Homeric Orchards and Trees: Metaphors for Origins and Reception

Simonides, fr. 6.3

“Simonides said that Hesiod is a gardener while Homer is a garland-weaver—the first planted the legends of the heroes and gods and then the second braided together them the garland of the Iliad and the Odyssey.”

Σιμωνίδης τὸν ῾Ησίοδον κηπουρὸν ἔλεγε, τὸν δὲ ῞Ομηρον στεφανηπλόκον, τὸν μὲν ὡς φυτεύσαντα τὰς περὶ θεῶν καὶ ἡρώων μυθολογίας, τὸν δὲ ὡς ἐξ αὐτῶν συμπλέξαντα τὸν᾿Ιλιάδος καὶ Οδυσσείας στέφανον.

MS M.644 fol. 252v
http://ica.themorgan.org/manuscript/page/98/110807

Take a minute and imagine a tree in a park or garden. Make it a really nice tree, one you’d notice and remember if you lingered on it a bit, one that has been well situated in its environment. Think about the tree’s imperfect symmetry, the way it occupies its space.

Now think about this: someone planted the tree; others tended to it and trimmed it; more people spent generations selecting this domesticated tree from its ancestral stock. Think about the uncountable hands that made this tree possible, the saplings transplanted, the varieties combined over time. What were their lives like? What stories did they tell? What were trees to them?

Then think about the tree’s beauty, its aesthetics. What makes us set this tree apart from others? What is essential about it? Our appreciation is based on other trees we might not remember as well as an entire ‘grammar’ of human beings and the environment. Like any other native language, you learned its basic syntax without trying. You have a sense of the way trees should be.

You probably judge a tree differently from a shrub for historical aesthetic reasons. You have expectations on what trees should do, how they should look, and what function they fulfill. You are mostly not cognizant of these assumptions. But you almost certainly have different notions about a shrub or a bush.

https://line.17qq.com/articles/wqsnnssky.html

Sure, the shrub comment may seem a bit of an aside, but it is really about genre. We have different sets of expectations for different categories of form based on explicit and implicit criteria.

Now, if someone asks you who is responsible for the tree, what do you say? Is it someone who designed the park? Is it a gardener? Is it the first person who imagined a tree in the garden?

Any single answer ignores those countless hands, minds, and environments that contributed to the treeness of this tree. It also ignores the salient fact that you are the one judging the tree and that your gaze is shaped by non-tree things.

For me, the Homeric epics are like that tree. They come out of a complex relationship between performance traditions, new technologies, and aesthetics that are both products and producers of the same song culture. The reception and transformation of this ancient song culture into something fixed and reanalyzed as a text with an author has shaped our own culture too.

How we respond to ‘arboreal’ questions is keyed into individual psychology and cultural discourse. We always simplify our interpretation of where the tree came from because our minds are too small to understand we are part of mind-networks and our lives are two abbreviated to trace time’s larger sweep. We impose simple origin stories on art and human products because it is hard to escape our own single experience of culture and see how it works in the aggregate.

(for more on Homer and psychology, see my recent book The Many-Minded Man)

These individual psychologies are shaped as well by a cultural system deeply interested in teleology and the import of design. Two aspects of this among many that interest me. First, our search for meaning in the empty universe encourages us to argue that design necessitates a designer. Second, our system of values and credit under capitalism emphasizes the metaphor of authorship as an opportunity for creating and maintaining value.

The two aspects are part of a shared problem: we assign meaning to the world we see based on patterns and human-mirroring things. We re-cast the pattern as a design and in that an intention we assign to authority and authors. So group activities that result in notable patterns are reanalyzed as communications of some type of an authorial intention.

And yet, we know that meaning is made from observation and reflection.

We impose a god/author model on complex things for cultural and psychological reasons. It is a fallacy to insist that design implies a designer when we recognize design as viewers conditioned to do so. The history of Homeric scholarship and its so-called ‘question’ (of which there are actually many) is dominated by the problem of design without an urgent exploration of what design may entail until the 20th century (in addition to work by Greg Nagy (recently Homer the Pre-Classic and Homer the Classic), see Casey Dué’s recent Achilles Unbound and Barbara Graziosi’s Inventing Homer).

There’s no smoking gun about Homeric authorship. There will never be a clear answer to the issue. That we care so much about it is a problem. it is, dare I say, the rot at the core of ‘western’ liberalism and capitalism, this desperate search for ancient authority combined with a pathological need to extract profit from everything.

In searching for “Homer”, most people find what they want to find. (Something Casey Due makes the case for in looking at the invention of Ossian). My experience of teaching, reading, and writing about the epics for over two decades is that people cleave almost painfully to what they believe about authorship and art before they really listen to the Homeric poems.. That’s also why I keep returning to the bench and thinking as much about who is thinking about Homer and why.

And when I turn back I think less in terms of “who wrote the Iliad” than what the people were like who domesticated the epics and set them aside and why we still look at them today.

Plato, Ion

“For poets certainly tell us that they bring us songs by drawing from the honey-flowing springs or certain gardens and glades of the Muses just like bees. And because they too are winged, they also speak the truth.”

Λέγουσι γὰρ δήπουθεν πρὸς ἡμᾶς οἱ ποιηταί, ὅτι ἀπὸ κρηνῶν μελιρρύτων ἢ ἐκ Μουσῶν κήπων τινῶν καὶ ναπῶν δρεπόμενοι τὰ μέλη ἡμῖν φέρουσιν ὥσπερ αἱ μέλιτται. καὶ αὐτοὶ οὕτω πετόμενοι, καὶ ἀληθῆ λέγουσι.

Trees in Homer: Paris’ Ship, Odysseus’ Raft, and Laertes’ Orchards

My metaphor of a tree for seeing Homer as something organic and exhibiting aesthetic beauty without a designing authority may seem a bit whimsical, if not outlandish. But I am in part inspired by what we find in Homer. In Homeric poetry trees are objects of wealth, inheritance and memory. They appear at a crucial moment in Odysseus’ return to Ithaca when he meets his father. Odysseus follows the patterns established earlier in the book and attempts to deceive his father before they both weep and he tries to prove who he is, first by pointing to his scar, and then by pointing to the trees.

Odyssey 24. 336–339

“But, come, if I may tell you about the trees through the well-founded orchard
The ones which you gave to me—when I was a child I asked you about each
As I followed you through the garden. We traced a path through them
And you named and spoke about each one.”

εἰ δ’ ἄγε τοι καὶ δένδρε’ ἐϋκτιμένην κατ’ ἀλῳὴν
εἴπω, ἅ μοί ποτ’ ἔδωκας, ἐγὼ δ’ ᾔτευν σε ἕκαστα
παιδνὸς ἐών, κατὰ κῆπον ἐπισπόμενος· διὰ δ’ αὐτῶν
ἱκνεύμεσθα, σὺ δ’ ὠνόμασας καὶ ἔειπες ἕκαστα.

As Erich Auerbach famously observes, Odysseus’ scar is an entry-point into a universe of aesthetic thought. As I see it it, the scar is a metonym for identity and story traditions. It marks experiences and potential stories to be told. The trees are metonyms for stories themselves and they have are metapoetic as well. Alex Purves (2010:228) characterizes steps as Odysseus “taking an imaginary walk through the orchard in his mind just as [Elizabeth] Minchin has suggested that Homer takes a cognitive walk through the Peloponnese in order to recount the Catalogue of Ships (2001: 84-7).”

As Elton Barker and I explore in Homer’s Thebes (78) Whether or not Laertes’ trees mind the Iliad’s Catalogue of Ships, the trees are suggestive of the stories that are or could be told. [Cf. Henderson 1997:87 for the trees as “epic wood.” So too, “… the trees may stand metonymically for epic poems… the combined product of nature and nurture which have been shaped by the judgment (aesthetic and political) of countless constant gardeners” (628).

Of course, these assertions seem strange if we don’t look at other Homeric trees. For me, a signal moment in epic poetry comes when Odysseus is authorized to build a raft to escape from Ogygia and try to return home. The narrative pays special attention to enumerating the trees and specifying Odysseus’ skill in using them: 

Odyssey 5.238-262

“She gave him the smooth axe and then took him on the path
To the farthest part of the island where the tale trees were growing,
Alder, ash and fir trees reaching to the sky,
Dry for a long time, long-seasoned, perfect for sailing.
Once she showed him where the great trees were growing,
Kalypso, the beautiful goddess, returned to her home,
While he was cutting out planks. The work went quickly.
He picked out twenty altogether and cut them with bronze.
He skillfully planed them down and made them straight with a level.
At the same time, the shining goddess Kalypso was bringing him augers
And he drilled all the pieces and fit them together.
As wide as a man who is skilled in wood-working
Traces out the line of a merchant ship—that’s
How wide Odysseus made his skiff.
Once he set up the deck beams he attached them to the
Close-placed ribs. And then he finished out the raft with long gunwales.
He fashioned a mast and placed on it a yard-arm.
He also made a rudder to steer with and then
He fashioned willow-branches and brush into a wall
To stand against the waves around the vessel.
And then Kalypso brought him a bolt of cloth
To make into a sail. He crafted that too, skillfully.
He tied into the raft braces, and restraints, and sheets
And using levers moved it down toward the shining sea.
It was the fourth day and everything was complete.”

…· ἦρχε δ’ ὁδοῖο
νήσου ἐπ’ ἐσχατιήν, ὅθι δένδρεα μακρὰ πεφύκει,
κλήθρη τ’ αἴγειρός τ’, ἐλάτη τ’ ἦν οὐρανομήκης,
αὖα πάλαι, περίκηλα, τά οἱ πλώοιεν ἐλαφρῶς.
αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ δεῖξ’ ὅθι δένδρεα μακρὰ πεφύκει,
ἡ μὲν ἔβη πρὸς δῶμα Καλυψώ, δῖα θεάων,
αὐτὰρ ὁ τάμνετο δοῦρα· θοῶς δέ οἱ ἤνυτο ἔργον.
εἴκοσι δ’ ἔκβαλε πάντα, πελέκκησεν δ’ ἄρα χαλκῷ,
ξέσσε δ’ ἐπισταμένως καὶ ἐπὶ στάθμην ἴθυνε.
τόφρα δ’ ἔνεικε τέρετρα Καλυψώ, δῖα θεάων·
τέτρηνεν δ’ ἄρα πάντα καὶ ἥρμοσεν ἀλλήλοισι,
γόμφοισιν δ’ ἄρα τήν γε καὶ ἁρμονίῃσιν ἄρασσεν.
ὅσσον τίς τ’ ἔδαφος νηὸς τορνώσεται ἀνὴρ
φορτίδος εὐρείης, εὖ εἰδὼς τεκτοσυνάων,
τόσσον ἐπ’ εὐρεῖαν σχεδίην ποιήσατ’ ᾿Οδυσσεύς.
ἴκρια δὲ στήσας, ἀραρὼν θαμέσι σταμίνεσσι,
ποίει· ἀτὰρ μακρῇσιν ἐπηγκενίδεσσι τελεύτα.
ἐν δ’ ἱστὸν ποίει καὶ ἐπίκριον ἄρμενον αὐτῷ·
πρὸς δ’ ἄρα πηδάλιον ποιήσατο, ὄφρ’ ἰθύνοι.
φράξε δέ μιν ῥίπεσσι διαμπερὲς οἰσυΐνῃσι,
κύματος εἶλαρ ἔμεν· πολλὴν δ’ ἐπεχεύατο ὕλην.
τόφρα δὲ φάρε’ ἔνεικε Καλυψώ, δῖα θεάων,
ἱστία ποιήσασθαι· ὁ δ’ εὖ τεχνήσατο καὶ τά.
ἐν δ’ ὑπέρας τε κάλους τε πόδας τ’ ἐνέδησεν ἐν αὐτῇ,
μοχλοῖσιν δ’ ἄρα τήν γε κατείρυσεν εἰς ἅλα δῖαν.
τέτρατον ἦμαρ ἔην, καὶ τῷ τετέλεστο ἅπαντα·

Here we find a balance between nature and skill, between the material found and offered and the creative power of a maker authorized by a god. If the trees at the end of the Odyssey are symbols of tales that might be told, these Ogygian planks are echoes of stories that were told and lost. They also tell us about the relationship between narrative agent and story. As I write in my recent Many-Minded Man: “In this passage’s detail and the dramatization of Odysseus’s labors, the epic offers an anticipatory metaphor for the rebuilding of the hero’s identity. The material available has been there for years—it is not of Odysseus’s own making, but his skill and agency are critical for forming it into something new, something that can make a path or journey of its own. The selection of the trees stands in for the selection of stories and aspects of the self that will be reassembled as Odysseus journeys home.” ( 2020, 11).

But in this analysis, I might focus overmuch on the epic’s hero and not enough on the epic stuff itself. There is a relationship between the basic matter (the wood, the trees) and the stuff matter makes: ships, homes, vessels of meaning and vessels for meaning. It may be too cute to juxtapose, but there may be more to the Greek word for “matter” hule, which can also mean wood, than meets the eye.

Epic is deeply concerned with what comes after and some of its figures, like Hektor, imagine singular monuments, tombs that can be seen and act as reminders for men to come. In a way, the grave is a kind of scar left on the earth conveying its own story. But groves of trees and the ships they provide can carry on meaning and life in different ways. I am reminded here of a brief aside from the Iliad.

Iliad 5.59-68 

“Mêrionês then killed Phereklos, the son of the carpenter,
Son of Joiner, who knew who to fashion all sorts of intricate tings
With his hands. Pallas Athena loved him especially.
He is the one who designed Alexander’s fantastic ships,
Those kindlers of evil which brought evil on all the Trojans
And on him especially, since he understood nothing of the divine prophecies.
Well, Mêrionês, once he overtook him in pursuit,
Struck him through the right buttock. The sharp point
Went straight through his bladder under the bone.
He fell to his knee and groaned. Then death overtook him.

Μηριόνης δὲ Φέρεκλον ἐνήρατο, τέκτονος υἱὸν
῾Αρμονίδεω, ὃς χερσὶν ἐπίστατο δαίδαλα πάντα
τεύχειν· ἔξοχα γάρ μιν ἐφίλατο Παλλὰς ᾿Αθήνη·
ὃς καὶ ᾿Αλεξάνδρῳ τεκτήνατο νῆας ἐΐσας
ἀρχεκάκους, αἳ πᾶσι κακὸν Τρώεσσι γένοντο
οἷ τ’ αὐτῷ, ἐπεὶ οὔ τι θεῶν ἐκ θέσφατα ᾔδη.
τὸν μὲν Μηριόνης ὅτε δὴ κατέμαρπτε διώκων
βεβλήκει γλουτὸν κατὰ δεξιόν· ἣ δὲ διαπρὸ
ἀντικρὺ κατὰ κύστιν ὑπ’ ὀστέον ἤλυθ’ ἀκωκή·
γνὺξ δ’ ἔριπ’ οἰμώξας, θάνατος δέ μιν ἀμφεκάλυψε.

Ok, this passage may seem unconnected and offering it may seem indulgent even for me, but consider the way Phereklos is marked out as a carpenter’s son and how the ships that carried Paris to war are positioned as the vehicles of evil for them all.  While as scholiast (Schol. bT ad Il.5.59) glosses the name Phereklos as “one who brings the turmoil of war through the ships” (Φέρεκλος ὁ φέρων κλόνον διὰ τῶν νέων), I would also like to believe that name Phere-klos, might make someone think of ‘fame-bringer’. And the connection between poetic fame and the activity of the war arises elsewhere in this passage two.

Note that the this Phere-klos is the son of Harmonidês, a man who, according to the passage, is the one who build the ships “the bringers of evil” (ἀρχεκάκους) for Paris (those ships which carried him from Troy to Sparta…). The name Harmonidês is not insignificant: Gregory Nagy has etymologized Homer as “one who fits the song together”. Phereklos’ father is a “craftsman” (“tektôn”) who built the very ships that allowed his son (and Paris) to bring the conflict to Troy and generate the fame of the songs it generated. Here, the ships are positioned as the first steps in evil, but I would suggest, that as the means by which the songs themselves travel across the sea, the ships are, as products of specialized craftsmen, both metonymns for the stories themselves and necessary vehicles for their transmission.

And here, even if asymmetrical, I find myself considering a life-cycle of Homeric trees: the way one set were cut down to fan the flames of war that launched myriad ships; that others fell to bring Odysseus home to gaze upon his ancestral orchards, potentials tales to be told or curtailed…once Odysseus journeys to a land where no one remembers the sea.

