Four Years of Presidential Memories:…Simon Knows Me: A Proverb for Our Times

From Michael Apostolios, Paroemiographer

“I know Simôn and Simôn knows me.” There were two leaders, Nikôn and Simôn. Simone overpowered him because he was a man of the worst ways and it is said that he erased all memory of Nikôn. This proverb is used for people who recognize the evil in one another.”

Οἶδα Σίμωνα καὶ Σίμων ἐμέ: δύο ἐγένοντο ἡγεμόνες, Νίκων καὶ Σίμων. ὑπερίσχυσε δὲ ὁ Σίμων κακοτροπώτατος ὢν, ὥστε καὶ τὴν ἐπὶ Νίκωνα φήμην ἀπαλεῖψαι. λεχθείη δ’ ἂν ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν ἀλλήλους ἐπὶ κακίᾳ γινωσκόντων.

From the Suda,  tau 293

“Telkhines: evil gods. Or jealous and harmful humans. There were two Telkhines, Simôn and Nikôn. Nikôn overpowered to erase the memory of Simôn. So, there is the proverb, “I know Simon and Simon knows me. This is used for those who recognize evil in one another.”

Τελχῖνες: πονηροὶ δαίμονες. ἢ ἄνθρωποι φθονεροὶ καὶ βάσκανοι. δύο ἐγένοντο Τελχῖνες, Σίμων καὶ Νίκων. ὑπερίσχυσε δὲ ὁ Νίκων τὴν ἐπὶ Σίμωνι φήμην ἀπαλεῖψαι. καὶ παροιμία· οἶδα Σίμωνα καὶ Σίμων ἐμέ. ἐπὶ τῶν ἀλλήλους ἐπὶ κακίᾳ γινωσκόντων.

Zenobius explains it all

“I know Simôn and Simôn knows me”: There were two leaders who were evil Telkhinians by birth—for they were making the land infertile by spraying it with water from the Styx. They were Simôn and Nikôn. Simon overpowered because he was the most evil in his ways with the result that he erased any memory of Nikôn. For this reason in the proverb they only name Simôn. The proverb is applied to those who recognize the evil in one another.”

Οἶδα Σίμωνα καὶ Σίμων ἐμέ: Τελχίνων φύσει βασκάνων ὄντων, (καὶ γὰρ τῷ τῆς Στυγὸς ὕδατι τὴν  γῆν καταῤῥαίνοντες ἄγονον ἐποίουν,) δύο ἐγένοντο ἡγεμόνες, Σίμων καὶ Νίκων. ῾Υπερίσχυε δὲ ὁ Σίμων κακοτροπώτατος ὢν, ὥστε τὴν ἐπὶ Νίκωνι φήμην ἀπαλεῖψαι. Διόπερ οἱ παροιμιαζόμενοι μόνον τὸν Σίμωνα ὀνομάζουσι. Λεχθείη δ’ ἂν ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν ἀλλήλους ἐπὶ κακίᾳ γινωσκόντων.

Sigma 447 [A completely different Simon]

“Simôn, Simonos: a proper name and also a proverb: “No one is more thieving that Simôn.” And Aristophanes adds that whenever [people] see Simôn, they immediately turn into wolves. He was a Sophist who took public property for his own. Simôn and Theoros and Kleonymos are perjurers. Aristophanes has, “if a thunderbolt hits perjurers, how did it not burn Simôn, or Kleônumos or Theôros?”

Σίμων, Σίμωνος: ὄνομα κύριον. καὶ παροιμία· Σίμωνος ἁρπακτικώτερος. ᾿Αριστοφάνης· ὅταν ἴδωσι Σίμωνα, λύκοι ἐξαίφνης γίνονται. σοφιστὴς δὲ ἦν, ὃς τῶν δημοσίων ἐνοσφίζετο. Σίμων καὶ Θέωρος καὶ Κλεώνυμος, οὗτοι ἐπίορκοι. ᾿Αριστοφάνης· εἴπερ βάλλει τοὺς ἐπιόρκους ὁ κεραυνός, πῶς δῆτ’ οὐχὶ Σίμων’ ἐνέπρησεν οὐδὲ Κλεώνυμον οὐδὲ Θέωρον; καί τοι σφόδρα γ’ εἰσὶν ἐπίορκοι.

