A Measure of Wine for Madness or Pain

Two fragments from Euenus

Anth. Pal. 11.49 Εὐήνου 

“The best measure of Bacchus is not too much
Nor too little
For this he is the cause of pain or madness.
He is happy to be mixed fourth with three Nymphs—
Then he is most prepared for the bedroom.
But if he puffs too much, he turns away from loves
And dips into sleep, the next-door neighbor of death.”

Βάκχου μέτρον ἄριστον ὃ μὴ πολὺ μηδ᾿
ἐλάχιστον·
ἔστι γὰρ ἢ λύπης αἴτιος ἢ μανίης.
χαίρει κιρνάμενος δὲ τρισὶν Νύμφαισι τέταρτος·
τῆμος καὶ θαλάμοις ἐστὶν ἑτοιμότατος.
εἰ δὲ πολὺς πνεύσειεν, ἀπέστραπται μὲν ἔρωτας,
βαπτίζει δ᾿ ὕπνῳ, γείτονι τοῦ θανάτου.

5 Stob. 3.20.2 Εὐήνου

“Anger often eclipses humans’ hidden mind.
This is much worse than madness.”

πολλάκις ἀνθρώπων ὀργὴ νόον ἐξεκάλυψεν
κρυπτόμενον· μανίης πουλὺ χερειότερον.

Nouvelle acquisition latine 1673, fol. 76v, Marchand de vin. Tacuinum sanitatis, Milano or Pavie (Italy), 1390-1400.

Fortunate Is the One Who Is Happy Today

Euripides Bacchae, Fourth Chorus (862-912)

“Will I ever lift my white foot
As I dance along
In the all night chorus—
Shaking my head at the dewy sky
Like the fawn who plays
In a meadow’s pale pleasures
When she has fled the frightful hunt
Beyond the well-woven nets of the guard—
With a holler, the hunter
Recalls the rush of his hounds
And she leaps
With the swift-raced lust of the winds
Across the riverbounded plain,
Taking pleasure in the places free
Of mortals and in the tender shoots
Of the shadow grove?

What’s cleverness for? Is there any nobler prize
Mortals can receive from the gods
Than to hold your hand over the heads
Of your enemies?
Whatever is noble is always dear.

Scarcely, but still surely,
The divine moves its strength
It brings mortals low
When they honor foolishness
And do not worship the gods
Because of some insane belief
They skillfully hide
The long step of time
As they hunt down the irreverent.
For it is never right
To think or practice stronger
Than the laws.
For it is a light price
To believe that these have strength—
Whatever the divine force truly is
And whatever has been customary for so long,
This will always be, by nature.

What’s cleverness for? Is there any nobler prize
Mortals can receive from the gods
Than to hold your hand over the heads
Of your enemies?
Whatever is noble is always dear.

Fortunate is the one who flees
The swell of the sea and returns to harbor.
Fortunate is the one who survives through troubles
One is greater than another in different things,
He surpasses in fortune and power—
But in numberless hearts still
Are numberless hopes: some result
In good fortune, but other mortal dreams
Just disappear.

Whoever has a happy life to-day,
I consider fortunate.

Χο. ἆρ’ ἐν παννυχίοις χοροῖς
θήσω ποτὲ λευκὸν
πόδ’ ἀναβακχεύουσα, δέραν
αἰθέρ’ ἐς δροσερὸν ῥίπτουσ’,
ὡς νεβρὸς χλοεραῖς ἐμπαί-
ζουσα λείμακος ἡδοναῖς,
ἁνίκ’ ἂν φοβερὰν φύγηι
θήραν ἔξω φυλακᾶς
εὐπλέκτων ὑπὲρ ἀρκύων,
θωύσσων δὲ κυναγέτας
συντείνηι δράμημα κυνῶν,
μόχθοις δ’ ὠκυδρόμοις ἀελ-
λὰς θρώισκηι πεδίον
παραποτάμιον, ἡδομένα
βροτῶν ἐρημίαις σκιαρο-
κόμοιό τ’ ἔρνεσιν ὕλας;
†τί τὸ σοφόν, ἢ τί τὸ κάλλιον†
παρὰ θεῶν γέρας ἐν βροτοῖς
ἢ χεῖρ’ ὑπὲρ κορυφᾶς
τῶν ἐχθρῶν κρείσσω κατέχειν;
ὅτι καλὸν φίλον αἰεί.
ὁρμᾶται μόλις, ἀλλ’ ὅμως
πιστόν <τι> τὸ θεῖον
σθένος· ἀπευθύνει δὲ βροτῶν
τούς τ’ ἀγνωμοσύναν τιμῶν-
τας καὶ μὴ τὰ θεῶν αὔξον-
τας σὺν μαινομέναι δόξαι.
κρυπτεύουσι δὲ ποικίλως
δαρὸν χρόνου πόδα καὶ
θηρῶσιν τὸν ἄσεπτον· οὐ
γὰρ κρεῖσσόν ποτε τῶν νόμων
γιγνώσκειν χρὴ καὶ μελετᾶν.
κούφα γὰρ δαπάνα νομί-
ζειν ἰσχὺν τόδ’ ἔχειν,
ὅτι ποτ’ ἄρα τὸ δαιμόνιον,
τό τ’ ἐν χρόνωι μακρῶι νόμιμον
ἀεὶ φύσει τε πεφυκός.
†τί τὸ σοφόν, ἢ τί τὸ κάλλιον†
παρὰ θεῶν γέρας ἐν βροτοῖς
ἢ χεῖρ’ ὑπὲρ κορυφᾶς
τῶν ἐχθρῶν κρείσσω κατέχειν;
ὅτι καλὸν φίλον αἰεί.
εὐδαίμων μὲν ὃς ἐκ θαλάσσας
ἔφυγε χεῖμα, λιμένα δ’ ἔκιχεν·
εὐδαίμων δ’ ὃς ὕπερθε μόχθων
ἐγένεθ’· ἕτερα δ’ ἕτερος ἕτερον
ὄλβωι καὶ δυνάμει παρῆλθεν.
μυρίαι δ’ ἔτι μυρίοις
εἰσὶν ἐλπίδες· αἱ μὲν
τελευτῶσιν ἐν ὄλβωι
βροτοῖς, αἱ δ’ ἀπέβασαν·
τὸ δὲ κατ’ ἦμαρ ὅτωι βίοτος
εὐδαίμων, μακαρίζω.

