How Do You Say Trick-Or-Treat in Latin and Greek?

repeated, but an important thread

Send me more languages and more suggestions and I will add them.

Latin — Aut dulcia aut dolum

Modern Greek: φάρσα ή κέρασμα

Ancient Greek: δόλος ἢ μισθός (see below for citation)

I prefer: δόλος ἢ δῶρον (but will take some suggestion for candy or sweet)

But what I really like is δόλος ἢ ξείνιον because I think Odysseus is the original trick(ster)-treater.

Odyssey 9.174-76 (Full text on the Scaife Viewer)

‘After I arrive, I will test these men, whoever they are,
Whether they are arrogant and wild, unjust men
Or kind to guests with a godfearing mind.”

ἐλθὼν τῶνδ’ ἀνδρῶν πειρήσομαι, οἵ τινές εἰσιν,
ἤ ῥ’ οἵ γ’ ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι,
ἦε φιλόξεινοι, καί σφιν νόος ἐστὶ θεουδής.’

9.229: “So that I might see him and whether he will give me guest gifts”
ὄφρ’ αὐτόν τε ἴδοιμι, καὶ εἴ μοι ξείνια δοίη.

9.406 “Really, is no one killing you by trick or by force?
ἦ μή τίς σ’ αὐτὸν κτείνει δόλῳ ἠὲ βίηφι;’

9.408 “Friends, No one is killing me with trick or force.”
‘ὦ φίλοι, Οὖτίς με κτείνει δόλῳ οὐδὲ βίηφιν.’

14.330 “absent already for a while, either openly or secretly”
ἤδη δὴν ἀπεών, ἢ ἀμφαδὸν ἦε κρυφηδόν.

cf.  Dutch “treats or your life”

There is this too:

Also:

Image result for Ancient GReek odysseus in disguise

Twitter

Facebook: How do you say trick or trick in Latin?

Euthyphro: How DO you say “trick or treat” in Latin?

Socrates: I’ve sometimes used “Aut dulcia aut dolum!”

Sententiae Antiquae Working on it…

Ion: ‘Dolus donumve’ or indeed ‘dolus nisi donum’

Thrasymachus: While I like the alliteration, I don’t think *donum* works here.

As a “trick”—in this sense—isn’t really a deceit (more like a joke), and as the “treat” is something trifling (not a *gift*, which carries a sense of formality), I am wondering on something like “nugas nucesve,” “jests or nuts.”

While nuces were strewn at wedding and festivals (I’m thinking of the throwing of small bits of candy at bar mitzvahs, etc.), they were also children’s playthings, which captures, I think the idea of “treat,” as something given informally, even anonymously, and without expectation of return

You need the accusative, not the nominative.

Cratylus:  Dulcia aut ludos?

“A Wolf…Chases Christ into the Rivers”: Some Latin Magnetic Poems

A friend of mine (not a classicist) found a vintage Latin Magnetic Poetry set and gave it to me.  It’s not so much for Latinists as it is for English-speakers familiar with Latin: it’s got all the familiar phrases from law (habeas corpus) and Catholicism (in nomine patris) and general fancy talk (caveat emptor).

I decided to give it a go, and see what syntactically coherent sentences and phrases I could put together in classical-ish Latin. I set myself the rule of using every word in the kit, and not reusing any word that wasn’t duplicated in the kit.  Don’t bother scanning them, as they’re not metrical, but who’s to say they aren’t Saturnians?

Photograph of Magnetic Poetry, in Latin: 18 small clusters of tiny white rectangular magnets with Latin text printed in black.  The rest of this blog post consists of a transcript of that text, with translations and a tiny bit of commentary.  The translations are colloquial rather than literal, but T. H. M. believes he can justify his colloquialisms (at least as long as every journal and book editor he's run into aren't the arbiter!).

some Magnetic Poetry, in Latin, assembled during a frantic semester teaching Latin Prose Composition

Some of them sound like they could plausibly have been written or at least thought by an actual historical Roman:

ars firma uitae est scientia in libris
life’s reliable skill is book-knowledge

homini est nihil beati
humankind has no share of happiness

Magna Mater omnes forma mala amat
the Great Mother loves everyone who has a bad body

uidi populum
facile errare
et labi ad bellum

I’ve seen the populace
easily going astray
and slipping towards war

aurea uox mea non est pura
my golden voice is not pure

sic ego rebus maximis gratias non emeritus sum
that’s why I haven’t earned thanks for my super-great accomplishments