Image result for trump looking at putin
This was too easy…

Grumpy and Irritable: An Encyclopedia Entry on Euripides

Suda, s.v. Euripides, Εὐριπίδης, Epsilon 3695

“Euripides was the son of Mnêsarkhos or Mnêsarkhidês and Kleitô, who settled in Boiotia as exiles and then in Attica. It is not true that his mother was a vegetable vendor. For she was actually of real highborn lineage as Philokhoros demonstrates.

His mother became pregnant when Xerxes was crossing the Hellespont and gave birth the day the Greeks routed the Persians. At first, he was a painter and then a student of Prodikos among the orators and Socrates for ethics and philosophy. He also learned from Anaxagoras the Klazomenian. But he tried his hand at tragedy after he observed the dangers Anaxagoras faced because of the beliefs he introduced.

Euripides had a grumpy character and was irritable and avoided people. For this reason, he was also believed to be a misogynist. Still, first he married Mnêsilokhos’ daughter Khoirine. With her he fathered Mnesilokhos and Mnesikhardê as well as little Euripidês. He divorced her and remarried another woman whom he also discovered to be unfaithful

He left Athens and when to the court of Arkhelaos, king of the Macedonians, where he lived enjoying the highest honors. But he died thanks to the plot of Arribaios the Macedonian and Krateuas of Thessaly, two poets who were jealous of him and who used 10 minai to convince one of the king’s servants, Lysimakhos, to set the king’s dogs—animals he had trained himself—on Euripides.

But some people record that he was torn apart at night by women instead of dogs when he was sneaking out for a late night meeting with Krateros, Archelaus’ lover [since he was enamored with him too and had a lot of these kinds of lovers]. But there are those who say he was on his way to meet the wife of Nikodikos of Arethousa.

Euripides lived until he was 75 years old and the king had his bones interred at Pella. He wrote 75 plays—although some claim 92—but there are 77 attributed to him. He was victorious 5 times, 4 while alive and once after his death when his nephew, also named Euripides, staged his play. He staged plays for 22 years in a row and performed his last in the 93rd Olympiad.”

Εὐριπίδης, Μνησάρχου ἢ Μνησαρχίδου καὶ Κλειτοῦς, οἳ φεύγοντες εἰς Βοιωτίαν μετῴκησαν, εἶτα ἐν τῇ Ἀττικῇ. οὐκ ἀληθὲς δέ, ὡς λαχανόπωλις ἦν ἡ μήτηρ αὐτοῦ: καὶ γὰρ τῶν σφόδρα εὐγενῶν ἐτύγχανεν, ὡς ἀποδείκνυσι Φιλόχορος.

ἐν δὲ τῇ διαβάσει Ξέρξου ἐκυοφορεῖτο ὑπὸ τῆς μητρὸς καὶ ἐτέχθη καθ’ ἣν ἡμέραν Ἕλληνες ἐτρέψαντο τοὺς Πέρσας. γέγονε δὲ τὰ πρῶτα ζωγράφος, εἶτα μαθητὴς Προδίκου μὲν ἐν τοῖς ῥητορικοῖς, Σωκράτους δὲ ἐν τοῖς ἠθικοῖς καὶ φιλοσόφοις. διήκουσε δὲ καὶ Ἀναξαγόρου τοῦ Κλαζομενίου.

ἐπὶ τραγῳδίαν δὲ ἐτράπη τὸν Ἀναξαγόραν ἰδὼν ὑποστάντα κινδύνους δι’ ἅπερ εἰσῆξε δόγματα. σκυθρωπὸς δὲ ἦν τὸ ἦθος καὶ ἀμειδὴς καὶ φεύγων τὰς συνουσίας: ὅθεν καὶ μισογύνης ἐδοξάσθη. ἔγημε δὲ ὅμως πρώτην μὲν Χοιρίνην, θυγατέρα Μνησιλόχου: ἐξ ἧς ἔσχε Μνησίλοχον καὶ Μνησαρχίδην καὶ Εὐριπίδην. ἀπωσάμενος δὲ ταύτην ἔσχε καὶ δευτέραν, καὶ ταύτης ὁμοίως ἀκολάστου πειραθείς. ἀπάρας δὲ ἀπ’ Ἀθηνῶν ἦλθε πρὸς Ἀρχέλαον τὸν βασιλέα τῶν Μακεδόνων, παρ’ ᾧ διῆγε τῆς ἄκρας ἀπολαύων τιμῆς.

