Building Ships, Feeding Minds: Reflections on Teaching in Latin and Greek

Plato, Laws 803

“We should speak next about the teaching and communication of these subjects: how to do so, who should do it, and when it is right to apply each of them. In the same way that a shipwright anticipates the outline of his creation at the beginning in laying out the keel, I seem to be outlining the whole, trying to imagine the shape of lives based on the habits of their minds and in actuality then laying out their keels, by seeking out precisely through what method and with what habits we might best navigate through this journey of life.”

τούτων δὲ αὐτῶν διδασκαλία καὶ παράδοσις λεγέσθω τὸ μετὰ τοῦτο, τίνα τρόπον χρὴ καὶ οἷστισι καὶ πότε πράττειν ἕκαστα αὐτῶν· οἷον δή τις ναυπηγὸς τὴν τῆς ναυπηγίας ἀρχὴν καταβαλλόμενος τὰ τροπιδεῖα ὑπογράφεται <τὰ> τῶν πλοίων σχήματα, ταὐτὸν δή μοι κἀγὼ φαίνομαι ἐμαυτῷ δρᾷν τὰ τῶν βίων πειρώμενος σχήματα διαστήσασθαι κατὰ τρόπους τοὺς τῶν ψυχῶν, ὄντως αὐτῶν τὰ τροπιδεῖα καταβάλλεσθαι, ποίᾳ μηχανῇ καὶ τίσι ποτὲ τρόποις ξυνόντες τὸν βίον ἄριστα διὰ τοῦ πλοῦ τούτου τῆς ζωῆς διακομισθησόμεθα, τοῦτο σκοπῶν ὀρθῶς.

How does it balance with innate skills and character? It’s complicated.

Quintilian, 2.19

“In sum, nature is education’s raw material: the latter shapes, the former is shaped. There is no art without substance; material has a worth apart from art; and yet, the highest art is superior to the best material.”

Denique natura materia doctrinae est: haec fingit, illa fingitur. Nihil ars sine materia, materiae etiam sine arte pretium est; ars summa materia optima melior.

How important is education?

Plutarch, Can Virtue Be Taught 439f

“ ‘If people are not made better through education, their teacher’s pay is wasted’  The teachers are the first to guide children after they leave their mother and, just as nurses help shape the body with hands, teachers shape their character: with their habits they put children on the first step toward excellence. This is why the Spartan, when asked what he accomplished through teaching, said ‘I make noble things appealing to children.’ ”

“εἰ μὴ γίνονται μαθήσει βελτίονες ἄνθρωποι, παραπόλλυται ὁ μισθὸς τῶν παιδαγωγῶν”; πρῶτοι γὰρ οὗτοι παραλαμβάνοντες ἐκ γάλακτος, ὥσπερ αἱ τίτθαι ταῖς χερσὶ τὸ σῶμα πλάττουσιν, οὕτω τὸ ἦθος ῥυθμίζουσι τοῖς ἔθεσιν, εἰς ἴχνος τι πρῶτον ἀρετῆς καθιστάντες. καὶ ὁ Λάκων ἐρωτηθεὶς τί παρέχει παιδαγωγῶν, “τὰ καλά,” ἔφη, “τοῖς παισὶν ἡδέα ποιῶ.”

Hmmm, how do you do this?

Suetonius, On Grammarians 37

“Marcus Verrius flaccus, a freedman, became especially famous through his manner of teaching. For he was in the habit of matching students with their equals in order to encourage learning. He would not merely specify the subjects they would write about, but he would offer a prize which the winner would earn. This prize was some pretty or rare old book. For this reason, Augustus chose him as tutor to his grandsons….”

Verrius Flaccus libertinus docendi genere maxime claruit. Namque ad exercitanda discentium ingenia aequales inter se committere solebat, proposita non solum materia quam scriberent, sed et praemio quod victor auferret. Id erat liber aliquis antiquus pulcher aut rarior. Quare ab Augusto quoque nepotibus eius praeceptor electus

No course of learning is without some regrets….

