How Many Cities in Crete?

Schol. A. ad Il. 2.649

“Others have instead “those who occupy hundred-citied Crete” in response to those Separatists because they say that it is “hundred-citied Crete” here but “ninety-citied” in the Odyssey. Certainly we have “hundred-citied” instead of many cities, or he has a similar and close count now, but in the Odyssey lists it more precisely as is clear in Sophocles. Some claim that the Lakedaimonian founded ten cities.”

Ariston. ἄλλοι θ’ οἳ Κρήτην <ἑκατόμπολιν ἀμφενέμοντο>: πρὸς τοὺς Χωρίζοντας (fr. 2 K.), ὅτι νῦν μὲν ἑκατόμπολιν τὴν Κρήτην, ἐν ᾿Οδυσσείᾳ (cf. τ 174) δὲ ἐνενηκοντάπολιν. ἤτοι οὖν ἑκατόμπολιν ἀντὶ τοῦ πολύπολιν, ἢ ἐπὶ τὸν σύνεγγυς καὶ ἀπαρτίζοντα ἀριθμὸν κατενήνεκται νῦν, ἐν ᾿Οδυσσείᾳ δὲ τὸ ἀκριβὲς ἐξενήνοχεν, ὡς παρὰ Σοφοκλεῖ (fr. 813 N.2 = 899 P. = 899 R.). τινὲς δέ †φασι πυλαιμένη† τὸν Λακεδαιμόνιον δεκάπολιν κτίσαι.

Strabo, 10.15

“Because the poet sometimes calls Krete “hundred-citied” but at others, “ninety-cited”, Ephorus says that ten cities were founded after the battles at Troy by the Dorians who were following Althaimenes the Argive. But he also says that Odysseus names it “ninety-cities” This argument is persuasive. But others say that ten cities were destroyed by Idomeneus’ enemies. But the poet does not claim that Krete is “hundred-citied” during the Trojan War but in his time—for he speaks in his own language even if it is the speech of those who existed then, just as in the Odyssey when he calls Crete “ninety-citied”, it would be fine to understand it in this way. But if we were to accept that, the argument would not be saved. For it is not likely that the cities were destroyed by Idomeneus’ enemies when he was at war or came home from there, since the poet says that “Idomeneus led to Crete all his companions who survived the war and the sea killed none of them.

He would have mentioned that disaster. For Odysseus certainly would not have known of the destruction of the cities because he had not encountered any of the Greeks either during his wandering or after. And one who accompanied Idomeneus against Troy and returned with him would not have known what happened at home either during the expedition or the return from there. If Idomeneus was preserved with all his companions, he would have come back strong enough they his enemies were not going to be able to deprive him of ten cities. That’s my overview of the land of the Kretans.”

Τοῦ δὲ ποιητοῦ τὸ μὲν ἑκατόμπολιν λέγοντος τὴν Κρήτην, τὸ δὲ ἐνενηκοντάπολιν, Ἔφορος μὲν ὕστερον ἐπικτισθῆναι τὰς δέκα φησὶ μετὰ τὰ Τρωικὰ ὑπὸ τῶν Ἀλθαιμένει τῷ Ἀργείῳ συνακολουθησάντων Δωριέων· τὸν μὲν οὖν Ὀδυσσέα λέγει ἐνενηκοντάπολιν ὀνομάσαι· οὗτος μὲν οὖν πιθανός ἐστιν ὁ λόγος· ἄλλοι δ᾿ ὑπὸ τῶν Ἰδομενέως ἐχθρῶν κατασκαφῆναί φασι τὰς δέκα. ἀλλ᾿ οὔτε κατὰ τὰ Τρωικά φησιν ὁ ποιητὴς εκατοντάπολιν ὑπάρξαι τὴν Κρήτην, ἀλλὰ μᾶλλον κατ᾿ αὐτόν (ἐκ γὰρ τοῦ ἰδίου προσώπου λέγει· εἰ δ᾿ ἐκ τῶν τότε ὄντων τινὸς ἦν ὁ λόγος, καθάπερ ἐν τῇ Ὀδυσσείᾳ, ἡνίκα ἐνενηκοντάπολιν φράζει, καλῶς εἶχεν ἂν οὕτω δέχεσθαι), οὔτ᾿ εἰ συγχωρήσαιμεν τοῦτό γε, ὁ ἑξῆς λόγος σώζοιτ᾿ ἄν. οὔτε γὰρ κατὰ τὴν στρατείαν οὔτε μετὰ τὴν ἐπάνοδον τὴν ἐκεῖθεν τοῦ Ἰδομενέως εἰκός ἐστιν ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ τὰς πόλεις ἠφανίσθαι ταύτας· ὁ γὰρ ποιητὴς φήσας, πάντας δ᾿ Ἰδομενεὺς Κρήτην εἰσήγαγ᾿ ἑταίρους, οἳ φύγον ἐκ πολέμου, πόντος δέ οἱ οὔτιν᾿ἀπηύρα·