Some had a feeling of banter that could, if you squint real hard, fit in a comedy of Plautus:

amor ab ipso bono
quem hominem amas;
te uici, Maria

I’m loved by the very nobleman
whom you love;
I’ve beaten you, Maria

idem sum
de quo delirium est
I’m the very guy
everyone’s crazy about

tu Brute carpe artes pauperes salis
dum gratia patris fiat tibi absurdo

you, Brutus, pick out the impoverished arts of wit
so long as you’ve got your dad’s good will, you ridiculous man

aue homo quid in curriculum uadis
de quo non bene cogito?

hey, dude, why are you wandering onto the racetrack
that I don’t think well of?

Others entered the danger zone, of either hanky panky or sacrilege:

ueni ad opus sub toga filii proximi
I got to work underneath the toga of the boy next door

coitus habeas tremens ante nauseam
may you, trembling, have sex to the point of nausea

pax alma mirabilis
pacifici Satanas domini beati
toto anno aureo
in cetera terra beata

the wondrous nourishing peace
of the peace-bringing blessed lord, o Satan,
within the entire golden year
in the remaining blessed land

nosce unum partum e culpa dei:
filius caueat de te pater
et de poena dura
et nomine minimo delicti

recognize one born out of God’s mistake:
the Son is on guard against you, Father,
and against harsh punishment
and against the slightest name of criminal action

But the best ones took me into the realm of the bizarre:

lupus bipes Christum in flumina sequitur
minima cum cura

a wolf walking on its hind legs chases Christ into the rivers
he don’t give a fuck

alter emptor lupi mortui exit e gloria populi
the dead wolf’s other buyer has lost the good reputation of the public

uiam inueniam
aut bona faciam absentia
nulla fide

I’ll find a way—
or I’ll make all my property disappear
with no regrets

mortem malo
sed corpus magnum uirile ago
per uitam
annum perpetuum

I prefer death
but I drag my giant manly body
through life
for an endless year

And in case it wasn’t clear what the whole Magnetic Poetry set was trying (with middling results) to do, notice that one standalone magnet at the top of the photo:
LATIN.

I managed to use every single word in the kit, which means this page has the sum of all Latin Magnetic Poetry options — so now it’s your turn to mix & match. Post your handiwork in the comments!

T. H. M. Gellar-Goad is Associate Professor of Classics and Zachary T. Smith Fellow at Wake Forest University. He is author of Laughing Atoms, Laughing Matter: Lucretius’ De Rerum Natura and Satire, and co-organizer of Feminism & Classics 2020 (err…2021? 2022?). Send quibbles, emendations, and scandalized expressions of dismay to him at thmgg@wfu.edu.

Brevity and Wit: Demetrius on Compression

See earlier posts for Demetrius on the words for punctuation

Demetrius, On Style 9

“This smallest part of a composition is called a phrase [komma]. This often defines a phrase: it is shorter than a clause” [kôlon], as in the previously quoted “Dionysus [is] in Korinth” or “know yourself” or “follow god”, those sayings of the wise men. Brevity is a characteristic of proverbs and maxims and it is cleverer to compress a lot of meaning into a small space, just as seeds have the power of whole trees. If someone works a proverb out at length, it develops into teaching or rhetoric instead of a proverb.”

(9) ἡ δὲ τοιαύτη βραχύτης κατὰ τὴν σύνθεσιν κόμμα ὀνομάζεται. ὁρίζονται δ᾿ αὐτὸ ὧδε, κόμμα ἐστὶν τὸ κώλου ἔλαττον, οἷον τὸ προειρημένον, τὸ [τε] “Διονύσιος ἐν Κορίνθῳ,” καὶ τὸ “γνῶθι σεαυτόν,” καὶ τὸ “ἕπου θεῷ,” τὰ τῶν σοφῶν. ἔστι γὰρ καὶ ἀποφθεγματικὸν ἡ βραχύτης καὶ γνωμολογικόν, καὶ σοφώτερον τὸ ἐν ὀλίγῳ πολλὴν διάνοιαν ἠθροῖσθαι, καθάπερ ἐν τοῖς σπέρμασιν δένδρων ὅλων δυνάμεις· εἰ δ᾿ ἐκτείνοιτό τις τὴν γνώμην ἐν μακροῖς, διδασκαλία γίνεταί τις καὶ ῥητορεία ἀντὶ γνώμης.