Letters of Cicero, Fragments. (Suet. Gram. 26)

On Lucius Plotius Gallus,

“I still have a memory from my childhood when a certain Plotius began to teach in Latin for the first time. When crowds circled him and everyone was eager to study with him, I was upset because it was forbidden to me. I was restricted by the advice of the most educated men who used to believe that minds were better fed by training in Greek.”

Plotius Gallus. de hoc Cicero in epistula ad M. Titinium sic refert: equidem memoria teneo pueris nobis primum Latine docere coepisse Plotium quendam. ad quem cum fieret concursus et studiosissimus quisque apud eum exerceretur, dolebam mihi idem non licere; continebar autem doctissimorum hominum auctoritate, qui existimabant Graecis exercitationibus ali melius ingenia posse. (Suet.Gram. 26)

Life’s Purpose, The Pursuit of Knowledge?

Diogenes Laertius, Lives of the Eminent Philosophers 7.2

“Hêrillos the Karthaginian said that our purpose was knowledge: we should live by adducing the life of knowledge to everything and surrendering nothing to ignorance. He believed that knowledge was a practice of the imagination, imperturbable by argument. He used to say that there was no single end, but that it changed depending on events and situations, just as a bronze figure could be made into either Alexander or Socrates.”

Ἥριλλος δ᾿ ὁ Καρχηδόνιος τέλος εἶπε τὴν ἐπιστήμην, ὅπερ ἐστὶ ζῆν ἀεὶ πάντ᾿ ἀναφέροντα πρὸς τὸ μετ᾿ ἐπιστήμης ζῆν καὶ μὴ τῇ ἀγνοίᾳ διαβεβλημένον. εἶναι δὲ τὴν ἐπιστήμην ἕξιν ἐν φαντασιῶν προσδέξει ἀνυπόπτωτον ὑπὸ λόγου. ποτὲ δ᾿ ἔλεγε μηδὲν εἶναι τέλος, ἀλλὰ κατὰ τὰς περιστάσεις καὶ τὰ πράγματ᾿ ἀλλάττεσθαι αὐτό, ὡς καὶ τὸν αὐτὸν χαλκὸν ἢ Ἀλεξάνδρου γινόμενον ἀνδριάντα ἢ Σωκράτους.”

Lactantius, Inst. Div. 3.7

“The highest good according to Herillus is knowledge; according to Zeno, to live congruously with nature, and according to some Stoics, to pursue virtue.”

Herilli summum bonum est scientia, Zenonis cum natura congruenter vivere, quorundam Stoicorum virtutem sequi.

Cicero, De Finibus 2.14

“Erillus, moreover, since he refers everything back to knowledge, imagines one certain good, but it is not the greatest good by which you could steer a life. For this reason, Erillus has been dismissed for a long time. No one has directly disputed him since Chrysippus.”

Erillus autem ad scientiam omnia revocans unum quoddam bonum vidit, sed nec optimum nec quo vita gubernari possit. Itaque hic ipse iam pridem est reiectus; post enim Chrysippum non sane est disputatum.

Cicero, Academica  2.42

“I am not including the philosophies which now seem abandoned, for example Erillus who positioned the highest good in thinking and knowledge. Although he was a pupil of Zeno, you can see how much he disagreed with him and how little with Plato.”

Omitto illa quae relicta iam videntur—ut Erillum, qui in cognitione et scientia summum bonum ponit; qui cum Zenonis auditor esset, vides quantum ab eo dissenserit et quam non multum a Platone.

Image result for ancient roman scientia

Seneca and Cicero on Education and Research

Some Roman thoughts on academic endeavors.

Seneca, Moral Epistles 88.20

“Why do we train our children in the liberal arts? It is not because these studies can grant someone virtue, but because they prepare the soul for accepting it.”

“Quare ergo liberalibus studiis filios erudimus?” Non quia virtutem dare possunt, sed quia animum ad accipiendam virtutem praeparant.

Cicero, De Finibus 5.18

“Don’t we observe that people who are attracted to academic studies and the arts take no account of strength or business when they are dedicated to thought itself and knowledge and they are compensated by the pleasure they derive from learning?

