Mondays Are Hard: Here’s How to Say “Dildo” in Ancient Greek

From the Suda

Olisbos: Genitals made from leather which the Milesian women used to use as tribades(!) and shameful people do. Widowed women also use them. Aristophanes writes “I did not see an eight-fingered dildo*/ which might be our leathered aid.”** This second part is drawn from the proverb “fig-wood aid” applied to weak people.

῎Ολισβος: αἰδοῖον δερμάτινον, ᾧ ἐχρῶντο αἱ Μιλήσιαι γυναῖκες, ὡς τριβάδες καὶ αἰσχρουργοί· ἐχρῶντο δὲ αὐτοῖς καὶ αἱ χῆραι γυναῖκες. ᾿Αριστοφάνης· οὐκ εἶδον οὐδ’ ὄλισβον ὀκταδάκτυλον, ὃς ἂν ἡμῖν σκυτίνη ‘πικουρία. παρὰ τὴν παροιμίαν, συκίνη ἐπικουρία. ἐπὶ τῶν ἀσθενῶν.

Another proverb from the Suda, s.v. misêtê:

“And Kratinus said somewhere: “hated women use dildos.”

καὶ ὁ Κρατῖνός που τοῦτο ἔφη: μισῆται δὲ γυναῖκες ὀλίσβωσι χρήσονται

 

 

Herodas, Mime 6.19 (h/t to David White for this one)

“Dear Koritto, who sewed up this crimson dildo for you?”

φίλη Κοριττοῖ, τίς κοτ᾿ ἦν ὄ σοι ράψας τὸν κόκκινον βαυβῶνα;

 

Hesychius may give us a clue to this one:

Bauban: To sleep

Baubô: A nurse of Demeter; it also can mean belly

βαυβᾶν· καθεύδειν

Βαυβώ· τιθήνη Δήμητρος. ps σημαίνει δὲ καὶ κοιλίαν

 

(!) tribades: see the Suda again s.v. Hetairistai:

“Courtesanizers: The women who are called ‘rubbers'” [or ‘grinders’? i.e. Lesbians] Ἑταιρίστριαι: αἱ καλούμεναι τριβάδες. See also Hesychius s.v. dietaristriai: “Women who rub themselves against girls in intercourse the way men do. For example, tribades.” διεταρίστριαι· γυναῖκες αἱ τετραμμέναι πρὸς τὰς ἑταίρας ἐπὶ συνουσίᾳ, ὡς οἱ ἄνδρες. οἷον τριβάδες (Plat. conv. 191 e).

*this is not an eight-shafted instrument but may instead point to the instrument’s length. See the note on the Suda-online.

**Lysistrata 109-110.

Dildogarden

 

The Lexicographer Photius repeats only the following definition:

Olisboi: Leather dicks

῎Ολισβοι: δερμάτινα αἰδοῖα.

 

The Scholion to Aristophanes’ Lysistrata 109-110 basically presents the same information:

Olisbon: A leather penis. And that is for the Milesian women. He is joking that they use dildos. The next part, “leathery aid” plays upon the proverb “fig-tree aid”, used for the weak. He has changed it to “leathery” because dildos are made of leather. They are leather-made penises which widowed women use.”

ὄλισβον: Αἰδοῖον δερμάτινον. καὶ τοῦτο εἰς τὰς Μιλησίας. παίζει δὲ ὡς τοῖς ὀλίσβοις χρωμέναις. σκυτίνη ἐπικουρία: Παρὰ τὴν παροιμίαν, συκίνη ἐπικουρία, ἐπὶ τῶν ἀσθενῶν. ὁ δὲ εἰς τὴν σκυτίνην μετέβαλε. σκύτινοι γὰρ οἱ ὄλισβοι. εἰσὶ δὲ δερμάτινα αἰδοῖα, οἷς χρῶνται αἱ χῆραι γυναῖκες.

 

And, the chaste H. Liddell could do no better than give this a Latin name:

ὄλισβος , ὁ,

A.penis coriaceus, Cratin.316, Ar.Lys.109, Fr.320.13.

 

Prometheus, Philosopher King and the Invention of Marriage

Suda Pi 2506

“Prometheus: Know that during the period of the Judean Judges, Prometheus was known among the Greeks as the one who invented academic philosophy. People say that he crafted human beings because he rendered those who were idiots capable of understanding philosophy.