καὶ τούτου τοῦ πάθους ἐμέμνητ᾿ ἄν· οὐ γὰρ δήπου Ὀδυσσεὺς μὲν ἔγνω τὸν ἀφανισμὸν τῶν πόλεων ὁ μηδενὶ συμμίξας τῶν Ἑλλήνων μήτε κατὰ τὴν πλάνην μήθ᾿ ὕστερον. ὁ δὲ καὶ συστρατεύσας τῷ Ἰδομενεῖ καὶ συνανασωθεὶς οὐκ ἔγνω τὰ συμβάντα οἴκοι αὐτῷ οὔτε κατὰ τὴν στρατείαν οὔτε τὴν ἐπάνοδον τὴν ἐκεῖθεν· ἀλλὰ μὴν οὐδὲ μετὰ τὴν ἐπάνοδον· εἰ γὰρ μετὰ πάντων ἐσώθη τῶν ἑταίρων, ἰσχυρὸς ἐπανῆλθεν, ὥστ᾿ οὐκ ἔμελλον ἰσχύσειν οἱ ἐχθροὶ τοσοῦτον, ὅσον δέκα ἀφαιρεῖσθαι πόλεις αὐτόν. τῆς μὲν οὖν χώρας τῶν Κρητῶν τοιαύτη τις ἡ περιοδεία.

File:Map Minoan Crete-fi.svg
There are not one hundred cities here.

Tyrannical, Violent, and Greedy for Tribute

Strabo, Geography 10.4.8

“As Ephoros has claimed, Minos modeled himself after a certain ancient Rhadamanthys, a most just man who had the same name as his own brother and apparently was the first to make Crete more civilized through laws, integrations of cities, and constitutions, insisting that he was simply introducing each of these ideas to the public from Zeus himself.

In imitating him, Minos also, it seems, retreated for nine years into Zeus’ cave and, after he spent time there, came back carrying certain declarations which he composed but he was claiming were established by Zeus. This is the reason why [Homer] has said, “there, for nine years, Minos was ruling as a companion of great Zeus.”

While Ephorus records these things, ancient authors have provided different accounts about him which run against these claims. They say that Minos was tyrannical, very violent, and greedy for tribute. Some put into tragedies the stories about the Minotaur and the Labyrinth along with the events of Theseus and Daidalos. It is hard to say whether things happened that way.

But there is another account which does not agree with the rest: some claim that Minos was an immigrant to the island, while others claim he was a native. Homer certainly seems to argue for the second view when he says that “[Zeus] first fathered Minos as a protector for Crete.”

 

