτοῖς. ὅλως δὲ πάσχειν μὲν οὐ θέλουσι τὰ δεινὰ  διὰ δειλίαν, φοβούμενοι τούς τε θανάτους καὶ τὰς ἀλγηδόνας· ὡς δὲ παθόντες μνημονεύεσθαι περὶ πολλοῦ ποιοῦνται.

Humility and Pride: The Masks We Wear Day-to-Day

The art of humility display goes back centuries. The first recorded humility tweet was written thousands of years ago by a Greek woman named Helen: “Humbled that Achilles and Agamemnon would go to all that trouble!” The tradition continued in biblical times with Jesus of Nazareth: “Humbled to be the Messiah. Couldn’t have done it without Dad.” And one can find high-water moments of humility display throughout the centuries that followed, for example, from the great British general the Duke of Wellington: “Wow. A beef dish. Truly humbled.”

David Brooks, Truly Humbled to be the Author of this Article, Atlantic, July 2022

 

Cicero, Letters to Friends 20.16

“They imagined that I would be a humbled person after this, when the country was actually making me prouder than I had been at any point in my life when it declared it could not live without me, a single citizen!”

abiectiore animo me futurum, cum res publica maiorem etiam mihi animum quam umquam habuissem daret cum declarasset se non potuisse me uno civi carere

 

Seneca, Moral Epistles 120, 21-22

“Those people I describe are like this, that kind of man Horace talks about, someone who is never the same or even really like himself. That’s how far he walks in the opposite direction. Did I mention that many are like this? It is the same way with most people. Everyone changes their plans and prayers daily. Someone wants a spouse, then only a bit of fun on the side. Someone wants to rule, then they act more officious than an enslaved person. One day, someone flexes to the point of derision, only to withdraw and shrink into more humility than those who are truly without pretense. They throw money about and then hoard it!

This is how a silly mind exposes itself. It takes this form and then another and then never looks like itself. This is, for me, the worst way to be. I do understand, it is hard to take the shape of one person alone. No one can truly be singular except for the wise person, so the rest of us try on different masks in turn. We seem sober and serious one moment and then wasteful and silly the next. We often change our roles and play a part against where we started.

For this reason, try to play the same character to the end of life’s game that you started at the beginning. Try to make people praise you. If you can’t, at least let them recognize you. Otherwise, when it comes to someone you saw yesterday, they can ask, “who is this person?” That’s how much change you allow. Goodbye!”

 

Homines isti tales sunt, qualem hunc describit Horatius Flaccus, numquam eundem, ne similem quidem sibi; adeo in diversum aberrat. Multos dixi? Prope est, ut omnes sint. Nemo non cotidie et consilium mutat et votum. Modo uxorem vult habere, modo amicam, modo regnare vult, modo id agit, ne quis sit officiosior servus, modo dilatat se usque ad invidiam, modo subsidit et contrahitur infra humilitatem vere iacentium, nunc pecuniam spargit, nunc rapit. 

Sic maxime coarguitur animus inprudens; alius prodit atque alius et, quo turpius nihil iudico, impar sibi est. Magnam rem puta unum hominem agere. Praeter sapientem autem nemo unum agit, ceteri multiformes sumus. Modo frugi tibi videbimur et graves, modo prodigi et vani. Mutamus subinde personam et contrariam ei sumimus, quam exuimus. Hoc ergo a te exige, ut, qualem institueris praestare te, talem usque ad exitum serves. Effice ut possis laudari, si minus, ut adgnosci. De aliquo, quem here vidisti, merito dici potest: “hic qui est?” Tanta mutatio est. Vale.

Hieronymous Bosch, he Seven Deadly Sins and the Four Last Things – Pride, 1486

Escape Politics and Have Lunch on Your Own Time

Plutarch, On Exile 604d

“There’s that quote of Diogenes when he said, “Aristotle has lunch on Philip’s schedule, but Diogenes does when he wants to,” since there’s no political affair or officer, or leader to trouble the daily habits of his life.

For this reason, you will discover that few of the wisest and most thoughtful people have been buried in their own countries–and that most of them did this by choice, raising an anchor on their own and finding a new safe harbor for their lives, either leaving Athens or retreating there.”

τὸ τοῦ Διογένους “Ἀριστοτέλης ἀριστᾷ ὅταν δοκῇ Φιλίππῳ, Διογένης, ὅταν Διογένει,” μήτε πραγματείας, μήτε ἄρχοντος, μήτε ἡγεμόνος τὴν συνήθη δίαιταν περισπῶντος.