Homer seems to me to have understood this when he composed the verses about the Sirens. For they did not seem to attract those who were traveling past by the sweetness of their voices or the newness and variety of their singing, but the men used to cling to their rocks because of a passion for learning the many things they claimed to know.”

qui ingenuis studiis atque artibus delectantur, nonne videmus eos nec valetudinis nec rei familiaris habere rationem omniaque perpeti ipsa cognitione et scientia captos et cum maximis curis et laboribus compensare 49eam quam ex discendo capiant voluptatem? Mihi quidem Homerus huiusmodi quiddam vidisse videtur in iis quae de Sirenum cantibus finxerit. Neque enim vocum suavitate videntur aut novitate quadam et varietate cantandi revocare eos solitae qui praetervehebantur, sed quia multa se scire profitebantur, ut homines ad earum saxa discendi cupiditate adhaerescerent.

Cicero, De Senectute 30

“No teachers of the liberal arts should considered unlucky even when they have aged and lost their physical strength”

nec ulli bonarum artium magistri non beati putandi, quamvis consenuerint vires atque defecerint.

Seneca, De Otio 5

“For have we not seen how great nor how many things there are, but our sight lays open a path of investigation and lays the bedrock of truth so that our inquiry may move from well-known things to hidden and discover something older than the world itself…”

Nec enim omnia nec tanta visimus quanta sunt, sed acies nostra aperit sibi investigandi viam et fundamenta vero iacit, ut inquisitio transeat ex apertis in obscura et aliquid ipso mundo inveniat antiquius…

 

Cicero, De Oratore I.20

“And, by my judgment, no one could be an orator worthy of all praise unless he has pursued learning in all the significant subject and arts. Surely, it is from an understanding of these things that oratory may blossom and grow. Unless this material is sensed and transmitted through his speech, an orator will possess empty, even childish language. Indeed, I will not completely place such a weight upon our orators—especially not our own who  labor in so much distraction from our urban life—that I believe that there is nothing which they may not know—even though the power of the name orator and the very claim of speaking well seems to accept and promise the ability to speak well and at length about any subject which is proposed.”

Ac, mea quidem sententia, nemo poterit esse omni laude cumulatus orator, nisi erit omnium rerum magnarum atque artium scientiam consecutus. Etenim ex rerum cognitione efflorescat et redundet oportet/ oratio; quae, nisi subest res ab oratore percepta et cognita, inanem quamdam habet elocutionem, 21et paene puerilem. Neque vero ego hoc tantum oneris imponam nostris praesertim oratoribus, in hac tanta occupatione urbis ac vitae, nihil ut eis putem licere nescire: quanquam vis oratoris professioque ipsa bene dicendi, hoc suscipere ac polliceri videtur, ut omni de re, quaecumque sit proposita, ab 22eo ornate copioseque dicatur.

Happy Birthday Rome–You Were Almost Remora!

This passage from Ennius is preserved in Cicero’s De Divinatione 1.48

“They were struggling over whether the city would be called Roma or Remora.
And worry about which one of them would rule infected all men.
They were awaiting the word as when the consul wishes to give the signal
And all men eagerly look to the wall’s border to see
How soon he will send out the chariots from the painted mouths—
This is the way the people were watching and holding their mouths
For which man the victory would elevate to a great kingdom.
Meanwhile, the white sun receded into the darkness of night.
When suddenly a white light struck the sky with its rays.
At the same time there came flying straight down the most beautiful
Bird from the left and then the golden sun rose.
Three times, four sacred forms of birds descended from the sky
And settled themselves in propitious and noble positions.
In this, Romulus recognized that the first place was granted to him,
A kingdom and place made certain by the signs of birds.”

Certabant urbem Romam Remoramne vocarent.
Omnibus cura viris uter esset induperator.
Expectant vel uti, consul cum mittere signum
Volt, omnes avidi spectant ad carceris oras,
Quam mox emittat pictis e faucibus currus: 90
Sic expectabat populus atque ora tenebat
Rebus, utri magni victoria sit data regni.
Interea sol albus recessit in infera noctis.
Exin candida se radiis dedit icta foras lux.
Et simul ex alto longe pulcherruma praepes 95
Laeva volavit avis: simul aureus exoritur sol.
Cedunt de caelo ter quattor corpora sancta
Avium, praepetibus sese pulchrisque locis dant.
Conspicit inde sibi data Romulus esse priora,
Auspicio regni stabilita scamna locumque.

