Dishonoring the Gods

Sophocles, Antigone 280–288

“Stop speaking before you fill me with rage!
And you’re revealed as a fool as well as an old man.

You speak of unendurable things, claiming that the gods
Have some plan for this corpse.
Did they do it to honor him so greatly for his fine work,
Concealing him, the man who came here
To burn their temples and their statutes,
To ruin their land and their laws?
Do you see the gods honoring evil people?”

παῦσαι, πρὶν ὀργῆς καί με μεστῶσαι λέγων,
μὴ ᾿φευρεθῇς ἄνους τε καὶ γέρων ἅμα.
λέγεις γὰρ οὐκ ἀνεκτὰ δαίμονας λέγων
πρόνοιαν ἴσχειν τοῦδε τοῦ νεκροῦ πέρι.
πότερον ὑπερτιμῶντες ὡς εὐεργέτην
285ἔκρυπτον αὐτόν, ὅστις ἀμφικίονας
ναοὺς πυρώσων ἦλθε κἀναθήματα
καὶ γῆν ἐκείνων καὶ νόμους διασκεδῶν;
ἢ τοὺς κακοὺς τιμῶντας εἰσορᾷς θεούς;

 Sophocles, Antigone 72–77

“It is noble for me to do this and then die.
I will lie with him because I belong to him, with him,
Once I have completed my sacred crimes. There’s more time
When I must please those below than those here,
Since I will lie there forever. You? Go head,
Dishonor what the gods honor if it seems right.”

… καλόν μοι τοῦτο ποιούσῃ θανεῖν.
φίλη μετ᾿ αὐτοῦ κείσομαι, φίλου μέτα,
ὅσια πανουργήσασ᾿· ἐπεὶ πλείων χρόνος
ὃν δεῖ μ᾿ ἀρέσκειν τοῖς κάτω τῶν ἐνθάδε·
ἐκεῖ γὰρ αἰεὶ κείσομαι. σὺ δ᾿ εἰ δοκεῖ
τὰ τῶν θεῶν ἔντιμ᾿ ἀτιμάσασ᾿ ἔχε.

Sébastien Norblin, Antigone donnant la sépulture à Polynice

The Epidemic’s Over, We’re Fine

Cicero, Letters to Friends, to Terentia 8 (14.1)

“When it comes to my family, I will do what you report seems right to our friends. Concerning where I am currently, the epidemic is certainly already over and, even though it lasted a while, it didn’t touch me. Plancius, the most dutiful man, longs to keep me with him and detains me here.

I was hoping to stay in some deserted place in Epirus where Piso and his soldiers would never come, but Plancius holds me here. He posts that it will turn out to be possible for him to leave for Italy with me. Should I see that day and return to your embrace and my families and get you and myself back again, I will judge that a great profit of your commitment and mine.”

De familia, quo modo placuisse scribis amicis faciemus. de loco, nunc quidem iam abiit pestilentia, sed quam diu fuit me non attigit. Plancius, homo officiosissimus, me cupit esse secum et adhuc retinet. ego volebam loco magis deserto esse in Epiro, quo neque Piso veniret nec milites, sed adhuc Plancius me retinet; sperat posse fieri ut mecum in Italiam decedat. quem ego diem si videro et si in vestrum complexum venero ac si et vos et me ipsum reciperaro, satis magnum mihi fructum videbor percepisse et vestrae pietatis et meae.

Cicero Very Fine

Cranky about the State of the Country

Cicero, letters to Atticus 375 (11 May 44)

“I have no doubt that our state is looking at war. This affair has been managed with a man’s bravery and a child’s planning. Can’t everyone see that a king was removed but his heir was left on the throne?

What is more ridiculous? To fear this but not to consider that a risk at all! There is still in this moment much which is crooked. That the house of Pontius near Naples is held by the mother of that tyrannicide! Oh!

I should read the “Cato the Elder” I made for you more often. Old age is making me rather cranky. I am annoyed by everything. But, certainly, I have lived. Let the young men see to these things. You will care for my affairs as you do.”