Διὰ τοῦτο τῶν φρονιμωτάτων καὶ σοφωτάτων ὀλίγους ἂν εὕροις ἐν ταῖς ἑαυτῶν πατρίσι κεκηδευμένους, οἱ δὲ πλεῖστοι, μηδενὸς ἀναγκάζοντος, αὐτοὶ τὸ ἀγκύριον5 ἀράμενοι, μεθωρμίσαντο τοὺς βίους καὶ μετέστησαν οἱ μὲν εἰς Ἀθήνας, οἱ δὲ ἐξ Ἀθηνῶν.

Bonaventura Peeters the Elder, “Dutch Ferry Boats in a Fresh Breeze”

Dio Chrysostom on Preferring Even Unpleasant Lies to the Truth

Dio Chrysostom, Oration 11 (“On the Fact that Troy Was Never Sacked”)

“I know with some certainly that it is hard to teach all people, but easy to deceive them. And if they learn anything, they scarcely learn it from the few who do really know, while they are easily deceived by many who know nothing, and not only by others, but by themselves too. For the truth is bitter and unpleasant to the ignorant; a lie, however, is sweet and appealing. In the same way, I suppose, light is unpleasant for those with diseased eyes to see, while the darkness is harmless and dear, even if they cannot see. Or, how else would lies often be stronger than the truth, unless they prevailed because of pleasure? Although it is hard to teach, as I was saying, it is harder in every way to re-teach when people have heard lies for a long time and, even worse, when they have not been alone in their delusion, but their fathers, grandfathers and nearly every forebear has been deceived with them.

For it is not easy to take a false belief from them, not even if someone should refute it completely. Similarly, I imagine that, when children have been raised with superstitious beliefs, it is hard for someone to speak the truth later regarding the very things they would not have accepted if someone had just told them in the beginning. This impulse is so strong that many prefer wicked things and agree that they belong to them properly, if they have previously believed so, instead of good things they hear later on.”

Image result for Trojan Horse ancient Greek

Οἶδα μὲν ἔγωγε σχεδὸν ὅτι διδάσκειν μὲν ἀνθρώπους ἅπαντας χαλεπόν ἐστιν, ἐξαπατᾶν δὲ ῥᾴδιον. καὶ μανθάνουσι μὲν μόγις, ἐάν τι καὶ μάθωσι, παρ’ ὀλίγων τῶν εἰδότων, ἐξαπατῶνται δὲ  τάχιστα ὑπὸ πολλῶν τῶν οὐκ εἰδότων, καὶ οὐ μόνον γε ὑπὸ τῶν ἄλλων, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ ὑφ’ αὑτῶν. τὸ μὲν γὰρ ἀληθὲς πικρόν ἐστι καὶ ἀηδὲς τοῖς ἀνοήτοις, τὸ δὲ ψεῦδος γλυκὺ καὶ προσηνές. ὥσπερ οἶμαι καὶ τοῖς νοσοῦσι τὰ ὄμματα τὸ μὲν φῶς ἀνιαρὸν ὁρᾶν, τὸ δὲ σκότος ἄλυπον καὶ φίλον, οὐκ ἐῶν βλέπειν. ἢ πῶς ἂν ἴσχυε τὰ ψεύδη πολλάκις πλέον τῶν ἀληθῶν, εἰ μὴ δι’ ἡδονὴν ἐνίκα;

χαλεποῦ δέ, ὡς ἔφην, ὄντος τοῦ διδάσκειν, τῷ παντὶ χαλεπώτερον τὸ  μεταδιδάσκειν, ἄλλως τε ὅταν πολύν τινες χρόνον ὦσι τὰ ψευδῆ ἀκηκοότες καὶ μὴ μόνον αὐτοὶ ἐξηπατημένοι, ἀλλὰ καὶ οἱ πατέρες αὐτῶν καὶ οἱ πάπποι καὶ σχεδὸν πάντες οἱ πρότερον. οὐ γάρ ἐστι ῥᾴδιον τούτων ἀφελέσθαι τὴν δόξαν, οὐδ’ ἂν πάνυ τις ἐξελέγχῃ. καθάπερ οἶμαι τῶν τὰ ὑποβολιμαῖα παιδάρια θρεψάντων χαλεπὸν ὕστερον ἀφελέσθαι τἀληθῆ λέγοντα ἅ γε ἐν ἀρχῇ, εἴ τις αὐτοῖς ἔφρασεν, οὐκ ἄν ποτε ἀνείλοντο. οὕτω δὲ τοῦτο ἰσχυρόν ἐστιν ὥστε πολλοὶ τὰ κακὰ μᾶλλον προσποιοῦνται καὶ ὁμολογοῦσι καθ’ αὑτῶν, ἂν ὦσι πεπεισμένοι πρότερον, ἢ τἀγαθὰ μετὰ χρόνον ἀκούοντες.

