Apollo’s Esteem for Human Beings

Schol. BT ad. Il. 21.465

“Whenever the poet turns his gaze to divine nature, then he holds human affairs in contempt.”

ὅταν δὲ ἀποβλέψῃ εἰς τὴν θείαν φύσιν ὁ ποιητής, τότε τὰ ἀνθρώπινα πράγματα ἐξευτελίζει. b(BCE3)T

Iliad 5.440-442

“Think, son of Tydeus, step off, don’t wish to think
Equal to the gods, since not at all similar are the races
Of immortal gods and humans who walk on the ground.”

φράζεο Τυδεΐδη καὶ χάζεο, μηδὲ θεοῖσιν
ἶσ’ ἔθελε φρονέειν, ἐπεὶ οὔ ποτε φῦλον ὁμοῖον
ἀθανάτων τε θεῶν χαμαὶ ἐρχομένων τ’ ἀνθρώπων.

Iliad 21.461-465

“Then lord Apollo the far-shooter answered,
“Earthshaker, you would not think that I would be prudent
If indeed I fought with you over mortals,
Wretched men who are like the leaves now flourish
Until they grow full, eat the fruit of fields,
And then they diminish until they die…”

Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἑκάεργος ᾿Απόλλων·
ἐννοσίγαι’ οὐκ ἄν με σαόφρονα μυθήσαιο
ἔμμεναι, εἰ δὴ σοί γε βροτῶν ἕνεκα πτολεμίξω
δειλῶν, οἳ φύλλοισιν ἐοικότες ἄλλοτε μέν τε
ζαφλεγέες τελέθουσιν ἀρούρης καρπὸν ἔδοντες,
ἄλλοτε δὲ φθινύθουσιν ἀκήριοι…

 

Image result for Ancient greek vase apollo

Penelope On the Brevity of Life and Immortal Fame

Penelope speaks to the disguised stranger in the Odyssey

Homer, Od. 19.325–324

“Stranger, how could you learn about me, if I am in any way
Superior to other women in my thought and clever wit,
Especially if you dine dressed terribly in the halls?
For human beings have short lives.
One who is harsh and knows harsh things,
All mortals will wish for him to have pains later
While alive and when he is dead everyone mocks him.
But whoever is blameless and thinks blameless thoughts.
Guests carry his kleos wide and far to all people.
And many say that he is a good man.”

πῶς γὰρ ἐμεῦ σύ, ξεῖνε, δαήσεαι, εἴ τι γυναικῶν
ἀλλάων περίειμι νόον καὶ ἐπίφρονα μῆτιν,
εἴ κεν ἀϋσταλέος, κακὰ εἱμένος ἐν μεγάροισι
δαινύῃ; ἄνθρωποι δὲ μινυνθάδιοι τελέθουσιν.
ὃς μὲν ἀπηνὴς αὐτὸς ἔῃ καὶ ἀπηνέα εἰδῇ,
τῷ δὲ καταρῶνται πάντες βροτοὶ ἄλγε’ ὀπίσσω
ζωῷ, ἀτὰρ τεθνεῶτί γ’ ἐφεψιόωνται ἅπαντες·
ὃς δ’ ἂν ἀμύμων αὐτὸς ἔῃ καὶ ἀμύμονα εἰδῇ,
τοῦ μέν τε κλέος εὐρὺ διὰ ξεῖνοι φορέουσι
πάντας ἐπ’ ἀνθρώπους, πολλοί τέ μιν ἐσθλὸν ἔειπον.”

Schol. ad Od. 19.328

“Human beings are short-lived”: she says this as a euphemism and is really talking about glory. For, since human beings have brief lives, they need to do well in their life and leave a good fame about themselves behind them.”

ἄνθρωποι δὲ μινυνθάδιοι τελέθουσι] τοῦτο πρὸς τὴν εὐφημίαν εἴρηκεν, καὶ ἀναφέρεται ἐπὶ τὸ κλέος. ὀλιγοχρόνιοι δὲ ὑπάρχοντες οἱ ἄνθρωποι ὀφείλουσιν εὖ πράττειν ἐν τῷ βίῳ, καὶ φήμην ἀγαθὴν περὶ ἑαυτῶν ἀπολείπειν. V.