There’s Only One City: Istanbul

A Recipe for Daphne, Nektaria Anastasiadou, Hoopoe Fiction/AUCPress, 2020

Herodotus, Histories, VII, 7.219.1-7.220.4

The seer Megistias, examining the sacrifices, first told the Hellenes at Thermopylae that death was coming to them with the dawn. Then deserters came who announced the circuit made by the Persians. These gave their signals while it was still night; a third report came from the watchers running down from the heights of down. The Hellenes then took counsel, but their opinions were divided. Some advised not to leave their post, but others spoke against them. They eventually parted, some departing and dispersing each to other own cities, others preparing to remain there with Leonidas. It is said that Leonidas himself sent them away because he was concerned that they would be killed, but felt it not fitting for himself and the Spartans to desert that post which they had come to defend at the beginning. I, however, tend to believe that when Leonidas perceived that the allies were dispirited and unwilling to run all risks with him, he told them to depart. For himself, however, it was not good to leave; if he remained, he would leave a name of great fame, and the prosperity of Sparta would not be blotted out. When the Spartans asked the oracle about this war when it broke out, the Pythia had foretold that either Lacedaemon would be destroyed by the barbarians or their king would be killed. She gave them this answer in hexameter verses running as follows:

“For you, inhabitants of wide-wayed Sparta,
Either your great and glorious city must be wasted by Persian men,
Or if not that, then the bound of Lacedaemon must mourn a dead king, from Heracles’ line.
The might of bulls and lions will not restrain him opposing strength; for he has the might of Zeus. I declare that he will not be restrained until he utterly tears apart one of these.”

Considering this and wishing the win distinction for the Spartans alone, he sent away the allies rather than have them leave in disorder because of a difference of opinion.

τοῖσι δὲ ἐν Θερμοπύλῃσι Ἑλλήνων πρῶτον μὲν ὁ μάντις Μεγιστίης ἐσιδὼν ἐς τὰ ἱρὰ ἔφρασε τὸν μέλλοντα ἔσεσθαι ἅμα ἠοῖ σφι θάνατον, ἐπὶ δὲ καὶ αὐτόμολοι ἦσαν οἱ ἐξαγγείλαντες τῶν Περσέων τὴν περίοδον. οὗτοι μὲν ἔτι νυκτὸς ἐσήμηναν, τρίτοι δὲ οἱ ἡμεροσκόποι καταδραμόντες ἀπὸ τῶν ἄκρων ἤδη διαφαινούσης ἡμέρης.  ἐνθαῦτα ἐβουλεύοντο οἱ Ἕλληνες, καί σφεων ἐσχίζοντο αἱ γνῶμαι: οἳ μὲν γὰρ οὐκ ἔων τὴν τάξιν ἐκλιπεῖν, οἳ δὲ ἀντέτεινον. μετὰ δὲ τοῦτο διακριθέντες οἳ μὲν ἀπαλλάσσοντο καὶ διασκεδασθέντες κατὰ πόλις ἕκαστοι ἐτράποντο, οἳ δὲ αὐτῶν ἅμα Λεωνίδῃ μένειν αὐτοῦ παρεσκευάδατο. λέγεται δὲ καὶ ὡς αὐτός σφεας ἀπέπεμψε Λεωνίδης, μὴ ἀπόλωνται κηδόμενος: αὐτῷ δὲ καὶ Σπαρτιητέων τοῖσι παρεοῦσι οὐκ ἔχειν εὐπρεπέως ἐκλιπεῖν τὴν τάξιν ἐς τὴν ἦλθον φυλάξοντες ἀρχήν. ἐκέχρηστο γὰρ ὑπὸ τῆς Πυθίης τοῖσι Σπαρτιήτῃσι χρεωμένοισι περὶ τοῦ πολέμου τούτου αὐτίκα κατ᾽ ἀρχὰς ἐγειρομένου, ἢ Λακεδαίμονα ἀνάστατον γενέσθαι ὑπὸ τῶν βαρβάρων ἢ τὴν βασιλέα σφέων ἀπολέσθαι. ταῦτα δέ σφι ἐν ἔπεσι ἑξαμέτροισι χρᾷ λέγοντα ὧδε. 

“ὑμῖν δ᾽, ὦ Σπάρτης οἰκήτορες εὐρυχόροιο,
ἢ μέγα ἄστυ ἐρικυδὲς ὑπ᾽ ἀνδράσι Περσεΐδῃσι
πέρθεται, ἢ τὸ μὲν οὐχί, ἀφ᾽ Ἡρακλέους δὲ γενέθλης
πενθήσει βασιλῆ φθίμενον Λακεδαίμονος οὖρος.
οὐ γὰρ τὸν ταύρων σχήσει μένος οὐδὲ λεόντων
ἀντιβίην: Ζηνὸς γὰρ ἔχει μένος: οὐδέ ἑ φημί
σχήσεσθαι, πρὶν τῶνδ᾽ ἕτερον διὰ πάντα δάσηται.”

ταῦτά τε δὴ ἐπιλεγόμενον Λεωνίδην, καὶ βουλόμενον κλέος καταθέσθαι μούνων Σπαρτιητέων, ἀποπέμψαι τοὺς συμμάχους μᾶλλον ἢ γνώμῃ διενειχθέντας οὕτω ἀκόσμως οἴχεσθαι τοὺς οἰχομένους.

Le isole di Antigoni, Cosimo Comidas, 1794, The Gennadius Library – The American School of Classical Studies at Athens

During the Byzantine era, Greek fishermen and mariners made up the entirety of the population on these three islands, Prinkipo, Halki and Antigone. On the latter, there was a watchtower that gave the island its Turkish name, (Burgaz, a corruption of the ancient Greek πύργος), mentioned by Evliya Çelebi and other Westerner travelers, seen in an engraving by Cosimo Comidas, from 1794. The island of course looks very different today, with its wooden palaces built in earlier centuries, now a present memory of an earlier Istanbul that disappeared during the fires – both real and metaphorical, and punctuated by the vast inequalities of Turkey; the humble boats of the now Turkish fishermen docked alongside jet skies and sailboats. The Greek population has largely vanished, but many Jews from the city still have their summer residences there.

If you’ve been to Antigone on a summer day, you would recognize the scene, portrayed in Nektaria Anastasiadou’s debut novel “A Recipe for Daphne” (2020), when a group of Istanbul Greeks (known as “Rums”, I’ll return to this later) traveled by ferry to the island for a lunch at Aliki’s house: 

“Do you see that old lady up there?” she said, nodding toward a woman with an arm dangling over her oriel sill. “Probably Rum,” said Kosmas. “She’d have to be Rum -or Jewish- to have an old house like that. That’s what I love about Antigone in the summer. You can ever hear Greek and Ladino coming from open windows. It’s like smelling the rich aroma of tsoureki bread wafting out of bakeries at Easter time.” 

It’s impossible to miss the purple-dyed lilacs hanging from the windows, the pungent smell of pines, the mild saltiness of the Marmara Sea, and the loud chatter coming out of fish restaurants on the seashores. At lunch, in Anastasiadou’s novel, everything is made to seem extraordinary; the trays of freshly prepared food under mosquito tents, the smell of coffee, clinking glasses of cherry liquor, heated conversations with fists on the table and dances to the tune of music. Perhaps the music of Roza Eskenazi, the Jewish-Greek rebetiko singer from Constantinople, is playing in the background? 

And yet, anyone who lived on the islands has been to such day-long gatherings, where always an elderly person will tell you that parties were so much better in the earlier years, without being able to say specifically why. Is this scene then a telegram from a lost world? 

It’s a pity that the Greeks left, it’s the common explanation, after which a long silence settles in. During a phaeton ride (they have been banned since 2019), Daphne, our main character, wonders about the history of this place: They slowed for a turn. A derelict cottage of dry boards caught up Daphne’s eye. Through its glassless windows and tattered lace curtains, she glimpsed dusty, abandoned wicker furniture and a paper icon tacked to the wall. She wondered why the cottage’s owners had left without even collecting the furniture and curtains. Had they been deported in 1964? Had they been unable to endure the nationalistic pressures of the seventies?

Burgazada seen from Heybeliada, summer 2019, photograph: the author.

In a different part of the novel, Kosmas’ mother Rea (he is courting Daphne) recounts the events of the pogroms against the Greeks in 1955, on the Princes Islands:

“–we were at our cottage on the island. It’s always on a Tuesday that these things happen, just like in 1453.”

“Mama, please. What do your shoes have to do with black Tuesday and pogroms and the fall of Constantinople?”

“When the mob arrived by ferry, my mother and I hid in the shed behind the house. My father and brothers took refuge in the fig trees. The thugs threw the bell of Saint Nicholas into the sea and killed the monk who used to make these crucifixes. They tried to burn our house, too, but the fire extinguished itself. My mother said it was because of the crucifix. She’d fixed it to the inside of the door before we hid in the shed.”

Yet, the central theme of “A Recipe for Daphne” is not the tragic modern history of the Greeks of Istanbul, although the events of 1955 lurk powerfully in the background: Fanis’ wife committed suicide after a rape on the night of the events, and Daphne’s parents, Ilyas and Sultana, an “Ottoman” (a polite nod to “Turk” and Muslim, often used in Greek media) and a Greek woman, migrated to the United States afterwards. Daphne is a Greek-American teacher from Miami, who travels to Istanbul for the summer (set in 2011), to discover this distant ancestral home, and try to make sense of her Greekness, which in a place like Istanbul, is far from a linear, well-organized narrative.

The actual theme of the novel is food. Yes, food. Lots of food. An incredibly fertile and vivacious metaphor for the pluriverse of the Mediterranean; richly extravagant descriptions of interminable plates, appetizers, confections, and pastries, make Istanbul feel alive!

The descriptions are mesmerizing: “A waiter brought a tray of cold appetizers in rectangular white dishes. Everything was fresh, impeccable, and tastefully decorated with red pepper slices, lemon wedges, olives, and minced parsley. Kosmas wondered what Daphne would like best. He ordered mussels stuffed with cinnamon-flavored rice, smoked eggplant salad, cod roe spread, and salt bonito in oil.” At times, I struggled to identify the English names, since I have known these dishes for nearly a decade only in Turkish.

Or think of this spectacular idea for a wedding cake: “For you I’d do five round tiers delicately accented with green cardamom from the Egyptian Bazaar. Butter-cream icing, without coloring, because the natural cream is understated and elegant, like you.” He paused. Car lights flashed from the rim of the bay, lighting up her face. She was smiling and looking directly at him now, as if no one else existed. He shook off the dizziness caused by her gaze and continued: “The decoration will be of the same cream color. Piped like embroidery, not stenciled. You’d never fit into a mold. The motifs will be Ottoman: foliage, tulips, carnations, hyacinths. From top to bottom, in an elegant curve, will stretch one stern of white orchids.”

Fish market, Karaköy, Istanbul (now demolished), winter 2012, photograph: the author.

It is a pastry recipe which holds the center of the narrative together and presents Anastasiadou’s complex but tender world. Kosmas is a trained patissier, proud Rum, and deeply knowledgeable about the history of the city:

“All the time. Ancient, Byzantine, Ottoman. Everything I find about the City. My favorite is Edmondo de Amici’s 1877 travelogue Constantinople. After raving about the beauty of the city from afar, de Amici begins his second chapter by describing Constantinople -in which he had, by that time, spent five hours -as a monstrous confusion of civilization and barbarism. Which is exactly what Istanbul remains to this day.”

Kosmas is searching for a lost recipe from the Ottoman world, a pastry called the Balkanik, and after many attempts, the original recipe was found in an old Ottoman language book from Uncle Mustafa: 

He now understood the general construction: the Balkanik was a long hollow pastry with a consistency that fell somewhere between that of an éclair and a sponge cake. It was filled with lightly flavored creams: chocolate, vanilla, cardamom, rose, pistachio, saffron, mastic gum, orchid root.

[…]

Fanis looked down at the plate. If the Balkanik pastry could be resurrected, then perhaps there was hope for their community. “Bravo,” he said.

“I’m proud of you, son,” said Rea. She took the knife from Emine, symbolically crossed the pastry thrice, and cut it into slices. The inside was exactly as it always had been: Filled with different colored and flavored creams. 

“Each cream represents one of the Ottoman Balkan peoples,” Kosmas explained. “Bulgarians, Romanians, Albanian, Greeks, Serbs, Croats, Jews and Turks.”

Audience with Ecumenical Patriarch of Constantinople, Bartholomew I, October 2015, photo: the author.

But who are the Rums and Greeks that Anastasiadou uses almost interchangeably? Here things begin to get complicated for Daphne and for us. The identity of Hellenic peoples in the ancient world was never a coherent whole, and this ambiguity significantly expanded during the Byzantine period, with the transition of power from West to East, and the inheritance of complex ideas about Roman citizenship. But fundamentally, “Rum” is merely the Ottoman term for Roman, or Ῥωμαῖος that the foundation of Constantinople in the year 324 came to problematize in its own particular manner, between contradictory ethnic, religious and cultural identities.

The question of who Byzantines were, has historically preoccupied scholars, especially given that the term Byzantine was never used by Romans themselves. Anthony Kaldellis, one prominent Byzantine scholar in this debate, for example, argues, that the terms of engagement were not homogeneous between elite identity and ethnicity, city and countryside, and that although for the most part, Roman, referred from that point in time onwards, to Greek-speaking Christians from the empire, this usage was not consistent. Rum is also used today in all Arabic-speaking countries to refer to all their native Christian Orthodox population and was at some point used in India in reference to all the peoples of the Middle East, both Christian and Muslim. 

A number of conversations emerge in “A Recipe for Daphne” that touch on these unfinished debates and what they mean today for the tiny, dwindling, Greek Orthodox community in Turkey, now numbering in the few thousands. When Daphne criticized the idea of the Orthodox Homogeneia in describing Greeks only as a race, Kosmas’ mother slapped her hand onto the table and said “You’re not from here, Daphne,” […] “You don’t know what you’re talking about.” It’s a difficult conversation to have in a volatile and often violent environment, where public trust is absent, and a traumatized community is clinging to a last stand, wondering if there’s a future for the community.

In the novel, a sermon takes place at the local church (perhaps the Panagia Isodion church, in the district of Beyoğlu, around the corner from the Hazzopoulos restaurant?), that puts this last stand to the test with a folk tale based on Herodotus: 

At the close of the service, the bishop delivered a short sermon about the survival of the Rum community: “When Leonidas, King of the Spartans, went forth to battle with the Persians at Thermopylae with a force of only three hundred men, someone asked how he planned to defeat an enemy so numerous with so few. Leonidas replied, ‘if you think I am going to get by numbers, then the whole of Greece would be insufficient to match the Persians, but if I am going to get by courage, then even this number is sufficient.’” 

“You see?” said Daphne to her aunt. “Even this number is sufficient.”

We know now, nevertheless, that courage is not sufficient, for as Herodotus tells us (Hdt. 7.238.1) Xerxes gave orders to cut off the head of Leonidas and impale it, the source of great humiliation. Today in Istanbul it’s not necessary to be Greek in order to see clearly that more than courage is needed for a last stand that doesn’t involve dying as it was for Leonidas: Constant unrest, student protests, impoverishment, arbitrary arrests, sham trials, infinite nepotism, embezzlement, conspiracy theories and wars. One might harbor good intentions and faith, but the surface of reality cannot be trusted.

Gezi Park protests, Istanbul, summer 2013, photograph: the author.

The order of history is so fragile and convoluted that a scene taking place in the green scenery in the Gezi Park, in central Istanbul, though set in 2011, now seems part of an archaic, nearly forgotten era. Since the Gezi Park protests that rocked the country in 2013, the park has been largely closed to the public and heavily policed, as a traditional site of political contestation between the authorities and the public. We can already sense here the permanent uncertainty: 

“You can easily make your life there, but there’s little history and no decay, no domes and minarets, no craziness, no secrets. In Istanbul you never know what’s around the next corner.”

“It could be a policeman in riot gear, or a teargas canister, or a bombed synagogue or bank,” said Selin.
[…]

“Girls!” Gavriela made a zipper motion over her mouth. “Enough of the B-word. Half the people in this park are plainclothes cops. They might think you’re terrorists.” 