ἐτελεύτησε δὲ ὑπὸ ἐπιβουλῆς Ἀρριβαίου τοῦ Μακεδόνος καὶ Κρατεύα τοῦ Θετταλοῦ, ποιητῶν ὄντων καὶ φθονησάντων αὐτῷ πεισάντων τε τὸν βασιλέως οἰκέτην τοὔνομα Λυσίμαχον, δέκα μνῶν ἀγορασθέντα, τοὺς βασιλέως, οὓς αὐτὸς ἔτρεφε, κύνας ἐπαφεῖναι αὐτῷ. οἱ δὲ ἱστόρησαν οὐχ ὑπὸ κυνῶν, ἀλλ’ ὑπὸ γυναικῶν νύκτωρ διασπασθῆναι, πορευόμενον ἀωρὶ πρὸς Κρατερὸν τὸν ἐρώμενον Ἀρχελάου [καὶ γὰρ σχεῖν αὐτὸν καὶ περὶ τοὺς τοιούτους ἔρωτας], οἱ δέ, πρὸς τὴν γαμετὴν Νικοδίκου τοῦ Ἀρεθουσίου. ἔτη δὲ βιῶναι αὐτὸν οε#, καὶ τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ ἐν Πέλλῃ μετακομίσαι τὸν βασιλέα. δράματα δὲ αὐτοῦ κατὰ μέν τινας οε#, κατὰ δὲ ἄλλους #4β#: σῴζονται δὲ οζ#. νίκας δὲ ἀνείλετο ε#, τὰς μὲν δ# περιών, τὴν δὲ μίαν μετὰ τὴν τελευτήν, ἐπιδειξαμένου τὸ δρᾶμα τοῦ ἀδελφιδοῦ αὐτοῦ Εὐριπίδου. ἐπεδείξατο δὲ ὅλους ἐνιαυτοὺς κβ#, καὶ τελευτᾷ ἐπὶ τῆς #4γ# Ὀλυμπιάδος.

File:Euripides Statue.jpg

I Know Simon and Simon Knows Me

From Michael Apostolios, Paroemiographer

“I know Simôn and Simôn knows me.” There were two leaders, Nikôn and Simôn. Simon overpowered him because he was a man of the worst ways and it is said that he erased all memory of Nikôn. This proverb is used for people who recognize the evil in one another.”

Οἶδα Σίμωνα καὶ Σίμων ἐμέ: δύο ἐγένοντο ἡγεμόνες, Νίκων καὶ Σίμων. ὑπερίσχυσε δὲ ὁ Σίμων κακοτροπώτατος ὢν, ὥστε καὶ τὴν ἐπὶ Νίκωνα φήμην ἀπαλεῖψαι. λεχθείη δ’ ἂν ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν ἀλλήλους ἐπὶ κακίᾳ γινωσκόντων.

From the Suda,  tau 293

“Telkhines: evil gods. Or jealous and harmful humans. There were two Telkhines, Simôn and Nikôn. Nikôn overpowered and erase dthe memory of Simôn. So, there is the proverb, “I know Simon and Simon knows me. This is used for those who recognize evil in one another.”

Τελχῖνες: πονηροὶ δαίμονες. ἢ ἄνθρωποι φθονεροὶ καὶ βάσκανοι. δύο ἐγένοντο Τελχῖνες, Σίμων καὶ Νίκων. ὑπερίσχυσε δὲ ὁ Νίκων τὴν ἐπὶ Σίμωνι φήμην ἀπαλεῖψαι. καὶ παροιμία· οἶδα Σίμωνα καὶ Σίμων ἐμέ. ἐπὶ τῶν ἀλλήλους ἐπὶ κακίᾳ γινωσκόντων.

Zenobius explains it all

“I know Simôn and Simôn knows me”: There were two leaders who were evil Telkhinians by birth—for they were making the land infertile by spraying it with water from the Styx. They were Simôn and Nikôn. Simon overpowered because he was the most evil in his ways with the result that he erased any memory of Nikôn. For this reason in the proverb they only name Simôn. The proverb is applied to those who recognize the evil in one another.”