 

 

The Ghost Giving Up the Mind: Psukhe, Eidolon, and Phrenes in the Iliad

Homer, Il. 23.103-4

“Wretches, really someone in Hades’ home
is a spirit and ghost but there are no phrenes altogether inside.”

ὢ πόποι ἦ ῥά τίς ἐστι καὶ εἰν ᾿Αΐδαο δόμοισι
ψυχὴ καὶ εἴδωλον, ἀτὰρ φρένες οὐκ ἔνι πάμπαν·

Schol ad Il. 23.104a-b ex

A: “Soul and ghost, “but the thoughts were not completely present:
Patroklos converses thoughtfully and with understanding. This line, then, is inserted from the Odyssey [where it does not exist]. For there [Homer] makes the psykhai into shadowy ghosts with no share of understanding.

Either he means that thoughts [phrenes] are not perceptive, but some part of the organs within the body as is said elsewhere: “they kept the phrenes and liver inside” and elsewhere “there really where the thoughts go/are”. Therefore this is the whole body from a part. Thus Aristophanes the grammarian. But there is a diplê: Homer depicts the souls of the unburied as still preserving thought.”

[lemma] Some [say] that phrenes are the body. For the phrenes are a portion of the body. But he means that he did not obtain them as long as he was stretched out. But, it is better that the dead do not have thoughts. For he criticizes [Achilles] that he does not care. And, certainly, the unburied often give prophecies. Or, it could also be, that they are present, but not completely.”

Did. (?) | ψυχὴ καὶ εἴδωλον, <ἀτὰρ φρένες οὐκ ἔνι πάμπαν>:
Ariston. ἐμφρόνως καὶ συνετῶς διείλεκται πάντα ὁ Πάτροκλος. ἐνσέσεισται οὖν
ἐκ τῆς ᾿Οδυσσείας ὁ στίχος (ubi non exstat)· ἐκεῖ γὰρ τὰς ψυχὰς εἴδωλα σκιώδη φρονήσεως ἀμέτοχα ὑπέθετο. ἢ φρένας λέγει οὐ τὸ διανοητικόν, ἀλλὰ μέρος τι τῶν ἐντὸς σώματος, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ „ἔν τε φρένες ἧπαρ ἔχουσι” (ι 301) καὶ πάλιν „ἔνθ’ ἄρα τε φρένες ἔρχαται” (Π 481). ἔστιν οὖν ἀπὸ μέρους τὸ ὅλον σῶμα. οὕτως ᾿Αριστοφάνης ὁ γραμματικός (fr. 87, p. 227 N. [= p. 191 Sl.]). | ἡ διπλῆ δέ, ὅτι τὰς τῶν
ἀτάφων ψυχὰς ῞Ομηρος ἔτι σωζούσας τὴν φρόνησιν ὑποτίθεται. A
ex. ἀτὰρ φρένες οὐκ ἔνι πάμπαν: φρένες T τινὲς σῶμα· μέρος γὰρ σώματος αἱ φρένες. τοῦτο δὲ εἶπε, παρ’ ὅσον ἐκταθεὶς οὐκ ἔλαβε. κάλλιον δέ, ὅτι φρένας οἱ τεθνεῶτες οὐκ ἔχουσιν· ἐμέμφετο γὰρ ὡς ἠμελημένος (cf. Ψ 69—74). b(BCE3E4)T καὶ
μὴν οἱ ἄταφοι προμαντεύονται. T ἢ εἰσὶ μέν, οὐ μὴν πάμπαν.
b(BCE3E4)T

Image result for ancient greek burial vase

Eat and Take the Pleasure that Is Near

In the first passage, Eumaios the Swineherd speaks to Odysseus

Homer, Odyssey 14.443-445

“Eat, blessed stranger, and take pleasure in these things
Which are near. God will give one thing and pass by another
Whatever he wishes in in his heart. He is capable of everything.”

“ἔσθιε, δαιμόνιε ξείνων, καὶ τέρπεο τοῖσδε,
οἷα πάρεστι· θεὸς δὲ τὸ μὲν δώσει, τὸ δ’ ἐάσει,
ὅττι κεν ᾧ θυμῷ ἐθέλῃ· δύναται γὰρ ἅπαντα.”