 

“I would not even be surprised, Trojan men, that you believed Homer was more trustworthy when he told the harshest lies about you than me when I told that truth—since you believe him to be a divine man and wise and you have taught your children epic right from the beginning, even though he has only curses for your city, and untrue ones at that. But you wouldn’t accept that I describe things as they are and have been, because I am many years younger than Homer. Certainly, most people say that time is also the best judge of affairs, and, whenever they hear something after a long time, they disbelieve it for this very reason.

If I were dare to speak against Homer among the Argives and to show in addition that his poetry was false concerning the greatest matters, chances are they would be rightfully angry with me and expel me from the city if I appeared to be erasing and cleansing their fame. But it is right that you have some gratitude towards me and listen eagerly. I have stood in defense of your ancestors. I say at the outset to you that these stories have by necessity already been recited by others and that many have learned them. Some of those men will not understand them; others will pretend to discount them, even though they do not, and still others will try to refute them, especially, I think, those ill-fated sophists. But I know clearly that they will not be pleasing to you. For most men have their minds corrupted by fame to the extent that they would prefer to be infamous for the greatest failures rather than be unknown and suffer no evil.”

οὐκ ἂν οὖν θαυμάσαιμι καὶ ὑμᾶς, ἄνδρες ᾿Ιλιεῖς, εἰ πιστότερον ἡγήσασθαι ῞Ομηρον τὰ χαλεπώτατα ψευσάμενον καθ’ ὑμῶν ἢ ἐμὲ τἀληθῆ λέγοντα, κἀκεῖνον μὲν ὑπολαβεῖν θεῖον ἄνδρα καὶ σοφόν, καὶ τοὺς παῖδας εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς τὰ ἔπη διδάσκειν οὐθὲν ἄλλο ἢ κατάρας ἔχοντα κατὰ τῆς πόλεως, καὶ ταύτας οὐκ ἀληθεῖς, ἐμοῦ δὲ μὴ ἀνέχοισθε τὰ ὄντα καὶ γενόμενα λέγοντος, ὅτι πολλοῖς ἔτεσιν ὕστερον ῾Ομήρου γέγονα. καίτοι φασὶ μὲν οἱ πολλοὶ τὸν χρόνον τῶν πραγμάτων * καὶ κριτὴν ἄριστον εἶναι, ὅτι δ’ ἂν ἀκούωσι μετὰ πολὺν χρόνον, διὰ τοῦτο ἄπιστον νομίζουσιν. εἰ μὲν οὖν παρ’ ᾿Αργείοις ἐτόλμων ἀντιλέγειν ῾Ομήρῳ, καὶ τὴν ποίησιν αὐτοῦ δεικνύναι ψευδῆ περὶ τὰ μέγιστα, τυχὸν ἂν εἰκότως ἤχθοντό μοι καὶτῆς πόλεως ἐξέβαλλον εἰ τὴν παρ’ ἐκείνων δόξαν ἐφαινόμην ἀφανίζων καὶ καθαιρῶν· ὑμᾶς δὲ δίκαιόν ἐστί μοι χάριν εἰδέναι καὶ ἀκροᾶσθαι προθύμως· ὑπὲρ γὰρ τῶν ὑμετέρων προγόνων ἐσπούδακα. προλέγω δὲ ὑμῖν ὅτι τοὺς λόγους τούτους ἀνάγκη καὶ  παρ’ ἑτέροις ῥηθῆναι καὶ πολλοὺς πυθέσθαι· τούτων δὲ οἱ μέν τινες οὐ συνήσουσιν, οἱ δὲ προσποιήσονται καταφρονεῖν, οὐ καταφρονοῦντες αὐτῶν, οἱ δέ τινες ἐπιχειρήσουσιν ἐξελέγχειν, [μάλιστα δὲ οἶμαι τοὺς κακοδαίμονας σοφιστάς.] ἐγὼ δὲ ἐπίσταμαι σαφῶς ὅτι οὐδὲ ὑμῖν πρὸς ἡδονὴν ἔσονται. οἱ γὰρ πλεῖστοι τῶν ἀνθρώπων οὕτως ἄγαν εἰσὶν ὑπὸ δόξης διεφθαρμένοι τὰς ψυχὰς ὥστε μᾶλλον ἐπιθυμοῦσι περιβόητοι εἶναι ἐπὶ τοῖς μεγίστοις ἀτυχήμασιν ἢ μηδὲν κακὸν ἔχοντες ἀγνοεῖσθαι.