ὡς δ᾽ εἴρηκεν ῎Εφορος, ζηλωτὴς ὁ Μὶνως ἀρχαίου τινὸς ῾Ραδαμάνθυος, δικαιοτάτου ἀνδρός, ὁμωνύμου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ὃς πρῶτος τὴν νῆσον ἐξημερῶσαι δοκεῖ νομίμοις καὶ συνοικισμοῖς πόλεων καὶ πολιτείαις, σκηψάμενος παρὰ Διὸς φέρειν ἕκαστα τῶν τιθεμένων δογμάτων εἰς μέσον. τοῦτον δὴ μιμούμενος καὶ ὁ Μίνως δι᾽ ἐννέα ἐτῶν, ὡς ἔοικεν, ἀναβαίνων ἐπὶ τὸ τοῦ Διὸς ἄντρον καὶ διατρίβων ἐνθάδε ἀπήιει συντεταγμένα ἔχων παραγγέλματά τινα, ἃ ἔφασκεν εἶναι προστάγματα τοῦ Διός. ἀφ᾽ ἧς αἰτίας καὶ τὸν ποιητὴν οὕτως εἰρηκέναι· «ἐνθάδε Μίνως ἐννέωρος βασίλευε Διὸς μεγάλου ὀαριστής». τοιαῦτα δ᾽ εἰπόντος, οἱ ἀρχαῖοι περὶ αὐτοῦ πάλιν ἄλλους εἰρήκασι λόγους ὑπεναντίους τούτοις, ὡς τυραννικός τε γένοιτο καὶ βίαιος καὶ δασμολόγος, τραγωιδοῦντες τὰ περὶ τὸν Μινώταυρον καὶ τὸν λαβύρινθον καὶ τὰ Θησεῖ συμβάντα καὶ Δαιδάλωι. ταῦτα μὲν οὖν ὁποτέρως ἔχει, χαλεπὸν εἰπεῖν. ἔστι δὲ καὶ ἄλλος λόγος οὐχ ὁμολογούμενος, τῶν μὲν ξένον τῆς νήσου τὸν Μίνων λεγόντων, τῶν δ᾽ ἐπιχώριον. ὁ μέντοι ποιητὴς τῆι δευτέραι δοκεῖ μᾶλλον συνηγορεῖν ἀποφάσει, ὅταν φῆι ὅτι «πρῶτον Μίνωα τέκε Κρήτηι ἐπίουρον».

Image result for Minos medieval manuscript
King Minos from BL Harley 4431, f. 98

 

Calculated Fictions: The Logic Of Odysseus’ Lies

Od. 13.256-273

“I heard of Ithaca even in broad Krete
Far over the sea. And now I myself have come
With these possessions. I left as much still with my children
When I fled, because I killed the dear son of Idomeneus,
Swift-footed Orsilokhos who surpassed all the grain-fed men
In broad Krete with his swift feet
Because he wanted to deprive me of all the booty
From Troy, over which I had suffered much grief in my heart,
Testing myself against warlike men and the grievous waves.
All because I was not showing his father favor as an attendant
In the land of the Trojans, but I was leading different companions.
I struck him with a bronze-pointed spear as he returned
From the field, after I set an ambush near the road with a companion.
Dark night covered the sky and no human beings
Took note of us, I got away with depriving him of life.
But after I killed him with the sharp bronze,
I went to a ship of the haughty Phoenicians
And I begged them and gave them heart-melting payment.”

“πυνθανόμην ᾿Ιθάκης γε καὶ ἐν Κρήτῃ εὐρείῃ,
τηλοῦ ὑπὲρ πόντου· νῦν δ’ εἰλήλουθα καὶ αὐτὸς
χρήμασι σὺν τοίσδεσσι· λιπὼν δ’ ἔτι παισὶ τοσαῦτα
φεύγω, ἐπεὶ φίλον υἷα κατέκτανον ᾿Ιδομενῆος,
᾿Ορσίλοχον πόδας ὠκύν, ὃς ἐν Κρήτῃ εὐρείῃ
ἀνέρας ἀλφηστὰς νίκα ταχέεσσι πόδεσσιν,
οὕνεκά με στερέσαι τῆς ληΐδος ἤθελε πάσης
Τρωϊάδος, τῆς εἵνεκ’ ἐγὼ πάθον ἄλγεα θυμῷ,
ἀνδρῶν τε πτολέμους ἀλεγεινά τε κύματα πείρων,
οὕνεκ’ ἄρ’ οὐχ ᾧ πατρὶ χαριζόμενος θεράπευον
δήμῳ ἔνι Τρώων, ἀλλ’ ἄλλων ἦρχον ἑταίρων.
τὸν μὲν ἐγὼ κατιόντα βάλον χαλκήρεϊ δουρὶ
ἀγρόθεν, ἐγγὺς ὁδοῖο λοχησάμενος σὺν ἑταίρῳ·
νὺξ δὲ μάλα δνοφερὴ κάτεχ’ οὐρανόν, οὐδέ τις ἥμεας
ἀνθρώπων ἐνόησε, λάθον δέ ἑ θυμὸν ἀπούρας.
αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τόν γε κατέκτανον ὀξέϊ χαλκῷ,
αὐτίκ’ ἐγὼν ἐπὶ νῆα κιὼν Φοίνικας ἀγαυοὺς
ἐλλισάμην καί σφιν μενοεικέα ληΐδα δῶκα·

This is the first ‘lie’ Odysseus tells upon his arrival on Ithaca. He does not know that he is speaking to Athena and a scholiast explains his choices as if he were speaking to a suitor or one who would inform them.