Theognis 1069-70ab

“Humans are foolish and dumb because we mourn
The dead but not the wilting flower of youth.
Take some pleasure, my dear heart. For all too soon
there will be other people here. And, dead, I will be dark earth.”

῎Αφρονες ἄνθρωποι καὶ νήπιοι, οἵτε θανόντας
κλαίουσ’, οὐ δ’ ἥβης ἄνθος ἀπολλύμενον.
τέρπεό μοι, φίλε θυμέ· τάχ’ αὖ τινες ἄλλοι ἔσονται
ἄνδρες, ἐγὼ δὲ θανὼν γαῖα μέλαιν’ ἔσομαι.

Related image

Image taken from this site.

Four More Funerary Epigrams

415

“You’re dragging your feet past the grave of Callimachus
He knew: how to sing well and the right time to laugh well over wine.”

Βαττιάδεω παρὰ σῆμα φέρεις πόδας, εὖ μὲν ἀοιδὴν
εἰδότος, εὖ δ᾿ οἴνῳ καίρια συγγελάσαι.

447

“The stranger was short, his poem is too: so I will not speak long.
Thêris the son of Aristaios was from Crete, for me, a long enough song.”

Σύντομος ἦν ὁ ξεῖνος· ὃ καὶ στίχος· οὐ μακρὰ λέξω·
“Θῆρις Ἀρισταίου, Κρὴς” ἐπ᾿ ἐμοὶ δόλιχος.

451.—ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ

“Here Akanthios Dikôn’s son sleeps his sacred sleep.
Don’t say that good men die.”

Τᾷδε Σάων ὁ Δίκωνος Ἀκάνθιος ἱερὸν ὕπνον
κοιμᾶται. θνάσκειν μὴ λέγε τοὺς ἀγαθούς.

452.—ΛΕΩΝΙΔΑ

“Ye who pass me by, remember Euboulos the wise.
Let’s drink. For Hades is our common harbor.”

Μεμνησθ᾿ Εὐβούλοιο σαόφρονος, ὦ παριόντες.
πίνωμεν· κοινὸς πᾶσι λιμὴν Ἀΐδης.

Image result for funerary epigrams greek

Taken from archaeology.wiki

The Only Pre-existing Condition

Lucretius, De Rerum Natura 3.1076-1094

“Finally, what great and vile desire for life compels us
To quake so much amidst doubts and dangers?
Mortals have an absolute end to our lives:
Death cannot be evaded—we must leave.
Nevertheless, we move again and still persist—
No new pleasure is procured by living;
But while what we desire is absent, that seems to overcome
All other things; but later, when we have gained it, we want something else—
An endless thirst for life grips us as we gasp for it.
It remains unclear what fortune life will offer,
What chance may bring us and what end awaits.
But by extending life we do not subtract a moment
Of time from death nor can we shorten it
So that we may somehow have less time after our ends.
Therefore, you may continue as living as many generations as you want,
But that everlasting death will wait for you still,
And he will be there for no less a long time, the man who
Has found the end of life with today’s light, than the man who died
Many months and many years before.”

Denique tanto opere in dubiis trepidare periclis
quae mala nos subigit vitai tanta cupido?
certe equidem finis vitae mortalibus adstat
nec devitari letum pote, quin obeamus.
praeterea versamur ibidem atque insumus usque
nec nova vivendo procuditur ulla voluptas;
sed dum abest quod avemus, id exsuperare videtur
cetera; post aliud, cum contigit illud, avemus
et sitis aequa tenet vitai semper hiantis.
posteraque in dubiost fortunam quam vehat aetas,
quidve ferat nobis casus quive exitus instet.
nec prorsum vitam ducendo demimus hilum
tempore de mortis nec delibare valemus,
quo minus esse diu possimus forte perempti.
proinde licet quod vis vivendo condere saecla,
mors aeterna tamen nihilo minus illa manebit,
nec minus ille diu iam non erit, ex hodierno
lumine qui finem vitai fecit, et ille,
mensibus atque annis qui multis occidit ante.