Οἶδα Σίμωνα καὶ Σίμων ἐμέ: Τελχίνων φύσει βασκάνων ὄντων, (καὶ γὰρ τῷ τῆς Στυγὸς ὕδατι τὴν  γῆν καταῤῥαίνοντες ἄγονον ἐποίουν,) δύο ἐγένοντο ἡγεμόνες, Σίμων καὶ Νίκων. ῾Υπερίσχυε δὲ ὁ Σίμων κακοτροπώτατος ὢν, ὥστε τὴν ἐπὶ Νίκωνι φήμην ἀπαλεῖψαι. Διόπερ οἱ παροιμιαζόμενοι μόνον τὸν Σίμωνα ὀνομάζουσι. Λεχθείη δ’ ἂν ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν ἀλλήλους ἐπὶ κακίᾳ γινωσκόντων.

Sigma 447 [A completely different Simon]

“Simôn, Simonos: a proper name and also a proverb: “No one is more thieving than Simôn.” And Aristophanes adds that whenever [people] see Simôn, they immediately turn into wolves. He was a Sophist who took public property for his own. Simôn and Theoros and Kleonymos are perjurers. Aristophanes has, “if a thunderbolt hits perjurers, how did it not burn Simôn, or Kleônumos or Theôros?”

Σίμων, Σίμωνος: ὄνομα κύριον. καὶ παροιμία· Σίμωνος ἁρπακτικώτερος. ᾿Αριστοφάνης· ὅταν ἴδωσι Σίμωνα, λύκοι ἐξαίφνης γίνονται. σοφιστὴς δὲ ἦν, ὃς τῶν δημοσίων ἐνοσφίζετο. Σίμων καὶ Θέωρος καὶ Κλεώνυμος, οὗτοι ἐπίορκοι. ᾿Αριστοφάνης· εἴπερ βάλλει τοὺς ἐπιόρκους ὁ κεραυνός, πῶς δῆτ’ οὐχὶ Σίμων’ ἐνέπρησεν οὐδὲ Κλεώνυμον οὐδὲ Θέωρον; καί τοι σφόδρα γ’ εἰσὶν ἐπίορκοι.

Picture from this website

 

Image result for simon game

“The Cycle of Learning”: Poetry on the Medieval Curriculum from Tzetzes

John Tzetzes, Chiliades 11.520-533
“Encyclical learnings, the lyrics put properly,
Are properly also the first lessons to have that title,
And it comes from that circle the lyric chorus stood in,
When it was composed of fifty men, to chant the melodies.
The encyclical learnings, the lyrics put properly.

The second reason the encyclical learnings are called
A cycle is [they are] the full circle of all learning:
Grammar, rhetoric, and philosophy itself
And then subordinate to this the four arts are placed:
Arithmetic, music, and geometry
And crossing heaven itself: astronomy.
This encyclical learning, all of these things, for a second reason
As Porphyry wrote in his Lives of the Philosophers
And thousands of other eloquent men [have written too].”

Chiliades 11 Cyclical

In his comments dismissing Tzetzes, Sir Sandys uses this passage to give an example of what his poetry his like (“The following lines are a very faovurable example of his style…” 408). (Also, why’d he have to drag poor Porphyry into this?)

Books Are Oysters and Words Are Pearls: Some ‘Poetry’ from John Tzetzes

John Tzetzes, Chiliades (“Thousands”) 11.393-399

“I also know specialized pearls beyond the pearls.
They shatter and release small pearls in their craft
As they roll out other pearls. These things are about pearls.
I now call books oysters full of words.
You note, I suspect, that words are the pearls that come from them.”

Chiliades 11

If for some, inexplicable, reason, you would like to read the whole poem, it is available online.

Bibliothèque Nationale de France, lat. 14429, Folio 117v

…Simon Knows Me: A Proverb for Our Times

From Michael Apostolios, Paroemiographer

“I know Simôn and Simôn knows me.” There were two leaders, Nikôn and Simôn. Simon overpowered him because he was a man of the worst ways and it is said that he erased all memory of Nikôn. This proverb is used for people who recognize the evil in one another.”

Οἶδα Σίμωνα καὶ Σίμων ἐμέ: δύο ἐγένοντο ἡγεμόνες, Νίκων καὶ Σίμων. ὑπερίσχυσε δὲ ὁ Σίμων κακοτροπώτατος ὢν, ὥστε καὶ τὴν ἐπὶ Νίκωνα φήμην ἀπαλεῖψαι. λεχθείη δ’ ἂν ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν ἀλλήλους ἐπὶ κακίᾳ γινωσκόντων.