Cicero, Always Chirping about the Ides of March

Previously we have posted about Cicero’s comments about the Ides of March to Brutus. Here is a letter from Brutus complaining about Cicero.

Letters: Brutus to Atticus, I.17

“You write to me that Cicero is amazed that I say nothing about his deeds. Since you are hassling me, I will write you what I think thanks to your coaxing.

I know that Cicero has done everything with the best intention. What could be more proved to me than his love for the republic? But certain things seem to me, what can I say, that the most prudent man has acted as if inexperienced or ambitiously, this man who was not reluctant to take on Antony as an enemy when he was strongest?

I don’t know what to write to you except a single thing: the boy’s desire and weakness have been increased rather than repressed by Cicero and that he grinds on so far in his indulgence that he does not refrain from invectives that rebound in two ways. For he too has killed many and he must admit that he is an assassin before what he objects to Casca—in which case he acts the part of Bestia to Casca—

Or because we are not tossing about every hour the Ides of March the way he always has the Nones of December in his mouth, will Cicero find fault in the most noble deed from a better vantage point than Bestia and Clodius were accustomed to insult his consulship?

Our toga-clad friend Cicero brags that he has stood up to Antony’s war. How does it profit me if the cost of Antony defeated is the resumption of Antony’s place?  Or if our avenger of this evil has turned out to be the author of another—an evil which has a foundation and deeper roots, even if we concede <whether it is true or not> those things which he does come from the fact that he either fears tyranny or Antony as a tyrant?

 But I don’t have gratitude for anyone who does not protest the situation itself provided only that he serves one who is not raging at him. Triumphs, stipends, encouragement with every kind of degree so that it does not shame him to desire the fortune of the man whose name he has taken—is that a mark of a Consular man, of a Cicero?

1Scribis mihi mirari Ciceronem quod nihil significem umquam de suis actis; quoniam me flagitas, coactu tuo scribam quae sentio.

Omnia fecisse Ciceronem optimo animo scio. quid enim mihi exploratius esse potest quam illius animus in rem publicam? sed quaedam mihi videtur—quid dicam? imperite vir omnium prudentissimus an ambitiose fecisse, qui valentissimum Antonium suscipere pro re publica non dubitarit inimicum? nescio quid scribam tibi nisi unum: pueri et cupiditatem et licentiam potius esse irritatam quam repressam a Cicerone, tantumque eum tribuere huic indulgentiae ut se maledictis non abstineat iis quidem quae in ipsum dupliciter recidunt, quod et pluris occidit uno seque prius oportet fateatur sicarium quam obiciat Cascae quod obicit et imitetur in Casca Bestiam. an quia non omnibus horis iactamus Idus Martias similiter atque ille Nonas Decembris suas in ore habet, eo meliore condicione Cicero pulcherrimum factum vituperabit quam Bestia et Clodius reprehendere illius consulatum soliti sunt?

Sustinuisse mihi gloriatur bellum Antoni togatus Cicero noster. quid hoc mihi prodest, si merces Antoni oppressi poscitur in Antoni locum successio et si vindex illius mali auctor exstitit alterius fundamentum et radices habituri altiores, si patiamur, ut iam <dubium sit utrum>ista quae facit dominationem an dominum [an] Antonium timentis sint? ego autem gratiam non habeo si quis, dum ne irato serviat, rem ipsam non deprecatur. immo triumphus et stipendium et omnibus decretis hortatio ne eius pudeat concupiscere fortunam cuius nomen susceperit, consularis aut Ciceronis est?

Image result for Ancient Roman Cicero

 

No Fence-sitters in a Time of Civil Strife

Aristotle, Constitution of the Athenians

“Because [Solon] noticed that his city was often breaking out into civil strife and that some of the citizens welcomed the results because of ambivalence, he made a law particularly aimed at these people: whoever did not pick up arms for one side or the other during a time of civil conflict was to be disenfranchised and have no part of the state.”