Seneca, Letters to Lucilius, 1.1:

“Act thus, my Lucilius: justify yourself, collect and save all of the time which to this point has been taken off, or stolen, or simply slipped away. Persuade yourself that the matter stands as I write: some time is stolen from us, some is drawn off, and some just flows away. The most shameful loss, though, is the one which occurs through negligence. If you wish to take note, you will see that a large part of life slips away from those who act badly, the greatest portion slips away from those who do nothing, and all of life slips away from those who are busy doing something else. What person can you cite who places a price upon his time, who takes an account of the day, who understands that he is dying every day? We are deceived in this, that we look forward to death: a large part of it has already gone by, and whatever part of our lives is in the past is death’s property now. Therefore, act as you claim to do, and embrace every hour; thus it will happen that you weigh out less of tomorrow, if you throw your hand upon today.

Life runs away when it is delayed. All things, my Lucilius, are foreign to us: time alone is ours. Nature has granted us the possession of this one fleeting, slippery thing, from which she expels whoever wishes it. The stupidity of humans is so great that they allow the smallest, most worthless things (certainly, those which can be retrieved) to be added to their account when they have accomplished them, but no one thinks that he owes any debt when he receives time, though this is the one thing which no one is able to pay back readily.

You will perhaps ask how I act, I who deliver these precepts to you. I will confess honestly: as happens among the diligent partaker of luxury, I keep an account of the cost. I can not say that I have wasted nothing, but I can give an account of why and how I wasted it. I will explain the causes of my poverty. But it happens to me as to many who have been reduced to poverty through no fault of their own: all ignore him, no one helps him.

What then? I do not consider a man poor if whatever is left to him seems enough to him. I advise you, though to hold on to what is yours, and do it in good time. For, as the ancients say, ‘Parsimony is too late on the ground,’ for not only is the remaining portion at the bottom the smallest, but it is also the worst. Goodbye.”

Ita fac, mi Lucili: vindica te tibi, et tempus quod adhuc aut auferebatur aut subripiebatur aut excidebat collige et serva. Persuade tibi hoc sic esse ut scribo: quaedam tempora eripiuntur nobis, quaedam subducuntur, quaedam effluunt. Turpissima tamen est iactura quae per neglegentiam fit. Et si volueris attendere, magna pars vitae elabitur male agentibus, maxima nihil agentibus, tota vita aliud agentibus. [2] Quem mihi dabis qui aliquod pretium tempori ponat, qui diem aestimet, qui intellegat se cotidie mori? In hoc enim fallimur, quod mortem prospicimus: magna pars eius iam praeterit; quidquid aetatis retro est mors tenet. Fac ergo, mi Lucili, quod facere te scribis, omnes horas complectere; sic fiet ut minus ex crastino pendeas, si hodierno manum inieceris. [3] Dum differtur vita transcurrit. Omnia, Lucili, aliena sunt, tempus tantum nostrum est; in huius rei unius fugacis ac lubricae possessionem natura nos misit, ex qua expellit quicumque vult. Et tanta stultitia mortalium est ut quae minima et vilissima sunt, certe reparabilia, imputari sibi cum impetravere patiantur, nemo se iudicet quicquam debere qui tempus accepit, cum interim hoc unum est quod ne gratus quidem potest reddere.

[4] Interrogabis fortasse quid ego faciam qui tibi ista praecipio. Fatebor ingenue: quod apud luxuriosum sed diligentem evenit, ratio mihi constat impensae. Non possum dicere nihil perdere, sed quid perdam et quare et quemadmodum dicam; causas paupertatis meae reddam. Sed evenit mihi quod plerisque non suo vitio ad inopiam redactis: omnes ignoscunt, nemo succurrit. [5] Quid ergo est? non puto pauperem cui quantulumcumque superest sat est; tu tamen malo serves tua, et bono tempore incipies. Nam ut visum est maioribus nostris, ‘sera parsimonia in fundo est’; non enim tantum minimum in imo sed pessimum remanet. Vale.

Vacation: Putting the Skholê back into Scholarship

Dio Chrysostom, On Retirement 3

“No, these guys are obviously running away and going AWOL. They have no excuse and could expect no pardon for this kind of vacation and desertion.”