Image result for ancient greek good fortune
Cornucopia

The Ways of Madmen And Wicked Fools

Euripides’ Bacchae, Second chorus 370-433

Sacred queen of the gods
Sacred one who flies
Over the earth on golden wing—
Did you hear these things about Pentheus?
Did you hear
Of his unholy outrage against Bromios
Semele’s son, the first of the gods
Called upon in the finely-wreathed
Feasts? He holds sway here,
To entwine us in the dances
To make us laugh with the flute
To dissolve our worries
Whenever the grape’s shine
Arrives at the feast of the gods
And in the ivy-wound banquets of men
Where the winebowl lets down its sleep.

The fate for unbridled mouths
And lawless foolishness
Is misfortune.
The life of peace
And prudence
Is unshaken and cements together
Human homes. For even though
They live far off in the sky
The gods gaze at human affairs.
Wisdom is not wit;
Nor is thinking thoughts which belong not to mortals.

Life is brief. And because of this
Whoever seeks out great accomplishments
May not grasp the things at hand.
These are the ways of madmen
And wicked fools, I think.

I wish I could travel to Cyprus
The island of Aphrodite
Where the enchanters of mortal minds live,
The Erotes, at Paphos
Where the hundred mouths
Of the barbarian river
Water fertile earth despite no rain;
I wish to go where Pieria
Looms so fair, that seat of the Muses,
The sacred slope of Mount Olympos—
Take me there, Bromios, my Bromios,
Divine master of ecstasy.
There are the Graces, there is Longing, there it is right
For the Bacchants to hold their sacred rites.

The god, the son of Zeus,
He delights in the feast,
He loves wealth-granting peace
The child-rearing goddess.
He has granted equally to the rich
And those below to have
The grief-relieving pleasure of wine.
He hates the person who has no care for these affairs.
During the day and during lovely nights
To live a good life,
To protect wisdom and thoughts and heart
From men who go too far.
Whatever the rather simple-minded mob believes
This is welcome enough belief for me.

῾Οσία πότνα θεῶν,
῾Οσία δ’ ἃ κατὰ γᾶν
χρυσέαι πτέρυγι φέρηι,
τάδε Πενθέως ἀίεις;
ἀίεις οὐχ ὁσίαν
ὕβριν ἐς τὸν Βρόμιον, τὸν
Σεμέλας, τὸν παρὰ καλλι-
στεφάνοις εὐφροσύναις δαί-
μονα πρῶτον μακάρων; ὃς τάδ’ ἔχει,
θιασεύειν τε χοροῖς
μετά τ’ αὐλοῦ γελάσαι
ἀποπαῦσαί τε μερίμνας,
ὁπόταν βότρυος ἔλθηι
γάνος ἐν δαιτὶ θεῶν, κισ-
σοφόροις δ’ ἐν θαλίαις ἀν-
δράσι κρατὴρ ὕπνον ἀμφιβάλληι.
ἀχαλίνων στομάτων
ἀνόμου τ’ ἀφροσύνας
τὸ τέλος δυστυχία·
ὁ δὲ τᾶς ἡσυχίας
βίοτος καὶ τὸ φρονεῖν
ἀσάλευτόν τε μένει καὶ
ξυνέχει δώματα· πόρσω
γὰρ ὅμως αἰθέρα ναίον-
τες ὁρῶσιν τὰ βροτῶν οὐρανίδαι.
τὸ σοφὸν δ’ οὐ σοφία,
τό τε μὴ θνατὰ φρονεῖν
βραχὺς αἰών· ἐπὶ τούτωι
δὲ τίς ἂν μεγάλα διώκων
τὰ παρόντ’ οὐχὶ φέροι; μαι-
νομένων οἵδε τρόποι καὶ
κακοβούλων παρ’ ἔμοιγε φωτῶν.
ἱκοίμαν ποτὶ Κύπρον,
νᾶσον τᾶς ᾿Αφροδίτας,
ἵν’ οἱ θελξίφρονες νέμον-
ται θνατοῖσιν ῎Ερωτες
Πάφον, τὰν ἑκατόστομοι
βαρβάρου ποταμοῦ ῥοαὶ
καρπίζουσιν ἄνομβροι,
οὗ θ’ ἁ καλλιστευομένα
Πιερία, μούσειος ἕδρα,
σεμνὰ κλειτὺς ᾿Ολύμπου·
ἐκεῖσ’ ἄγε με, Βρόμιε Βρόμιε,
πρόβακχ’ εὔιε δαῖμον.
ἐκεῖ Χάριτες, ἐκεῖ δὲ Πόθος, ἐκεῖ δὲ βάκ-
χαις θέμις ὀργιάζειν.
ὁ δαίμων ὁ Διὸς παῖς
χαίρει μὲν θαλίαισιν,
φιλεῖ δ’ ὀλβοδότειραν Εἰ-
ρήναν, κουροτρόφον θεάν.
ἴσαν δ’ ἔς τε τὸν ὄλβιον
τόν τε χείρονα δῶκ’ ἔχειν
οἴνου τέρψιν ἄλυπον·
μισεῖ δ’ ὧι μὴ ταῦτα μέλει,
κατὰ φάος νύκτας τε φίλας
εὐαίωνα διαζῆν,
†σοφὰν δ’ ἀπέχειν πραπίδα φρένα τε
περισσῶν παρὰ φωτῶν†.
τὸ πλῆθος ὅτι τὸ φαυλότερον ἐνόμισε χρῆ-
ταί τε, τόδ’ ἂν δεχοίμαν.