ὁρῶν δὲ τὴν μὲν πόλιν πολλάκις στασιάζουσαν, τῶν δὲ πολιτῶν ἐνίους διὰ τὴν ῥᾳθυμίαν [ἀγα]πῶντας τὸ αὐτόματον, νόμον ἔθηκεν πρὸς αὐτοὺς ἴδιον, ὃς ἂν στασιαζούσης τῆς πόλεως μ[ὴ] θῆται τὰ ὅπλα μηδὲ μεθ’ ἑτέρων, ἄτιμον εἶναι καὶ τῆς πόλεως μὴ μετέχειν.

Cicero, Letters to Atticus 10.1.2

“In all honesty, I shall ignore that law of Solon—your countryman and, I suppose, mine too—which mandated death for anyone who was a part of neither side in a time of civil strife [or sedition]: unless you advise otherwise, I will abstain from that side and this one. But the other side is more certain to me—nevertheless, I won’t race ahead of myself on this.”

ego vero Solonis, popularis tui et ut puto etiam mei, legem neglegam, qui capite sanxit si qui in seditione non alterius utrius partis fuisset, et, nisi si tu aliter censes, et hinc abero et illim. sed alterum mihi est certius, nec praeripiam tamen.

Giorgio Agamben, Stasis: Civil War as a Political Paradigm. Stanford, 2015, 16:

“The stasis…takes place neither in the oikos nor in the polis, neither in the family nor in the city; rather, it constitutes a zone of indifference between the unpolitical space of the family and the political space of the city. In transgressing the threshold, the oikos is politicized; conversely, the polis is ‘economised’, that is, it is reduced to an oikos. This means that in the system of Greek politics civil war functions as a threshold of politicisation and depoliticisation, through which the house is exceeded in the city and the city is depoliticized in the family.”

A Banquet of Learning; A Dinner No-Show

Cicero Topica V (Full Latin text on the Scaife Viewer)

“But because I have welcomed someone eager for a feast of learning, I shall prepare it so well that there will be some leftovers rather than allow you to leave still hungry for more….”

Sed quoniam avidum hominem ad has discendi epulas recepi, sic accipiam, ut reliquiarum sit potius aliquid quam te hinc patiar non satiatum discedere.

Pliny the Younger to Septimius Clarus (Letter 15) (Full Latin text on the Scaife Viewer)

“Who do you think you are?! You agree to come do dinner…but you don’t come? The judgment is passed: You must pay my cost to a penny, and this is not moderate. All was set out: a lettuce for each, three snails, two eggs, wine with honey chilled with snow—for you should include this too among the highest expense since it dissolves on the plate—and there were olives, beets, pickles, onions and countless other things no less neat.

You would have heard a comedy or a reader or a singer of all of them, given my generosity. But you went where I don’t know, preferring oysters, a sow’s belly, sea-urchins, and Spanish dancers. You will suffer for this, somehow, believe me. You did something bad to one of us, certainly to me, but perhaps to yourself too. How much we played, laughed, and studied! You might eat better food at many homes, but nowhere will you eat so enjoyably, simply, and freely. In sum: try me: and if later you don’t excuse yourself from another’s meal, you can always lie to me again. Goodbye!”

Plinius Septicio Claro Suo S.

Heus tu! promittis ad cenam, nec venis? Dicitur ius: ad assem impendium reddes, nec id modicum. Paratae erant lactucae singulae, cochleae ternae, ova bina, halica cum mulso et nive (nam hanc quoque computabis, immo hanc in primis quae perit in ferculo), olivae betacei cucurbitae bulbi, alia mille non minus lauta. Audisses comoedos vel lectorem vel lyristen vel (quae mea liberalitas) omnes. At tu apud nescio quem ostrea vulvas echinos Gaditanas maluisti. Dabis poenas, non dico quas. Dure fecisti: invidisti, nescio an tibi, certe mihi, sed tamen et tibi. Quantum nos lusissemus risissemus studuissemus! Potes adparatius cenare apud multos, nusquam hilarius simplicius incautius. In summa experire, et nisi postea te aliis potius excusaveris, mihi semper excusa. Vale.