 

“For I think that the Argives themselves would not wish for the matters concerning Thyestes, Atreus and the descendants of Pelops to have been any different, but would be severely angry if someone were to undermine the myths of tragedy, claiming that Thyestes never committed adultery with Atreus wife, nor did the other kill his brother’s children, cut them up, and set them out as feast for Thyestes, and that Orestes never killed his mother with his own hand. If someone said all of these things, they would take it harshly as if they were slandered.

I imagine that things would go the same among the Thebans, if someone were to declare that their misfortunes were lies, that Oedipus never killed his father nor had sex with his mother, nor then blinded himself, and that his children didn’t die in front of the wall at each other’s hands, and the Sphinx never came and ate their children. No! instead, they take pleasure in hearing that the Sphinx came and ate their children, sent to them because of Hera’s anger, that Laios was killed by his own son, and Oedipus did these things and wandered blind after suffering, or how the children of previous king of theirs and founder of the city, Amphion, by Artemis and Apollo because they were the most beautiful men. They endure musicians and poets singing these things in their presence at the theater and they make contests for them, whoever can sing or play the most stinging tales about them. Yet they would expel a man who claimed these things did not happen. The majority has gone so far into madness that their obsession governs them completely. For they desire that there be the most stories about them—and it does not matter to them what kind of story it is. Generally, men are not willing to suffer terrible things because of cowardice, because they fear death and pain. But they really value being mentioned as if they suffered.”

 

αὐτοὺς γὰρ οἶμαι τοὺς ᾿Αργείους μὴ ἂν ἐθέλειν ἄλλως γεγονέναι τὰ περὶ τὸν Θυέστην καὶ τὸν ᾿Ατρέα καὶ τοὺς Πελοπίδας, ἀλλ’ ἄχθεσθαι σφόδρα, ἐάν τις ἐξελέγχῃ τοὺς μύθους τῶν τραγῳδῶν, λέγων ὅτι οὔτε Θυέστης ἐμοίχευσε τὴν τοῦ ᾿Ατρέως οὔτε ἐκεῖνος ἀπέκτεινε τοὺς τοῦ ἀδελφοῦ παῖδας οὐδὲ κατακόψας εἱστίασε τὸν Θυέστην οὔτε ᾿Ορέστης αὐτόχειρ ἐγένετο τῆς μητρός. ἅπαντα ταῦτα εἰ λέγοι τις, χαλεπῶς ἂν φέροιεν ὡς λοιδορούμενοι.

τὸ δὲ αὐτὸ τοῦτο κἂν Θηβαίους οἶμαι παθεῖν, εἴ τις τὰ παρ’ αὐτοῖς ἀτυχήματα ψευδῆ ἀποφαίνοι, καὶ οὔτε τὸν πατέρα Οἰδίπουν ἀποκτείναντα οὔτε τῇ μητρὶ συγγενόμενον οὔθ’ ἑαυτὸν τυφλώσαντα οὔτε τοὺς παῖδας αὐτοῦ πρὸ τοῦ τείχους ἀποθανόντας ὑπ’ ἀλλήλων, οὔθ’ ὡς ἡ Σφὶγξ ἀφικομένη κατεσθίοι τὰ τέκνα αὐτῶν, ἀλλὰ τοὐναντίον ἥδονται ἀκούοντες καὶ τὴν Σφίγγα ἐπιπεμφθεῖσαν αὐτοῖς διὰ χόλον ῞Ηρας καὶ τὸν Λάϊον ὑπὸ τοῦ υἱέος ἀναιρεθέντα καὶ τὸν Οἰδίπουν ταῦτα ποιήσαντα καὶ παθόντα τυφλὸν ἀλᾶσθαι, καὶ πρότερον ἄλλου βασιλέως αὐτῶν καὶ τῆς πόλεως οἰκιστοῦ, ᾿Αμφίονος, τοὺς παῖδας, ἀνθρώπων καλλίστους γενομένους, κατατοξευθῆναι ὑπὸ ᾿Απόλλωνος καὶ ᾿Αρτέμιδος· καὶ ταῦτα καὶ αὐλούντων καὶ ᾀδόντων ἀνέχονται παρ’ αὑτοῖς ἐν τῷ θεάτρῳ, καὶ τιθέασιν ἆθλα περὶ τούτων, ὃς ἂν οἰκτρότατα εἴπῃ περὶ αὐτῶν ἢ αὐλήσῃ· τὸν δὲ εἰπόντα ὡς οὐ γέγονεν οὐδὲν αὐτῶν ἐκβάλλουσιν. εἰς τοῦτο μανίας οἱ πολλοὶ ἐληλύθασι καὶ οὕτω πάνυ ὁ τῦφος αὐτῶν κεκράτηκεν. ἐπιθυμοῦσι γὰρ ὡς πλεῖστον ὑπὲρ αὐτῶν γίγνεσθαι λόγον· ὁποῖον δέ τινα, οὐθὲν μέλει αὐτοῖς. ὅλως δὲ πάσχειν μὲν οὐ θέλουσι τὰ δεινὰ  διὰ δειλίαν, φοβούμενοι τούς τε θανάτους καὶ τὰς ἀλγηδόνας· ὡς δὲ παθόντες μνημονεύεσθαι περὶ πολλοῦ ποιοῦνται.