Image result for ancient greek dionysus

Lucky if Blessed By Dionysus

Euripides’ Bacchae, First Chorus (part 1): 64-119

From the Asian land
After leaving sacred Tmôlos I speed— 65

A toil for Bromios that is sweet,
And a worn but happy weariness—
Crying out to the Bacchic god.

Who is in the road? Who is on the road?
Who is in the palace? Have every person come out!
Have each one hold a quiet tongue in sacred silence. 70

I am hymning Dionysus
In the customs that are always used.

You are blessed if you are lucky
To know the rites of the gods
And lead a pure life;
And join your soul to the band 75
Of Bacchic revelers on the mountains
In the sacred cleansing worship.
Taking care of the Great mother’s mysteries
Shaking the thyrsus all about 80
once you are wreathed in ivy,
you tend to Dionysus!

Go, Bacchae, Go Bacchae,
Lead on this Bromios, a divine child of a god,
Dionysus 85
From the Phrygian mountains on
To the streets of Greece, wide-enough for dances.

Once, his mother went
Into the forced labors of birth
From Zeus’ thunder in flight 90
She released him from her womb
Too early, and lost her life
At the lightning’s strike.

But Zeus, Kronos’ son
Immediately welcomed him
Into his hands
And hid him in his thigh—
He sewed him up with golden pins
To keep him a secret from Hera.
When the Fates made him grow,
He gave birth 100
To a bull-horned god
And crowned him with wreaths of snakes.

This is why the Maenads weave
Beast-eating serpents in their hair.

Thebes, the nurse of Semele, 105
Crown yourselves with ivy!
Flourish, Grow with the green
Leaves flush with fruit.
Make yourselves Bacchae too
With branches of oak or pine. 110
Adorn your clothes of stitched fawn
With strands of white wool.
Make sacred the arrogant wands.
Right now the whole earth will dance
As Bromios leads out his bands 115
To the mountain, to the mountain where
the woman-born mob stands
driven mad from their shuttles and looms
by Dionysus.

᾿Ασίας ἀπὸ γαίας
ἱερὸν Τμῶλον ἀμείψασα θοάζω
Βρομίωι πόνον ἡδὺν
κάματόν τ’ εὐκάματον, Βάκ-
χιον εὐαζομένα.
τίς ὁδῶι, τίς ὁδῶι; τίς
μελάθροις; ἔκτοπος ἔστω,
στόμα τ’ εὔφημον ἅπας ἐξοσιούσθω·
τὰ νομισθέντα γὰρ αἰεὶ
Διόνυσον ὑμνήσω.
ὦ μάκαρ, ὅστις εὐδαί-
μων τελετὰς θεῶν εἰ-
δὼς βιοτὰν ἁγιστεύει
καὶ θιασεύεται ψυ-
χὰν ἐν ὄρεσσι βακχεύ-
ων ὁσίοις καθαρμοῖσιν,
τά τε ματρὸς μεγάλας ὄρ-
για Κυβέλας θεμιτεύων
ἀνὰ θύρσον τε τινάσσων
κισσῶι τε στεφανωθεὶς
Διόνυσον θεραπεύει.
ἴτε βάκχαι, ἴτε βάκχαι,
Βρόμιον παῖδα θεὸν θεοῦ
Διόνυσον κατάγουσαι
Φρυγίων ἐξ ὀρέων ῾Ελλάδος εἰς εὐ-
ρυχόρους ἀγυιάς, τὸν Βρόμιον·
ὅν ποτ’ ἔχουσ’ ἐν ὠδί-
νων λοχίαις ἀνάγκαι-
σι πταμένας Διὸς βροντᾶς
νηδύος ἔκβολον μά-
τηρ ἔτεκεν, λιποῦσ’ αἰ-
ῶνα κεραυνίωι πλαγᾶι·
λοχίαις δ’ αὐτίκα νιν δέ-
ξατο θαλάμαις Κρονίδας Ζεύς,
κατὰ μηρῶι δὲ καλύψας
χρυσέαισιν συνερείδει
περόναις κρυπτὸν ἀφ’ ῞Ηρας.
ἔτεκεν δ’, ἁνίκα Μοῖραι
τέλεσαν, ταυρόκερων θεὸν
στεφάνωσέν τε δρακόντων
στεφάνοις, ἔνθεν ἄγραν θηρότροφον μαι-
νάδες ἀμφιβάλλονται πλοκάμοις.
ὦ Σεμέλας τροφοὶ Θῆ-
βαι, στεφανοῦσθε κισσῶι·
βρύετε βρύετε χλοήρει
μίλακι καλλικάρπωι
καὶ καταβακχιοῦσθε δρυὸς
ἢ ἐλάτας κλάδοισι,
στικτῶν τ’ ἐνδυτὰ νεβρίδων
στέφετε λευκοτρίχων πλοκάμων
μαλλοῖς· ἀμφὶ δὲ νάρθηκας ὑβριστὰς
ὁσιοῦσθ’· αὐτίκα γᾶ πᾶσα χορεύσει,
Βρόμιος εὖτ’ ἂν ἄγηι θιάσους
εἰς ὄρος εἰς ὄρος, ἔνθα μένει
θηλυγενὴς ὄχλος
ἀφ’ ἱστῶν παρὰ κερκίδων τ’
οἰστρηθεὶς Διονύσωι.