Image result for brevity is the soul of wit

Writing Season Advice: Don’t Make Your Clauses Too Long. Or Too Short

For more on punctuation and ancient Greek words, see Demetrius

Demetrius, On Style 4

“Don’t write very long clauses, since your sentence then becomes unmeasured and hard to understand. Even poetry rarely exceeds the bound of a hexametric line, and only a little bit. For it would be ridiculous of poetry had no limits and we would forget what started when the line began! And yet, if the length of some clauses are not proper to prose because it goes on too long, others are too short and would create what is called “dry composition” as in the phrase, “life is short, art long, the right time brief.”

(4) Δεῖ δὲ οὔτε πάνυ μακρὰ ποιεῖν τὰ κῶλα, ἐπεί τοι γίνεται ἄμετρος ἡ σύνθεσις ἢ δυσπαρακολούθητος· οὐδὲ γὰρ ἡ ποιητικὴ ὑπὲρ ἑξάμετρον ἦλθεν, εἰ μή που ἐν ὀλίγοις· γελοῖον γὰρ τὸ μέτρον ἄμετρον εἶναι, καὶ καταλήγοντος τοῦ μέτρου ἐπιλελῆσθαι ἡμᾶς πότε ἤρξατο. οὔτε δὴ τὸ μῆκος τῶν κώλων πρέπον τοῖς λόγοις διὰ τὴν ἀμετρίαν, οὔτε ἡ μικρότης, ἐπεί τοι γίνοιτ᾿ ἂν ἡ λεγομένη ξηρὰ σύνθεσις, οἷον ἡ τοιάδε “ὁ βίος βραχύς, ἡ τέχνη μακρά, ὁ καιρὸς ὀξύς.”

Image result for greek hexameter inscription
An early christian inscription

For UK Election Day, A Reminder: Sh*tting The Bed in Ancient Greek

“Does anyone know the ancient Greek for shitting the bed?”

It is a sign of the high rhetoric of our sophisticated era that this (perhaps rhetorical) question was posed in Marina Hyde’s Guardian opinion piece on the befuddled blond-con PM Boris Johnson who just happens to have a Classical education.* It is perhaps also a sign of my esteemed place in this ecology of elevated discourse that multiple people tweeted me the question. And, finally, it is a sign of my own academic training that I resisted the urge initially because my first thought was “well, now, Ancient Greek just does not have that idiom.”

But, if it did, well, it might look like one of these:

“to shit the bed,” κλινοχέζειν

“bed-shitter,” κλινοχέστης

“to recline in dung,” κοπροκλίνειν

“shit-sleeper,” σκατοκαθεύδων

(for Ancient Greek students, we have two compound infinitives, a compound agentive noun, and a compound participle!)

There are many Greek words for bed apart from klinê. One could also select koitê, strômnê, lektron, or lekhos. I chose klinê because it may be familiar from the English clinomania. I avoided koitê because it has a sexual use in English and the last thing I would want to do is imply that we are talking about a shit-fucking politician. I chose khezein for the verb because it is, according to Henderson’s Maculate Muse, the “standard term” (188). The ending χέστης is a totally made-up agentive from khezein. The participle  χέσας appears for the “shitter”  at Aristophanes Birds 790.

Based on the parallel βορβορκοίτης (“lying in filth,” Batrakh 220) we could have σκατοκοίτης / κοπροκοίτης (“lying in shit”) but I don’t think this compound gets to the sense of the English idiom which is, essentially, to fuck up so completely that you might as well be lying in a post-mortem pile of shit.

If you want to play along, here’s an earlier post about various words for excrement and here’s another with compounds for beds. Apparently this is a “chiefly US expression” reddit is divided on the origin of the phrase, one person asserting that it has to do with bowel evacuation after death.

Ancient Greek seems sadly deficient in scatological proverbs. I found only one:

Arsenius, 6.70c

“You have fallen into Augeus’ dung: this means “you are immersed in filth”

 Εἰς τὴν Αὐγέου κόπρον ἐμπέπτωκας: ἤγουν ἐβορβορώθης.