And there was also Epimetheus, who invented the art of music and, in addition, Atlas, who first interpreted astronomy which is why they claim he “holds up the sky”. There is also Argos of many eyes because he was seen by many people, when he was really the one who first established technical knowledge. Then there was also a prophetess named the Sibyl.

When Pharaoh, who is also called Parakhô, was king in Egypt, then Kekrops was king in Athens among the Greeks. He was called Diphyes [“double-formed”] due to the size or because he established a law that women who were still virgins should be given in marriage to a single man, after he named them brides. Previously women of the land had sex like animals. For a woman was no man’s, but gave herself like a prostitute to anyone.  No one knew whose son or daughter a child was—instead the mother used to claim and give the child to which ever man it seemed best to her to claim.

Kekrops did this because he came from Egypt and was ignorant of the law which Hephaestus had made when he ruled there before. For he claimed that it was because of this sinful intercourse that Athens was destroyed by the flood. After that point, the people who lived in Greece lived more prudently. Kekrops ruled for 40 years.”

Προμηθεύς· ὅτι ἐπὶ τῶν Κριτῶν τῶν ᾿Ιουδαίων παρ’ ῞Ελλησιν ἐγνωρίζετο Προμηθεύς, ὃς εὗρε πρῶτος τὴν γραμματικὴν φιλοσοφίαν. περὶ οὗ λέγουσιν, ὅτι ἀνθρώπους ἔπλασε, καθό τινας ἰδιώτας ὄντας ἐποίησεν ἐπιγινώσκειν σοφίαν. καὶ ᾿Επιμηθεύς, ὃς ἐξεῦρε τὴν μουσικήν· καὶ ῎Ατλας, ὃς τὴν ἀστρονομίαν ἡρμήνευσε· διὸ λέγουσιν, ὅτι τὸν οὐρανὸν βαστάζει. καὶ ὁ πολυόμματος ῎Αργος, διὸ περίβλεπτος ἦν, καθότι τὴν τεχνικὴν ἐπιστήμην αὐτὸς ἐπενόησε πρῶτος. ἦν δὲ τότε

καὶ μάντις Σιβύλλα. βασιλεύοντος παρ’ Αἰγυπτίοις Φαραὼ τοῦ καὶ Παραχώ, παρ’ ῞Ελλησιν ἐν ᾿Αθήναις ἐβασίλευε Κέκροψ, ὃς ἐκλήθη Διφυὴς διὰ τὸ τοῦ σώματος μέγεθος, ἢ ὅτι νόμον ἐξέθετο, ὥστε τὰς γυναῖκας παρθένους ἔτι οὔσας ἑνὶ ἐκδίδοσθαι ἀνδρί, καλέσας αὐτὰς νύμφας· πρότερον γὰρ αἱ τῆς χώρας ἐκείνης γυναῖκες θηριώδη μίξιν ἐμίγνυντο· οὐδενὸς γὰρ ἦν γυνή, ἀλλὰ ἐδίδου ἑαυτὴν εἰς πορνείαν ἑκάστῳ. οὐδεὶς οὖν ᾔδει, τίνος ἦν υἱὸς ἢ θυγάτηρ, ἀλλ’ ὡς ἂν ἔδοξε

τῇ μητρί, ἔλεγε καὶ ἐδίδου τὸ τεχθὲν ᾧ ἐβούλετο ἀνδρί. τοῦτο δὲ ἐποίησεν ὁ Κέκροψ, ὡς ἐξ Αἰγύπτου καταγόμενος καὶ τὴν νομοθεσίαν ῾Ηφαίστου τοῦ βασιλεύσαντος ἐκεῖ οὐκ ἀγνοήσας. ἔλεγε γάρ, ὅτι διὰ τὴν τοιαύτην τῆς ἀσελγείας συνήθειαν κατεκλύσθη ἡ ᾿Αττική. ἀπὸ τότε οὖν ἐσωφρονίσθησαν οἱ κατοικοῦντες τὴν τῶν ῾Ελλήνων χώραν. ἐβασίλευσε δὲ Κέκροψ ἔτη ν′.

Related image
Black Figure vase with Promethus, from Pinterest

Out of the Smoke, Into the Fire: Some More Greek Proverbs

This week lots of people are graduating. Here are some proverbs for life changes and mistakes.

Diogenianus, 8.45

“When I fled the smoke, I fell into the fire”:  [this proverb is applied] to those who flee rather minor troubles only to fall upon greater ones.