In a way, we are constantly witnessing decay and deterioration as a marker of time, but it also seems to me as if the city has been always been decaying, since the very beginning of time, and that decay is one of its structural features, always trapped between its mythologies and its utopian dreams (to paraphrase here the sociologist Ekrem Işın). The idea, constantly appearing in conversations in Istanbul, that the past had been better, is always fraught with hesitation.

I can’t help but think of the Lebanese-French writer Amin Maalouf and his recent book “Adrift: How Our Word Lost Its Way” (2020), where he mourns the vanishing world of Levantine Christians from Alexandria, to Adana, to Beirut, Cairo and Constantinople, he also hastens to add that the collapse of this multicultural world, though beautiful as it might have been, was unavoidable precisely because its foundations were not solid, anchored in the divide and rule policies of the Ottomans, followed by European colonialist adventures in the region, and the watching eye of American imperialism. 

Fanis hated nothing more than solitude at the close of the day, yet there was nothing more certain than solitude for the last of the Levantine Christians and Rums.

Balat neighborhood with Phanar College in the background, founded 1454, December 2020, photo: the author.

Nevertheless there’s something especially relevant in “A Recipe for Daphne” far beyond the delicate metaphors around the Balkanik, and that is, a conversation about the complexities of the ancient world that resonate strongly now at a moment when there’s a fierce debate in the Classics around the meaning of antiquity and the classical tradition today, against a background of the role classicism has played in shaping Western political institutions.

On the one hand, the novel resorts to the traditional strategy of contextualizing Istanbul “Rums” as the descendants of “natives” from the Eastern Roman Empire, which of course we know to be historically flawed: The Greek community of Constantinople was destroyed during the Ottoman conquest and a careful look at Greek family names present in the 20th century Rum community, would inform us that the origin of many of these names is in fact in mainland Greece and that many Greeks relocated to Istanbul through the centuries primarily seeking the advantages of the imperial Ottoman capital.

On the other hand, one the characters in the novel, Jewish violinist Selin, explains to the audience that the various peoples of Turkey are not so different genetically, the result of countless intermarriages, conversions and migrations.

“Look at the key,” said Selin, pointing. “The light green represents the Minoan Greek gene. The Greeks have the same amount of that as the Turks. The black is Caucasian and Greco-Anatolian. The dark green is Arab and Jewish, the yellow Mycenaean Greek. The orange is also Mediterranean, and the red represents Hittite and Armenian.”

Fanis set the iPad on the table. “Do you mean to say… that the Turks are almost as indigenous as we are?”
“Yes,” said Selin.
“Nonsense,” said Gavriela. “I don’t believe a word.” 

For an example from history, the key moment in the transition from Byzantine to Modern Greek, one of the cornerstones of Greek identity, as we know from a study by Henri Tonnet, took place in Istanbul but not even among the Rums; it was the translation of the Constantinople Torah by Greek-speaking Jews in 1547.

Reading “A Recipe for Daphne”, Bebek, Istanbul, December 2020, photo: Anna Yakovleva.

What we can learn today from this complex world depicted in a contemporary novel, is the liquidity of time: There are infinite permutations and narrative fluctuations between temporal horizons that are neither closed nor stable. The idea of Greekness presented here, departs from the indifference of the  classical tradition to Byzantine and Modern Greek but also from the Greek state’s national narrative that presents a perfect continuity line between the rather brief classical period and the modern republic. This divergence is articulated in one simple sentence, in a conversation between Daphne and Kosmas that would seem puzzling to a Western audience:

“You’re an easterner, Daphne, one of ours. Frankish men aren’t for you.” 

But the city remains, as it is… I can’t remember a single occasion when a Rum in Istanbul didn’t tell me that he or she was moving somewhere: Moving out of the Old City in the imperial era, and then now moving between Khalkedon and Prinkipo, Tatavla and Therapia, Pera and Fener, leaving the country, moving to Athens, moving to America, returning from Athens, leaving again. Always going somewhere as if in a peripatetic circle. But the city, both cruel and gentle, witness to the depth of time, has chosen to remain seated in its place.

“Do you know where you are?”
“Of course I do. I’m in the City.” “Which city?”
“There’s only one. Istanbul.”

Lastly, a word about minor literatures: Why was a novel like “A Recipe for Daphne” not written in Turkish or Greek, both languages native to the author? In many ways, English creates a hermetic narrative, and thus, a distance impossible to bridge.

It’s the ornate palatial rooms, the saturation of light and life, the over-jewelled Istanbul women, and the trays overflowing with food. Or the precariousness of the cosmopolitan minorities with their lips tightly sealed, serving the local elites in exchange for protection, or the sad aura of rebetiko playing in a meyhane, now shuttered due to the pandemic. Or the cruel humor about sex and marriage, in both Turkish and Greek, characteristic of traditional societies. I assure you there’s not an inch of fiction in these descriptions, methodically excavated from life. In this sense, the novel is a form of minor literature (rather than minority) in the way envisioned by Deleuze and Guattari: “Minor literature is not a literature written in a minor language; it is rather that which a minority constructs within a major language. Rather than a literature of a small nation, minor literature is a form of expression, a subversion of a language by a minority use.”

And here minor is also a form of multidirectional memory: Minor in reference not only to the status of the Rums in Turkey and the Turkish language itself, but also minor in reference to mainland Greece and the Greek republican monopolization of a Greek identity that existed (perhaps it is appropriate to use here the past tense, with the exception of Istanbul) across Western Asia. It is the distance from both Greek and Turkish what I believe, creates this additional geography, around a central question: What does it mean to be the Other?  

Bust of C.P. Cavafy, Yeniköy, Istanbul, September 2020, photo: the author.

Last year, on the 6th of September, the memorial day of the pogroms against the Greeks in 1955, Nektaria launched “A Recipe for Daphne” in the courtyard of the Panagia Kumariotisa church, in the elegant neighborhood of Nihori (Yeniköy in Turkish). There, in the garden, there’s a bust of Alexandrian poet C.P. Cavafy, who lived in the area for three years in his youth and the house where he lived is now the stuff of legends. Gregory Jusdanis was the last Greek to attempt a search, which yielded nothing but an empty plot in the middle of a road intersection. It is Cavafy, a favorite of Nektaria Anastasiadou, who in a letter, once mentioned that he saw himself as “Hellenic” rather than “Greek”, a broader community defined by language and culture, more than an ethnic or national belonging to a place. I think Daphne would be comfortable with this reading.

That evening, without having yet read Daphne, walking along the shores of the Bosporus, amidst the prominent yalis of Yeniköy, returning from the church, I thought about whether it might not be a good time to leave the city, while the sky’s still blue and the lilacs in full summer bloom. Being unaware then of the days and the hours, both beautiful and terrible, that would soon engulf me and my new friend Daphne, after a certain day, weeks later, the most miraculous of all, on the Golden Horn.

I still haven’t left Istanbul, but that day, Cavafy’s poem for his beloved Alexandria came to mind.

C.P. Cavafy, The City, 1905-1915, trans. Evangelos Sachperoglou

Any new lands you will not find; you’ll find no other seas.
The city will be following you. In the same streets
You’ll wander. And in the same neighborhood you’ll age,
And in these same houses you’ll grow grey.
Always in this same city you’ll arrive. For elsewhere -do not
Hope-
There’s no ship for you, there’s no road.
Just as you’ve wasted your life here,
In this tiny niche, in the entire world you’ve ruined it.

Καινούριους τόπους δεν θα βρεις, δεν θά βρεις άλλες θάλασσες.
Η πόλις θα σε ακολουθεί. Στους δρόμους θα γυρνάς
τους ίδιους. Και στες γειτονιές τες ίδιες θα γερνάς·
και μες στα ίδια σπίτια αυτά θ’ ασπρίζεις.
Πάντα στην πόλι αυτή θα φθάνεις. Για τα αλλού — μη ελπίζεις —
δεν έχει πλοίο για σε, δεν έχει οδό.
Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ
στην κόχη τούτη την μικρή, σ’ όλην την γη την χάλασες.

“A Recipe for Daphne”, by Nektaria Anastasiadou, was published by Hoopoe Fiction/AUCPress, and is available here. All quotes in italics are from the book.

Journey between the Princes Islands and the Anatolian coast of Istanbul, summer 2019, photograph: the author.

Arie Amaya-Akkermans is a writer and art critic based in Istanbul. He’s also tweeting about Classics, continental philosophy, contemporary art and Turkey/Greece.

 

Telemachus is Not a Monster

The Odyssey is somewhat preoccupied with Telemachus’ paternity and the means by which it might be established. As mentioned in an earlier post, Aristotle suggests that children who are not like their father are monstrous. The Odyssey is also preoccupied with monstrous bodies–the giant Kikones, the deformed (morally and physically) Kyklopesthe transformed sailors, the mutilated bodies of servants–and the transformation of Odysseus’ body because of trauma at sea, age, and the needs of disguise. The threat of finding a monster at home might also be implied…

Athena signals Telemachus’ positive identity from the beginning. But the boy himself is uncertain! 

Homer, Odyssey 1.207-209

“…if in fact this great child is from the same Odysseus.
For you look terribly like that man in his beautiful eyes
and his head…”

εἰ δὴ ἐξ αὐτοῖο τόσος πάϊς εἰς ᾿Οδυσῆος.
αἰνῶς μὲν κεφαλήν τε καὶ ὄμματα καλὰ ἔοικας
κείνῳ, ἐπεὶ θαμὰ τοῖον ἐμισγόμεθ’ ἀλλήλοισι

Telemachus famously quibbles over the identification, wondering in classic moody adolescent fashion if any of this is true. Some of the scholia try to support him…

Od. 1.215-216

“My mother says that I am his, but I, well, I just
Don’t know. For no one ever witnesses his own origin…”

μήτηρ μέν τέ μέ φησι τοῦ ἔμμεναι, αὐτὰρ ἐγώ γε
οὐκ οἶδ’· οὐ γάρ πώ τις ἑὸν γόνον αὐτὸς ἀνέγνω.

Schol. EM ad Od. 1.215 ex

“No one knows his own origin..” and elsewhere [we find] “they claim that that man is my father” (Od.4.387.) Similarly, Euripides says “a mother is a more dear parent than a father / for she knows the child is hers but he only thinks it” and Menander says, “no one knows from what man he is born / but we all suspect or believe it.” And some claim that Telemachus says these things because he was left when he was small.”

οὐ γάρ πώ τις ἑὸν γόνον] καὶ ἀλλαχοῦ “τόνδε τ’ ἐμὸν πατέρα φάσ’ ἔμμεναι” (Od. δ, 387.). ὁμοίως Εὐριπίδης “μήτηρ φιλότεκνος μᾶλλον πατρός· ἡ μὲν γὰρ αὐτῆς οἶδεν ὄνθ’, ὁ δ’ οἴεται.” καὶ Μένανδρος “αὑτὸν γὰρ οὐδεὶς οἶδε τοῦ ποτ’ ἐγένετο, ἀλλ’ ὑπονοοῦμεν πάντες ἢ πιστεύομεν.” τινὲς δὲ ταῦτα τὸν Τηλέμαχόν φασι λέγειν ἐπεὶ μικρὸς καταλέλειπται. E.M.

Later in the Odyssey, Nestor likens son to father (implicitly).

Od. 3.121-125

“..when shining Odysseus father was preeminent in all kinds of tricks, your father,   if truly you are his son. And wonder overtakes me as I look at you
For your speeches, at least, are really fine—no one would expect
A younger man to utter such suitable things.”

…ἐπεὶ μάλα πολλὸν ἐνίκα δῖος ᾿Οδυσσεὺς
παντοίοισι δόλοισι, πατὴρ τεός, εἰ ἐτεόν γε
κείνου ἔκγονός ἐσσι· σέβας μ’ ἔχει εἰσορόωντα.
ἦ τοι γὰρ μῦθοί γε ἐοικότες, οὐδέ κε φαίης
ἄνδρα νεώτερον ὧδε ἐοικότα μυθήσασθαι.

In Sparta, Helen notes that Telemachus looks like, well, Telemachus even though she has never seen him! Menelaos agrees. The scholia get a little frustrated.

Od. 4.138-146

“For I do not think that anyone looks so suitable,
Neither a man nor a woman, and wonder overtakes me as I look at him,
How this one looks like the son of great-hearted Odysseus,
Telemachus, the one that man left just born in his household
When the Achaeans left for the sake of dog-faced me
And went to Troy, raising their bold war.”

οὐ γάρ πώ τινά φημι ἐοικότα ὧδε ἰδέσθαι
οὔτ’ ἄνδρ’ οὔτε γυναῖκα, σέβας μ’ ἔχει εἰσορόωσαν,
ὡς ὅδ’ ᾿Οδυσσῆος μεγαλήτορος υἷι ἔοικε,
Τηλεμάχῳ, τὸν ἔλειπε νέον γεγαῶτ’ ἐνὶ οἴκῳ
κεῖνος ἀνήρ, ὅτ’ ἐμεῖο κυνώπιδος εἵνεκ’ ᾿Αχαιοὶ
ἤλθεθ’ ὑπὸ Τροίην, πόλεμον θρασὺν ὁρμαίνοντες.”

Schol. E. ad Od. 4.143

“She says these things even though she has not seen Telemachus but based instead on the character of Odysseus.”

οὐ Τηλέμαχον εἰδυῖα ταῦτα λέγει, ἀλλ’ ἐκ τοῦ χαρακτῆρος τοῦ ᾿Οδυσσέως. E.

Schol. Q ad. Od. 4.143

“She compares him to his father even though she has never seen Odysseus’ child.”

ἐξομοιοῖ δὲ αὐτὸν τῷ πατρὶ οὐχ ἑωρακυῖά ποτε ᾿Οδυσσέως παῖδα. Q.

Od. 4.147-150

“Fair Menelaos spoke to her and answered:
‘I was just thinking the same thing, wife, which you imagined.
For these are the same kind of feet and hands,
The look of the eyes and the hair on the head as that man.”

τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη ξανθὸς Μενέλαος·
“οὕτω νῦν καὶ ἐγὼ νοέω, γύναι, ὡς σὺ ἐΐσκεις·
κείνου γὰρ τοιοίδε πόδες τοιαίδε τε χεῖρες
ὀφθαλμῶν τε βολαὶ κεφαλή τ’ ἐφύπερθέ τε χαῖται.

Schol H. ad Od. 4.149 ex 1-4

“These sort of feet are that man’s”: For likeness in bodies especially shows through in the extremities and the gaze. And however so much grows more slowly, that much provides more precise signs of recognition over time. This is why it is said “From feet to the head.”

κείνου γὰρ τοιοίδε πόδες] ἐκ γὰρ τῶν ἄκρων καὶ τῆς ὄψεως μάλιστα αἱ ὁμοιότητες τῶν σωμάτων ἐμφαίνονται. ὅσον δὲ βράδιον ἐστοχάσατο, τοσοῦτον ἀκριβέστερον ἀπεφήνατο τὸν μεταξὺ χρόνον δηλονότι κατανοῶν. τὸ δὲ λεγόμενον, ἐκ ποδῶν εἰς κεφαλήν. H.

The threat of children not looking like fathers is central to the fall of the race of iron. But it is couched within a general social collapse. In this case, ancient scholia turn to the abstract issue. In this case, a child dissimilar to parents would be a monstrum, but in the sense of an omen or a sign of a fallen generation. From this perspective the tension latent in Telemachus’ potential dissimilarity to his father is about stability of the last generation of epic heroes. The bastard sons of Odysseus and potential infidelity of Penelope signal, perhaps, the end of the race of heroes and a premature end to heroic epic.

Hesiod, Works and Days 180–185

“Zeus will destroy this race of mortal humans
Or they will perish when they are born with temples already grey.
Then a father will not be like his children, nor children at all like parents;
A guest will not be dear to a host, a friend not to a friend
And a relative will not be dear as in years before.”