 

Related image
Pompeian Wall Painting

A Measure of Wine for Madness or Pain

Two fragments from Euenus

Anth. Pal. 11.49 Εὐήνου 

“The best measure of Bacchus is not too much
Nor too little
For this he is the cause of pain or madness.
He is happy to be mixed fourth with three Nymphs—
Then he is most prepared for the bedroom.
But if he puffs too much, he turns away from loves
And dips into sleep, the next-door neighbor of death.”

Βάκχου μέτρον ἄριστον ὃ μὴ πολὺ μηδ᾿
ἐλάχιστον·
ἔστι γὰρ ἢ λύπης αἴτιος ἢ μανίης.
χαίρει κιρνάμενος δὲ τρισὶν Νύμφαισι τέταρτος·
τῆμος καὶ θαλάμοις ἐστὶν ἑτοιμότατος.
εἰ δὲ πολὺς πνεύσειεν, ἀπέστραπται μὲν ἔρωτας,
βαπτίζει δ᾿ ὕπνῳ, γείτονι τοῦ θανάτου.

5 Stob. 3.20.2 Εὐήνου

“Anger often eclipses humans’ hidden mind.
This is much worse than madness.”

πολλάκις ἀνθρώπων ὀργὴ νόον ἐξεκάλυψεν
κρυπτόμενον· μανίης πουλὺ χερειότερον.

Nouvelle acquisition latine 1673, fol. 76v, Marchand de vin. Tacuinum sanitatis, Milano or Pavie (Italy), 1390-1400.

Awkward Mother’s Day Gifts from Lucian

Lucian, On the Syrian Goddess 16

“These things seem quite entertaining to me, but they are not true. I have also heard another reason for the bit, much more credible.  I am happy with what is said by those who generally agree in Greece, who believe that the goddess is Hera and the work was made by Dionysus. For Dionysus went into Syria on the road that goes to Ethiopia. There are many signs left by Dionysus in the Shrine, among them are foreign clothing and Indian stones and Elephant horns which Dionysus brought from Ethiopia. There are also two really big phalluses that stand up at the entrance gates. This epigram has been inscribed upon them. ‘Dionysus dedicated these phalluses to Hera, his stepmother.’

This remains enough for me, but I will tell you of another oddity in the temple of Dionysus. The Greeks bear phalloi in honor of Dionysus, and they carry something in front of it, a little man carved out of wood which has huge genitals. These are called puppets. There is also one of these in the temple. On the right side of the temple, there is a small bronze man that has giant genitals.”

[Thanks to the commander of trash for making me look at this passage]

Τὰ δέ μοι εὐπρεπέα μὲν δοκέει ἔμμεναι, ἀληθέα δὲ οὔ· ἐπεὶ καὶ τῆς τομῆς ἄλλην αἰτίην ἤκουσα πολλὸν πιστοτέρην. ἁνδάνει δέ μοι ἃ λέγουσιν τοῦ ἱροῦ πέρι τοῖς ῞Ελλησι τὰ πολλὰ ὁμολογέοντες, τὴν μὲν θεὸν ῞Ηρην δοκέοντες, τὸ δ’ ἔργον Διονύσου τοῦ Σεμέλης ποίημα· καὶ γὰρ δὴ Διόνυσος ἐς Συρίην ἀπίκετο κείνην ὁδὸν τὴν ἦλθεν ἐς Αἰθιοπίην. καὶ ἔστι πολλὰ ἐν τῷ ἱρῷ Διονύσου ποιητέω σήματα, ἐν τοῖσι καὶ ἐσθῆτες βάρβαροι καὶ λίθοι ᾿Ινδοὶ καὶ ἐλεφάντων κέρεα, τὰ Διόνυσος ἐξ Αἰθιόπων ἤνεικεν, καὶ φαλλοὶ δὲ ἑστᾶσι ἐν τοῖσι προπυλαίοισι δύο κάρτα μεγάλοι, ἐπὶ τῶν ἐπίγραμμα τοιόνδε ἐπιγέγραπται, “τούσδε φαλλοὺς Διόνυσος ῞Ηρῃ μητρυιῇ ἀνέθηκα.” τὸ ἐμοὶ μέν νυν καὶ τόδε ἀρκέει, ἐρέω δὲ καὶ ἄλλ’ ὅ τι ἐστὶν ἐν τῷ νηῷ Διονύσου ὄργιον. φαλλοὺς ῞Ελληνες Διονύσῳ ἐγείρουσιν, ἐπὶ τῶν καὶ τοιόνδε τι φέρουσιν, ἄνδρας μικροὺς ἐκ ξύλου πεποιημένους, μεγάλα αἰδοῖα ἔχοντας· καλέεται δὲ τάδε νευρόσπαστα. ἔστι δὲ καὶ τόδε ἐν τῷ ἱρῷ· ἐν δεξιῇ τοῦ νηοῦ κάθηται μικρὸς ἀνὴρ χάλκεος ἔχων αἰδοῖον μέγα.

Some Fragments on mothers

Sophocles, Fr. 685 (Phaedra)

“Children are the anchors of a mother’s life”

ἀλλ’ εἰσὶ μητρὶ παῖδες ἄγκυραι βίου

Euripides’ Meleager Fr. 527

“The only things you can’t get with money
Are nobility and virtue. A noble child
Can be born from a poor woman’s body.”

μόνον δ’ ἂν ἀντὶ χρημάτων οὐκ ἂν λάβοις
γενναιότητα κἀρετήν• καλὸς δέ τις
κἂν ἐκ πενήτων σωμάτων γένοιτο παῖς.

Euripides, fr. 358 (Erechtheus)

“Children have nothing sweeter than their mother.
Love your mother children, there is no kind of love anywhere
Sweeter than this one to love.”