Scholia V ad. Od. 13.267

“He explains that he killed Idomeneus’ son so that the suitors will accept him as an enemy of dear Odysseus. He says that he has sons in Crete because he will have someone who will avenge him. He says that the death of Orsilochus was for booty, because he is showing that he would not yield to this guy bloodlessly. He says that he trusted Phoenicians so that he may not do him wrong, once he has reckoned that they are the most greedy for profit and they spared him.”

τὸν μὲν ἐγὼ κατιόντα] σκήπτεται τὸν ᾿Ιδομενέως υἱὸν ἀνῃρηκέναι, ἵνα αὐτὸν πρόσωνται οἱ μνηστῆρες ὡς ἐχθρὸν τοῦ ᾿Οδυσσέως φίλου. ἑαυτῷ δὲ ἐν Κρήτῃ υἱούς φησιν εἶναι, ὅτι τοὺς τιμωρήσοντας ἕξει. καὶ τὸν ᾿Ορσιλόχου δὲ θάνατον λέγει διὰ τὴν λείαν, δεικνὺς ὅτι οὐδὲ ἐκείνῳ παραχωρήσει ἀναιμωτί. Φοίνιξι δὲ πιστεῦσαι λέγει, ἵνα μὴ ἀδικήσῃ, λογισάμενος ὅτι οἱ φιλοκερδέσταται αὐτοῦ ἐφείσαντο.
V.

 

Image result for Odysseus Medieval

Orsilochus is a name of a son of Diokles as well.

Better to be Cursed or an Adultress? Pasiphae Speaks (Euripides, fr. 82. 1-13)

“Even if I deny it, I could not persuade you–
since is abundantly clear how things turned out.
If I would have offered myself to a man,
Vending out my secret sex to him,
Then I would already clearly appear to be an adultress.
But know, since I am crazy from a god’s attack,
I grieve, but I grieve over an unwilling crime.
There’s no probability to it! What did I see in that bull
bull to be bitten by the most wretched disease?”

Πασιφά(η), Fragment 82.1-13

ἀρνουμένη μὲν οὐκέτ’ ἂν πίθοιμί σε•
πάντως γὰρ ἤδη δῆλον ὡς ἔχει τάδε.
ἐγ[ὼ] γὰρ εἰ μὲν ἀνδρὶ προύβαλον δέμας
τοὐμὸν λαθραίαν ἐμπολωμένη Κύπριν,
ὀρθῶς ἂν ἤδη μάχ̣[λο]ς̣ οὖσ’ ἐφαινόμην•
νῦν δ’, ἐκ θεοῦ γὰρ προσβολῆς ἐμηνάμην,
ἀλγῶ μέν, ἐστὶ δ’ οὐχ ἑκο[ύσ]ιον κακόν.
ἔχει γὰρ οὐδὲν εἰκός• ἐς τί γὰρ βοὸς
βλέψασ’ ἐδήχθην θυμὸν αἰσχίστηι νόσωι;

I don’t know this for sure, but I think that if Ovid were born in Athens, he would have been happy to be Euripides…

The Battle of Frogs and Mice, Part 4: A Frog Makes an Offer; A Mouse Becomes Europa

Earlier, the Frog listened to a detailed description of the Mouse’s delicate diet. Now the Frog makes an offer:

Grinning, Bellowmouth responded:
“Friend, you brag about your belly. We also
have many marvels to see in the pond and on the shore.
Zeus gave the frogs an amphibious realm:
We dance on the land or immerse ourselves in water 60
We inhabit homes divided doubly in these parts.
If you wish to learn about these things too, it’s simple.
Climb on my back, hold on tight so you don’t slip
and you will come to my home in good order.”