Τὸν καπνὸν φεύγων, εἰς τὸ πῦρ ἐνέπεσον: ἐπὶ τῶν τὰ μικρὰ τῶν δεινῶν φευγόντων, καὶ εἰς μείζονα δεινὰ ἐμπιπτόντων.

 

Arsenius 4.23f

“It is strange that one who pursues honors avoids the hard work honors come from”

῎Ατοπόν ἐστι διώκοντα τὰς τιμὰς φεύγειν τοὺς πόνους, δι’ ὧν αἱ τιμαί.

 

Michael Apostolios, 11.15

“You ate some lotus”: [this proverb is applied to those] who are forgetful of things in the household and are slow in matters of hospitality. It is based on the lotus which imbues one who eats it with forgetfulness.”

Λωτοῦ ἔφαγες: ἐπὶ τῶν σχόντων λήθην τῶν οἴκοι, καὶ βραδυνόντων ἐπὶ ξένης. ἔστι δὲ πόα τὸ λωτὸν, λήθην ἐμποιοῦν τῷ φαγόντι.

 

Arsenius 3.19a

“The man who flees will also fight again”: [this proverb is applied] to those who face a doubtful victory.

᾿Ανὴρ ὁ φεύγων καὶ πάλιν μαχήσεται: ἐπὶ τῶν ἑτεραλκεῖ νίκῃ χρωμένων ταχθείη.

 

Michael Apostolios 1.26

“Agamemnon’s sacrifice”: [a proverb] applied to the difficult to persuade and the stubborn. For when Agamemnon was making a sacrifice, the bull was scarcely caught after it fled.” Or, it is because Agamemnon wanted to sacrifice his daughter. And she fled.”

᾿Αγαμέμνονος θυσία: ἐπὶ τῶν δυσπειθῶν καὶ σκληρῶν. θύοντος γὰρ ᾿Αγαμέμνονος ὁ βοῦς φυγὼν μόλις ἐλήφθη. ῍Η ὅτι τὴν ἑαυτοῦ ἐβούλετο ᾿Αγαμέμνων θυσιάσαι θυγατέρα· ἣ δ’ ἔφυγε.

Image result for medieval manuscript frying pan
Illuminated Manuscript – The Hague, KB, 76 F 13, f. 12v, XIV cent., France

If You Thought Your Hometown Made You Sick….

If you want to know more words for puking in Greek and Latin, we’ve got you covered.

Etymologicum Magnum [= Etymologicum Gudianum, 461.13]

“Emeia. This is a place near Mycenae. Emeia comes from emo [“to vomit”] just as Thaleia comes from thallô [“to bloom, flourish”]. It is so named either because Kerberos puked there after he came up from Hades or because Thyestes puked there after he ate his own children.”

῎Εμεια: Τόπος ἐστὶ πλησίον Μυκηνῶν· παρὰ τὸ ἐμῶ ῎Εμεια, ὡς θάλλω Θάλεια. Λέγεται δὲ, ἐπειδὴ ἐκεῖ ἤμεσεν ὁ Κέρβερος ἀνελθὼν ἐκ τοῦ ᾅδου· ἢ ἐπειδὴ ἐκεῖ ἔμεσεν ὁ Θυέστης φαγὼν τὰ τέκνα αὐτοῦ.

 

Eustathius, Comm. Ad Homeri Il. 1.282.24

“…after he tasted them he caused the city Emeia to be named for him because it is where he vomited up the things he ate.”

ὧν καὶ γευσάμενος ἐκεῖνος πόλιν ἐξ αὐτοῦ ἀφῆκε καλεῖσθαι τὴν ῎Εμειαν, ὅπου δηλαδὴ τὰ καταβρωθέντα ἐξήμεσε.

 

Interestingly, there is a bit of a slip the next time Eustathius tells the story.

Eustathius, Comm. Ad Homeri Il. 3.691.20

“[Note also] that the city Emeia comes from emein [to vomit] because it is where Aigisthos [sic] vomited after eating his own children thanks to the plan of Atreus, as the story goes.”

Οτι δὲ ἐκ τοῦ ἐμεῖν καὶ πόλις ῎Εμεια, περὶ ἣν Αἴγισθος ἤμεσε φαγὼν ἐξ ἐπιβουλῆς ᾿Ατρέως τὰ οἰκεῖα τέκνα, ἡ ἱστορία φησίν.

Picture found here

“The Cycle of Learning”: Poetry on the Medieval Curriculum from Tzetzes

John Tzetzes, Chiliades 11.520-533
“Encyclical learnings, the lyrics put properly,
Are properly also the first lessons to have that title,
And it comes from that circle the lyric chorus stood in,
When it was composed of fifty men, to chant the melodies.
The encyclical learnings, the lyrics put properly.

The second reason the encyclical learnings are called
A cycle is [they are] the full circle of all learning:
Grammar, rhetoric, and philosophy itself
And then subordinate to this the four arts are placed:
Arithmetic, music, and geometry
And crossing heaven itself: astronomy.
This encyclical learning, all of these things, for a second reason
As Porphyry wrote in his Lives of the Philosophers
And thousands of other eloquent men [have written too].”

Chiliades 11 Cyclical

In his comments dismissing Tzetzes, Sir Sandys uses this passage to give an example of what his poetry his like (“The following lines are a very faovurable example of his style…” 408). (Also, why’d he have to drag poor Porphyry into this?)

If You Thought Your Hometown Made You Sick….

From the annals of WTF, Ancient scholars? Also, if you want to know more words for puking in Greek and Latin, we’ve got you covered.

Etymologicum Magnum [= Etymologicum Gudianum, 461.13]

“Emeia. This is a place near Mycenae. Emeia comes from emo [“to vomit”] just as Thaleia comes from thallô [“to bloom, flourish”]. It is so named either because Kerberos puked there after he came up from Hades or because Thyestes puked there after he ate his own children.”

῎Εμεια: Τόπος ἐστὶ πλησίον Μυκηνῶν· παρὰ τὸ ἐμῶ ῎Εμεια, ὡς θάλλω Θάλεια. Λέγεται δὲ, ἐπειδὴ ἐκεῖ ἤμεσεν ὁ Κέρβερος ἀνελθὼν ἐκ τοῦ ᾅδου· ἢ ἐπειδὴ ἐκεῖ ἔμεσεν ὁ Θυέστης φαγὼν τὰ τέκνα αὐτοῦ.

 

Eustathius, Comm. Ad Homeri Il. 1.282.24

“…after he tasted them he caused the city Emeia to be named for him because it is where he vomited up the things he ate.”

ὧν καὶ γευσάμενος ἐκεῖνος πόλιν ἐξ αὐτοῦ ἀφῆκε καλεῖσθαι τὴν ῎Εμειαν, ὅπου δηλαδὴ τὰ καταβρωθέντα ἐξήμεσε.

 

Interestingly, there is a bit of a slip the next time Eustathius tells the story.

Eustathius, Comm. Ad Homeri Il. 3.691.20

“[Note also] that the city Emeia comes from emein [to vomit] because it is where Aigisthos [sic] vomited after eating his own children thanks to the plan of Atreus, as the story goes.”

Οτι δὲ ἐκ τοῦ ἐμεῖν καὶ πόλις ῎Εμεια, περὶ ἣν Αἴγισθος ἤμεσε φαγὼν ἐξ ἐπιβουλῆς ᾿Ατρέως τὰ οἰκεῖα τέκνα, ἡ ἱστορία φησίν.

Picture found here

Two For Tuesday: Proverbs on Speaking and Not

Diogenianus, 2.93

“Silver springs chatter on.” A proverb applied to the uneducated who speak freely thanks to an excess of wealth.”

᾿Αργύρου κρῆναι λαλοῦσιν: ἐπὶ τῶν ἀπαιδεύτων μὲν, δι’ ὑπερβολὴν δὲ πλούτου παῤῥησιαζομένων.

Zenobius, 2.70

“A bull is on your tongue”: A proverb applied to people who are not able to speak freely….

Βοῦς ἐπὶ γλώττης: παροιμία ἐπὶ τῶν μὴ δυναμένων παῤῥησιάζεσθαι

Two Bonus Proverbs

Zenobius 3.69

“The goats are free of the plows: [a proverb applied] to those who are released from some burden or evils”

᾿Ελεύθεραι αἶγες ἀρότρων: ἐπὶ τῶν βάρους τινὸς ἢ κακῶν ἀπηλλαγμένων.

Diogenianus, 4.87

“freer than Sparta”: due [or applied to] ungovernable and noble thought. For this reason it says that Sparta was not walled.”

     ᾿Ελευθεριώτερος Σπάρτης: διὰ τὸ ἀνυπότακτον καὶ γενναῖον φρόνημα. Διὸ οὐδὲ τειχισθῆναι λέγει τὴν Σπάρτην.

Image result for medieval manuscript goats
Goat nibbling a manuscript border, Luttrell Psalter, England ca. 1325-1340