οὐκ ἔστι μητρὸς οὐδὲν ἥδιον τέκνοις•
ἐρᾶτε μητρός, παῖδες, ὡς οὐκ ἔστ’ ἔρως
τοιοῦτος ἄλλος ὅστις ἡδίων ἐρᾶν.

Sophocles, Electra 770-771

“Even if she suffers terribly, a mother cannot hate her child.”

οὐδὲ γὰρ κακῶς
πάσχοντι μῖσος ὧν τέκῃ προσγίγνεται.

And a somewhat nicer passage

According to the Greek Anthology there was a temple to Apollônis, the mother of Attalos and Eumenes, at Cyzicos. The temple had at least nineteen epigrams inscribed on columns with accompanying relief images. All of the epigrams have mothers from myth and poetry as their subjects. The Eighth Epigram is on Odysseus’ mother Antikleia.

On the eighth tablet is the underworld visit of Odysseus. He addressed is own mother and asked her for news of his home (Greek Anthology 3.8)

“Wise-minded mother of Odysseus, Antikleia
You didn’t welcome your son home to Ithaka while alive.
Instead, he is shocked when his glance falls upon his sweet mother
Now wandering along the banks of Akheron.”

᾿Εν τῷ Η ἡ τοῦ ᾿Οδυσσέως νεκυομαντεία• καθέστηκεν τὴν ἰδίαν μητέρα ᾿Αντίκλειαν περὶ τῶν κατὰ τὸν οἶκον ἀνακρίνων

Μᾶτερ ᾿Οδυσσῆος πινυτόφρονος, ᾿Αντίκλεια,
ζῶσα μὲν εἰς ᾿Ιθάκην οὐχ ὑπέδεξο πάιν•
ἀλλά σε νῦν ᾿Αχέροντος ἐπὶ ῥηγμῖσι γεγῶσαν
θαμβεῖ, ἀνὰ γλυκερὰν ματέρα δερκόμενος.

Of course, this scene plays upon book 11 of the Odyssey doubly: the image recalls Odysseus describing his mother in the Odyssey and it also plays upon the Odyssey’s catalogue of heroic mothers motif, which it in turn shares with the fragmentary Hesiodic Catalogue Of Women.

11.84-89
“Then came the spirit of my mother who had passed away,
The daughter of great-hearted Autolykos, Antikleia
Whom I left alive when I went to sacred Troy.
When I saw her I cried and pitied her in my heart,
But I could not allow her to come forward to touch
The blood before I had learned from Teiresias.”

ἦλθε δ’ ἐπὶ ψυχὴ μητρὸς κατατεθνηυίης,
Αὐτολύκου θυγάτηρ μεγαλήτορος ᾿Αντίκλεια,
τὴν ζωὴν κατέλειπον ἰὼν εἰς ῎Ιλιον ἱρήν.
τὴν μὲν ἐγὼ δάκρυσα ἰδὼν ἐλέησά τε θυμῷ•
ἀλλ’ οὐδ’ ὧς εἴων προτέρην, πυκινόν περ ἀχεύων,
αἵματος ἄσσον ἴμεν πρὶν Τειρεσίαο πυθέσθαι.

Attalos, Eumenes and Apollônis? These were members of the Attalid clan who ruled from Pergamon during the Hellenistic period (after 241 BCE). Attalus I married Apollônis who was from Cyzicos.

Image result for Ancient Greek mother
Achilles and his mom–a story for a different day.

“Be Kind to Us”: Homeric Hymns to Dionysus

Plutarch, Greek Questions 36 [=PMG 871]

“Come, hero Dionysus
To the holy temple of the Eleans
With your Graces
Rushing with your oxen foot…

[then they sing twice]

Bull, so worthy,
So worthy a bull.

ἐλθεῖν ἥρω Διόνυσε
Ἀλείων ἐς ναὸν
ἁγνὸν σὺν Χαρίτεσσιν
ἐς ναὸν
τῷ βοέῳ ποδὶ θύων,
[εἶτα δὶς ἐπᾴδουσιν]

ἄξιε ταῦρε,
ἄξιε ταῦρε.

 

Homeric Hymn 1: To Dionysus

“Some say that it was at Drakonos, some say on windy Ikaros
others allege it was Naxos where the divine Eiraphiotes was born,
or even that it was beside the deep-eddying river Alpheios
where Semele, impregnated by Zeus who delights in thunder, gave birth.
Lord, others say that you were born at Thebes
But they all lie: The father of men and gods gave birth to you
hiding you from white-armed Hera far from all men.
There is a place called Nusê, the highest mountain flowering with forest,
In far-flung Phoenicia, near the flowing Nile.

They dedicate many images of you in the temples:
Since there are three, at the triannual festivals forever
Men will sacrifice to you perfect Hecatombs.
At this, Kronos’ son will nodded his dark eyebrows;
The ambrosial hair of the god danced about
On his immortal head, and Olympos shook greatly.
[After he spoke, councilor Zeus ordered with a nod.]
Be kind to us, Eirophiotes, woman-maddener: we singers
Begin and end with you as we sing: it is not possible
To begin a sacred song without thinking of you.
So, hail, Dionysus, Lord Eiraphiotes, and your mother too
Semele, the one they also call Thyône.”