From the Suda,  tau 293

“Telkhines: evil gods. Or jealous and harmful humans. There were two Telkhines, Simôn and Nikôn. Nikôn overpowered and erase dthe memory of Simôn. So, there is the proverb, “I know Simon and Simon knows me. This is used for those who recognize evil in one another.”

Τελχῖνες: πονηροὶ δαίμονες. ἢ ἄνθρωποι φθονεροὶ καὶ βάσκανοι. δύο ἐγένοντο Τελχῖνες, Σίμων καὶ Νίκων. ὑπερίσχυσε δὲ ὁ Νίκων τὴν ἐπὶ Σίμωνι φήμην ἀπαλεῖψαι. καὶ παροιμία· οἶδα Σίμωνα καὶ Σίμων ἐμέ. ἐπὶ τῶν ἀλλήλους ἐπὶ κακίᾳ γινωσκόντων.

Zenobius explains it all

“I know Simôn and Simôn knows me”: There were two leaders who were evil Telkhinians by birth—for they were making the land infertile by spraying it with water from the Styx. They were Simôn and Nikôn. Simon overpowered because he was the most evil in his ways with the result that he erased any memory of Nikôn. For this reason in the proverb they only name Simôn. The proverb is applied to those who recognize the evil in one another.”

Οἶδα Σίμωνα καὶ Σίμων ἐμέ: Τελχίνων φύσει βασκάνων ὄντων, (καὶ γὰρ τῷ τῆς Στυγὸς ὕδατι τὴν  γῆν καταῤῥαίνοντες ἄγονον ἐποίουν,) δύο ἐγένοντο ἡγεμόνες, Σίμων καὶ Νίκων. ῾Υπερίσχυε δὲ ὁ Σίμων κακοτροπώτατος ὢν, ὥστε τὴν ἐπὶ Νίκωνι φήμην ἀπαλεῖψαι. Διόπερ οἱ παροιμιαζόμενοι μόνον τὸν Σίμωνα ὀνομάζουσι. Λεχθείη δ’ ἂν ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν ἀλλήλους ἐπὶ κακίᾳ γινωσκόντων.

Sigma 447 [A completely different Simon]

“Simôn, Simonos: a proper name and also a proverb: “No one is more thieving than Simôn.” And Aristophanes adds that whenever [people] see Simôn, they immediately turn into wolves. He was a Sophist who took public property for his own. Simôn and Theoros and Kleonymos are perjurers. Aristophanes has, “if a thunderbolt hits perjurers, how did it not burn Simôn, or Kleônumos or Theôros?”

Σίμων, Σίμωνος: ὄνομα κύριον. καὶ παροιμία· Σίμωνος ἁρπακτικώτερος. ᾿Αριστοφάνης· ὅταν ἴδωσι Σίμωνα, λύκοι ἐξαίφνης γίνονται. σοφιστὴς δὲ ἦν, ὃς τῶν δημοσίων ἐνοσφίζετο. Σίμων καὶ Θέωρος καὶ Κλεώνυμος, οὗτοι ἐπίορκοι. ᾿Αριστοφάνης· εἴπερ βάλλει τοὺς ἐπιόρκους ὁ κεραυνός, πῶς δῆτ’ οὐχὶ Σίμων’ ἐνέπρησεν οὐδὲ Κλεώνυμον οὐδὲ Θέωρον; καί τοι σφόδρα γ’ εἰσὶν ἐπίορκοι.

Picture from this website

…Simon Knows Me: A Proverb for Our Times

From Michael Apostolios, Paroemiographer

“I know Simôn and Simôn knows me.” There were two leaders, Nikôn and Simôn. Simone overpowered him because he was a man of the worst ways and it is said that he erased all memory of Nikôn. This proverb is used for people who recognize the evil in one another.”

Οἶδα Σίμωνα καὶ Σίμων ἐμέ: δύο ἐγένοντο ἡγεμόνες, Νίκων καὶ Σίμων. ὑπερίσχυσε δὲ ὁ Σίμων κακοτροπώτατος ὢν, ὥστε καὶ τὴν ἐπὶ Νίκωνα φήμην ἀπαλεῖψαι. λεχθείη δ’ ἂν ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν ἀλλήλους ἐπὶ κακίᾳ γινωσκόντων.