*”happens to have” is perhaps unfair and untrue. He has this education because he is part of a moneyed elite who use education as one of many tools to decorate the facade of their elitist pillaging of their country and blithe assumption to the privilege of rule.

h/t @brixtandrew and the others who brought this to my attention

I found this while searching:

Sophron, fr. 11

“They filled their bedroom with shit while dancing”

βαλλίζοντες τὸν θάλαμον σκάτους ἐνέπλησαν

Damox, fr. 2. 15-16

“Rub him down with shit / and expel him from school”

μινθώσας ἄφες / ὡς ἐκ διατριβῆς

Image result for shit the bed
Someone made this. It seemed appropriate

Small Parts Make A Whole: Writing Advice from Demetrius

For more on Demetrius and our words for period, comma, and colon, see this post

Demetrius, On Style, 1-2

“Just as poetry is separated by meters—such as half-lines, hexameters, and the rest—so too will sections called clauses [kôla] separate and define prose composition. They allow rests to the speaker and what is spoken and they give the composition boundaries in many places, since it would be long and endless and would just exhaust anyone reading it otherwise.

These clauses are really meant to bring an end to a thought. Sometimes they convey a complete thought on their own, as when Hekataios says at the beginning of his History, “Hekataios speaks thus”. In this a case a whole thought coincides with a single clause and both end together. At another time, a clause doesn’t effect a complete thought, but merely part of one.

For, just as the hand is a whole thing but has individual parts of the whole, such as the fingers and the wrist—each of which has its own particular shape and recognizable parts—so too will the parts of a larger thought which is complete and whole be subsumed within it even though they too are recognizable and defined.”

(1) Ὥσπερ ἡ ποίησις διαιρεῖται τοῖς μέτροις, οἷον ἡμιμέτροις ἢ ἑξαμέτροις ἢ τοῖς ἄλλοις, οὕτω καὶ τὴν ἑρμηνείαν τὴν λογικὴν διαιρεῖ καὶ διακρίνει τὰ καλούμενα κῶλα, καθάπερ ἀναπαύοντα τὸν λέγοντά τε καὶ τὰ λεγόμενα αὐτά, καὶ ἐν πολλοῖς ὅροις ὁρίζοντα τὸν λόγον, ἐπεί τοι μακρὸς ἂν εἴη καὶ ἄπειρος καὶ ἀτεχνῶς πνίγων τὸν λέγοντα.

(2) βούλεται μέντοι διάνοιαν ἀπαρτίζειν τὰ κῶλα ταῦτα, ποτὲ μὲν ὅλην διάνοιαν, οἷον ὡς Ἑκαταῖός φησιν ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἱστορίας, “Ἑκαταῖος Μιλήσιος ὧδε μυθεῖται”· συνείληπται γὰρ διάνοια τῷ κώλῳ ὅλῳ ὅλη, καὶ ἄμφω συγκαταλήγουσιν. ἐνίοτε μέντοι τὸ κῶλον ὅλην μὲν οὐ συμπεραιοῖ διάνοιαν, μέρος δὲ ὅλης ὅλον. ὡς γὰρ τῆς χειρὸς οὔσης ὅλου τινὸς μέρη αὐτῆς ὅλα ὅλης ἐστίν, οἷον δάκτυλοι καὶ πῆχυς (ἰδίαν γὰρ περιγραφὴν ἔχει τούτων τῶν μερῶν ἕκαστον, καὶ ἴδια μέρη), οὕτω καὶ διανοίας τινὸς ὅλης οὔσης μεγάλης ἐμπεριλαμβάνοιτ᾿ ἂν μέρη τινὰ αὐτῆς ὁλόκληρα ὄντα καὶ αὐτά·

Image result for greek bronze hand
From Christie’s Auction Catalogue

How Do You Say Trick-Or-Treat in Latin and Greek?

repeated, but an important thread

Send me more languages and more suggestions and I will add them.

Latin — Aut dulcia aut dolum

Modern Greek: φάρσα ή κέρασμα

Ancient Greek: δόλος ἢ μισθός (see below for citation)

I prefer: δόλος ἢ δῶρον (but will take some suggestion for candy or sweet)

But what I really like is δόλος ἢ ξείνιον because I think Odysseus is the original trick(ster)-treater.

Odyssey 9.174-76

‘After I arrive, I will test these men, whoever they are,
Whether they are arrogant and wild, unjust men
Or kind to guests with a godfearing mind.”