Mihi autem non est dubium quin res spectet ad castra. acta enim illa res est animo virili, consilio puerili. quis enim hoc non vidit, <regem sublatum>,2 regni heredem relictum? quid autem absurdius? ‘hoc metuere, alterum in metu non ponere!’ quin etiam hoc ipso tempore multa ὑποσóλοικα. Ponti Neapolitanum a matre tyrannoctoni possideri! legendus mihi saepius est ‘Cato maior’ ad te missus. amariorem enim me senectus facit. stomachor omnia. sed mihi quidem βεβíωται; viderint iuvenes. tu mea curabis, ut curas.

cranky cicero

Saving the State With A Single Body

Cicero, De Domo Sua 63-64

“Leaders, this violence, this crime, this rage was what I defended from the necks of all good people with my body—I met with my skin the full force of civil strife, the explosive savagery of criminals which was just now bursting out because it had found such daring leaders after it had grown for so long as hatred suppressed.

Against me alone the consular firebrands fell, thrown by the tribunes’ hands; all the criminal points of conspiracy which I had broken before struck me. But if I had done what many of the bravest men found pleasing and had decided to face this force in open arms, I would have been victorious with the death of so many criminals who were still citizens or I would have fallen with the Republic following the death of so many good people, something those criminals wished for most.”

Hanc ego vim, pontifices, hoc scelus, hunc furorem meo corpore opposito ab omnium bonorum cervicibus depuli omnemque impetum discordiarum, omnem diu collectam vim improborum, quae inveterata compresso odio atque tacito iam erumpebat nancta tam audaces duces, excepi meo corpore. In me uno consulares faces, iactae manibus tribuniciis, in me omnia, quae ego quondam rettuderam, coniurationis nefaria tela adhaeserunt. Quod si, ut multis fortissimis viris placuit, vi et armis contra vim decertare voluissem, aut vicissem cum magna internicione improborum, sed tamen civium, aut interfectis bonis omnibus, quod illis optatissimum erat, una cum re publica concidissem

Officer Eugene Goodman at the Capitol Building on January 6th, 2021. Image taken from The Hill https://thehill.com/homenews/senate/533657-capitol-police-officer-hailed-as-hero-for-drawing-rioters-away-from-senate

Senators, Do Not Fail the Republic!

Cicero Philippic 3.14

“For this reason, Senators—by the gods almighty—take this opportunity offered to you and finally remember that you are the leaders of the most powerful council in the world. Give a sign to the Roman people that your response will not fail the Republic since they do insist that their own dedication will not fail you. You don’t need my warning!

No person is so foolish that they don’t understand that if we remain asleep at this moment we will have to live through a rule that is not only cruel and arrogant but ignoble and disgraceful too. You know this man’s arrogance, his friends, and his whole household. To serve shameful lusts, bullies, disgusting and irreverent thieves, those drunkards—well, that is the worst suffering married to the greatest dishonor.

But if—and the gods forbid this—if the final story of our Republic is being told, may we face it like noble gladiators when they fall with honor. Let us who were the leaders of the whole world and model for every people act so that we die with dignity rather than serve in disgrace. Nothing is more hateful than dishonor; nothing is more despicable than servitude. We were born into honor and freedom: let us keep them or die with dignity.

For too long we have hidden our thoughts. Now it is out in the open. Everyone is making what they think, what they want for each side clear. There are traitorous citizens—too many given the value of our Republic—but they are a mere few in comparison to those who know what’s right…”

14] Hanc igitur occasionem oblatam tenete, per deos immortalis, patres conscripti, et amplissimi orbis terrae consili principes vos esse aliquando recordamini! Signum date populo Romano consilium vestrum non deesse rei publicae, quoniam ille virtutem suam non defuturam esse profitetur. Nihil est quod moneam vos.

Nemo est tam stultus qui non intellegat, si indormierimus huic tempori, non modo crudelem superbamque dominationem nobis sed ignominiosam etiam et flagitiosam ferendam. Nostis insolentiam Antoni, nostis amicos, nostis totam domum. Libidinosis, petulantibus, impuris, impudicis, aleatoribus, ebriis servire, ea summa miseria est summo dedecore coniuncta.

Quod si iam—quod di omen avertant!—fatum extremum rei publicae venit, quod gladiatores nobiles faciunt, ut honeste decumbant, faciamus nos, principes orbis terrarum gentiumque omnium, ut cum dignitate potius cadamus quam cum ignominia serviamus. Nihil est detestabilius dedecore, nihil foedius servitute. Ad decus et ad libertatem nati sumus: aut haec teneamus aut cum dignitate moriamur.