From the Suda,  tau 293

“Telkhines: evil gods. Or jealous and harmful humans. There were two Telkhines, Simôn and Nikôn. Nikôn overpowered to erase the memory of Simôn. So, there is the proverb, “I know Simon and Simon knows me. This is used for those who recognize evil in one another.”

Τελχῖνες: πονηροὶ δαίμονες. ἢ ἄνθρωποι φθονεροὶ καὶ βάσκανοι. δύο ἐγένοντο Τελχῖνες, Σίμων καὶ Νίκων. ὑπερίσχυσε δὲ ὁ Νίκων τὴν ἐπὶ Σίμωνι φήμην ἀπαλεῖψαι. καὶ παροιμία· οἶδα Σίμωνα καὶ Σίμων ἐμέ. ἐπὶ τῶν ἀλλήλους ἐπὶ κακίᾳ γινωσκόντων.

Zenobius explains it all

“I know Simôn and Simôn knows me”: There were two leaders who were evil Telkhinians by birth—for they were making the land infertile by spraying it with water from the Styx. They were Simôn and Nikôn. Simon overpowered because he was the most evil in his ways with the result that he erased any memory of Nikôn. For this reason in the proverb they only name Simôn. The proverb is applied to those who recognize the evil in one another.”

Οἶδα Σίμωνα καὶ Σίμων ἐμέ: Τελχίνων φύσει βασκάνων ὄντων, (καὶ γὰρ τῷ τῆς Στυγὸς ὕδατι τὴν  γῆν καταῤῥαίνοντες ἄγονον ἐποίουν,) δύο ἐγένοντο ἡγεμόνες, Σίμων καὶ Νίκων. ῾Υπερίσχυε δὲ ὁ Σίμων κακοτροπώτατος ὢν, ὥστε τὴν ἐπὶ Νίκωνι φήμην ἀπαλεῖψαι. Διόπερ οἱ παροιμιαζόμενοι μόνον τὸν Σίμωνα ὀνομάζουσι. Λεχθείη δ’ ἂν ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν ἀλλήλους ἐπὶ κακίᾳ γινωσκόντων.

Sigma 447 [A completely different Simon]

“Simôn, Simonos: a proper name and also a proverb: “No one is more thieving that Simôn.” And Aristophanes adds that whenever [people] see Simôn, they immediately turn into wolves. He was a Sophist who took public property for his own. Simôn and Theoros and Kleonymos are perjurers. Aristophanes has, “if a thunderbolt hits perjurers, how did it not burn Simôn, or Kleônumos or Theôros?”

Σίμων, Σίμωνος: ὄνομα κύριον. καὶ παροιμία· Σίμωνος ἁρπακτικώτερος. ᾿Αριστοφάνης· ὅταν ἴδωσι Σίμωνα, λύκοι ἐξαίφνης γίνονται. σοφιστὴς δὲ ἦν, ὃς τῶν δημοσίων ἐνοσφίζετο. Σίμων καὶ Θέωρος καὶ Κλεώνυμος, οὗτοι ἐπίορκοι. ᾿Αριστοφάνης· εἴπερ βάλλει τοὺς ἐπιόρκους ὁ κεραυνός, πῶς δῆτ’ οὐχὶ Σίμων’ ἐνέπρησεν οὐδὲ Κλεώνυμον οὐδὲ Θέωρον; καί τοι σφόδρα γ’ εἰσὶν ἐπίορκοι.

Image result for trump looking at putin
This was too easy…

Zonaras 7.3 Part III – The Rape of the Sabine Women

Zonaras relates the well-known story of Romulus’ plan to increase the Roman population:

There were now many men living in the city, of whom very few were wedded to wives. So, Romulus had the idea that they could unite women to themselves. For they were just a mob who had come from difficult and undistinguished circumstances, and they were despised in their marriage suits by all of the neighboring tribes. Romulus then planned for his citizens to take wives by means of forcible seizure, so he announced that there would be a sacrifice, some games, and a religious assembly on the pretext that a strange new altar of the gods had been discovered. Many people came together for this. Romulus himself, however, sat at the front among the nobles, outfitted in a purple robe. He gave as the sign that the undertaking should commence the sudden spreading and re-fastening of his robe. Once this sign was given, the men, grabbing their swords, set out and grabbed the maiden daughters of the Sabines – not, indeed, anyone’s wife.