Thus he spoke and offered up his back. Crumbthief hopped on quickly,
holding his hands to the light band around Bellowmouth’s delicate neck.
At first he rejoiced when he saw the neighboring harbors
and delighted in Bellowmouth’s swimming. But then, when he was
splashed by the dark waves, he poured forth a flood of tears
and reproached his useless change of mind. He tore his hairs,                 70
squeezed his feet around his stomach and his heart
shook at the novelty because wished to get back to land.
He wailed dreadfully under the oppression of chilling fear.
First, he set his tail into the water as though guiding a rudder,
and prayed to the gods to make it to the shore.
He was splashed again by the murky water, and kept shouting out for help.
Then he made a speech like this as he proclaimed:

“Didn’t the bull carry his cargo of love this way
when he led Europa over the waves to Krete?
That’s just how this frog set out to lead a mouse to his house             80
after floating his pale body on a white wave.”

Crumbthief's Thoughts Were Probably less Idyllic
Crumbthief’s Thoughts Were Probably less Idyllic

Πρὸς τάδε μειδήσας Φυσίγναθος ἀντίον ηὔδα•

57 ξεῖνε λίην αὐχεῖς ἐπὶ γαστέρι• ἔστι καὶ ἡμῖν
58 πολλὰ μάλ’ ἐν λίμνῃ καὶ ἐπὶ χθονὶ θαύματ’ ἰδέσθαι.
59 ἀμφίβιον γὰρ ἔδωκε νομὴν βατράχοισι Κρονίων,
60 σκιρτῆσαι κατὰ γαῖαν, ἐν ὕδασι σῶμα καλύψαι,

61 στοιχείοις διττοῖς μεμερισμένα δώματα ναίειν.
62 εἰ δ’ ἐθέλεις καὶ ταῦτα δαήμεναι εὐχερές ἐστι•
63 βαῖνέ μοι ἐν νώτοισι, κράτει δέ με μήποτ’ ὀλίσθῃς,
64 ὅππως γηθόσυνος τὸν ἐμὸν δόμον εἰσαφίκηαι.
65 ῝Ως ἄρ’ ἔφη καὶ νῶτ’ ἐδίδου• ὁ δ’ ἔβαινε τάχιστα
66 χεῖρας ἔχων τρυφεροῖο κατ’ αὐχένος ἅμματι κούφῳ.
67 καὶ τὸ πρῶτον ἔχαιρεν ὅτ’ ἔβλεπε γείτονας ὅρμους ,
68 νήξει τερπόμενος Φυσιγνάθου• ἀλλ’ ὅτε δή ῥα
69 κύμασι πορφυρέοισιν ἐκλύζετο πολλὰ δακρύων
70 ἄχρηστον μετάνοιαν ἐμέμφετο, τίλλε δὲ χαίτας,
71 καὶ πόδας ἔσφιγγεν κατὰ γαστέρος, ἐν δέ οἱ ἦτορ
72 πάλλετ’ ἀηθείῃ καὶ ἐπὶ χθόνα βούλεθ’ ἱκέσθαι•
73 δεινὰ δ’ ὑπεστενάχιζε φόβου κρυόεντος ἀνάγκῃ.
74 οὐρὴν μὲν πρῶτ’ ἔπλασ’ ἐφ’ ὕδασιν ἠΰτε κώπην
75 σύρων, εὐχόμενος δὲ θεοῖς ἐπὶ γαῖαν ἱκέσθαι
76 ὕδασι πορφυρέοισιν ἐκλύζετο, πολλὰ δ’ ἐβώστρει•
77 καὶ τοῖον φάτο μῦθον ἀπὸ στόματός τ’ ἀγόρευσεν•
78 Οὐχ οὕτω νώτοισιν ἐβάστασε φόρτον ἔρωτος
79 ταῦρος ὅτ’ Εὐρώπην διὰ κύματος ἦγ’ ἐπὶ Κρήτην
80 ὡς μῦν ἁπλώσας ἐπινώτιον ἦγεν ἐς οἶκον
81 βάτραχος ὑψώσας ὠχρὸν δέμας ὕδατι λευκῷ.

Will these two be best friends forever?