ἀλλ᾿ οὗτοι μὲν δῆλον ὅτι φεύγουσί τε καὶ δραπετεύουσι, καὶ οὐκ ἂν εἴη πρόφασις αὐτοῖς οὐδὲ συγγνώμη τῆς τοιαύτης σχολῆς τε καὶ ἀποδράσεως.

As many people know, the word scholarship is somewhere in the past derived from the Ancient Greek skholê for “leisure” (since literary and linguistic studies were both the sorts of things people did in their leisure time and you had to be a person with leisure time to do them). This also happens to be the word that Woodhouse provides as the translation for English “vacation”.

(also, just ruminate on the Latin etymology of vacation for a minute, the implied emptiness…)

One of the popular—and politically expedient—myths about people who teach (both at the college level and lower) is that we are people of leisure—we have too much idle time to engage in (1) not doing ‘real’ work or (2) brainwashing those naïve children society entrusts to us. The truth—especially for college faculty on contract or in contingent positions, for those early in their career or looking for jobs, or for anyone who teaches elementary through high school—is that the past generation has seen the slow but steady erosion of the boundary between leisure and work.

Seneca, De Brevitate Vitae 7

“When will this year end?” One man gives games and even though he set a great worth on being able to do so, now says, “When will I flee them?” Another lawyer is praised over the whole forum and attracts a great crowd extending farther than they can hear, yet he complains, “When will I get a break?”

Everyone hurries life on and suffers a desire for the future and a weariness from the present. But the one who dedicates all his time to his own use, who orders every day as if it is the last one, neither desires nor fears tomorrow.”

“Quando hic annus praeteribit?” Facit ille ludos, quorum sortem sibi optingere magno aestimavit: “Quando,” inquit, “istos effugiam?” Diripitur ille toto foro patronus et magno concursu omnia ultra, quam audiri potest, complet: “Quando,” inquit, “res proferentur?” Praecipitat quisque vitam suam et futuri desiderio laborat, praesentium taedio. At ille qui nullum non tempus in usus suos confert, qui omnem diem tamquam ultimum1 ordinat, nec optat crastinum nec timet.

This boundary has moved not in our favor but in the direction of creating an environment in which teachers and academics never stop working. This is true for many fields where technology and the unholy god of efficiency has extended work hours and expected employees to take work home and to answer work communication at all hours. But it is especially damaging for mental health in higher ed and high school where we buy in to the idea of the life of the mind and willingly submit to the elision between our personal and professional selves.

This means that high school teachers grade until 9 or 10 at night (on an early night) because they are with students until almost dinner time. This means that professors teaching adjunct courses still feel compelled to answer emails at 1 AM because they don’t want lower teaching evaluations. This means that early career professors in the tenure track put off having children or being in relationships for decades because they don’t have the time. This means that life passes us by because we are trying so hard to make the most of out life.

On Facebook, Dr. S. Culpepper Stroup (a fantastic name of which I am very jealous) makes a great point about the difference between otium (leisure) and negotium (business) in Latin. The long-and-short of it is that the Roman lexicon reflects an inverse relationship between our work and vacation. But, here are her finer words (quoted with permission):

Speaking of *otium* (as I always do) and its centrality to the Roman intellectual sphere, consider its opposite: *negotium*. Latin instructors often team *otium* as “leisure” and *negotium* as “business,” both of which absolutely miss the train in terms of semantic designation.

(Leisure comes from the Latin *licet*, so it indicates a time when one is *allowed* to do a specific activity, which absolutely lacks the strong autonomous sense of *otium*.)

Anyway, *negotium* is—obviously—the privative of *otium* (early on we see it in Plautus as “nec otium mihi”). *Negotium* is the time when you are deprived of *otium*.

The English “vacation” completely reverses that, making work the “full” thing (full of work, that is), and vacation the privative.

I far prefer the Roman sense of *otium*, as a self-owned time that needed no apologies.

Euripides, Hippolytus 383-384

“Life has many pleasures
Long talks and leisure, a pleasant evil…”

… εἰσὶ δ’ ἡδοναὶ πολλαὶ βίου,
μακραὶ δὲ λέσχαι καὶ σχολὴ τερπνὸν κακόν.