Image result for Ancient Roman library food
Fresco from Pompeii

Cicero had a Reason to Lament, You Don’t

Martial, Epigrams 9.70 (Full Latin text on the Scaife Viewer)

“Cicero once said “What customs, what times!”
As Cataline laid out his sinful designs
And when a son and father-in-law met with dread arms
And dyed the ground red with civil blood.
But why do you repeat “What Customs, What times” now
What can displease you now? Caecilianus, what is it?
We have no clash of kings or insanity of sword.
Our customs don’t make you hate your own times,
but your own do, Caecilianus.”

Dixerat ‘O mores! O tempora!’ Tullius olim,
sacrilegum strueret cum Catilina nefas,
cum gener atque socer diris concurreret armis
maestaque civili caede maderet humus.
cur nunc ‘O mores!’ cur nunc ‘O tempora!’ dicis? 5
quod tibi non placeat, Caeciliane, quid est?
nulla ducum feritas, nulla est insania ferri;
pace frui certa laetitiaque licet.
Non nostri faciunt tibi quod tua tempora sordent,
sed faciunt mores, Caeciliane, tui.

Cicero throws up his Brief like a Gentleman (from The Comic History of Rome, c. 1850)

Leaving Life From an Inn, Not a Home

Cicero De Senectute, 84

“Even if some god should permit that I would return to the time of my birth from this age, I would sternly refuse–for, truly, I do not wish to restart as if to retrace a race run from the finish line to the starting post.

What attraction does life have? Or, rather, what labor does it lack? Let it have clear charm–even still, it must have either satiety or a conclusion. It is not my purpose to deplore life as many–even learned men–have often done. And I do not regret that I have lived, because I lived in a such a way that I do not believe I was pointlessly born.  And I am leaving life as if from an inn, not a home. For nature has given us a way-station for a brief delay, not to permanently reside.”

Et si quis deus mihi largiatur ut ex hac aetate repuerascam et in cunis vagiam, valde recusem, nec vero velim quasi decurso spatio ad carceres a calce revocari. Quid habet enim vita commodi? Quid non potius laboris? Sed habeat sane; habet certe tamen aut satietatem aut modum. Non libet enim mihi deplorare vitam, quod multi et ei docti saepe fecerunt, neque me vixisse paenitet, quoniam ita vixi, ut non frustra me natum existimem, et ex vita ita discedo tamquam ex hospitio, non tamquam e domo; commorandi enim natura divorsorium nobis, non habitandi dedit.

This last bit made me think of Lucretius:

De Rerum Natura, 3.970-971

“Thus one thing never ceases to arise from another,
and life is given to no one for ownership, but to all for rent.”

sic aliud ex alio numquam desistet oriri
vitaque mancipio nulli datur, omnibus usu

Image result for medieval manuscript de senectute

On Kindness, Some Roman Words

Seneca, De Beata Vita 3

“Nature commands me to bring help to all people. What difference is it whether they are slaves, born free or freed, whether laws made them free or friends did? Wherever there is a human being, there is a place for kindness.”

Hominibus prodesse natura me iubet. Servi liberine sint hi, ingenui an libertini, iustae libertatis an inter amicos datae, quid refert? Ubicumque homo est, ibi benefici locus est.

Cicero, Laws 1.18

“Where shall we find a kind man if no one acts kindly for anyone else? Where is the grateful man, if those who return a good turn are not actually thankful to those whom they thank? Where is that sacred thing friendship if the friend himself is not loved with the whole heart for his own sake, as the saying going? Why then should a friend be abandoned an rejected when there is no longer an expectation from benefits and profits? What could be more monstrous than this?”

Ubi enim beneficus, si nemo alterius causa benigne facit? ubi gratus, si non eum ipsi cernunt grati, cui referunt gratiam? ubi illa sancta amicitia, si non ipse amicus per se amatur toto pectore, ut dicitur? qui etiam deserendus et abiciendus est desperatis emolumentis et fructibus; quo quid potest dici immanius?

Dicta Catonis 15

“Remember to tell the tale of another’s kindness many times
But whatever kind deed you do for others, keep quiet.”

Officium alterius multis narrare memento;
at quaecumque aliis benefeceris ipse, sileto.

Image result for ancient roman friendship wall painting