οἱ μὲν γὰρ Δρακάνῳ σ’, οἱ δ’ ᾿Ικάρῳ ἠνεμοέσσῃ
φάσ’, οἱ δ’ ἐν Νάξῳ, δῖον γένος εἰραφιῶτα,
οἱ δέ σ’ ἐπ’ ᾿Αλφειῷ ποταμῷ βαθυδινήεντι
κυσαμένην Σεμέλην τεκέειν Διὶ τερπικεραύνῳ,
ἄλλοι δ’ ἐν Θήβῃσιν ἄναξ σε λέγουσι γενέσθαι
ψευδόμενοι• σὲ δ’ ἔτικτε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε
πολλὸν ἀπ’ ἀνθρώπων κρύπτων λευκώλενον ῞Ηρην.
ἔστι δέ τις Νύση ὕπατον ὄρος ἀνθέον ὕλῃ
τηλοῦ Φοινίκης σχεδὸν Αἰγύπτοιο ῥοάων

καί οἱ ἀναστήσουσιν ἀγάλματα πόλλ’ ἐνὶ νηοῖς.
ὡς δὲ τάμεν τρία, σοὶ πάντως τριετηρίσιν αἰεὶ
ἄνθρωποι ῥέξουσι τεληέσσας ἑκατόμβας.
ἦ καὶ κυανέῃσιν ἐπ’ ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων•
ἀμβρόσιαι δ’ ἄρα χαῖται ἐπερρώσαντο ἄνακτος
κρατὸς ἀπ’ ἀθανάτοιο, μέγαν δ’ ἐλέλιξεν ῎Ολυμπον.
ὣς εἰπὼν ἐκέλευσε καρήατι μητίετα Ζεύς.
ἵληθ’ εἰραφιῶτα γυναιμανές• οἱ δέ σ’ ἀοιδοὶ
ᾄδομεν ἀρχόμενοι λήγοντές τ’, οὐδέ πῃ ἔστι
σεῖ’ ἐπιληθομένῳ ἱερῆς μεμνῆσθαι ἀοιδῆς.
καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε Διώνυσ’ εἰραφιῶτα,
σὺν μητρὶ Σεμέλῃ ἥν περ καλέουσι Θυώνην.

A few brief notes

1 Drakonos; Ikaros; Naxos: In part, this selection of different place names echoes the mythical travels of Dionysus. Drakonos is considered to be a location on the island of
kos; Ikaros and Naxos are also islands in the Aegean. The Alpheios river is in the Peloponnese: it is one of the two rivers re-routed by Herakles and a common toponym in myth.

2 Eiraphiotes: This is a problematic and confusing epithet. Ancient commentators related it to the word rhaptô “to sew”, indicating that it had to do with the fact that Dionysus was sewn up in Zeus’ thigh. (This may also as well, even if only tangentially, associate him with the recitation of poetry through rhapsodes who “sew the song together. This is uncertain and speculative, but the end of the second fragment ties the deity together with singers). A modern interpretation of the epithet finds a Sanskrit root and identifies Dionysus thus as a “Bull-god”. He was known at times for shape-shifting and, in this particular hymn, he is granted hekatombs.

3 Dionysus’ birth: Zeus impregnated Semele, she was killed by a thunderbolt, and Dionysus gestated in Zeus’ thigh. Therefore, it is easy to say (1) that both Semele and Zeus “gave birth to him” and (2) that he was born in more than one place.

4 Thebes: The home of Semele, a daughter of Cadmos, and a city typically punished for rejecting Dionysus.

6 Nusê; near the flowing Nile: In early Greek mythology, the mountain is often combined with a form of Zeus’ name (Dios) as an etymology for the name Dionysus. The location of Dionysus in Egypt may merely be part of the traditional motif that has the autochthonous god born elsewhere (other times in Asia, India) only to return and reclaim his rightful place. But according to the Orphic Theogony, Dionysus is torn apart by the Titans. His body is sometimes said to have been put back together by Demeter or to be ground up and served in a drink to Semele who gave birth to him again. This ritual-murder/deification motif collocated with mention of Egypt, however, may echo the connection Herodotus makes between Dionysus and the Egyptian god Osiris who was also murdered and in some cases torn apart only to be resurrected as a god of the underworld and rebirth.

7 woman-maddener: gunaimanes, “the one who makes women go insane”, an epithet connected with the mythical traditions that have Dionysus upending social orders and his special association with Bacchantes (mad, feral women)

8 “we begin and end with you”: this is in part a formulaic ending in Hymnic language, but for Dionysus, who was associated with so many performance rituals, this may give him a bit broader of a sphere of influence (e.g. tragedy, choral performances) or may draw upon the language of poetic inspiration via Dionysian ecstasy.

9 Thyône: A name for his mother or nymph who nursed him.

Homeric Hymn, 26: To Bacchus

“I begin to sing of ivy-haired Dionysus, who roars powerfully,
the shining son of Zeus and glorious Semele,
the one the fair-tressed nymphs raised after they took him
to their chests From his lord father to raise him rightly
tn the folds of Nusê. He grew up according at his father’s will
tn a fragrant caves, one among the number of immortals.
But once the goddesses had raised up the much-sung god,
then he went to wondering through the forested valleys
covering himself with ivy and laurel. The nymphs followed him
and he led—the thunder of the procession gripped the endless woods.
Hail to you too. Dionysus rich with clusters of grapes.
Grant that we may come happy into another season
And return again at this time for many more years.”

Κισσοκόμην Διόνυσον ἐρίβρομον ἄρχομ’ ἀείδειν
Ζηνὸς καὶ Σεμέλης ἐρικυδέος ἀγλαὸν υἱόν,
ὃν τρέφον ἠΰκομοι νύμφαι παρὰ πατρὸς ἄνακτος
δεξάμεναι κόλποισι καὶ ἐνδυκέως ἀτίταλλον
Νύσης ἐν γυάλοις• ὁ δ’ ἀέξετο πατρὸς ἕκητι
ἄντρῳ ἐν εὐώδει μεταρίθμιος ἀθανάτοισιν.
αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τόνδε θεαὶ πολύυμνον ἔθρεψαν,
δὴ τότε φοιτίζεσκε καθ’ ὑλήεντας ἐναύλους
κισσῷ καὶ δάφνῃ πεπυκασμένος• αἱ δ’ ἅμ’ ἕποντο
νύμφαι, ὁ δ’ ἐξηγεῖτο• βρόμος δ’ ἔχεν ἄσπετον ὕλην.
Καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε πολυστάφυλ’ ὦ Διόνυσε•
δὸς δ’ ἡμᾶς χαίροντας ἐς ὥρας αὖτις ἱκέσθαι,
ἐκ δ’ αὖθ’ ὡράων εἰς τοὺς πολλοὺς ἐνιαυτούς.