ἐλθὼν τῶνδ’ ἀνδρῶν πειρήσομαι, οἵ τινές εἰσιν,
ἤ ῥ’ οἵ γ’ ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι,
ἦε φιλόξεινοι, καί σφιν νόος ἐστὶ θεουδής.’

9.229: “So that I might see him and whether he will give me guest gifts”
ὄφρ’ αὐτόν τε ἴδοιμι, καὶ εἴ μοι ξείνια δοίη.

9.406 “Really, is no one killing you by trick or by force?
ἦ μή τίς σ’ αὐτὸν κτείνει δόλῳ ἠὲ βίηφι;’

9.408 “Friends, No one is killing me with trick or force.”
‘ὦ φίλοι, Οὖτίς με κτείνει δόλῳ οὐδὲ βίηφιν.’

14.330 “absent already for a while, either openly or secretly”
ἤδη δὴν ἀπεών, ἢ ἀμφαδὸν ἦε κρυφηδόν.

cf.  Dutch “treats or your life”

There is this too:

Also:

Image result for Ancient GReek odysseus in disguise

Twitter

Facebook: How do you say trick or trick in Latin?

Euthyphro: How DO you say “trick or treat” in Latin?

Socrates: I’ve sometimes used “Aut dulcia aut dolum!”

Sententiae Antiquae Working on it…

Ion: ‘Dolus donumve’ or indeed ‘dolus nisi donum’

Thrasymachus: While I like the alliteration, I don’t think *donum* works here.

As a “trick”—in this sense—isn’t really a deceit (more like a joke), and as the “treat” is something trifling (not a *gift*, which carries a sense of formality), I am wondering on something like “nugas nucesve,” “jests or nuts.”

While nuces were strewn at wedding and festivals (I’m thinking of the throwing of small bits of candy at bar mitzvahs, etc.), they were also children’s playthings, which captures, I think the idea of “treat,” as something given informally, even anonymously, and without expectation of return

You need the accusative, not the nominative.

Cratylus:  Dulcia aut ludos?

Sh*tting The Bed in Ancient Greek

“Does anyone know the ancient Greek for shitting the bed?”

It is a sign of the high rhetoric of our sophisticated era that this (perhaps rhetorical) question was posed in Marina Hyde’s Guardian opinion piece on the befuddled blond-con PM Boris Johnson who just happens to have a Classical education.* It is perhaps also a sign of my esteemed place in this ecology of elevated discourse that multiple people tweeted me the question. And, finally, it is a sign of my own academic training that I resisted the urge initially because my first thought was “well, now, Ancient Greek just does not have that idiom.”

But, if it did, well, it might look like one of these:

“to shit the bed,” κλινοχέζειν

“bed-shitter,” κλινοχέστης

“to recline in dung,” κοπροκλίνειν

“shit-sleeper,” σκατοκαθεύδων

(for Ancient Greek students, we have two compound infinitives, a compound agentive noun, and a compound participle!)

There are many Greek words for bed apart from klinê. One could also select koitê, strômnê, lektron, or lekhos. I chose klinê because it may be familiar from the English clinomania. I avoided koitê because it has a sexual use in English and the last thing I would want to do is imply that we are talking about a shit-fucking politician. I chose khezein for the verb because it is, according to Henderson’s Maculate Muse, the “standard term” (188). The ending χέστης is a totally made-up agentive from khezein. The participle  χέσας appears for the “shitter”  at Aristophanes Birds 790.

Based on the parallel βορβορκοίτης (“lying in filth,” Batrakh 220) we could have σκατοκοίτης / κοπροκοίτης (“lying in shit”) but I don’t think this compound gets to the sense of the English idiom which is, essentially, to fuck up so completely that you might as well be lying in a post-mortem pile of shit.

If you want to play along, here’s an earlier post about various words for excrement and here’s another with compounds for beds. Apparently this is a “chiefly US expression” reddit is divided on the origin of the phrase, one person asserting that it has to do with bowel evacuation after death.

Ancient Greek seems sadly deficient in scatological proverbs. I found only one:

Arsenius, 6.70c

“You have fallen into Augeus’ dung: this means “you are immersed in filth”

 Εἰς τὴν Αὐγέου κόπρον ἐμπέπτωκας: ἤγουν ἐβορβορώθης.