Nimium diu teximus quid sentiremus; nunc iam apertum est. Omnes patefaciunt in utramque partem quid sentiant, quid velint. Sunt impii cives—pro caritate rei publicae nimium multi, sed contra multitudinem bene sentientium admodum pauci…

Oil painting on canvas, An Ideal Classical Landscape with Cicero and Friends, by Jacob More (Edinburgh 1740 ? Rome 1793), signed and dated: Rome, 1780.

Four Years of Presidential Memories: Cicero On the Civil Conflict and the Punishment of Children

Cicero, Letters to Brutus, 23 (I.15), 43 BCE

“There has been no civil war in our state which I can remember in which, regardless of which side was victorious, there was not some hope for a government in the future. In this conflict, however, I could not easily confirm what government we would have if we are victorious, but there will surely never be another if we lose.

This is why I put forth harsh legislation against Antony and Lepidus too, not so much for the sake of vengeance as to frighten the lawless citizens among us from besieging their own country and to prepare for posterity a reason why no one should desire to emulate such insanity.

Although this idea certainly was not more mine than everyone’s, in one way it seems cruel: the fact that children, who have earned none of this, suffer the same punishment as their parents. But this is an ancient practice which has existed in every kind of state. Even the children of Themistocles lived in deprivation! If the same penalty attends citizens condemned in court, how could we possibly be easier against our enemies? And what can anyone complain about me when he would have to admit that if he had defeated me he would have treated me worse?”

nullum enim bellum civile fuit in nostra re publica omnium quae memoria mea fuerunt, in quo bello non, utracumque pars vicisset, tamen aliqua forma esset futura rei publicae: hoc bello victores quam rem publicam simus habituri non facile adfirmarim, victis certe nulla umquam erit. dixi igitur sententias in Antonium, dixi in Lepidum severas, neque tam ulciscendi causa quam ut et in praesens sceleratos civis timore ab impugnanda patria deterrerem et in posterum documentum statuerem ne quis talem amentiam vellet imitari. quamquam haec quidem sententia non magis mea fuit quam omnium. in qua videtur illud esse crudele, quod ad liberos, qui nihil meruerunt, poena pervenit. sed id et antiquum est et omnium civitatum, si quidem etiam Themistocli liberi eguerunt. et si iudicio damnatos eadem poena sequitur civis, qui potuimus leniores esse in hostis? quid autem queri quisquam potest de me qui si vicisset acerbiorem se in me futurum fuisse confiteatur necesse est?

Siege of Montargis. Chroniques de France ou de Saint Denis (from 1422 to 1460) France, N. (Calais?); 1487. ff. 1-299v. British Library, Royal 20 E VI f. 22
Siege of Montargis. Chroniques de France ou de Saint Denis (from 1422 to 1460) France, N. (Calais?); 1487. ff. 1-299v. British Library, Royal 20 E VI f. 22

Four Years of Presidential Memories: Cranky about the State of the Country

Cicero, letters to Atticus 375 (11 May 44)

“I have no doubt that our state is looking at war. This affair has been managed with a man’s bravery and a child’s planning. Can’t everyone see that a king was removed but his heir was left on the throne?

What is more ridiculous? To fear this but not to consider that a risk at all! There is still in this moment much which is crooked. That the house of Pontius near Naples is held by the mother of that tyrannicide! Oh!

I should read the “Cato the Elder” I made for you more often. Old age is making me rather cranky. I am annoyed by everything. But, certainly, I have lived. Let the young men see to these things. You will care for my affairs as you do.”

Mihi autem non est dubium quin res spectet ad castra. acta enim illa res est animo virili, consilio puerili. quis enim hoc non vidit, <regem sublatum>,2 regni heredem relictum? quid autem absurdius? ‘hoc metuere, alterum in metu non ponere!’ quin etiam hoc ipso tempore multa ὑποσóλοικα. Ponti Neapolitanum a matre tyrannoctoni possideri! legendus mihi saepius est ‘Cato maior’ ad te missus. amariorem enim me senectus facit. stomachor omnia. sed mihi quidem βεβíωται; viderint iuvenes. tu mea curabis, ut curas.

cranky cicero

The Epidemic’s Over, We’re Fine

Cicero, Letters to Friends, to Terentia 8 (14.1)

“When it comes to my family, I will do what you report seems right to our friends. Concerning where I am currently, the epidemic is certainly already over and, even though it lasted a while, it didn’t touch me. Plancius, the most dutiful man, longs to keep me with him and detains me here.

I was hoping to stay in some deserted place in Epirus where Piso and his soldiers would never come, but Plancius holds me here. He posts that it will turn out to be possible for him to leave for Italy with me. Should I see that day and return to your embrace and my families and get you and myself back again, I will judge that a great profit of your commitment and mine.”

De familia, quo modo placuisse scribis amicis faciemus. de loco, nunc quidem iam abiit pestilentia, sed quam diu fuit me non attigit. Plancius, homo officiosissimus, me cupit esse secum et adhuc retinet. ego volebam loco magis deserto esse in Epiro, quo neque Piso veniret nec milites, sed adhuc Plancius me retinet; sperat posse fieri ut mecum in Italiam decedat. quem ego diem si videro et si in vestrum complexum venero ac si et vos et me ipsum reciperaro, satis magnum mihi fructum videbor percepisse et vestrae pietatis et meae.

Cicero Very Fine

Dishonoring the Gods

Sophocles, Antigone 280–288

“Stop speaking before you fill me with rage!
And you’re revealed as a fool as well as an old man.

You speak of unendurable things, claiming that the gods
Have some plan for this corpse.
Did they do it to honor him so greatly for his fine work,
Concealing him, the man who came here
To burn their temples and their statutes,
To ruin their land and their laws?
Do you see the gods honoring evil people?”

παῦσαι, πρὶν ὀργῆς καί με μεστῶσαι λέγων,
μὴ ᾿φευρεθῇς ἄνους τε καὶ γέρων ἅμα.
λέγεις γὰρ οὐκ ἀνεκτὰ δαίμονας λέγων
πρόνοιαν ἴσχειν τοῦδε τοῦ νεκροῦ πέρι.
πότερον ὑπερτιμῶντες ὡς εὐεργέτην
285ἔκρυπτον αὐτόν, ὅστις ἀμφικίονας
ναοὺς πυρώσων ἦλθε κἀναθήματα
καὶ γῆν ἐκείνων καὶ νόμους διασκεδῶν;
ἢ τοὺς κακοὺς τιμῶντας εἰσορᾷς θεούς;

 Sophocles, Antigone 72–77

“It is noble for me to do this and then die.
I will lie with him because I belong to him, with him,
Once I have completed my sacred crimes. There’s more time
When I must please those below than those here,
Since I will lie there forever. You? Go head,
Dishonor what the gods honor if it seems right.”

… καλόν μοι τοῦτο ποιούσῃ θανεῖν.
φίλη μετ᾿ αὐτοῦ κείσομαι, φίλου μέτα,
ὅσια πανουργήσασ᾿· ἐπεὶ πλείων χρόνος
ὃν δεῖ μ᾿ ἀρέσκειν τοῖς κάτω τῶν ἐνθάδε·
ἐκεῖ γὰρ αἰεὶ κείσομαι. σὺ δ᾿ εἰ δοκεῖ
τὰ τῶν θεῶν ἔντιμ᾿ ἀτιμάσασ᾿ ἔχε.

Sébastien Norblin, Antigone donnant la sépulture à Polynice

The Epidemic’s Over, We’re Fine

Cicero, Letters to Friends, to Terentia 8 (14.1)

“When it comes to my family, I will do what you report seems right to our friends. Concerning where I am currently, the epidemic is certainly already over and, even though it lasted a while, it didn’t touch me. Plancius, the most dutiful man, longs to keep me with him and detains me here.

I was hoping to stay in some deserted place in Epirus where Piso and his soldiers would never come, but Plancius holds me here. He posts that it will turn out to be possible for him to leave for Italy with me. Should I see that day and return to your embrace and my families and get you and myself back again, I will judge that a great profit of your commitment and mine.”

De familia, quo modo placuisse scribis amicis faciemus. de loco, nunc quidem iam abiit pestilentia, sed quam diu fuit me non attigit. Plancius, homo officiosissimus, me cupit esse secum et adhuc retinet. ego volebam loco magis deserto esse in Epiro, quo neque Piso veniret nec milites, sed adhuc Plancius me retinet; sperat posse fieri ut mecum in Italiam decedat. quem ego diem si videro et si in vestrum complexum venero ac si et vos et me ipsum reciperaro, satis magnum mihi fructum videbor percepisse et vestrae pietatis et meae.

Cicero Very Fine