Dionysus and Indian Cities

Yes, the run of Greek texts on India continues. Today, the establishment of cities. (Since we have already read some about cotton.) Note: Arrian is a Greek author of the Roman imperial period. I don’t assume he is saying anything incontrovertibly ‘true’ about India. But he does say interesting things about Roman and Greek ideas about India…

Arrian, Historia India, Chapter 7

“Megasthenes claims that there are 128 Indian tribes. There are certainly many tribes in India; on this I agree with Megasthenes. But I cannot figure out precisely how he learned and then recorded this number when he did not visit the greater part of the Indian lands, and when there isn’t much engagement among many of the peoples with one another. In ancient times, the Indians were nomads who did not farm like the Skythians. They wandered from one place to another on wagons exchanging places with the Skythians, neither founding cities nor consecrating temples to the gods. So in India, there were no cities nor temples built, but they girt themselves in the skins of the beasts they killed and ate the bark of trees. In their own language they called those trees tala—on these trees grow just as on the tops of palm trees something like a tuft of wool.

They also ate the animals they killed raw until Dionysus arrived in their land. When Dionysus arrive, that he might grow stronger in India, he founded many cities and established their laws and he gave the Indians wine must as he did the Greeks and he also taught them to plow the earth once he gave them seeds himself. For this reason, either Triptolemos did not come to this part of the earth when he was sent by Demeter to distribute grain to the world or Dionysus came before Triptolemos and gave them the seeds of civilized grains. Dionysus first taught them to yoke bulls and many of them to be farmers instead of nomads. He also armed them with weapons for war. He taught them to worship the gods, especially himself by beating on drums and sounding cymbals. He taught them the satyr dance which the Greeks call the kordax and he taught them to grow long hair to honor the gods, how to wear turbans, and apply oils. Even when Alexander arrived, Indians went into battle to the sound of cymbals and drums.”

dionysus-mosaic

 

ἔθνεα δὲ ᾿Ινδικὰ εἴκοσι καὶ ἑκατὸν τὰ ἅπαντα λέγει Μεγασθένης, δυοῖν δέοντα. καὶ πολλὰ μὲν εἶναι ἔθνεα ᾿Ινδικὰ καὶ αὐτὸς συμφέρομαι Μεγασθένει, τὸ δὲ ἀτρεκὲς οὐκ ἔχω εἰκάσαι ὅπως ἐκμαθὼν ἀνέγραψεν, οὐδὲ πολλοστὸν μέρος τῆς ᾿Ινδῶν γῆς ἐπελθών, οὐδὲ ἐπιμιξίης πᾶσι τοῖς γένεσιν ἐούσης ἐς ἀλλήλους. πάλαι μὲν δὴ νομάδας εἶναι ᾿Ινδούς, καθάπερ Σκυθέων τοὺς οὐκ ἀροτῆρας, οἳ ἐπὶ τῇσιν ἁμάξῃσι πλανώμενοι ἄλλοτε ἄλλην τῆς Σκυθίης ἀμείβουσιν, οὔτε πόληας οἰκέοντες οὔτε ἱερὰ θεῶν σέβοντες. οὕτω μηδὲ ᾿Ινδοῖσι πόληας εἶναι μηδὲ ἱερὰ θεῶν δεδομημένα, ἀλλ’ ἀμπίσχεσθαι μὲν δορὰς θηρίων ὅσων κατακάνοιεν, σιτέεσθαι δὲ τῶν δενδρέων τὸν φλοιόν. καλέεσθαι δὲ τὰ δένδρεα ταῦτα τῇ ᾿Ινδῶν φωνῆ τάλα, καὶ φύεσθαι ἐπ’ αὐτῶν, κατάπερ τῶν φοινίκων ἐπὶ τῇσι κορυφῇσιν, οἷά περ τολύπας. σιτέεσθαι δὲ καὶ τῶν θηρίων ὅσα ἕλοιεν ὠμοφαγέοντας, πρίν γε δὴ Διόνυσον ἐλθεῖν ἐς τὴν χώρην τῶν ᾿Ινδῶν. Διόνυσον δὲ ἐλθόντα, ὡς καρτερὸς ἐγένετο ᾿Ινδῶν, πόληάς τε οἰκίσαι καὶ νόμους θέσθαι τῇσι πόλεσιν, οἴνου τε δοτῆρα ᾿Ινδοῖς γενέσθαι κατάπερ ῞Ελλησι, καὶ σπείρειν διδάξαι τὴν γῆν διδόντα αὐτὸν σπέρματα, ἢ οὐκ ἐλάσαντος ταύτῃ Τριπτολέμου, ὅτε περ ἐκ Δήμητρος ἐστάλη σπείρειν τὴν γῆν πᾶσαν, ἢ πρὸ Τριπτολέμου τις οὗτος Δινυσος ἐπελθὼν τὴν ᾿Ινδῶν γῆν σπέρματά σφισιν ἔδωκε καρποῦ τοῦ ἡμέρου. βόας τε ὑπ’ ἄροτρον ζεῦξαι Διόνυσον πρῶτον καὶ ἀροτῆρας ἀντὶ νομάδων ποιῆσαι ᾿Ινδῶν τοὺς πολλοὺς καὶ ὁπλίσαι ὅπλοισι τοῖσιν ἀρηίοισι. καὶ θεοὺς σέβειν ὅτι ἐδίδαξε Διόνυσος ἄλλους τε καὶ μάλιστα δὴ ἑωυτὸν κυμβαλίζοντας καὶ τυμπανίζοντας καὶ ὄρχησιν δὲ ἐκδιδάξαι τὴν σατυρικήν, τὸν κόρδακα παρ’ ῞Ελλησι καλούμενον, καὶ κομᾶν [᾿Ινδοὺς] τῷ θεῷ  μιτρηφορέειν τε ἀναδεῖξαι καὶ μύρων ἀλοιφὰς ἐκδιδάξαι, ὥστε καὶ εἰς ᾿Αλέξανδρον ἔτι ὑπὸ κυμβάλων τε καὶ τυμπάνων ἐς τὰς μάχας ᾿Ινδοὶ καθίσταντο.

Divine Intervention Made Aeschylus Write Tragedy

Pausanias, 1.21.1

“I think that the statue of Aeschylus was made much later than his death and the painting which shows his effort at Marathon. Aeschylus says that when he was young while he slept in the field to guard the grapes, Dionysus appear to him and ordered him to compose tragedy. When day came—since he wanted to obey the god—he set out to compose with great ease. He’s the one who used to say these things.”

τὴν δὲ εἰκόνα τὴν Αἰσχύλου πολλῷ τε ὕστερον τῆς τελευτῆς δοκῶ ποιηθῆναι <καὶ> τῆς γραφῆς ἣ τὸ ἔργον ἔχει τὸ Μαραθῶνι. ἔφη δὲ Αἰσχύλος μειράκιον ὢν καθεύδειν ἐν ἀγρῷ φυλάσσων σταφυλάς, καί οἱ Διόνυσον ἐπιστάντα κελεῦσαι τραγῳδίαν ποιεῖν· ὡς δὲ ἦν ἡμέρα— πείθεσθαι γὰρ ἐθέλειν—ῥᾷστα ἤδη πειρώμενος ποιεῖν. οὗτος μὲν ταῦτα ἔλεγεν·

 

aeschylus
Would you doubt this man?

The Dog-Star: Dionysus, Ikarios and a Daughter’s Dog ( D Scholia, Il. 22.29)

Of Orion: [Homer] calls this, then, the dog-star. Some say that this dog transformed into a star is not Orion’s but instead is Erigonê’s, and that it was made into a star for the following reason. There was a man named Ikarios, an Athenian, who had a daughter named Erigonê. She raised a dog from a puppy. When Ikarios once entertained Dionysus, he received from him wine and a shoot of grapes. According to the commandments of the god, he wandered the earth proclaiming the grace of Dionysus and he took the dog with him. When he appeared outside a city, he offered wine to cow-herds. After they sampled it excessively, they fell into a deep sleep. Later, when they woke up, because they believed they had been drugged, they killed Ikarios. The dog returned to Erigonê and told her what had happened by barking. When she learned the truth, she hanged herself. For this reason a plague befell Athens—And the Athenians in obedience to an oracle offered annual rites to both Ikarios and Erigonê. Once they were sanctified as stars, Ikarios was named Boôtês and Erigonê was called the Maiden. But the dog kept his own name. This is the story Eratosthenes tells us.”

᾿Ωρίωνος. Τὸν ἀστρῶον κύνα οὕτως ἔφη.
ἔνιοι δέ φασι τόνδε τὸν κατηστερισμένον
κύνα, οὐκ ᾿Ωρίωνος, ἀλλὰ ᾿Ηριγόνης ὑπάρ-
χειν, ὃν κατηστερισθῆναι διὰ τοιαύτην
αἰτίαν. ῾Ικάριος γένος μὲν ἦν ᾿Αθηναῖος
ἔσχε δὲ θυγατέρα ᾿Ηριγόνην, ἥτις κύνα
νήπιον ἔτρεφε. ξενίσας δέ ποτε ὁ ῾Ικάριος
Διόνυσον, ἔλαβε παρ’ αὐτοῦ οἶνόν τε καὶ
ἀμπέλου κλῆμα. κατὰ δὲ τὰς τοῦ θεοῦ
ὑποθήκας, περιῄει τὴν γῆν προφαίνων τὴν
τοῦ Διονύσου χάριν, ἔχων σὺν ἑαυτῷ καὶ
τὸν κύνα. γενόμενος δὲ ἐκτὸς τῆς πόλεως,
βουκόλοις οἶνον παρέσχε. οἱ δὲ ἀθρόως ἐμ-
φορησάμενοι, οἱ μὲν εἰς βαθὺν ὕπνον
ἐτράπησαν. ὀψέ τε ἐγερθέντες, καὶ νομί-
σαντες πεφαρμάχθαι, τὸν ῾Ικάριον ἀπέ-
κτειναν. ὁ δὲ κύων ὑποστρέψας πρὸς τὴν
᾿Ηριγόνην, δι’ ὠρυγμοῦ ἐμήνυσεν αὐτῇ τὰ
γενόμενα. ἡ δὲ μαθοῦσα τὸ ἀληθὲς, ἑαυ-
τὴν ἀνήρτησε. νόσου δὲ ἐν ᾿Αθήναις γενο-
μένης, κατὰ χρησμὸν ᾿Αθηναῖοι τόν τε
῾Ικάριον καὶ τὴν ᾿Ηριγόνην ἐνιαυσιαίαις
ἐγέραιρον τιμαῖς. οἳ καὶ κατηστερισθέν-
τες, ῾Ικάριος μὲν Βοώτης ἐκλήθη, ᾿Ηρι-
γόνη δὲ παρθένος. ὁ δὲ κύων τὴν αὐτὴν
ὀνομασίαν ἔσχεν. ῾Ιστορεῖ ᾿Ερατοσθένης.

Eratosthenes of Cyrene was an Astronomer to whom a collection of Constellation Myths is attributed.