*”happens to have” is perhaps unfair and untrue. He has this education because he is part of a moneyed elite who use education as one of many tools to decorate the facade of their elitist pillaging of their country and blithe assumption to the privilege of rule.

h/t @brixtandrew and the others who brought this to my attention

I found this while searching:

Sophron, fr. 11

“They filled their bedroom with shit while dancing”

βαλλίζοντες τὸν θάλαμον σκάτους ἐνέπλησαν

Damox, fr. 2. 15-16

“Rub him down with shit / and expel him from school”

μινθώσας ἄφες / ὡς ἐκ διατριβῆς

Image result for shit the bed
Someone made this. It seemed appropriate

Don’t Borrow Money from Catullus…Or Rihanna

Editorial note: while you procrastinate for another few weeks on your syllabus, this guest post from Theodora Kopestonsky can serve up some essential inspiration.

When I listen to the radio in the car, I am struck by the way modern songs reflect the same concerns that we see in antiquity. Different poems come to my mind and sometimes, if my brain is really tuned in and I’ve been reading a lot of Latin poetry, I’ll start to translate the lyrics. U2’s One (1991) does this to me all the time… “Ūnus amor, Ūnus sanguis, Ūna vīta…”

This got me thinking about how to incorporate pop music into the classroom and led to a pedagogy article about Latin love poetry. Beyond romantic relationships, Latin (and Greek) poetry talk about many other relevant issues like violence, war, loss, and more.  Catullus, one of my favorite poets, also addresses a more mundane issue: lending money to a friend. In Catullus 103, the poet complains about Silus’ delay in repaying a debt.

aut sōdēs mihi redde decem sestertia, Sīlō,
deinde estō quamvīs saevus et indomitus:
aut, sī tē nummī dēlectant, dēsine quaesō
lēnō esse atque īdem saevus et indomitus.

Either give me back the ten grand please, Silus,
And then you can be a prick or whatever:
Or, if the money makes you happy, I beg you, stop
Being a pimp and be a prick again.

That’s a lot of money to trust to another person which explains why Catullus got so riled up and starts calling Silus names. Whether or not he actually lent the money or is just imagining a situation (which is very possible) is not important here. The point is the irritation and lack of funds at his current moment. Anyone who has given money to a trusted friend and then been burned can relate to the frustrating rage. I found that Rihanna echoes this concern more explicitly and violently in her 2015 song, Bitch Better Have My Money.[1]

Y’all should know me well enough.
Bitch, better have my money!
Please don’t call me on my bluff.
Pay me what you owe me.
………………
Don’t act like you forgot, I call the shots, shots, shots
Like brrap, brrap, brrap (0:11-0:19, 0:43-0:50).

In posturing lyrics like Catullus, Rihanna calls out her friend, threatening violence, if the money is not returned. The deliberate spoken words emphasize the frustration of the singer. If the sentiment is that same, why not try to echo it in Latin. So, of course, I did.

Nunc bene mē cognōvistī
Scelesta, mea tibi redōnanda est pecūnia
Mē nē iubē dēmonstrāre, sōdēs
Da mihi quod mihi debēs.
……………….
Nōlī assimilāre tē oblīvitam esse, indīcō
ictūs, -tūs, -tūs, -tūs.

The first line echoes Catullus’ language in poem 72.5 where he says he knows Lesbia (nunc te cognovi). Scelesta returns from Catullus 8.15 to act as the invective, though canicula or canis could also be used. This line and the title of the song also provides the necessary pejorative name-calling also present in Catullus’ poem. I used a passive periphrastic (redōnanda est) to show obligation for the return of the money. Stationing pecunia at the end of the sentence also then mirrors Rihanna’s original placement of money.  Imperatives in the next two lines express Rihanna’s demands. The short words create a nice staccato effect similar to the manner in which Rihanna sings. Constructing the negative command with nolle allows for a recognizable construction which eases into an indirect statement.  The use of an onomatopoeia for gunshots in English creates an ominous mood. In order to reflect the similar repetition and emotion, I translated shot as an ictus which implies an arrow or spear hit as seen in verse (e.g. Ov. Met. 12.74).