Πολλῶν δὲ τῇ πόλει ἐνοικισθέντων, ὧν ὀλίγοι γυναιξὶ συνεζεύγνυντο, φροντὶς τῷ ῾Ρωμύλῳ ἐγένετο ἵνα κἀκεῖνοι γυναῖκας ἑαυτοῖς συνοικίσωσι. σύγκλυδες γὰρ καὶ ἐξ ἀπόρων ὄντες καὶ ἀφανῶν, ὑπερωρῶντο πρὸς κῆδος παρὰ τῶν γειτνιώντων ἐθνῶν. βουλεύεται τοίνυν ἐξ ἁρπαγῆς λαβεῖν γυναῖκας τοὺς πολίτας αὐτοῦ, καὶ κηρύσσει θυσίαν καὶ ἀγῶνα καὶ θέαν μέλλειν τελεῖν πανηγυρικήν, ὡς βωμοῦ εὑρημένου θεοῦ καινοῦ. καὶ πολλοὶ συνῆλθον. αὐτὸς δὲ προυκάθητο μετὰ τῶν ἀρίστων, ἁλουργίδι κεκοσμημένος· δέδωκε δὲ τῷ δήμῳ τῆς ἐπιχειρήσεως σύμβολον τὴν τῆς ἁλουργίδος διάπτυξιν καὶ αὖθις ταύτης περιβολήν. οὗ γενομένου σπασάμενοι τὰ ξίφη μετὰ βοῆς ὥρμησαν καὶ ἥρπαζον τὰς θυγατέρας τῶν Σαβίνων παρθένους, οὐ μέντοι γυναῖκάς τινων

Zonaras 7.3 Part I – Romus is Murdered

Romulus and Romus abandon Alba Longa; the murder of Romus.

Romulus and Romus then gave the throne to their maternal grandfather Numitor, and to their mother they gave an honor which they judged suitable to themselves. For they did not undertake to seize power, and moreover they wished to found a city on the spot where they were nursed. When they set about the task of building the new city, there arose between the brothers a dispute about the city and who would be sovereign, and it came to blows; in this contest, Romus died. Another story has it that as Romulus was digging a trench which was to be the city enclosure, Romus now hindered the work, and now scoffed at it. At last, when Romus leapt over it as if to show how easily it could be attacked, he was killed; some say that this was at Romulus’ hands, and others aver that he was slain by some other man. For this reason, it was enacted that anyone who dared to cross the trench except by the customary paths would be condemned to death.

῾Ρωμύλος μέντοι καὶ ῾Ρῶμος τὴν τῆς ῎Αλβης ἡγεμονίαν τῷ μητροπάτορι νείμαντες, καὶ τῇ μητρὶ τιμὴν πρέπουσαν, καθ’ ἑαυτοὺς εἶναι ἔκριναν· οὔτε γὰρ ἠνείχοντο ἄρχεσθαι καὶ πόλιν ἀναστῆσαι ἔνθα προετράφησαν ἤθελον. ὡρμημένοις δὲ πρὸς τὴν τῆς πόλεως δόμησιν διαφορὰ συνέβη τοῖς ἀδελφοῖς περί τε τῆς ἀρχῆς καὶ περὶ τῆς πόλεως, καὶ διὰ μάχης ἐχώρησαν, ἐν ᾗ ὁ ῾Ρῶμος ἀπέθανεν. ἕτερος δὲ λόγος ἔχει ὡς τοῦ ῾Ρωμύλου τάφρον ἤδη ὀρύττοντος, ἣ τῆς πόλεως ἔμελλεν εἶναι προτείχισμα, πῇ μὲν ἀπεῖργε τὸ ἔργον ὁ ῾Ρῶμος, πῇ δέ γε ἐχλεύαζε· καὶ τέλος διαλλόμενον αὐτὴν ὡς εὐεπιχείρητον οἱ μὲν ῾Ρωμύλου πατάξαντος, οἱ δ’ ἑτέρου τινὸς ἱστοροῦσι πεσεῖν.ὅθεν καὶ ἐνομίσθη τὸν στρατοπέδου τάφρον τολμήσαντα διελθεῖν παρὰ τὰς συνήθεις ὁδούς, θανατοῦσθαι.