Ζεὺς δ’ ὀλέσει καὶ τοῦτο γένος μερόπων ἀνθρώπων,
εὖτ’ ἂν γεινόμενοι πολιοκρόταφοι τελέθωσιν.
οὐδὲ πατὴρ παίδεσσιν ὁμοίιος οὐδέ τι παῖδες
οὐδὲ ξεῖνος ξεινοδόκῳ καὶ ἑταῖρος ἑταίρῳ,
οὐδὲ κασίγνητος φίλος ἔσσεται, ὡς τὸ πάρος περ.
αἶψα δὲ γηράσκοντας ἀτιμήσουσι τοκῆας·

Schol. ad. Hes. Th. 182b-d ex.

b. “Similar to…” likeness, similarity, a shared voice or similarity in mind or in shape, [lost here] because of the multitude of wickedness and adulteries…”

b. ὁμοίιος: ὁμονοητικός, σύμφωνος ἢ ὅμοιος τῇ γνώμῃ ἢ τῇ ἰδέᾳ, διὰ τὸ τῶν κακιῶν πλῆθος καὶ τῶν μοιχειῶν…

“similar to”: the similarity is clearly the commonness, the conversation, and the affection. For affection (philia) develops from similarity. Altogether this expresses tragically the oncoming evils in life following this, the distrust between children and fathers, between guests and hosts, and among friends. Friendship is the third thing mentioned. Also: cognate, companionable, hospitable.”

c.ὁμοίιος: τὸ μὲν ὁμοίιος δηλοῖ τὸ κοινωνικὸν καὶ προσήγορον καὶ φίλιον· φιλία γὰρ
δι’ ὁμοιότητος ἐπιτελεῖται. πάντα δὲ ἐκτραγῳδεῖ τὰ ἐπεισελθόντα κακὰ τῷ βίῳ μετ’ αὐτόν, τὴν ἀπιστίαν τῶν παίδων καὶ πατέρων, τὴν τῶν ξένων καὶ ξενοδόχων, τὴν τῶν ἑταίρων πρὸς ἀλλήλους. τριττὴ γὰρ ἡ φιλία· συγγενική,
ἑταιρική, ξενική.

d. “Similar to”: Similarity of men, having one desire or, he means, through mixing it up with other women, the bastard sons too.”

d.<ὁμοίιος:> ὁμογνώμων, μίαν θέλησιν ἔχων ἢ διὰ τὰς ἀλληλομιξίας λέγων τῶν γυναικῶν καὶ τοὺς νόθους υἱούς.

Later, Aristotle channels some of the same cultural assumptions from a scientific perspective. Here the monstrum (greek teras) is an indication of deformity.

Aristotle, Generation of Animals, Book 4, 767b

“These causes are also of the same. Some [offspring] are born similar to their parents while others are not. Some are similar to their father; others are like their mother, applying both to the body as a whole and to each part. Offspring are more like their parents than their ancestors and more like their ancestors than passersby.

Males are more similar to their father and females are more similar to their mother. But some are not like any of their relatives, but are still akin to human beings while others are like not at all like humans in their appearance, but rather like some monster. For whoever is not like his parents is in some way a monster because nature has in these cases wandered in some way from the essential character.”

Αἱ δ᾿ αὐταὶ αἰτίαι καὶ τοῦ τὰ μὲν ἐοικότα γίνεσθαι τοῖς τεκνώσασι τὰ δὲ μὴ ἐοικότα, καὶ τὰ μὲν πατρὶ τὰ δὲ μητρί, κατά τε ὅλον τὸ σῶμα καὶ κατὰ μόριον ἕκαστον, καὶ μᾶλλον αὐτοῖς ἢ τοῖς προγόνοις, καὶ τούτοις ἢ τοῖς τυχοῦσι, καὶ τὰ μὲν ἄρρενα μᾶλλον τῷ πατρὶ τὰ δὲ θήλεα τῇ μητρί, τὰ δ᾿ οὐδενὶ τῶν συγγενῶν, ὅμως δ᾿ ἀνθρώπῳ γέ τινι, τὰ δ᾿ οὐδ᾿ ἀνθρώπῳ τὴν ἰδέαν ἀλλ᾿ ἤδη τέρατι. καὶ γὰρ ὁ μὴ ἐοικὼς τοῖς γονεῦσιν ἤδη τρόπον τινὰ τέρας ἐστίν· παρεκβέβηκε γὰρ ἡ φύσις ἐν τούτοις ἐκ τοῦ γένους τρόπον τινά.

Image result for Ancient Greek Telemachus
“Look how big and beautiful I am.” Mid-4th century BC. Berlin, Staatliche Museen

A Man Who Does Only What Must Not Be Done

Pliny, Letters 4.2

To My Dear Friend Attius Clementius,

“Regulus lost his son, a single suffering he did not merit but I don’t know if he considered it a bad thing. The boy was clever but of an unreliable nature who still could have turned out well if he had not favored his father. Regulus freed the boy so he could stand as a heir for his mother’s estate. Once the boy was freed—as they commonly say thanks to the man’s habits—his father enchanted him with the foul pretense of indulgence which is not customary to parents.

It is hard to believe, but look at Regulus. He mourns the lost boy madly. The child used to keep many ponies for riding and driving, and he used to have big and small dogs along with nightingales, parrots, and blackbirds. Regulus slaughtered them all around his son’s pyre.This is not grief but a show of grief. There’s also a sudden, miraculous celebrity to him. Everyone despises, hates him, but they rush, even crowd him as if they approve of him, admire him. In short, if I may put it in a phrase, they rival Regulus in Regulus’ way.

He stays in his gardens across the Tiber, a place where he has covered a huge area with giant porticos and covered the bank with his own statues, because he is as luxuriant in his greed as he is effulgent in his severe infamy. In this way, he troubles the whole city at an unhealthy time of year and he thinks it is some solace that he annoys people.

He claims that he wants to take another wife, which is as perverse as everything else he does. You will hear soon enough of the marriage of the mourning old man. Too early for one, too late for the other. How can I predict this, you ask? It is not anything the man said—nothing is more likely a lie than that—but because it is a sure thing that Regulus will do whatever should not be done. Good bye.”

C. Plinius Attio Clementi Suo S.
1Regulus filium amisit, hoc uno malo indignus, quod nescio an malum putet. Erat puer acris ingenii sed ambigui, qui tamen posset recta sectari, si patrem non referret. Hunc Regulus emancipavit, ut heres matris exsisteret; mancipatum (ita vulgo ex moribus hominis loquebantur) foeda et insolita parentibus indulgentiae simulatione captabat. Incredibile, sed Regulum cogita. Amissum tamen luget insane. Habebat puer mannulos multos et iunctos et solutos, habebat canes maiores minoresque, habebat luscinias psittacos merulas: omnes Regulus circa rogum trucidavit. Nec dolor erat ille, sed ostentatio doloris. Convenitur ad eum mira celebritate. Cuncti detestantur oderunt, et quasi probent quasi diligant, cursant frequentant, utque breviter quod sentio enuntiem, in Regulo demerendo Regulum imitantur. Tenet se trans Tiberim in hortis, in quibus latissimum solum porticibus immensis, ripam statuis suis occupavit, ut est in summa avaritia sumptuosus, in summa infamia gloriosus. Vexat ergo civitatem insaluberrimo tempore et, quod vexat, solacium putat. Dicit se velle ducere uxorem, hoc quoque sicut alia perverse. Audies brevi nuptias lugentis nuptias senis; quorum alterum immaturum alterum serum est. Unde hoc augurer quaeris? Non quia adfirmat ipse, quo mendacius nihil est, sed quia certum est Regulum esse facturum, quidquid fieri non oportet. Vale.

Relief from a Roman Sarcophagus

Piraeus, Heterotopia

pir.jpg
Collection of the Aikaterini Laskaridis Foundation. Karl Baedeker’s “Greece, Handbook for Travelers”, Leipzig, 1894

I. From Omonoia to Piraeus

Aristophanes, Knights, 813-819 (sausage-seller speaks)

“Oh! citizens of Argos, do you hear what he says? You dare to compare yourself to Themistocles, who found our city half empty and left it full to overflowing, who one day gave us the Piraeus for dinner, and added fresh fish to all our usual meals. You, on the contrary, you, who compare yourself with Themistocles, have only sought to reduce our city in size, to shut it within its walls, to chant oracles to us. And Themistocles goes into exile, while you gorge yourself on the most excellent fare”

ὦ πόλις Ἄργους κλύεθ᾽ οἷα λέγει. σὺ Θεμιστοκλεῖ ἀντιφερίζεις;
ὃς ἐποίησεν τὴν πόλιν ἡμῶν μεστὴν εὑρὼν ἐπιχειλῆ,
καὶ πρὸς τούτοις ἀριστώσῃ τὸν Πειραιᾶ προσέμαξεν,
ἀφελών τ᾽ οὐδὲν τῶν ἀρχαίων ἰχθῦς καινοὺς παρέθηκεν:
σὺ δ᾽ Ἀθηναίους ἐζήτησας μικροπολίτας ἀποφῆναι
διατειχίζων καὶ χρησμῳδῶν, ὁ Θεμιστοκλεῖ ἀντιφερίζων.
κἀκεῖνος μὲν φεύγει τὴν γῆν σὺ δ᾽ Ἀχιλλείων ἀπομάττει.

Thucydides, History of the Peloponnesian War, 1.93.3-5

“Themistocles likewise persuaded them to build up the rest of Piraeus, for it was begun in the year that he himself was archon of Athens, because he conceived the place both beautiful, in that it had three natural havens, and, also that, since the Athenians were now seamen, it would very much advance the enlargement of their power. For he was indeed the first man that dared tell them that they ought to take upon them the command of the sea, and then immediately helped them in the obtaining it. By his counsel also it was that they built the wall of that breadth about Piraeus which can now be seen.”

ἔπεισε δὲ καὶ τοῦ Πειραιῶς τὰ λοιπὰ ὁ Θεμιστοκλῆς οἰκοδομεῖν(ὑπῆρκτο δ᾽ αὐτοῦ πρότερον ἐπὶ τῆς ἐκείνου ἀρχῆς ἧς κατ᾽ ἐνιαυτὸν Ἀθηναίοις ἦρξε)νομίζων τό τε χωρίον καλὸν εἶναι, λιμένας ἔχον τρεῖς αὐτοφυεῖς, καὶ αὐτοὺς ναυτικοὺς γεγενημένους μέγα προφέρειν ἐς τὸ κτήσασθαι δύναμιν(τῆς γὰρ δὴ θαλάσσης πρῶτος ἐτόλμησεν εἰπεῖν ὡς ἀνθεκτέα ἐστί), καὶ τὴν ἀρχὴν εὐθὺς ξυγκατεσκεύαζεν. Καὶ ᾠκοδόμησαν τῇ ἐκείνου γνώμῃ τὸ πάχος τοῦ τείχους ὅπερ νῦν ἔτι δῆλόν ἐστι περὶ τὸν Πειραιᾶ

***

IMG_6005
Piraeus Station

The journey begins at Omonoia Square, one of the most recognizable landmarks of modern Athens, built in the 19th century after the birth of the modern Greek state, and also iconic to the turbulent history of the country: Included in the initial urban plan of Athens (1833), it’s been renamed many times, as many as it has been renovated, rebuilt, destroyed and remade. A witness to the city’s modernization, once the site of the neoclassical architecture that has characterized central Athens (the body politic’s desire to mimic a grandiose past), it was once regarded as an icon of multiculturalism, in the same way that it is now despised for the same reason.

The rather derelict area is now traditionally known as a gray area for foreign workers, low cost retail (and drugs) and most recently, a site of contestation of European identities with the refugee tents going up in the area, making inescapably visible the plight of human rights and the failure of international law to protect those who need it most. As the square watched the refugees of the Asia Minor arrive in Athens from the port of Piraeus to rebuild their lives in Greece, it has now watched refugees from imperialist wars in the Middle East flock into Europe, but with little hope to rebuild anything.

Yet this image of Omonoia Square with the tents (just a stone’s throw from the Greek parliament), has a tendency to fade quickly. In a kind of white flight that saw the wealthy abandon the city center as it became progressively impoverished—a situation that paradoxically gave it its multicultural character. But a recent change of government has put forward plans for the reclamation of the city center by investor capital. Will the square be cleaned from its intangible history of migrations?

It remains to be seen. But it is significant that here we begin the journey towards “Piraeus/Heterotopia”, a participatory theater project by Japanese artist Akira Takayama that took place in 2017 (as a part of the Fast Forward Festival, organized by the Onassis Cultural Center), and is now dormant but latent since I was able to “awaken” it, during a visit to Athens in May. The project consists basically of an unusual walking tour of the port area, armed with a smartphone app and a map, with several stops selected based on the hidden (or at least not apparent right now) history of the area, unlocking a speculative oral history: At every stop, visitors listen to a story (it’s necessary to reach the spot physically to unlock the sound audio in the app) written by commissioned writers from different countries.

ppp
Akira Takayama, Piraeus / Heterotopia, Fast Forward Festival 4, Onassis Cultural Center

The story being told ‘might’ have happened there, and it’s written based on detail research of the history and possible connotations associated with the specific spot. Here we introduce the idea of a para-fiction: It’s both true and fictional. Starting with Ancient Greece, all the way to the current refugee crisis and the Asia Minor catastrophe in between, “Heterotopia” highlights the important role of this area as a space of transition, overturning the current European idea of migration from a state of exception, to an essential aspect of human history.

This “strange land”, is for Takayama an ‘heterotopia’ following from Foucault’s use of the term, as a space of otherness that is larger than the sum of its parts. The urban and economic history of modern Athens has been nothing but strange combination of randomness and neglect, so that the port with its privileged location stands far beyond the metropolitan heart of Athens (centered around the Acropolis), and is not necessarily part of the self-image of Athens today, but it reappears in this project as an epicenter of mobility and demographic change. In what follows, I will stay loyal to the spirit of the project, leaving the oral stories alone, for they need to be experienced in person (the app is still functional and it is possible to do the walking tour).

I will focus on a few spots in the project, attempting to unmask the presence of the past – classical and otherwise, and make it present. At a time of infinite powerlessness before our current condition, with the global erosion of the liberal democratic project, these places of ‘otherness’, at the borders of European capitals (and particularly for Athens, an alleged monument to the Western tradition), remind us of the porousness of history, and therefore, of the tragic but nonetheless pluralistic experiences that have shaped the birth of modern polities.

The arrival in Piraeus is a continuation of the fragile multiculturalism of Omonoia (something that truly stands out in a country like Greece, built along the lines of 19th century ethno-states and largely self-identifying as white, by association with the classical past of Europe), with wares being sold in many languages and crowds of tourists rushing to catch the ferries to the Greek islands. As we know from ancient writers, particularly Thucydides, Piraeus was developed in the 5th century BCE under the statesman Themistocles, who in 493 BCE initiated the works of a fort in Piraeus, and in 483 BCE, the Athenian fleet left their order port in Phaleron, and relocated to Piraeus, a move that would be decisive in the battle of Salamis.

Phaleron, the old harbor, now the district of Palaio Faliro, is also the site of fascinating history: One of the most important archaeological findings of recent years was the mass grave in Faliro Delta, furnishing valuable information—and many new questions—about a rather obscure period of Greek history, the 7th century BCE. The find was the subject of another Japanese artist’s work, when Hikaru Fujii presented his video/performance work “The Primary Fact”, once again at the Onassis Cultural Center’s Fast Forward in 2018, that I wrote about.

IMG_5366.JPG
Hikaru Fujii, “The Primary Fact”, Fast Forward Festival 5, Onassis Cultural Center

The archaeological site was revealed during the construction of a complex for the Stavros Niarchos Foundation, now housing the national library and the national opera, highlighting the hybrid situation of Greece where these long-established shipping families such as Onassis and Niarchos act as a kind of para-state; not unlike the rule of the oligarchs, mentioned by Plato in the opening portion of his “Seventh Letter”. But returning to Piraeus, its story is long and complicated: Athens and Piraeus were connected through a pathway between the two walled cities (the Themistoclean Walls were completed in 471 BCE), but it declined after being destroyed by the Romans. What follows for Piraeus is a long dormant period during Byzantine and Ottoman rule, and later revival when Athens was designated the Greek capital under Bavarian Otto I.

To what degree was the revival of Piraeus part of the European antiquarianism regarding Greece? It would be difficult to answer. The current station building goes back to 1920s, a period of intense conflict in Greece with their loss in the war against the new Turkish republic, along the way forfeiting claim to the historical Greek Smyrna, and receiving thousands of Greek refugees from the Asia Minor, reluctantly welcomed into a country still very poor and largely undeveloped. It was from Piraeus that Greek migrants left to pursue the American dream, and it was also from there that the Nazis occupied Greece.

Different generations of migrants have settled in the area temporarily before moving on (during the research for Heterotopia, Takayama and his team also spoke with refugees from Syria in the refugee camp of the Piraeus port), but postclassical history seems to capture little of the imagination in Greek historiography, where the only path to connect a grandiose classical past with the birth of the modern republic, is the silencing of everything else. In this way, Greeks both reconnect with the European tradition and lay claim to their ‘whiteness’ (opposed to the people of the former multicultural Near East), and replace complexity with a traditional nation state.