Jumbled pile of Roman coins
Roman Coin Hoard, Portable Antiquities Scheme from London, England [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)]
The repetition of the shot and the sound of a strike is expressed with –tus which acts as an echo to the full word, but it also imitates the staccato of multiple projectiles hitting the mark or the recoil of a weapon such as a ballista after firing. Rihanna herself utilized syllable echoing at the end of a lyric in repeating “-ella” in her hit, Umbrella (2008). Moreover, the term ictus is used to indicate a rhythmic stress in poetry (or music) so it plays with the concepts already discussed (Becker). The repetition of me and mihi highlights the singer’s agency or role as it is highlighted in the original. Grammatically, this translation is deliberately straightforward (I am not a poet) but I think it is accessible for students of Latin still learning. Obviously, I’ve lost the meter here but, the placement of words and word choices can be relevant as I have shown.

While I did this as an example, just thinking about these transformations and translations can be really rewarding in or out of the classroom. It is a mental (or even class) exercise which challenges you to think beyond the Classical corpus. Why not give it a try or even ask your students to try? You can ask for song-poem parallels, simple translations done as a group, or more analytical reflections on composition. Stephen Kershner has provided excellent detailed guidelines on how to formally incorporate this type of Latin composition to a class. (He also furnishes a translation of Taylor Swift’s 2014 hit, Bad Blood.) Really, most songs can be converted into Latin, if you are willing to be creative. The process makes students understand better translation and word choices.

So next time you are in the car listening to the radio or reading poetry, maybe you’ll see a new connection. In creating and explaining adaptions, we all (students, teachers, enthusiasts) can learn a little bit more about Latin, our own culture, and the fact that no one likes late payment!

[1] Rihanna’s song is responding to a topic in rap music about pimps, but she is flipping the paradigm

Theodora Kopestonsky is a senior lecturer in Classics at the University of Tennessee, Knoxville where she is a supervisor for the Beginning and Intermediate Latin program. Her research focuses primarily on Greek religion and practice, Corinthian studies, and nymphs, but she regularly teaches Latin, Classical archaeology, myth, and ancient civilization courses. 

A New Musical Papyrus

The discovery of a new and substantial musical papyrus lifts the heart even as it raises the eyebrows.  The papyrus under discussion first came to light in California in the 1930s but seems mirabile dictu to have attracted no notice since then; this brief editio princeps, it is hoped, will serve as a stimulus to the learned readership of Sententiae Antiquae in the elucidation of the papyrus’ history and its place in the fields of ancient religion and music.

The text, I claim, preserves the transcript of a magical ceremony, one that has few outright parallels but many mysterious connections to those attested in Greek Macaronical Papyri.  The ceremony seems to involve an officiant performing an unusual baptism upon a layman, whom the officiant addresses throughout (λῇς ‘you desire’ 4, 8, 19; λαικέ ‘layman’ 5, 6, πάσσ’ ‘sprinkle’ 13-16) with particularly hydrological phrasing (σεῖν ‘piss’ 2, τέγγ’ ‘drench’ 4, 8, 9, 19, βρέχομαι ‘I’m getting wet’ 12, ἅμας ‘water-buckets’ 14, 16).  Syncretism is of course to be expected in a magical document of this sort, but the combination of Egyptian proper nouns (Neith 3, Ailou 15) with Pythagoreanism (καλὰ δέκα ‘the beautiful ten’, 18) and cryptic references to the sacred chickens of Roman divination (5, 7) bespeaks a wider spectrum of cultural borrowing than usual.

Perhaps most mysterious of all is the single line of Latin text (17).  Bilingual papyri are “very rare”;[1] the present example, however, seems to be unique in preserving, via a second language, not a simple translation of another part of the text but a comment from the text’s author on the nature of the text itself.  (Peculiar as the ceremony seems, there is no easy way to include the material of this line within the narrative of the baptismal events.)   Here the anonymous author proudly proclaims to his readership the excellence of his text and, in coining a maxim on the topic of wasted effort (cf. γλαῦκ’ εἰς Ἀθήνας, “coals to Newcastle”, vendre des coquilles à ceux qui viennent de Saint-Michel), he defies anyone to improve upon it.

What to make of the brief notation in line 20?  Unless the digamma—in other words, two gammas—is some sort of code by which to identify the composer of the music (though I do not know of any such use of initials in ancient papyri), perhaps it is best, as the following translation assumes, simply to interpret it as a vocalized comment on the nature of the papyrus itself.