Classics Beyond Whiteness: An Interview

Last month, the College faculty of Wake Forest University formally approved a major decision by the Wake Forest Department of Classics: starting in the coming academic year, all majors and minors in the department, whether in the languages or in Classical Studies, will be required to take a course called Classics Beyond Whiteness, which, according to its official catalog description, “Studies misconceptions that ancient Greeks and Romans were white; race in Graeco-Roman societies; the role of Classics in modern racial politics; and non-white approaches to Classics. Considers race as social construct; white supremacy, fragility, and privilege; and critical-race-theoretical study of ancient cultures.”

I sat down with T. H. M. Gellar-Goad — the faculty member who developed the course, and co-founded the Classics Beyond Whiteness series at Wake Forest — to find out more about the course, the series, and the curricular change.

 

1. So, to start off, tell us what exactly “Classics Beyond Whiteness” is. 

Classics Beyond Whiteness is a multi-modal series of departmental programming that aims to decenter the whiteness of the field, both in the discipline’s history and its future. It began in the 2019–2020 academic year with a series of talks and workshops, reading groups, art exhibits, public art commissions, and the course Classics Beyond Whiteness itself.

The three threads of the Classics Beyond Whiteness series were race and ethnicity in the ancient world; Classics and white supremacy; and nonwhite receptions of Classics. The course I taught in fall 2019 — which is the one now on the books as a permanent departmental offering, and required of all Classics majors and minors at Wake Forest henceforth — had the same title as the series and the same threads of inquiry, with an intersectional, critical-race-theoretical lens. Although it was a new, half-term course that fulfilled no degree requirements, it over-enrolled almost immediately. The discussions were always rich, and the curricular and extracurricular components of the Classics Beyond Whiteness series worked synergistically to engage the students outside of the class meetings.

One of the signal achievements of Classics Beyond Whiteness is a series of three portraits of Black classicists from North Carolina by Winston-Salem artist Leo Rucker. These are the first painted portraits of these subjects–Helen Maria Chesnutt, Charlotte Hawkins Brown, Wiley Lane–and the portraits represent a lasting testament to the often-overlooked impact of Black classicists on our discipline, locally and worldwide.

2. Tell me a little bit about what prompted you to design Classics Beyond Whiteness in the first place. 

In the 2018–2019 academic year, my department decided on the theme “Classics Beyond Europe” for its series of teleconference guest lectures. So we had speakers on the reception of Classics in Brazil and in the United States; on contemporary issues of race and racism facing Classics as a discipline; and on Black scholars of Classics connected to North Carolina. That series was such a success with our students and our campus community that we decided to continue in the following year with a series focused on questions of race and ethnicity in the ancient and modern worlds. This decision was in part prompted by a talk Patrice Rankine gave for us in February 2019, in which he connected Athens, the early United States, and Virginia Governor Ralph Northam’s racist yearbook photos. A mere week after that talk, Wake Forest had its own Ralph Northam incident, as the Dean and Associate Dean of Admissions were found to have posed for photos in front of Confederate flags when they were undergraduates at Wake Forest.

The phrase “Classics Beyond Whiteness” is first and foremost a provocation — it is not a state of where the field is or my department is, but both a vision and a call to action.

Over the summer of 2020, in response to the worldwide protests for racial justice in response to the police killings of George Floyd, Breonna Taylor, Tony McDade, and so many others, a contingent of alums of Wake Forest Classics sent a letter to our faculty encouraging us to adopt new measures for racial justice in our own department. One decision we made in response to that letter was to add Classics Beyond Whiteness as a requirement to all our majors and minors. From now on, no student who earns a degree in our department will do so without encountering critical race theory or grappling with the crises in which our discipline is entangled.