Continue below for parts 2-4

Continue reading “Piraeus, Heterotopia”

Sparta’s Counterfeit Myth

Myke Cole ushers us into the month of August with a fine overview of how Spartan cosplay and mimicry infects right wing movements in the US and abroad (“The Sparta Fetish is a Cultural Cancer”, The New Republic). He rightly–and for some, surprisingly–points out that the myth of Sparta was something carefully cultivated by the Lacedaimonians themselves (and, when useful, by opportunistic statesmen like the Athenian Themistokles)

This fight against the misinformation of Spartan myth and its reuse in the modern world is constant and perennial. Last year,  Dr. Sarah Bond published a piece for Eidolon  about the appropriation of Spartan iconography and values in the modern world (“This Is Not Sparta: Why the Modern Romance with Sparta is a Bad One”).  Neville Morely’s subsequent post on the use of Sparta by the far right is also a must-read.

If you live in Europe, the coasts in the US or some other blissful bubble, you may be unaware of the fact that the motto μολὼν λαβέ now adorns weapons and military gear of all kinds and is a favorite of certain right-wing political affiliations.

Plutarch, Apophthegmata Lakonica 225 c11-12

“When Xerxes wrote again, “send me your weapons”, [Leonidas] wrote back, “Come and take them”

Πάλιν δὲ τοῦ Ξέρξου γράψαντος ‘πέμψον τὰ ὅπλα’, ἀντέγραψε ‘μολὼν λαβέ.’

(When people hear I teach ancient Greek and tell me they love Sparta, I take the same deep breath I take when others ask about ‘Ancient Aliens’ or Atlantis. ‘Sparta’ is a production of modern culture as much as ancient. Every time I have taught the Peloponnesian War I found myself hoping it might turn out different this time…)

In addition to the eugenics, racism, and fascism at home on this constellation of beliefs, there is this: Sparta was a militarized state which enslaved its neighbors and produced little of worth for the world beyond a mythologized memory of a great fighting force.

When it comes to everything else for which we prize ancient Greece, Sparta was terribly and completely deficient. Tragedy, Epic poetry, lyric poetry, visual art, vases, sculpture, architecture, philosophy, science, history, rhetoric, everything Western cultural chauvinist champion about the ‘Greek miracle’* developed every where else in Greece.

Quintilian, Institutio Oratoria 3.7.24

“In Sparta, literary pursuits will win less honor than they would in Athens, while endurance and bravery will earn more.”

Minus Lacedaemone studia litterarum quam Athenis honoris merebuntur, plus patientia ac fortitudo.

Read Cole’s article. Read Bond’s piece. And here is some fun And, here are some selections from Spartan ‘culture’. Martial poetry; pithy sayings; puppy sacrifices. If enslaving entire populations, dedicating their whole culture to a war machine, and killing puppies is not enough for you to rethink Sparta, well there’s just not much left to say.

*These are scare quotes. Even as a Hellenist I do not believe in this terminology.

Sparta left some martial poetry. It is, well, uninspiring.

Tyrtaeus, Fr. 10.1-2

“It is a fine thing when a noble man falls
In the first ranks while struggling for his country.”

τεθνάμεναι γὰρ καλὸν ἐνὶ προμάχοισι πεσόντα
ἄνδρ’ ἀγαθὸν περὶ ἧι πατρίδι μαρνάμενον·

Tytaeus, fr. 11.5-8

“Make your life hateful and make the dark fates
Of death as dear as the rays of the sun.
For you know the destructive deeds of much-wept Ares
And you have learned well the fury of fierce war.”

ἐχθρὴν μὲν ψυχὴν θέμενος, θανάτου δὲ μελαίνας
κῆρας αὐγαῖς ἠελίοιο φίλας.
ἴστε γὰρ ὡς ῎Αρεος πολυδακρύου ἔργ’ ἀΐδηλα,
εὖ δ’ ὀργὴν ἐδάητ’ ἀργαλέου πολέμου

Callinus 1. 12-21

“There’s no way for a man to avoid death once it is fated,
Not even if he is a descendant of the immortal gods.
Often when someone has fled strife and the din of spears
Death’s fate will find him at home.
The unsteady man isn’t dear to the people or longed for,
They grieve for him a little even if he suffers something great.
But the whole host misses a strong-hearted man when he dies
A man the equal of living heroes.
They look at him like a tower before their eyes_
He does work of many though he is just one.”

οὐ γάρ κως θάνατόν γε φυγεῖν εἱμαρμένον ἐστὶν
ἄνδρ’, οὐδ’ εἰ προγόνων ἦι γένος ἀθανάτων.
πολλάκι δηϊοτῆτα φυγὼν καὶ δοῦπον ἀκόντων
ἔρχεται, ἐν δ’ οἴκωι μοῖρα κίχεν θανάτου,
ἀλλ’ ὁ μὲν οὐκ ἔμπης δήμωι φίλος οὐδὲ ποθεινός
τὸν δ’ ὀλίγος στενάχει καὶ μέγας ἤν τι πάθηι·
λαῶι γὰρ σύμπαντι πόθος κρατερόφρονος ἀνδρὸς
θνήσκοντος, ζώων δ’ ἄξιος ἡμιθέων·
ὥσπερ γάρ μιν πύργον ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶσιν·
ἔρδει γὰρ πολλὼν ἄξια μοῦνος ἐών.

The most famous epigram associated with Sparta was not composed by a Spartan:

Simonides, Epigram (Greek Anthology,7.249): An Epitaph at Thermopylae

“Stranger, go tell the Spartans that we lie here
obedient to their commands.”

Ω ξεῖν’, ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις, ὅτι τῇδε
κείμεθα τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι.

Aelian, 13.19

“Cleomenes the Laconian asserted—in the manner of Spartans—that Homer was a Spartan poet because he spoke about the right way to go to war and that Hesiod was the Helot’s poet, since he talks about how best to farm.”

῎Ελεγεν ὁ Κλεομένης Λακωνικῶς κατὰ τὸν ἐπιχώριον τρόπον τὸν ῞Ομηρον Λακεδαιμονίων εἶναι ποιητήν, ὡς χρὴ πολεμεῖν λέγοντα· τὸν δὲ ῾Ησίοδον τῶν Εἱλώτων, λέγοντα ὡς χρὴ γεωργεῖν.

Part of what has helped to spread the Spartan myth and mystique are the collections of sayings attributed to Spartans made centuries after the fall of the city. The cottage industry of constructing ‘Sparta’ as an austere, manly, independent utopia is two thousand years old. And it is a selected, curated load of nonsense.

Plutarch, Sayings of the Spartans (Apophthegmata Lakonica )

208b “When someone was commending a politician for his talent at amplifying minor matters, Agesilaos remarked that a cobbler is not good at his job if he puts big shoes on small feet.”

Ἐπαινοῦντος δέ τινος ῥήτορα ἐπὶ τῷ δυνατῶς αὔξειν τὰ μικρὰ πράγματα, οὐδὲ σκυτοτόμον, ἔφησεν, εἶναι σπουδαῖον, ὃς μικρῷ ποδὶ ὑποδήματα μεγάλα περιτίθησιν.

215d “[Agis] said that the Spartans never asked “how many” of the enemy there were, but only “where are they”.

Οὐκ ἔφη δὲ τοὺς Λακεδαιμονίους ἐρωτᾶν πόσοι εἰσὶν οἱ πολέμιοι, ἀλλὰ ποῦ εἰσίν.

222e “When asked what kind of men the Ionians were, he said “bad free men but good slaves”

Ἐρωτηθεὶς δὲ ὁποῖοι ἄνδρες εἰσὶν οἱ Ἴωνες, “ἐλεύθεροι μέν,” ἔφη, “κακοί, δοῦλοι δὲ ἀγαθοί.”

217d “In response to the Athenian who said the Spartans were uneducated, he said “At least we are the only ones who have learned nothing evil from you.”

Πρὸς δὲ τὸν ἀμαθεῖς καλοῦντα τοὺς Λακεδαιμονίους Ἀθηναῖον, “μόνοι γοῦν,” εἶπεν, “ἡμεῖς οὐδὲν μεμαθήκαμεν παρ᾿ ὑμῶν κακόν.”

218 “In response to someone who praised a musician and was amazed as his talent, he said, “Sir, what prize will you have left for good men when you praise a musician this much?”

Πρὸς δὲ τὸν ἐπαινοῦντα κιθαρῳδὸν καὶ θαυμάζοντα τὴν δύναμιν αὐτοῦ, “ὦ λῷστε,” ἔφη, “ποῖον γέρας παρὰ σοῦ τοῖς ἀγαθοῖς ἀνδράσιν ἔσται, ὅταν κιθαρῳδὸν οὕτως ἐπαινῇς;”

220a “While he listened to a musician play, [Demaratus] remarked, “he doesn’t seem so bad at this nonsense”

Ψάλτου δὲ ἀκροώμενος, “οὐ κακῶς,” εἶπε, “φαίνεταί μοι φλυαρεῖν.”

221f “When someone showed him a city wall and asked if it was strong and high, he said, “isn’t this a place for women?”

Ἐπιδεικνυμένου δέ τινος αὐτῷ τεῖχος καὶ πυνθανομένου εἰ καρτερὸν καὶ ὑψηλόν, “οὐ δὴ γυναικών;” εἶπεν.

224 e-f “This is what Leotychidas said to Philip, the master of the Orphic mysteries who was extremely poor but was claiming that those initiated into the mysteries by him would be blessed after the end of life: “Fool, why don’t you die as quickly as possible so you can stop whining about your bad luck and poverty?”

Πρὸς Φίλιππον τὸν ὀρφεοτελεστὴν παντελῶς πτωχὸν ὄντα, λέγοντα δ᾿ ὅτι οἱ παρ᾿ αὐτῷ μυηθέντες μετὰ τὴν τοῦ βίου τελευτὴν εὐδαιμονοῦσι, “τί οὖν, ὦ ἀνόητε,” εἶπεν, “οὐ τὴν ταχίστην ἀποθνῄσκεις, Fἵν᾿ ἅμα παύσῃ2 κακοδαιμονίαν καὶ πενίαν κλαίων;”

“When someone was asking why they did not dedicated the weapons of their enemies to the gods, he said that it would neither be right to show the youth or to dedicate to the gods weapons which were taken thanks to the cowardice of their owners.”

Πυθομένου δέ τινος διὰ τί τὰ ἀπὸ τῶν πολεμίων ὅπλα τοῖς θεοῖς οὐκ ἀνατιθέασιν, ἔφη ὅτι τὰ διὰ τὴν δειλίαν τῶν κεκτημένων θηραθέντα οὔτε τοὺς νέους ὁρᾶν καλὸν οὔτε τοῖς θεοῖς ἀνατιθέναι.

Some Sayings Attributed to Spartans in the Gnomologicum Vaticanum

69 “When Agesilaos was asked by someone why Sparta was unwalled he said “don’t lie. It is walled not by stones but by its occupants’ excellence.”

῾Ο αὐτὸς ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος, διὰ τί ἀτείχιστός ἐστιν ἡ Σπάρτη, „μὴ ψεύδου”, ἔφη, „τετείχισται γάρ, οὐ λίθοις, ἀλλὰ ταῖς τῶν <ἐνοικούντων ἀρεταῖς>”.

394 “When a Spartan man was asked why the Spartans have small spears he said “because they fight close to the enemy”

Λάκων ἀνὴρ ἐρωτώμενος διὰ τί οἱ Λακεδαιμόνιοι μικρὰ ἔχουσι τὰ ἐγχειρίδια εἶπεν· „ὅτι ἐγγύθεν τοῖς πολεμίοις μάχονται”.

396 “To someone asking why Spartans foster brevity of speech, a Spartan man said “because it is closest to silence”

Λάκων ἀνὴρ πρὸς τὸν εἰπόντα αὐτῷ· „διὰ τί οἱ Λακεδαιμόνιοι τὴν βραχυλογίαν ἀσκοῦσιν;” εἶπεν· „ὅτι ἔγγιστά ἐστι τοῦ σιωπᾶν”.

Spartan Sayings, 241f6

“Another spartan woman as she was passing her son his shield advised him, “child, [come home] either with this or on it.”

῎Αλλη προσαναδιδοῦσα τῷ παιδὶ τὴν ἀσπίδα καὶ παρακελευομένη ‘τέκνον’ ἔφη, ‘ἢ ταύταν ἢ ἐπὶ ταύτας.’

Sayings Attributed to Spartan Women, 568-576

“When a Spartan woman was speaking to her son who had been crippled in battle and was depressed because of that she said “don’t be sad, child—for each step recalls your private virtue”

Γυνὴ Λάκαινα τοῦ υἱοῦ αὐτῆς ἐν παρατάξει χωλωθέντος καὶ δυσφοροῦντος ἐπὶ τούτῳ „τέκνον”, εἶπε, „μὴ λυποῦ· καθ’ ἕκαστον γὰρ βῆμα τῆς ἰδίας <ἀρετῆς ὑπομνησθήσῃ.”>

“A Spartan woman said of her son who was thankful that he was the only one to survive a battle-line “why aren’t you ashamed that you’re the only one alive?”

Λάκαινα γυνὴ σεμνυνομένου τοῦ υἱοῦ αὐτῆς ἐπὶ τῷ μόνον ἐκ τῆς παρατάξεως σεσῶσθαι ἔφη· „τί οὖν οὐκ αἰσχύνῃ μόνος ζῶν;”

“When a Spartan woman heard that her son died in the battle line she said “Child, you paid your country back well for your upbringing.”

Γυνὴ Λάκαινα ἀκούσασα τὸν υἱὸν αὐτῆς ἐν παρατάξει τεθνηκέναι „τέκνον”, εἶπεν, „ὡς καλὰ τροφεῖα τῇ πατρίδι ἀπέδωκας!”

Valerius Maximas, 6.3 Ext 1

“Although it is possible to use the whole planet to offer examples of Roman cruelty, it is not useless to learn of foreign instances in summary. The Spartans ordered that the books of Archilochus were to be expelled from their state because they believed that they were insufficiently modest and were also shameful reading.

They did not want their children’s minds to be filled with these ideas in case they might harm their characters more than it sharpened their wits. For this reason they exiled the greatest or nearly greatest poet because he wounded a household he hated with vulgar curses.”

Ceterum etsi Romanae severitatis exemplis totus terrarum orbis instrui potest, tamen externa summatim cognosse fastidio non sit. Lacedaemonii libros Archilochi e civitate sua exportari iusserunt, quod eorum parum verecundam ac pudicam lectionem arbitrabantur: noluerunt enim ea liberorum suorum animos imbui, ne plus moribus noceret quam ingeniis prodesset. itaque maximum poetam aut certe summo proximum, quia domum sibi invisam obscenis maledictis laceraverat, carminum exsilio multarunt.

Spartans Sacrificed Puppies

Pausanias, 15.14 [In Laconia]

“On each of the bridges there is a sculpture: one has Herakles, the other an image of Lykourgos. Lykourgos established laws for the rest of the state and also for the fighting of youths. There are other things done by the Spartan youths too. They sacrifice in the temple to Apollo before battle. The Phoibaion is outside the city and not too far from Therapne. There, each group of young men sacrifice a puppy to Enyalios, because they believe that the bravest of the tame animals is a sacrifice to the liking of the bravest of the gods.

I don’t know any other Greeks who are in the habit of sacrificing puppies except for the Colophonians. They sacrifice a black female pup to the Goddess of the Wayside. This sacrifice and that of the Spartan youths are performed at night. During the sacrifice, the youths have trained boars fight one another. Whichever group’s boar wins, that group ends up winning the battle when they fight with strength in the Plane-tree Grove. These are the things they do in the Phobaion.”

γεφυρῶν δὲ ἐφ᾿ ἑκατέρᾳ τῇ μέν ἐστιν ἄγαλμα Ἡρακλέους, τῇ δὲ εἰκὼν Λυκούργου. νόμους δὲ ἔς τε τὴν ἄλλην πολιτείαν καὶ ἐς τὴν μάχην τῶν ἐφήβων ἔθηκεν ὁ Λυκοῦργος. καὶ τάδε ἄλλα τοῖς ἐφήβοις δρώμενά ἐστι· θύουσι πρὸ τῆς μάχης ἐν τῷ Φοιβαίῳ· τὸ δὲ Φοιβαῖόν ἐστιν ἐκτὸς τῆς πόλεως, Θεράπνης οὐ πολὺ ἀφεστηκός. ἐνταῦθα ἑκατέρα μοῖρα τῶν ἐφήβων σκύλακα κυνὸς τῷ Ἐνυαλίῳ θύουσι, θεῶν τῷ ἀλκιμωτάτῳ κρίνοντες ἱερεῖον κατὰ γνώμην εἶναι τὸ ἀλκιμώτατον ζῷον τῶν ἡμέρων. κυνὸς δὲ σκύλακας οὐδένας ἄλλους οἶδα Ἑλλήνων νομίζοντας θύειν ὅτι μὴ Κολοφωνίους· θύουσι γὰρ καὶ Κολοφώνιοι μέλαιναν τῇ Ἐνοδίῳ σκύλακα. νυκτεριναὶ δὲ ἥ τε Κολοφωνίων θυσία καὶ τῶν ἐν Λακεδαίμονι ἐφήβων καθεστήκασιν. ἐπὶ δὲ τῇ θυσίᾳ κάπρους ἠθάδας οἱ ἔφηβοι συμβάλλουσι μαχουμένους· ὁποτέρων δ᾿ ἂν ὁ κάπρος τύχῃ νικῶν, ἐν τῷ Πλατανιστᾷ κρατῆσαι τούτους ὡς τὰ πλείω συμβαίνει. τοσάδε μὲν δρῶσιν ἐν τῷ Φοιβαίῳ·

Image result for ancient Greek spartan shield

Spartans and Rape in the Conquered Territory. Another poorly named “erotic story” from Plutarch

Plutarch, Love Stories 3

“A poor man named Skadasos used to live in Leuktra (which is a village in the land of the Thespians). He had two daughters who were named Hippo and Milêtia or, as some say, Thenô and Euksippê. Skedasos was a good man and solicitous of strangers, even though he did not have much. When two Spartan youths came to him, he welcomed them happily. Although they were lusting after the maidens, they were hindered from bold action by the good character of the father. On the next day, they went to Delphi. The same road laid before them.

So, after they got an oracle from the god about which they were in need, they returned homeward again, traveling through Boiotia and returning to the home of Skedasos. But he did not happen to be in Leuktra at the time. Still, the daughters welcomed the strangers in the family’s usual manner. But when the youths found them alone, they raped the girls. When they noticed that the girls were taking the offense pretty badly, they killed them and rid themselves of the burden by throwing the bodies in a well.

When Skedasos returned and did not see his daughters, he discovered that everything else he left behind was safe. He was at a loss over the affair until a certain dog kept pawing at him and often ran up to him and from him back to the well. From this he figured it out, and he raised his daughters’ corpses up from the well. Once he learned from his neighbors that they had seen those Spartans on the previous day and returning again on the next one, he attributed the deed to them because they were constantly praising the girls on the earlier day and counting as blessed the men they would marry.

He went to Sparta in order to take his case to the Ephors. When he was near Argos, because night overtook him, he stayed in an inn. There was another old man in the same inn who was from the city of Oreus in the region of Hestiaia. After Skedasos heard him groaning and cursing the Spartans, he asked him what evil he had suffered at their hands. He explained that he was a Spartan subject and that after Aristodemos was sent to Oreus as a governor, he proved himself to be very cruel and lawless.

He explained, “He lusted after my son. When he couldn’t persuade him, he attempted to rape him and abduct him from the wrestling school. Because the teacher was preventing him and there were many young men helping, Aristodemos retreated out of necessity. But on the following day, he outfitted a trireme, kidnapped the boy and sailed to the opposite shore where he was trying to rape the boy. He killed him because he was fighting back. After returned, he threw a dinner party.” The old man continued, “Once I learned of what happened and took care of the body, I went to Sparta and met with the Ephors. But they showed this no concern.”

Hearing these things, Skedasos lost heart because he was imagining that the Spartans would ignore his case as well. But he did explain his own misfortune to the stranger in turn. The man was advising him not to meet with the Ephors but just to return to Boiotia and build a tomb for his daughters. Skedasos, nevertheless, was not persuaded, but he went to Sparta to meet with the Ephors. When they did not pay attention, he went to the kings and then went up and wept before each of the citizens. When he gained nothing else, he was rushing through the city raising his hands to the sun. Then he was striking his fists on the ground and calling on the Furies. Finally, he killed himself.”

Ἀνὴρ πένης Σκέδασος τοὔνομα κατῴκει Λεῦκτρα· ἔστι δὲ κώμιον τῆς τῶν Θεσπιέων χώρας. τούτῳ θυγατέρες γίνονται δύο· ἐκαλοῦντο δ᾿ Ἱππὼ καὶ Μιλητία, ἤ, ὥς τινες, Θεανὼ καὶ Εὐξίππη. ἦν δὲ χρηστὸς ὁ Σκέδασος καὶ τοῖς ξένοις ἐπιτήδειος, καίπερ οὐ πολλὰ κεκτημένος. ἀφικομένους οὖν πρὸς αὐτὸν δύο Σπαρτιάτας νεανίας ὑπεδέξατο προθύμως· οἱ δὲ τῶν παρθένων ἡττώμενοι διεκωλύοντο πρὸς τὴν τόλμαν ὑπὸ τῆς τοῦ κεδάσου χρηστότητος. τῇ δ᾿ ὑστεραίᾳ Πυθώδε ἀπῄεσαν· αὕτη γὰρ αὐτοῖς προύκειτο ἡ ὁδός· καὶ τῷ θεῷ χρησάμενοι περὶ ὧν ἐδέοντο, πάλιν ἐπανῄεσαν οἴκαδε, καὶ χωροῦντες διὰ τῆς Βοιωτίας ἐπέστησαν πάλιν τῇ τοῦ Σκεδάσου οἰκίᾳ. ὁ δ᾿ ἐτύγχανεν οὐκ ἐπιδημῶν τοῖς Λεύκτροις, ἀλλ᾿ αἱ θυγατέρες αὐτοῦ ὑπὸ τῆς συνήθους ἀγωγῆς τοὺς ξένους ὑπεδέξαντο. οἱ δὲ καταλαβόντες ἐρήμους τὰς κόρας βιάζονται· ὁρῶντες δ᾿ αὐτὰς καθ᾿ ὑπερβολὴν τῇ ὕβρει χαλεπαινούσας ἀπέκτειναν, καὶ ἐμβαλόντες ἔς τι φρέαρ ἀπηλλάγησαν. ἐπανελθὼν δ᾿ ὁ Σκέδασος τὰς μὲν κόρας οὐχ ἑώρα, πάντα δὲ τὰ καταλειφθέντα εὑρίσκει σῷα καὶ τῷ πράγματι ἠπόρει, ἕως τῆς κυνὸς κνυζωμένης καὶ πολλάκις μὲν προστρεχούσης πρὸς αὐτὸν ἀπὸ δ᾿ αὐτοῦ εἰς τὸ φρέαρ ἐπανιούσης, εἴκασεν ὅπερ ἦν, καὶ τῶν θυγατέρων τὰ νεκρὰ οὕτως ἀνιμήσατο. πυθόμενος δὲ παρὰ τῶν γειτόνων, ὅτι ἴδοιεν τῇ χθὲς ἡμέρᾳ τοὺς καὶ πρῴην καταχθέντας ἐπ᾿ αὐτοὺς Λακεδαιμονίους εἰσιόντας, συνεβάλετο τὴν πρᾶξιν ἐκείνων, ὅτι καὶ πρῴην συνεχῶς ἐπῄνουν τὰς κόρας, μακαρίζοντες τοὺς γαμήσοντας.

Ἀπῄει εἰς Λακεδαίμονα, τοῖς ἐφόροις ἐντευξόμενος· γενόμενος δ᾿ ἐν τῇ Ἀργολικῇ, νυκτὸς καταλαμβανούσης, εἰς πανδοκεῖόν τι κατήχθη· κατὰ τὸ αὐτὸ δὲ καὶ πρεσβύτης τις ἕτερος τὸ γένος ἐξ Ὠρεοῦ πόλεως τῆς Ἑστιαιάτιδος· οὗ στενάξαντος καὶ κατὰ Λακεδαιμονίων ἀρὰς ποιουμένου ἀκούσας ὁ Σκέδασος ἐπυνθάνετο τί κακὸν ὑπὸ Λακεδαιμονίων πεπονθὼς εἴη. ὁ δὲ διηγεῖτο, ὡς ὑπήκοος μέν ἐστι τῆς Σπάρτης, πεμφθεὶς δ᾿ εἰς Ὠρεὸν Ἀριστόδημος ἁρμοστὴς παρὰ Λακεδαιμονίων ὠμότητα καὶ παρανομίαν ἐπιδείξαιτο πολλήν. “ἐρασθεὶς γάρ,” ἔφη, “τοῦ ἐμοῦ παιδός, ἐπειδὴ πείθειν ἀδύνατος ἦν, ἐπεχείρει βιάσασθαι καὶ ἀπάγειν αὐτὸν τῆς παλαίστρας· κωλύοντος δὲ τοῦ παιδοτρίβου καὶ νεανίσκων πολλῶν ἐκβοηθούντων, παραχρῆμα ὁ Ἀριστόδημος ἀπεχώρησε· τῇ δ᾿ ὑστεραίᾳ πληρώσας τριήρη συνήρπασε τὸ μειράκιον, καὶ ἐξ Ὠρεοῦ διαπλεύσας εἰς τὴν περαίαν ἐπεχείρει ὑβρίσαι, οὐ συγχωροῦντα δ᾿ αὐτὸν ἀπέσφαξεν.  ἐπανελθὼν δ᾿ εἰς τὴν Ὠρεὸν εὐωχεῖτο. ἐγὼ δ᾿,” ἔφη, “τὸ πραχθὲν πυθόμενος καὶ τὸ σῶμα κηδεύσας παρεγενόμην εἰς τὴν Σπάρτην καὶ τοῖς ἐφόροις ἐνετύγχανον· οἱ δὲ λόγον οὐκ ἐποιοῦντο.” Σκέδασος δὲ ταῦτα ἀκούων ἀθύμως διέκειτο, ὑπολαμβάνων ὅτι οὐδ᾿ αὐτοῦ λόγον τινὰ ποιήσονται οἱ Σπαρτιᾶται· ἐν μέρει τε τὴν οἰκείαν διηγήσατο συμφορὰν τῷ ξένῳ· ὁ δὲ παρεκάλει αὐτὸν μηδ᾿ ἐντυχεῖν τοῖς ἐφόροις, ἀλλ᾿ ὑποστρέψαντα εἰς τὴν Βοιωτίαν κτίσαι τῶν θυγατέρων τὸν τάφον. οὐκ ἐπείθετο δ᾿ ὅμως ὁ Σκέδασος, ἀλλ᾿ εἰς τὴν Σπάρτην ἀφικόμενος τοῖς ἐφόροις ἐντυγχάνει· ὧν μηδὲν προσεχόντων, ἐπὶ τοὺς βασιλέας ἵεται καὶ ἀπὸ τούτων ἑκάστῳ τῶν δημοτῶν προσιὼν ὠδύρετο. μηδὲν δὲ πλέον ἀνύων ἔθει διὰ μέσης τῆς πόλεως, ἀνατείνων πρὸς ἥλιον τὼ χεῖρε, αὖθις δὲ τὴν γῆν τύπτων ἀνεκαλεῖτο τὰς Ἐρινύας καὶ τέλος αὑτὸν τοῦ ζῆν μετέστησεν.

More from Plutarch

Plutarch, Moralia Sayings of Spartan Women 242c-d

“A certain girl who lost her virginity to a man in secret and forced an abortion of the fetus handled is so strongly and uttered no sound that she birthed the child without her father and those who were near her knowing. This is because the overcoming of her indiscretion with discretion prevailed over the magnitude of her pains.”

26. Κρύφα τις διαπαρθενευθεῖσα καὶ διαφθείρασα τὸ βρέφος οὕτως ἐνεκαρτέρησε μηδεμίαν προενεγκαμένη φωνήν, ὥστε καὶ τὸν πατέρα καὶ ἄλλους πλησίον ὄντας λαθεῖν ἀποκυήσασα· τὸ γὰρ μέγεθος τῶν ἀλγηδόνων τῇ εὐσχημοσύνῃ τὸ ἄσχημον προσπεσὸν ἐνίκησε.

“A Spartan woman who was being sold and was asked what she knows how to do, answered, “To be faithful.”

27. Λάκαινα πιπρασκομένη καὶ ἐρωτωμένη τί ἐπίσταται, ἔφη, “πιστὰ ἦμεν.”

“Another Spartan woman, when she was captured and asked a similar question, answered, “to keep a house well.”

28. Ἄλλη αἰχμαλωτευθεῖσα καὶ ἐρωτωμένη παραπλησίως, “εὖ οἰκεῖν οἶκον,” ἔφη.

“When a Spartan woman was asked by some man if she would be good if he he purchased her, answered, “I will. And if you don’t purchase me too”

29. Ἐρωτηθεῖσά τις ὑπό τινος, εἰ ἔσται ἀγαθή, ἂν αὐτὴν ἀγοράσῃ, εἶπε, “κἂν μὴ ἀγοράσῃς.”

“The Equal of Living Heroes”: Sparta’s Counterfeit Myth

Plutarch, Apophthegmata Lakonica 225 c11-12

“When Xerxes wrote again, “send me your weapons”, [Leonidas] wrote back, “Come and take them”

Πάλιν δὲ τοῦ Ξέρξου γράψαντος ‘πέμψον τὰ ὅπλα’, ἀντέγραψε ‘μολὼν λαβέ.’

The remarkable and tireless Dr. Sarah Bond has composed a piece for Eidolon  about the appropriation of Spartan iconography and values in the modern world (“This Is Not Sparta: Why the Modern Romance with Sparta is a Bad One”). If you live in Europe, the coasts in the US or some other blissful bubble, you may be unaware of the fact that the motto μολὼν λαβέ now adorns weapons and military gear of all kinds and is a favorite of certain right-wing political affiliations.

(When people hear I teach ancient Greek and tell me they love Sparta, I take the same deep breath I take when others ask about ‘Ancient Aliens’ or Atlantis. ‘Sparta’ is a production of modern culture as much as ancient. Every time I have taught the Peloponnesian War I found myself hoping it might turn out different this time…)

Dr. Bond does a great job out outlining the sordid modern history of the appropriation of Spartan ideals. But she is especially good at pointing out “A problematic area for valorizing the Spartans lies not only in quoting their famously short (and often witty) turns of phrase and turning them into bumper stickers, but rather in also looking to the Hellenistic culture as a socio-political model for our own society.

In addition to the eugenics, racism, and fascism at home on this constellation of beliefs, there is this: Sparta was a militarized state which enslaved its neighbors and produced little of worth for the world beyond a mythologized memory of a great fighting force.

When it comes to everything else for which we prize ancient Greece, Sparta was terribly and completely deficient. Tragedy, Epic poetry, lyric poetry, visual art, vases, sculpture, architecture, philosophy, science, history, rhetoric, everything Western cultural chauvinist champion about the ‘Greek miracle’* developed every where else in Greece.

Read Bond’s piece. It is a good one. Also, Neville Morely’s post on the use of Sparta by the far right is also a must-read.

And, here are some selections from Spartan ‘culture’.

*These are scare quotes. Even as a Hellenist I do not believe in this terminology. I find it ironic, however, that those who do still cleave to the example of Sparta which is, in many ways, antithetical to ‘core Western values’.

Sparta left some martial poetry. It is, well, uninspiring.

Tyrtaeus, Fr. 10.1-2

“It is a fine thing when a noble man falls
In the first ranks while struggling for his country.”

τεθνάμεναι γὰρ καλὸν ἐνὶ προμάχοισι πεσόντα
ἄνδρ’ ἀγαθὸν περὶ ἧι πατρίδι μαρνάμενον·

Tytaeus, fr. 11.5-8

“Make your life hateful and make the dark fates
Of death as dear as the rays of the sun.
For you know the destructive deeds of much-wept Ares
And you have learned well the fury of fierce war.”

ἐχθρὴν μὲν ψυχὴν θέμενος, θανάτου δὲ μελαίνας
κῆρας αὐγαῖς ἠελίοιο φίλας.
ἴστε γὰρ ὡς ῎Αρεος πολυδακρύου ἔργ’ ἀΐδηλα,
εὖ δ’ ὀργὴν ἐδάητ’ ἀργαλέου πολέμου

Callinus 1. 12-21

“There’s no way for a man to avoid death once it is fated,
Not even if he is a descendant of the immortal gods.
Often when someone has fled strife and the din of spears
Death’s fate will find him at home.
The unsteady man isn’t dear to the people or longed for,
They grieve for him a little even if he suffers something great.
But the whole host misses a strong-hearted man when he dies
A man the equal of living heroes.
They look at him like a tower before their eyes_
He does work of many though he is just one.”

οὐ γάρ κως θάνατόν γε φυγεῖν εἱμαρμένον ἐστὶν
ἄνδρ’, οὐδ’ εἰ προγόνων ἦι γένος ἀθανάτων.
πολλάκι δηϊοτῆτα φυγὼν καὶ δοῦπον ἀκόντων
ἔρχεται, ἐν δ’ οἴκωι μοῖρα κίχεν θανάτου,
ἀλλ’ ὁ μὲν οὐκ ἔμπης δήμωι φίλος οὐδὲ ποθεινός
τὸν δ’ ὀλίγος στενάχει καὶ μέγας ἤν τι πάθηι·
λαῶι γὰρ σύμπαντι πόθος κρατερόφρονος ἀνδρὸς
θνήσκοντος, ζώων δ’ ἄξιος ἡμιθέων·
ὥσπερ γάρ μιν πύργον ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶσιν·
ἔρδει γὰρ πολλὼν ἄξια μοῦνος ἐών.

The most famous epigram associated with Sparta was not composed by a Spartan:

Simonides, Epigram (Greek Anthology,7.249): An Epitaph at Thermopylae

“Stranger, go tell the Spartans that we lie here
obedient to their commands.”

Ω ξεῖν’, ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις, ὅτι τῇδε
κείμεθα τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι.

Aelian, 13.19

“Cleomenes the Laconian asserted—in the manner of Spartans—that Homer was a Spartan poet because he spoke about the right way to go to war and that Hesiod was the Helot’s poet, since he talks about how best to farm.”

῎Ελεγεν ὁ Κλεομένης Λακωνικῶς κατὰ τὸν ἐπιχώριον τρόπον τὸν ῞Ομηρον Λακεδαιμονίων εἶναι ποιητήν, ὡς χρὴ πολεμεῖν λέγοντα· τὸν δὲ ῾Ησίοδον τῶν Εἱλώτων, λέγοντα ὡς χρὴ γεωργεῖν.

Some Sayings Attributed to Spartans in the Gnomologicum Vaticanum

69 “When Agesilaos was asked by someone why Sparta was unwalled he said “don’t lie. It is walled not by stones but by its occupants’ excellence.”

῾Ο αὐτὸς ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος, διὰ τί ἀτείχιστός ἐστιν ἡ Σπάρτη, „μὴ ψεύδου”, ἔφη, „τετείχισται γάρ, οὐ λίθοις, ἀλλὰ ταῖς τῶν <ἐνοικούντων ἀρεταῖς>”.

394 “When a Spartan man was asked why the Spartans have small spears he said “because they fight close to the enemy”

Λάκων ἀνὴρ ἐρωτώμενος διὰ τί οἱ Λακεδαιμόνιοι μικρὰ ἔχουσι τὰ ἐγχειρίδια εἶπεν· „ὅτι ἐγγύθεν τοῖς πολεμίοις μάχονται”.

396 “To someone asking why Spartans foster brevity of speech, a Spartan man said “because it is closest to silence”

Λάκων ἀνὴρ πρὸς τὸν εἰπόντα αὐτῷ· „διὰ τί οἱ Λακεδαιμόνιοι τὴν βραχυλογίαν ἀσκοῦσιν;” εἶπεν· „ὅτι ἔγγιστά ἐστι τοῦ σιωπᾶν”.

Sayings Attributed to Spartan Women, 568-576

“When a Spartan woman was speaking to her son who had been crippled in battle and was depressed because of that she said “don’t be sad, child—for each step recalls your private virtue”

Γυνὴ Λάκαινα τοῦ υἱοῦ αὐτῆς ἐν παρατάξει χωλωθέντος καὶ δυσφοροῦντος ἐπὶ τούτῳ „τέκνον”, εἶπε, „μὴ λυποῦ· καθ’ ἕκαστον γὰρ βῆμα τῆς ἰδίας <ἀρετῆς ὑπομνησθήσῃ.”>

“A Spartan woman said of her son who was thankful that he was the only one to survive a battle-line “why aren’t you ashamed that you’re the only one alive?”

Λάκαινα γυνὴ σεμνυνομένου τοῦ υἱοῦ αὐτῆς ἐπὶ τῷ μόνον ἐκ τῆς παρατάξεως σεσῶσθαι ἔφη· „τί οὖν οὐκ αἰσχύνῃ μόνος ζῶν;”

“When a Spartan woman heard that her son died in the battle line she said “Child, you paid your country back well for your upbringing.”

Γυνὴ Λάκαινα ἀκούσασα τὸν υἱὸν αὐτῆς ἐν παρατάξει τεθνηκέναι „τέκνον”, εἶπεν, „ὡς καλὰ τροφεῖα τῇ πατρίδι ἀπέδωκας!”

Image result for ancient Greek spartan shield

Telemachus is Not a Monster

The Odyssey is somewhat preoccupied with Telemachus’ paternity and the means by which it might be established. As mentioned in an earlier post, Aristotle suggests that children who are not like their father are monstrous. The Odyssey is also preoccupied with monstrous bodies–the giant Kikones, the deformed (morally and physically) Kyklopesthe transformed sailors, the mutilated bodies of servants–and the transformation of Odysseus’ body because of trauma at sea, age, and the needs of disguise. The threat of finding a monster at home might also be implied…

Athena signals Telemachus’ positive identity from the beginning. But the boy himself is uncertain! 

Homer, Odyssey 1.207-209

“…if in fact this great child is from the same Odysseus.
For you look terribly like that man in his beautiful eyes
and his head…”

εἰ δὴ ἐξ αὐτοῖο τόσος πάϊς εἰς ᾿Οδυσῆος.
αἰνῶς μὲν κεφαλήν τε καὶ ὄμματα καλὰ ἔοικας
κείνῳ, ἐπεὶ θαμὰ τοῖον ἐμισγόμεθ’ ἀλλήλοισι

Telemachus famously quibbles over the identification, wondering in classic moody adolescent fashion if any of this is true. Some of the scholia try to support him…

Od. 1.215-216

“My mother says that I am his, but I, well, I just
Don’t know. For no one ever witnesses his own origin…”

μήτηρ μέν τέ μέ φησι τοῦ ἔμμεναι, αὐτὰρ ἐγώ γε
οὐκ οἶδ’· οὐ γάρ πώ τις ἑὸν γόνον αὐτὸς ἀνέγνω.

Schol. EM ad Od. 1.215 ex

“No one knows his own origin..” and elsewhere [we find] “they claim that that man is my father” (Od.4.387.) Similarly, Euripides says “a mother is a more dear parent than a father / for she knows the child is hers but he only thinks it” and Menander says, “no one knows from what man he is born / but we all suspect or believe it.” And some claim that Telemachus says these things because he was left when he was small.”

οὐ γάρ πώ τις ἑὸν γόνον] καὶ ἀλλαχοῦ “τόνδε τ’ ἐμὸν πατέρα φάσ’ ἔμμεναι” (Od. δ, 387.). ὁμοίως Εὐριπίδης “μήτηρ φιλότεκνος μᾶλλον πατρός· ἡ μὲν γὰρ αὐτῆς οἶδεν ὄνθ’, ὁ δ’ οἴεται.” καὶ Μένανδρος “αὑτὸν γὰρ οὐδεὶς οἶδε τοῦ ποτ’ ἐγένετο, ἀλλ’ ὑπονοοῦμεν πάντες ἢ πιστεύομεν.” τινὲς δὲ ταῦτα τὸν Τηλέμαχόν φασι λέγειν ἐπεὶ μικρὸς καταλέλειπται. E.M.

Later in the Odyssey, Nestor likens son to father (implicitly).

Od. 3.121-125

“..when shining Odysseus father was preeminent in all kinds of tricks, your father,   if truly you are his son. And wonder overtakes me as I look at you
For your speeches, at least, are really fine—no one would expect
A younger man to utter such suitable things.”

…ἐπεὶ μάλα πολλὸν ἐνίκα δῖος ᾿Οδυσσεὺς
παντοίοισι δόλοισι, πατὴρ τεός, εἰ ἐτεόν γε
κείνου ἔκγονός ἐσσι· σέβας μ’ ἔχει εἰσορόωντα.
ἦ τοι γὰρ μῦθοί γε ἐοικότες, οὐδέ κε φαίης
ἄνδρα νεώτερον ὧδε ἐοικότα μυθήσασθαι.

In Sparta, Helen notes that Telemachus looks like, well, Telemachus even though she has never seen him! Menelaos agrees. The scholia get a little frustrated.

Od. 4.138-146

“For I do not think that anyone looks so suitable,
Neither a man nor a woman, and wonder overtakes me as I look at him,
How this one looks like the son of great-hearted Odysseus,
Telemachus, the one that man left just born in his household
When the Achaeans left for the sake of dog-faced me
And went to Troy, raising their bold war.”

οὐ γάρ πώ τινά φημι ἐοικότα ὧδε ἰδέσθαι
οὔτ’ ἄνδρ’ οὔτε γυναῖκα, σέβας μ’ ἔχει εἰσορόωσαν,
ὡς ὅδ’ ᾿Οδυσσῆος μεγαλήτορος υἷι ἔοικε,
Τηλεμάχῳ, τὸν ἔλειπε νέον γεγαῶτ’ ἐνὶ οἴκῳ
κεῖνος ἀνήρ, ὅτ’ ἐμεῖο κυνώπιδος εἵνεκ’ ᾿Αχαιοὶ
ἤλθεθ’ ὑπὸ Τροίην, πόλεμον θρασὺν ὁρμαίνοντες.”

Schol. E. ad Od. 4.143

“She says these things even though she has not seen Telemachus but based instead on the character of Odysseus.”

οὐ Τηλέμαχον εἰδυῖα ταῦτα λέγει, ἀλλ’ ἐκ τοῦ χαρακτῆρος τοῦ ᾿Οδυσσέως. E.

Schol. Q ad. Od. 4.143

“She compares him to his father even though she has never seen Odysseus’ child.”

ἐξομοιοῖ δὲ αὐτὸν τῷ πατρὶ οὐχ ἑωρακυῖά ποτε ᾿Οδυσσέως παῖδα. Q.

Od. 4.147-150

“Fair Menelaos spoke to her and answered:
‘I was just thinking the same thing, wife, which you imagined.
For these are the same kind of feet and hands,
The look of the eyes and the hair on the head as that man.”

τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη ξανθὸς Μενέλαος·
“οὕτω νῦν καὶ ἐγὼ νοέω, γύναι, ὡς σὺ ἐΐσκεις·
κείνου γὰρ τοιοίδε πόδες τοιαίδε τε χεῖρες
ὀφθαλμῶν τε βολαὶ κεφαλή τ’ ἐφύπερθέ τε χαῖται.

Schol H. ad Od. 4.149 ex 1-4

“These sort of feet are that man’s”: For likeness in bodies especially shows through in the extremities and the gaze. And however so much grows more slowly, that much provides more precise signs of recognition over time. This is why it is said “From feet to the head.”

κείνου γὰρ τοιοίδε πόδες] ἐκ γὰρ τῶν ἄκρων καὶ τῆς ὄψεως μάλιστα αἱ ὁμοιότητες τῶν σωμάτων ἐμφαίνονται. ὅσον δὲ βράδιον ἐστοχάσατο, τοσοῦτον ἀκριβέστερον ἀπεφήνατο τὸν μεταξὺ χρόνον δηλονότι κατανοῶν. τὸ δὲ λεγόμενον, ἐκ ποδῶν εἰς κεφαλήν. H.

The threat of children not looking like fathers is central to the fall of the race of iron. But it is couched within a general social collapse. In this case, ancient scholia turn to the abstract issue. In this case, a child dissimilar to parents would be a monstrum, but in the sense of an omen or a sign of a fallen generation. From this perspective the tension latent in Telemachus’ potential dissimilarity to his father is about stability of the last generation of epic heroes. The bastard sons of Odysseus and potential infidelity of Penelope signal, perhaps, the end of the race of heroes and a premature end to heroic epic.

Hesiod, Works and Days 180–185

“Zeus will destroy this race of mortal humans
Or they will perish when they are born with temples already grey.
Then a father will not be like his children, nor children at all like parents;
A guest will not be dear to a host, a friend not to a friend
And a relative will not be dear as in years before.”

Ζεὺς δ’ ὀλέσει καὶ τοῦτο γένος μερόπων ἀνθρώπων,
εὖτ’ ἂν γεινόμενοι πολιοκρόταφοι τελέθωσιν.
οὐδὲ πατὴρ παίδεσσιν ὁμοίιος οὐδέ τι παῖδες
οὐδὲ ξεῖνος ξεινοδόκῳ καὶ ἑταῖρος ἑταίρῳ,
οὐδὲ κασίγνητος φίλος ἔσσεται, ὡς τὸ πάρος περ.
αἶψα δὲ γηράσκοντας ἀτιμήσουσι τοκῆας·

Schol. ad. Hes. Th. 182b-d ex.

b. “Similar to…” likeness, similarity, a shared voice or similarity in mind or in shape, [lost here] because of the multitude of wickedness and adulteries…”

b. ὁμοίιος: ὁμονοητικός, σύμφωνος ἢ ὅμοιος τῇ γνώμῃ ἢ τῇ ἰδέᾳ, διὰ τὸ τῶν κακιῶν πλῆθος καὶ τῶν μοιχειῶν…

“similar to”: the similarity is clearly the commonness, the conversation, and the affection. For affection (philia) develops from similarity. Altogether this expresses tragically the oncoming evils in life following this, the distrust between children and fathers, between guests and hosts, and among friends. Friendship is the third thing mentioned. Also: cognate, companionable, hospitable.”

c.ὁμοίιος: τὸ μὲν ὁμοίιος δηλοῖ τὸ κοινωνικὸν καὶ προσήγορον καὶ φίλιον· φιλία γὰρ
δι’ ὁμοιότητος ἐπιτελεῖται. πάντα δὲ ἐκτραγῳδεῖ τὰ ἐπεισελθόντα κακὰ τῷ βίῳ μετ’ αὐτόν, τὴν ἀπιστίαν τῶν παίδων καὶ πατέρων, τὴν τῶν ξένων καὶ ξενοδόχων, τὴν τῶν ἑταίρων πρὸς ἀλλήλους. τριττὴ γὰρ ἡ φιλία· συγγενική,
ἑταιρική, ξενική.

d. “Similar to”: Similarity of men, having one desire or, he means, through mixing it up with other women, the bastard sons too.”

d.<ὁμοίιος:> ὁμογνώμων, μίαν θέλησιν ἔχων ἢ διὰ τὰς ἀλληλομιξίας λέγων τῶν γυναικῶν καὶ τοὺς νόθους υἱούς.

Later, Aristotle channels some of the same cultural assumptions from a scientific perspective. Here the monstrum (greek teras) is an indication of deformity.

Aristotle, Generation of Animals, Book 4, 767b

“These causes are also of the same. Some [offspring] are born similar to their parents while others are not. Some are similar to their father; others are like their mother, applying both to the body as a whole and to each part. Offspring are more like their parents than their ancestors and more like their ancestors than passersby.

Males are more similar to their father and females are more similar to their mother. But some are not like any of their relatives, but are still akin to human beings while others are like not at all like humans in their appearance, but rather like some monster. For whoever is not like his parents is in some way a monster because nature has in these cases wandered in some way from the essential character.”

Αἱ δ᾿ αὐταὶ αἰτίαι καὶ τοῦ τὰ μὲν ἐοικότα γίνεσθαι τοῖς τεκνώσασι τὰ δὲ μὴ ἐοικότα, καὶ τὰ μὲν πατρὶ τὰ δὲ μητρί, κατά τε ὅλον τὸ σῶμα καὶ κατὰ μόριον ἕκαστον, καὶ μᾶλλον αὐτοῖς ἢ τοῖς προγόνοις, καὶ τούτοις ἢ τοῖς τυχοῦσι, καὶ τὰ μὲν ἄρρενα μᾶλλον τῷ πατρὶ τὰ δὲ θήλεα τῇ μητρί, τὰ δ᾿ οὐδενὶ τῶν συγγενῶν, ὅμως δ᾿ ἀνθρώπῳ γέ τινι, τὰ δ᾿ οὐδ᾿ ἀνθρώπῳ τὴν ἰδέαν ἀλλ᾿ ἤδη τέρατι. καὶ γὰρ ὁ μὴ ἐοικὼς τοῖς γονεῦσιν ἤδη τρόπον τινὰ τέρας ἐστίν· παρεκβέβηκε γὰρ ἡ φύσις ἐν τούτοις ἐκ τοῦ γένους τρόπον τινά.

Image result for Ancient Greek Telemachus
“Look how big and beautiful I am.” Mid-4th century BC. Berlin, Staatliche Museen

A Disturbing (?) Passage from Modern Scholarship on Ancient Sexuality

I have been weighing the sense and import of the pages below for a few weeks now. Typically, I don’t teach too much about sexuality and I research it even less as a Homerist. I suspect that this is partly disciplinary (Homer is happy to indicate the power and fact of sexual acts with little specification; this is largely a generic characteristic) but part is nurture: my parents were both Lutherans of mid-Western Scandinavian persuasion: sex is fine, as long as no one talks about it.

But I do mention misogyny quite a bit in classes and on the blog and I have long been worried about the ways in which an uncritical presentation of the material in Homer and myth merely recapitulates and strengthens structural biases about gender and power. When it comes to human sexuality, I get a little squeamish with posts on this site: I like to post material that surprises people with the dirtiness of the Ancient world (you know, farting, shitting, middle fingers) and which disabuses people of the notion that what we have from the Ancient Greek and Romans is largely philosophy and Galen. But in a time when people misuse the ancient world for many things–most execrably to support racists and white supremacist views erroneously--I do fear that some postings might appear exploitative or be misused in some way.

This is one reason, for example although I put up a post about masturbation in ancient Greek, I did not follow it up, as requested with one about female masturbation. For one, there is only a small amount of evidence (and the evidence is extremely problematic because it comes from men and is mostly negative). For another, I don’t think there is any way for a male author to post information about female masturbation online without seeming in some way salacious, creepy, or just, well, gross.

(Again, this is where both my nature and my nurture may be causing me problems. Oh, and this: not talking about female masturbation reinforces taboos about female sexuality and agency.)

Another area in which we have posted very little is on topics that pertain to homosexuality, same-sex acts, or non-heteronormative (in a modern sense) eroticism. People respond all too well to lists of words for feces, but descriptions of sexuality that fall under the earlier categories get some strange responses. This is not enough to stop us alone. My worry is akin to my concern in the last paragraph, but more. I fear that some readers will use such material negatively (doing harm to ancient and modern communities); I also feel we run the risk of getting cheap entertainment through the exploitative expropriation of someone else’s sexuality.

But I have been struggling with the line of thought in the passage I am about to cite. The work of the book The Maculate Muse is really groundbreaking (and it is a work to which I have referred for many years), but the comments on comparing modern and ancient ‘homosexuality’ seem skewed in a damaging way. I am posting them not with the intention of shaming the scholar, but instead with the hope that someone will tell me I have read this all wrong.

J. Henderson. The Maculate Muse, 1991 (2nd edition; first 1975): 207

Henderson page 207

The Maculate Muse, 1991: 208

Henderson page 208

I am troubled by a few things here. The bit about “perversion” and “not without reason” seems particularly problematic, especially since it is unexplained. The additional language of compulsion is also borderline for me. Although the second edition is now nearly 30 years old (and the original is closer to 50!), I would have thought that it would be more sensitive in its treatment of sexual categories and notions of sexual activity, sexual identity, gender and sex.

My suspicions about this passage and its implicit definitions of sexuality (and identities) have led me to read a lot of what Henderson says about “pathics”, effeminacy, and the insults which may or may not pertain to these categories with much greater caution.

Update: an important note of context. The comments cited above were not updated from the 1975 edition of the book. The following note precedes the discussion.

A scholar familiar with the development of this book from dissertation to publication and revision was kind enough to share some context. It was dangerous for a career to write this book in the 1970s. Classics has not always been in the social and cultural vanguard.

So, this passage can serve particularly well as a lesson for how our scholarship is shaped by cultural constrainta both in its articulation and ita reception over time.

Myths of Marathons: Herodotus, Lucian, Plutarch and Us

If one were inspired to ‘research’ the origin of our modern Marathon on the Internet, one might find it possible to escape the story that it comes from Pheidippides’ run to Athens after the battle against the Persians in 490 BCE. As the story goes, as he arrived before the assembled citizens, Pheidippides announced “we have conquered” (nenikêkamen) and then then expired.

The problem is that this story is total hogwash. There was no Pheidippides (except in Aristophanes, and he was obsessed with horses). No one is ever recorded saying in ancient Greek “we have conquered” after the battle. I know where some of this comes from (Plutarch and Lucian, see below) but I don’t know where the rest does. Altough some authors do have a messenger announcing the victory, the present form of nikâo is used. And the name changes.

Furthermore, the message of the story changes radically from its different context. In the first account of running and Marathon, Herodotus tells of an Athenian Philippides who ran 140 miles to Sparta and back to try to get help:

Herodotus, 6.105-6

“First, the generals who were still in the city sent the herald Philippidês[1] to Sparta, an Athenian man, a long-distance runner [hêmerodromên[2]] who made a career of it. Pan appeared to him—as Philippidês claimed and reported to the Athenians—around the Parthenian mountain past Tegea. He claimed that Pan shouted out the name of Philippidês and ordered him to ask the Athenians why they were paying him no attention even though he was well-disposed toward them and was often helpful to them and would be again in the future. And because they believed these things to be true, since their affairs were going well, they established a temple to Pan on the akropolis and they honor him for that message with annual sacrifices and a race by torchlight. 

When Philipiddes was sent by the generals, that time when he said that Pan appeared to him, he arrived in Sparta on the next day.[3] He went straight to the officials and said “Spartans, the Athenians need you to help them and not tolerate that one of the oldest cities among the Greeks fall into slavery at the hands of Barbarian. Eretria has already been enslaved and Greece has become weaker by the loss of a significant city.” He announced what he had been ordered to announce and it was to their taste to help the Athenians but they were incapable of doing so immediately because they did not want to violate the custom: for it was the ninth day of the current month, and they said that on that day they could not leave until the moon was full.”

Καὶ πρῶτα μὲν ἐόντες ἔτι ἐν τῷ ἄστεϊ οἱ στρατηγοὶ ἀποπέμπουσι ἐς Σπάρτην κήρυκα Φιλιππίδην, ᾿Αθηναῖον μὲν ἄνδρα, ἄλλως δὲ ἡμεροδρόμην τε καὶ τοῦτο μελετῶντα. Τῷ δή, ὡς αὐτός τε ἔλεγε Φιλιππίδης καὶ ᾿Αθηναίοισι ἀπήγγελλε, περὶ τὸ Παρθένιον ὄρος τὸ ὑπὲρ Τεγέης ὁ Πὰν περιπίπτει· βώσαντα δὲ τὸ οὔνομα τοῦ Φιλιππίδεω τὸν Πᾶνα ᾿Αθηναίοισι κελεῦσαι ἀπαγγεῖλαι δι’ ὅ τι ἑωυτοῦ οὐδεμίαν ἐπιμελείην ποιεῦνται, ἐόντος εὐνόου ᾿Αθηναίοισι καὶ πολλαχῇ γενομένου σφι ἤδη χρησίμου, τὰ δ’ ἔτι καὶ ἐσομένου. Καὶ ταῦτα μὲν ᾿Αθηναῖοι, καταστάντων σφι εὖ ἤδη τῶν πρηγμάτων, πιστεύσαντες εἶναι ἀληθέα ἱδρύσαντο ὑπὸ τῇ ᾿Ακροπόλι Πανὸς ἱρόν, καὶ αὐτὸν ἀπὸ ταύτης τῆς ἀγγελίης θυσίῃσί τε ἐπετείοισι καὶ λαμπάδι ἱλάσκονται. Τότε δὲ πεμφθεὶς ὑπὸ τῶν στρατηγῶν ὁ Φιλιππίδης οὗτος, ὅτε πέρ οἱ ἔφη καὶ τὸν Πᾶνα φανῆναι, δευτεραῖος ἐκ τοῦ ᾿Αθηναίων ἄστεος ἦν ἐν Σπάρτῃ, ἀπικόμενος δὲ ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας ἔλεγε· «῏Ω Λακεδαιμόνιοι, ᾿Αθηναῖοι ὑμέων δέονται σφίσι βοηθῆσαι καὶ μὴ περιιδεῖν πόλιν ἀρχαιοτάτην ἐν τοῖσι ῞Ελλησι δουλοσύνῃ περιπεσοῦσαν πρὸς ἀνδρῶν βαρβάρων· καὶ γὰρ νῦν ᾿Ερέτριά τε ἠνδραπόδισται καὶ πόλι λογίμῳ ἡ ῾Ελλὰς γέγονε ἀσθενεστέρη.» ῾Ο μὲν δή σφι τὰ ἐντεταλμένα ἀπήγγελλε, τοῖσι δὲ ἕαδε μὲν βοηθέειν ᾿Αθηναίοισι, ἀδύνατα δέ σφι ἦν τὸ παραυτίκα ποιέειν ταῦτα οὐ βουλομένοισι λύειν τὸν νόμον· ἦν γὰρ ἱσταμένου τοῦ μηνὸς εἰνάτη, εἰνάτῃ δὲ οὐκ ἐξελεύσεσθαι ἔφασαν μὴ οὐ πλήρεος ἐόντος τοῦ κύκλου.

This story is all about the Spartan failure to help the Greeks and the origin of a certain shrine to Pan. (In fact, in most authors who even mention this tale, it is the later aspect that draws attention). There is running from Marathon to Athens. But in Herodotus’ story, the entire Athenian army goes on a fast-march from the battle to defend the city against the Persian fleet:

Herodotus, 116

“The Persians sailed around Cape Sounion, but the Athenians went to help the city as fast as their feet were able; they arrived before the barbarians did and made their camp as soon as they appeared in the temple of Herakles, the one in Kynosarges. The barbarians, who had been at anchor near the Athenian port at that time, Phaleron, retreated and sailed their ships back toward Asia.”

Οὗτοι μὲν δὴ περιέπλεον Σούνιον· ᾿Αθηναῖοι δὲ ὡς ποδῶν εἶχον τάχιστα ἐβοήθεον ἐς τὸ ἄστυ, καὶ ἔφθησάν τε ἀπικόμενοι πρὶν ἢ τοὺς βαρβάρους ἥκειν, καὶ ἐστρατοπεδεύσαντο ἀπιγμένοι ἐξ ῾Ηρακλείου τοῦ ἐν Μαραθῶνι ἐν ἄλλῳ ῾Ηρακλείῳ τῷ ἐν Κυνοσάργεϊ. Οἱ δὲ βάρβαροι τῇσι νηυσὶ ὑπεραιωρηθέντες Φαλήρου (τοῦτο γὰρ ἦν ἐπίνειον τότε τῶν ᾿Αθηναίων), ὑπὲρ τούτου ἀνακωχεύσαντες τὰς νέας ἀπέπλεον ὀπίσω ἐς τὴν ᾿Ασίην.

This tale is actually more impressive and meaningful than the apocryphal one. The entire army ran the distance of 26 or so miles as a group to defend their homes. This isn’t about individual sacrifice or excellence, but rather about the collective will and glory of a city ruled by the people and for the people (to wax poetic a bit). This is, I think, a much more interesting and inspiring tale if it is taken seriously.

But sometime between the Peloponnesian War (421-404 BCE) and the Early Roman Empire (1st Century CE), the story changes. It takes on some of the elements of the false tale circulated widely. The two most well-known accounts are from Plutarch and Lucian. Plutarch, in typical style, distances himself from the tale by saying that one guy alleges that another guy says that…:

Plutarch, On the Glory of Athens, 347c (2nd Century CE)

“Heracleidês of Pontikos writes that Thersippos the Erkhian reported back about the battle of Marathon; but most say that it was Eukles who ran hot from battle in his arms and who, just after entering the gates could say only “Greetings” and “we are rejoicing” and then die.”

τὴν τοίνυν ἐν Μαραθῶνι μάχην ἀπήγγειλεν, ὡς μὲν ῾Ηρακλείδης ὁ Ποντικὸς (fr. 81) ἱστορεῖ, Θέρσιππος ὁ ᾿Ερχιεύς· οἱ δὲ πλεῖστοι λέγουσιν Εὐκλέα δραμόντα σὺν τοῖς ὅπλοις θερμὸν ἀπὸ τῆς μάχης καὶ ταῖς θύραις ἐμπεσόντα τῶν πρώτων τοσοῦτον μόνον εἰπεῖν ‘χαίρετε’ καὶ ‘χαίρομεν,’ εἶτ’ εὐθὺς ἐκπνεῦσαι.

In Plutarch’s tale, the name of the runner is Eucles and he says χαίρομεν instead of anything about victory before dying. The full kernel of our modern canard can be found in the work of Lucian, a well-known fabulist.

Lucian, On Mistakes in Greetings (2nd Century CE)

“First, Philippidês the day-runner is said to have run from Marathon reporting the victory to the archons who were seated and awaiting news about the end of the battle, saying “Rejoice, we are victorious” and after saying that he died with the news, expiring with his greeting.”

Πρῶτος δ’ αὐτὸ Φιλιππίδης ὁ ἡμεροδρομήσας λέγεται ἀπὸ Μαραθῶνος ἀγγέλλων τὴν νίκην εἰπεῖν πρὸς τοὺς ἄρχοντας καθημένους καὶ πεφροντικότας ὑπὲρ τοῦ τέλους τῆς μάχης, Χαίρετε, νικῶμεν, καὶ τοῦτο εἰπὼν συναποθανεῖν τῇ ἀγγελίᾳ καὶ τῷ χαίρειν συνεκπνεῦσαι.

What are we to make of this story? The Byzantine Suda has no patience for either Plutarch or Lucian. This encyclopedia, whose authors certainly knew of both, provides an account drawn entirely from Herodotus:

Suda (Byzantine Encyclopedia)

“Philippidês, an Athenian; day-runner: he ran 15 thousand stades in a single night and day (140 miles) as he traveled to Sparta. But the law did not allow them to go to war before the full-moon.”

Φιλιππίδης, ᾿Αθηναῖος, ἡμεροδρόμος· ὃς χίλια πεντακόσια στάδια ἤνυσε διὰ μιᾶς νυκτὸς καὶ ἡμέρας, πρὸς Λακεδαιμονίους ἀφικόμενος. ὁ δὲ νόμος οὐκ εἴα στρατεύειν αὐτοὺς πρὸ πανσελήνου.

What does it say about our culture and that of the second sophistic (the period of Plutarch and Lucian) that the individual tale is so much more attractive or that the Herodotean account is so quickly discounted? I bring this up for a few reasons. First, I always have students who think they know things question the Herodotean account. And, insanely or not, I am running a Marathon this weekend.

I know that the founding legends of modern sporting events often have little to do with truth, but I wonder about the individualistic and extreme versions popularized to the detriment of other possible stories. By Herodotus’ account, Philippides was a professional runner who could cover 140 miles in two days. Isn’t that impressive enough? By his account, we should memorialize the extraordinary battle of Marathon through collective acts of sacrifice. (Which happens to an extent, but modern amateur Marathon culture is not exactly altruistic and noble).

But it is probably the pedant in me who protests at the faked Greek online, the complaining students, and the favoring of something newer (you know, recent like Lucian) over something truly old.

Whatever the reason, I will probably be cursing the names Eukles, Pheidippides, Philippides and Lucian on Sunday morning.


Some Notes:

[1] How and Wells’s commentary on 6.105.1 “Φιλιππίδης, though only found in the second family of MSS., is supported by the other authorities (Paus. i. 28. 4, viii. 54-6; Plut. Herod. Malign. 26, &c.), and almost certainly right. It is a common Athenian name (C. I. A.), whereas Pheidippides is a witticism of Aristophanes (Nub. 67), which he would hardly have dared to make had the name been consecrated in the tale of Marathon.”

[2] Literally: “day-runner”

[3] How and Wells: “According to Isocrates the distance traversed was 150 miles.”