I suggest that the four brief lines preserved at the bottom edge of the papyrus are a sort of index, providing the incipits of other magical ceremonies, perhaps even ones with music written by the same unknown composer of the music under discussion.  But whether any papyri preserving these other ceremonies will ever be discovered, only time or more heuretic papyrologists can tell.[2]

I have said that this papyrus preserves musical notation throughout the text—and so it does; for certain technical reasons, however, I have been unable to reproduce the notation in this edition.  Even so, those who take the time to speak the Greek text out loud may find themselves uncannily able to reproduce the original music on their own.

P.Hollywood.inv.2019 H x W = 29 x 22 cm California, ca. 1937 CE

ἰούσῃ ίθ’ ἦρ, ἀν’ αἴσῃ αἰθήρ
ἰοὺ σεῖν ίθ’ ἦρ, ἀν’ αἴσῃ ναὶ θήρ
ίθ’ ἦρ, αἰθήρ, Νηὶθ ἦρ, ναὶ θήρ
λῇς καλὰ θεῷ τέγγ’ ὄφ
ἰοὺ λαικὲ ποτητὼ ἄναι λαικέ ποτ’ ἄτω                                               5
ἰοὺ λαικὲ τομὴ θῶ; ἄναι λαικὲ τομὰ θῶ;
ποτητώ ποτ’ ἄτω τομὴ θῶ; τομὰ θῶ;
λῇς καλὰ θεῷ τέγγ’ ὄφ
βάτω ἰφύι καλὰ θεῷ τέγγ’ ὀφθὲν
νοῦ ἱμάς τε πάρ τε                                                                                 10
ἀνδῶ ἰφύι ἐφ’ ἧπαρ τεθὲν
θάττομαί τε βρέχομαι ἄρτε
σὼ ἶφι ἰοὺ λαικὲ πάσσ’ ἡμᾶς
ἄναι λαικὲ πάσσ’ ἅμας
Αἴλου ἦρ πάσσ’ ἡμᾶς                                                                              15
ἦν γ’ ἔφα πάσσ’ ἅμας
FOR VI NOVI NIDIS ADDAS OVI
βῆτα καλὰ δέκα λίγγ’ ὂφ ὄφ
λῇς καλὰ θεῷ τέγγ’ ὄφ
Ϝ                                                                                                                  20
ἰδεῖν Νέσσος ᾖρ’· ἐλεήσω;
ἀλλά, Φύσι, τοὺς τῇ
ὦ αἶγά τε πλήν τι ἄνα τήν
ᾤμην ἔρριφα

Translation

Go, spring, for the lady who goes; heaven is upon destiny.
Whoopie! Piss! Go, spring! Yes, a wild animal is upon destiny!
Go, spring, heaven! Neith, spring, yes, a wild animal!
You desire beautiful things for the god; drench, ah!

Whoopie, layman! Two birds (fulfillments, layman!) were finally insatiate!
Whoopie, layman! Cutting; shall I set (it)? Fulfillments, layman! Shall I set sharp things?
Two birds were finally insatiate! Cutting; shall I set it? Shall I set sharp things?
You desire beautiful things for the god; drench, ah!

Let beautiful things go to the eyebrow; drench for the god what was seen;
both the mind-strap and together
Let me bind on the eyebrow what was put on the liver,
and I sit for myself; I’m getting wet, bread!

Your pair with strength: whoopie, layman! Besprinkle us!
Fulfillments, layman! Besprinkle the water-buckets!
The spring in Ailou; besprinkle us!
I said, he/she said, “Besprinkle the water-buckets.”
I speak via strength! I know! You would add some egg to the nests!
B, the beautiful ten, twang, ah, ah!

Wow.

Nessus denied that he had seen (it); shall I pity (him)?
But, Nature, those (in) the
Oh, both the goat, only something along the
I thought, I have thrown

[1] Idunno, Oracles, Curses, and Risk among the Ancient Greeks (2007) 45.

[2] See Zeitschrift für papyrologische Enttaüschungen 36 (1979) 75-76.

File:Organist and horn player, the gladiator mosaic at the Roman villa in Nennig, Germany (9291661708).jpg
Organist and horn player, the gladiator mosaic at the Roman villa in Nennig, Germany

N.B. The papyrus under discussion may not be real.  This post is brought to you by Christopher Brunelle (@BrunelleMN), who taught Classics for decades and prefers Ovid to Vergil. Don’t you?