 

3. What resources did you find most valuable or helpful in designing the course? Which would you recommend to others thinking of doing the same thing? 

Denise McCoskey’s book Race: Antiquity and Its Legacy, as well as a number of articles published by Eidolon, were incredibly helpful resources, as is the burgeoning set of books and articles aimed at explaining systemic racism, white privilege, and white fragility, including Peggy McIntosh’s “Unpacking the Invisible Knapsack” and Kwame Anthony Appiah’s “There is no such thing as Western civilisation.” I owe a huge debt to a number of scholars whose work has helped shape this course in all sorts of ways: Shelley Haley, Patrice Rankine, Mathura Umachandran, Jackie Murray, Sarah E. Bond, Kelly P. Dugan, and others. There are also excellent resource pages and venues for advice offered by scholarly organizations including MRECC, Classics & Social Justice, and the Social Justice in Secondary Latin Teaching group on Facebook. I also used excerpts from Race and Ethnicity in the Classical World: An Anthology of Primary Sources in Translation (edd. Kennedy/Roy/Goldman).

 

4. What did you find most challenging and/or rewarding about the experience of designing the course and the series? 

I said earlier that Classics Beyond Whiteness is not a statement of where the field is, but rather a challenge to think about what it could be. The whiteness itself was a challenge — both my own, in errors that I made in framing and organizing events, and also in the fragility that white colleagues and administrators demonstrated in different ways, minor and major, throughout the process. The corollary to this is that, ultimately, Classics Beyond Whiteness did secure the funding and institutional support needed for its various extracurricular events, and especially for the public art commission. The meeting the minds and the debates and discussions prompted by Classics Beyond Whiteness were both intellectually rigorous and stimulating, and they were, for myself and for many of the participants, eye-opening. 

 

5. What advice or guidance would you offer to those thinking of designing similar initiatives at their own institutions? 

Think big. The planning of the series started with a blue-sky vision of what it would look like if there were no constraints on resources. It turned out that, when I pulled together smaller chunks of funding from various sources within the university and the discipline, every piece of that vision was able to be realized. Being white is not an excuse for not pursuing programming like this: it’s past time to shift what’s been traditionally centered in Classics, beginning at home in our departments. We had more people at these talks and workshops than we ever did before, from first-year students to majors to colleagues across the university to high-level administrators to community members — this is not to say, “do this to increase your numbers,” but rather, “do this because it is the right thing to do for all of our community, and there are many, many people who want this.” The interest in the Classics Beyond Whiteness course and event series at Wake Forest speaks to the desire of the current generation of college students to rethink and reshape the field. 

Artist Leo Rucker and Postdoctoral Fellow Caitlin Hines unveil Rucker’s portrait of Helen Maria Chestnutt 

 

T. H. M. Gellar-Goad is Associate Professor of Classics and Zachary T. Smith Fellow at Wake Forest University.  He specializes in Latin poetry, especially the funny stuff: Roman comedy, Roman erotic elegy, Roman satire, and — if you believe him — the allegedly philosophical poet Lucretius.  He is author of Laughing Atoms, Laughing Matter: Lucretius’ De Rerum Natura and Satire and Plautus: Curculio.

 

Amy Lather is Assistant Professor of Classics and Dunn-Riley Fellow at Wake Forest University. Her research focuses on aesthetics and cognition in archaic and classical Greek poetry, and her monograph, Materiality and Aesthetics in Archaic and Classical Greek Poetry, is forthcoming with Edinburgh University Press.

Nature vs. Nurture, or On Hands and Walls

Philostratus, Discourse II

“To me, custom and nature are not merely not opposed but they are most closely related, similar and overlapping one another. For custom is the way we approach nature and nature is our avenue to custom; we do call one the starting point and one the result: let nature be called the leader and culture the follower. Custom never would have built walls or outfitted men against them if nature hadn’t given man hands.”

ἐμοὶ δὲ νόμος καὶ φύσις οὐ μόνον οὐκ ἐναντίω φαίνεσθον, ἀλλὰ καὶ ξυγγενεστάτω καὶ ὁμοίω καὶ διήκοντε ἀλλήλοιν· νόμος τε γὰρ παριτητέος ἐς φύσιν καὶ φύσις ἐς νόμον καὶ καλοῦμεν αὐτοῖν τὸ μὲν ἀρχήν, τὸ δ’ ἑπόμενον, κεκληρώσθω δὲ ἀρχὴν μὲν φύσις, νόμος δὲ τὸ ἕπεσθαι, οὔτε γὰρ ἂν νόμος ἐτειχοποίησεν ἢ ὑπὲρ τείχους ὥπλισεν, εἰ μὴ φύσις ἔδωκεν ἀνθρώπῳ χεῖρας….

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wall_street_of_the_tombs_sacred_way_Kerameikos_Athens.jpg

Philostratus?

Debate Me Boys, Take Note: Better to Have No Reason Than Use it for Harm

Cicero, De Natura Deorum, 3.77–78

“These kind of things belong to poets; we, moreover, want to be philosophers, masters of facts not fables. And yet, these gods of poetry, if they know that these things would be ruinous for their children, would be considered to have sinned in conferring a favor.

It is just as if, according to that thing which Aristo of Chios used to say, that philosophers hurt their audiences when the things they say well are interpreted badly (for it was possible still to leave Aristippus’ school as a profligate or Zeno’s school bitter and angry).

If it is this way, and those who have heard them leave with twisted minds because they understand the philosophers’ arguments incorrectly, then it befits philosophers more to be quiet than cause their audiences harm. In this way, if people pervert the capacity for reason which was given by the gods to provide good council and used it instead for fraud and harm, then it would have been better if it had not been given to the human race at all.”

Poetarum ista sunt, nos autem philosophi esse volumus, rerum auctores, non fabularum. Atque hi tamen ipsi di poetici si scissent perniciosa fore illa filiis, peccasse in beneficio putarentur. Ut si verum est quod Aristo Chius dicere solebat, nocere audientibus philosophos iis qui bene dicta male interpretarentur (posse enim asotos ex Aristippi, acerbos e Zenonis schola exire), prorsus, si qui audierunt vitiosi essent discessuri quod perverse philosophorum disputationem interpretarentur, tacere praestaret philosophos quam iis qui se audissent nocere: sic, si homines rationem bono consilio a dis immortalibus datam in fraudem malitiamque convertunt, non dari illam quam dari humano generi melius fuit. Ut, si medicus sciat eum aegrotum qui iussus sit vinum sumere meracius sumpturum statimque periturum, magna sit in culpa, sic vestra ista providentia reprehendenda, quae rationem dederit

Internet pugilists take the following things very, very seriously. Form triumphs over content!

Image result for fallacy chart

“His Heart Barked”: Sex, Slaves, and Transgression in the Odyssey

Earlier I posted a passage from the Odyssey where the narrator tells us that Penelope raised the slave Melanthô and gave her toys. This detail is paired with the slave woman’s sexual behavior—she is now a bad slave because she is having sex with one of the suitors.

Odyssey, 18.321–5

“Then fine-cheeked Melanthô reproached him shamefully. Dolios fathered her and Penelope raised her, she treated her like her own child and used to give her delights for her heart. But she did not have grief in her thoughts for Penelope. Instead she was having sex with and feeling affection for Eurymakhos.”

τὸν δ’ αἰσχρῶς ἐνένιπε Μελανθὼ καλλιπάρῃος,
τὴν Δολίος μὲν ἔτικτε, κόμισσε δὲ Πηνελόπεια,
παῖδα δὲ ὣς ἀτίταλλε, δίδου δ’ ἄρ’ ἀθύρματα θυμῷ·
ἀλλ’ οὐδ’ ὧς ἔχε πένθος ἐνὶ φρεσὶ Πηνελοπείης,
ἀλλ’ ἥ γ’ Εὐρυμάχῳ μισγέσκετο καὶ φιλέεσκεν.

The meaning of this behavior might not be clear to modern audiences. Ancient audiences might have needed clarification too. The epic shows Odysseus witnessing this later.

20.5–24

“Odysseus was lying there, still awake, devising evils in his heart
For the suitors. And the women went from the hall
The ones who were having sex with the suitors before
Greeting one another with a welcome and a laugh.
And Odysseus’ heart rose in his dear chest.
He debated much in his thoughts and through his heart
Whether after leaping up he should deal out death to each woman
Or he should allow them to have sex with the arrogant suitors
a last and final time. The heart inside his chest barked.
And as a mother dog who stands over her young pups
When she sees an unknown man barks and waits to fight,
So his heart growled within him as he was enraged at the evil deeds.
Then he struck his chest and reproached the heart inside him.
Endure this my heart, you endured a more harrowing thing on that day
When the savage Cyclops, insanely daring, ate
My strong companions. You were enduring this and your intelligence
Led you from that cave even though you thought you were going to die.”

ἔνθ’ ᾿Οδυσεὺς μνηστῆρσι κακὰ φρονέων ἐνὶ θυμῷ
κεῖτ’ ἐγρηγορόων· ταὶ δ’ ἐκ μεγάροιο γυναῖκες
ἤϊσαν, αἳ μνηστῆρσιν ἐμισγέσκοντο πάρος περ,
ἀλλήλῃσι γέλω τε καὶ εὐφροσύνην παρέχουσαι.
τοῦ δ’ ὠρίνετο θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισι·
πολλὰ δὲ μερμήριζε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
ἠὲ μεταΐξας θάνατον τεύξειεν ἑκάστῃ,
ἦ ἔτ’ ἐῷ μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισι μιγῆναι
ὕστατα καὶ πύματα· κραδίη δέ οἱ ἔνδον ὑλάκτει.
ὡς δὲ κύων ἀμαλῇσι περὶ σκυλάκεσσι βεβῶσα
ἄνδρ’ ἀγνοιήσασ’ ὑλάει μέμονέν τε μάχεσθαι,
ὥς ῥα τοῦ ἔνδον ὑλάκτει ἀγαιομένου κακὰ ἔργα.
στῆθος δὲ πλήξας κραδίην ἠνίπαπε μύθῳ·
“τέτλαθι δή, κραδίη· καὶ κύντερον ἄλλο ποτ’ ἔτλης,
ἤματι τῷ, ὅτε μοι μένος ἄσχετος ἤσθιε Κύκλωψ
ἰφθίμους ἑτάρους· σὺ δ’ ἐτόλμας, ὄφρα σε μῆτις
ἐξάγαγ’ ἐξ ἄντροιο ὀϊόμενον θανέεσθαι.”

Beyond whether or not the liaison was a good wooing strategy for Eurymachus, these closely paired statements show that despite being integrated into the family structure, Melantho has not internalized her position and has instead exercised agency in pursuing sexuality. (Or, perhaps more accurately, exercising control over her own body to choose a different master.) When the epic returns to the issue, it takes pains to depict the women as in control and to ensure that Odysseus witnesses it. When he reveals himself to the suitors in book 22, he accuses them of forcefully sleeping with the women.

22.35-38

“Dogs, you were expecting that out of the way I would not come
home from the land of the Trojans and you ruined my home,
Took the slave women in my house to bed by force
And wooed the wife of a man who was still alive…”

“ὦ κύνες, οὔ μ’ ἔτ’ ἐφάσκεθ’ ὑπότροπον οἴκαδε νεῖσθαι
δήμου ἄπο Τρώων, ὅτι μοι κατεκείρετε οἶκον
δμῳῇσίν τε γυναιξὶ παρευνάζεσθε βιαίως
αὐτοῦ τε ζώοντος ὑπεμνάασθε γυναῖκα…

The difference in tone is in part due to the level of narrative—in the first two scenes mentioned above, the sexual acts are observed through the narrator. When Odysseus talks about it, he characterizes the acts differently because he sees the sexual acts as transgressing his control of the household. If the women—who are animate objects, not people—have sex, then they are the sexual objects of aggressors against Odysseus’ control. This transgressive behavior on their part helps to explain why Odysseus decides to slaughter them.

Who should have sex with the slave women is implied by a narrative passage from the beginning of the epic (1.428–33)

“And with him Eurykleia carried the burning torches. She knew proper things, the daughter of Ops, the son of Peisênor whom Laertes bought to be among his possessions when she was just a girl and he paid a price worth 20 oxen. And he used to honor her equal to his dear wife in his home but he never had sex with her and he was avoiding his wife’s anger.”

τῷ δ’ ἄρ’ ἅμ’ αἰθομένας δαΐδας φέρε κεδνὰ ἰδυῖα
Εὐρύκλει’, ῏Ωπος θυγάτηρ Πεισηνορίδαο,
τήν ποτε Λαέρτης πρίατο κτεάτεσσιν ἑοῖσι,
πρωθήβην ἔτ’ ἐοῦσαν, ἐεικοσάβοια δ’ ἔδωκεν,
ἶσα δέ μιν κεδνῇ ἀλόχῳ τίεν ἐν μεγάροισιν,
εὐνῇ δ’ οὔ ποτ’ ἔμικτο, χόλον δ’ ἀλέεινε γυναικός·

It is exceptional here that Laertes does not have sex with Eurykleia. This indicates an economy of sexual slavery in which the slave women are the objects to be used by those who own them. If they are used without permission or act on their own, they represent perversions.

See:

Doherty, Lillian. 2001. “The Snares of the Odyssey: A Feminist Narratological Reading.” 117-133.
Thalmann, William G. 1998. “Female Slaves in the Odyssey.” 22–34

Related image
Red-figure Kylix, c. 490 BCE