Smarter and more well-informed people than I can make the argument about the evils of neo-liberal capitalism and the commodification of everything. They can point out the insidious culture that insists us to see our online persona as our actual selves and to envision the ‘life’ we pursue there as a never ending process of branding and re-branding to ensure that we will never be less than fully commodifiable. I can merely confess that the anxiety, workload, and self-identification has shaped me in such a way that it is really, really hard to take any time off.

I was grading exams the days both of my children were born (and I got reprimanded by my chair for not entering grades soon enough after). When my daughter was learning to walk, I cheered her on as I furiously finished a book and a few articles to ensure I received tenure. I took one week off when my father died suddenly. I have brought sick kids to class repeatedly. I took one day off when my grandmother died this year. None of this is necessary; all of it is from guilt, pressure, and our toxic work culture. And I am sure I don’t have it particularly bad. I have tenure. I have a place in the world, job security, and safety.

But at this point, I am what I do and I do what I am. I take articles to read at the playground. I proof articles while my kids are at swimming lessons. I have dragged work to Italy, India, France, Germany. Somehow I have not totally ruined my relationship with my spouse by slinking out of bed every day at 5 am or answering emails after the children are asleep. I have lived through my work and despite my work. And I worry about the long-term consequences.

But I keep going because I love my material, because I love my students and my institution, and because of the fear and guilt: I know there are many others who are smarter, who have worked harder, but who have not had some of the dumb luck I have (or the privilege to which I was born) to end up where I am.

Cicero, Pro Murena 28

“No one can be famous for being wise if it is concerning the type of knowledge which is worthless anywhere beyond Rome and even at Rome too during a vacation. No one can be an expert on something which everyone knows because there can’t be any disagreement on the matter. A subject cannot be considered difficult just because it exists in a very few and rather obscure documents.”

Sapiens existimari nemo potest in ea prudentia quae neque extra Romam usquam neque Romae rebus prolatis quicquam valet. Peritus ideo haberi nemo potest quod in eo quod sciunt omnes nullo modo possunt inter se discrepare. Difficilis autem res ideo non putatur quod et perpaucis et minime obscuris litteris continetur.

At the end of the day (and a life!), I cannot be sure that work that I do is worth the emotion I have put into it. But, of course, this does not mean I can or will stop. I can, however, try to reset definitions a bit and remember to enjoy life a little more and take time off.

So, I am not going to go all memento mori and carpe diem today. (My students already think I have some sort of death-obsessed insanity.) And I won’t claim to be especially unlucky when I know the opposite is true. But I will say that we have a problem in education, especially: we spend a lot of time claiming that we can teach about the value of human life even as we fail so terribly at honoring the worth of our own.

So, the next week of posts will be repeats, cleverly repackaged. I am going to try not to do work for a week. Happy Holidays to all.

Ok, wait, Screw it.  We are ALL GOING TO DIE. Here’s some advice from Ashurbanipal:

“Know well that you are mortal: fill your heart
By delighting in the feasts: nothing is useful to you when you’re dead.
I am ash, though I ruled great Ninevah as king.
I keep whatever I ate, the insults I made, and the joy
I took from sex. My wealth and many blessings are gone.
[This is wise advice for life: I will never forget it.
Let anyone who wants to accumulate limitless gold.]

εὖ εἰδὼς ὅτι θνητὸς ἔφυς σὸν θυμὸν ἄεξε,
τερπόμενος θαλίῃσι· θανόντι σοι οὔτις ὄνησις.
καὶ γὰρ ἐγὼ σποδός εἰμι, Νίνου μεγάλης βασιλεύσας·
κεῖν’ ἔχω ὅσσ’ ἔφαγον καὶ ἐφύβρισα καὶ σὺν ἔρωτι
τέρπν’ ἔπαθον· τὰ δὲ πολλὰ καὶ ὄλβια πάντα λέλυνται.
[ἥδε σοφὴ βιότοιο παραίνεσις, οὐδέ ποτ’ αὐτῆς
λήσομαι· ἐκτήσθω δ’ ὁ θέλων τὸν ἀπείρονα χρυσόν.]

Image result for Ancient Greek Leisure

It is a race, but we all know where it ends.

%d bloggers like this: