Happy Monday! Some Proverbs for Bad Things

Arsenius 3.64c

“All these evils are the responsibility of nature.”

ἅπαντα ταῦτ’ ἐπίθετα τῇ φύσει κακά

 

Appendix Proverbium 2.22

“You’re burning incense over bullshit”: a proverb for those who are trying to change evil things”

Εἰς κόπρον θυμιᾷς: ἐπὶ τῶν τὰ κακὰ μεταβαλεῖν ἐπιχειρούντων.

 

Arsenius 7.7a

“People suffer less because of their enemies than their friends. For they guard against their enemies because they fear them while they remain open to their friends. They too are slippery and likely to conspire.”

᾿Ελάσσω κακὰ πάσχουσιν οἱ ἄνθρωποι ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν ἢ ὑπὸ τῶν φίλων· τοὺς μὲν γὰρ ἐχθροὺς δεδιότες φυλάσσονται, τοῖς δὲ φίλοις ἀνεῳγμένοι εἰσί. καὶ γίνονται σφαλεροὶ καὶ εὐεπιβούλευτοι

 

Zenobius 4.43

“An Iliad of Evils”: this proverb is uses for great evils. This is because there were myriad evils in Ilium”

᾿Ιλιὰς κακῶν: ἀπὸ παροιμίας τοῦτο ἐλέγετο ἐπὶ τῶν μεγάλων κακῶν· παρόσον ἐν ᾿Ιλίῳ μυρία κακὰ συνέβη γενέσθαι.

Image result for medieval manuscript evils
Mouth of Hell: MS Tanner 184

A Hometown to Be Sick Over

If you want to know more words for puking in Greek and Latin, we’ve got you covered.

Etymologicum Magnum [= Etymologicum Gudianum, 461.13]

“Emeia. This is a place near Mycenae. Emeia comes from emo [“to vomit”] just as Thaleia comes from thallô [“to bloom, flourish”]. It is so named either because Kerberos puked there after he came up from Hades or because Thyestes puked there after he ate his own children.”

῎Εμεια: Τόπος ἐστὶ πλησίον Μυκηνῶν· παρὰ τὸ ἐμῶ ῎Εμεια, ὡς θάλλω Θάλεια. Λέγεται δὲ, ἐπειδὴ ἐκεῖ ἤμεσεν ὁ Κέρβερος ἀνελθὼν ἐκ τοῦ ᾅδου· ἢ ἐπειδὴ ἐκεῖ ἔμεσεν ὁ Θυέστης φαγὼν τὰ τέκνα αὐτοῦ.

 

Eustathius, Comm. Ad Homeri Il. 1.282.24

“…after he tasted them he caused the city Emeia to be named for him because it is where he vomited up the things he ate.”

ὧν καὶ γευσάμενος ἐκεῖνος πόλιν ἐξ αὐτοῦ ἀφῆκε καλεῖσθαι τὴν ῎Εμειαν, ὅπου δηλαδὴ τὰ καταβρωθέντα ἐξήμεσε.

 

Interestingly, there is a bit of a slip the next time Eustathius tells the story.

Eustathius, Comm. Ad Homeri Il. 3.691.20

“[Note also] that the city Emeia comes from emein [to vomit] because it is where Aigisthos [sic] vomited after eating his own children thanks to the plan of Atreus, as the story goes.”

Οτι δὲ ἐκ τοῦ ἐμεῖν καὶ πόλις ῎Εμεια, περὶ ἣν Αἴγισθος ἤμεσε φαγὼν ἐξ ἐπιβουλῆς ᾿Ατρέως τὰ οἰκεῖα τέκνα, ἡ ἱστορία φησίν.

Picture found here

Grumpy and Irritable: An Encyclopedia Entry on Euripides

Suda, s.v. Euripides, Εὐριπίδης, Epsilon 3695

“Euripides was the son of Mnêsarkhos or Mnêsarkhidês and Kleitô, who settled in Boiotia as exiles and then in Attica. It is not true that his mother was a vegetable vendor. For she was actually of real highborn lineage as Philokhoros demonstrates.

His mother became pregnant when Xerxes was crossing the Hellespont and gave birth the day the Greeks routed the Persians. At first, he was a painter and then a student of Prodikos among the orators and Socrates for ethics and philosophy. He also learned from Anaxagoras the Klazomenian. But he tried his hand at tragedy after he observed the dangers Anaxagoras faced because of the beliefs he introduced.

Euripides had a grumpy character and was irritable and avoided people. For this reason, he was also believed to be a misogynist. Still, first he married Mnêsilokhos’ daughter Khoirine. With her he fathered Mnesilokhos and Mnesikhardê as well as little Euripidês. He divorced her and remarried another woman whom he also discovered to be unfaithful

He left Athens and when to the court of Arkhelaos, king of the Macedonians, where he lived enjoying the highest honors. But he died thanks to the plot of Arribaios the Macedonian and Krateuas of Thessaly, two poets who were jealous of him and who used 10 minai to convince one of the king’s servants, Lysimakhos, to set the king’s dogs—animals he had trained himself—on Euripides.

But some people record that he was torn apart at night by women instead of dogs when he was sneaking out for a late night meeting with Krateros, Archelaus’ lover [since he was enamored with him too and had a lot of these kinds of lovers]. But there are those who say he was on his way to meet the wife of Nikodikos of Arethousa.

Euripides lived until he was 75 years old and the king had his bones interred at Pella. He wrote 75 plays—although some claim 92—but there are 77 attributed to him. He was victorious 5 times, 4 while alive and once after his death when his nephew, also named Euripides, staged his play. He staged plays for 22 years in a row and performed his last in the 93rd Olympiad.”

Εὐριπίδης, Μνησάρχου ἢ Μνησαρχίδου καὶ Κλειτοῦς, οἳ φεύγοντες εἰς Βοιωτίαν μετῴκησαν, εἶτα ἐν τῇ Ἀττικῇ. οὐκ ἀληθὲς δέ, ὡς λαχανόπωλις ἦν ἡ μήτηρ αὐτοῦ: καὶ γὰρ τῶν σφόδρα εὐγενῶν ἐτύγχανεν, ὡς ἀποδείκνυσι Φιλόχορος.

ἐν δὲ τῇ διαβάσει Ξέρξου ἐκυοφορεῖτο ὑπὸ τῆς μητρὸς καὶ ἐτέχθη καθ’ ἣν ἡμέραν Ἕλληνες ἐτρέψαντο τοὺς Πέρσας. γέγονε δὲ τὰ πρῶτα ζωγράφος, εἶτα μαθητὴς Προδίκου μὲν ἐν τοῖς ῥητορικοῖς, Σωκράτους δὲ ἐν τοῖς ἠθικοῖς καὶ φιλοσόφοις. διήκουσε δὲ καὶ Ἀναξαγόρου τοῦ Κλαζομενίου.

ἐπὶ τραγῳδίαν δὲ ἐτράπη τὸν Ἀναξαγόραν ἰδὼν ὑποστάντα κινδύνους δι’ ἅπερ εἰσῆξε δόγματα. σκυθρωπὸς δὲ ἦν τὸ ἦθος καὶ ἀμειδὴς καὶ φεύγων τὰς συνουσίας: ὅθεν καὶ μισογύνης ἐδοξάσθη. ἔγημε δὲ ὅμως πρώτην μὲν Χοιρίνην, θυγατέρα Μνησιλόχου: ἐξ ἧς ἔσχε Μνησίλοχον καὶ Μνησαρχίδην καὶ Εὐριπίδην. ἀπωσάμενος δὲ ταύτην ἔσχε καὶ δευτέραν, καὶ ταύτης ὁμοίως ἀκολάστου πειραθείς. ἀπάρας δὲ ἀπ’ Ἀθηνῶν ἦλθε πρὸς Ἀρχέλαον τὸν βασιλέα τῶν Μακεδόνων, παρ’ ᾧ διῆγε τῆς ἄκρας ἀπολαύων τιμῆς.

ἐτελεύτησε δὲ ὑπὸ ἐπιβουλῆς Ἀρριβαίου τοῦ Μακεδόνος καὶ Κρατεύα τοῦ Θετταλοῦ, ποιητῶν ὄντων καὶ φθονησάντων αὐτῷ πεισάντων τε τὸν βασιλέως οἰκέτην τοὔνομα Λυσίμαχον, δέκα μνῶν ἀγορασθέντα, τοὺς βασιλέως, οὓς αὐτὸς ἔτρεφε, κύνας ἐπαφεῖναι αὐτῷ. οἱ δὲ ἱστόρησαν οὐχ ὑπὸ κυνῶν, ἀλλ’ ὑπὸ γυναικῶν νύκτωρ διασπασθῆναι, πορευόμενον ἀωρὶ πρὸς Κρατερὸν τὸν ἐρώμενον Ἀρχελάου [καὶ γὰρ σχεῖν αὐτὸν καὶ περὶ τοὺς τοιούτους ἔρωτας], οἱ δέ, πρὸς τὴν γαμετὴν Νικοδίκου τοῦ Ἀρεθουσίου. ἔτη δὲ βιῶναι αὐτὸν οε#, καὶ τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ ἐν Πέλλῃ μετακομίσαι τὸν βασιλέα. δράματα δὲ αὐτοῦ κατὰ μέν τινας οε#, κατὰ δὲ ἄλλους #4β#: σῴζονται δὲ οζ#. νίκας δὲ ἀνείλετο ε#, τὰς μὲν δ# περιών, τὴν δὲ μίαν μετὰ τὴν τελευτήν, ἐπιδειξαμένου τὸ δρᾶμα τοῦ ἀδελφιδοῦ αὐτοῦ Εὐριπίδου. ἐπεδείξατο δὲ ὅλους ἐνιαυτοὺς κβ#, καὶ τελευτᾷ ἐπὶ τῆς #4γ# Ὀλυμπιάδος.

File:Euripides Statue.jpg

Wild and Desolate: The True Story of Odysseus’ Journey Home

Joannes Malalas, Chronographia, 5.20, p. 121

“After he left from Circe’s island, Odysseus arrived at another island, tossed up on it by struggling winds. Calypso, Circe’s sister welcomed him there and considered him worthy of a great deal of help. She had sex with him almost as if in marriage.

He went from there to a massive lake near the sea which was called the Nekyopompos. The people who live around that lake are prophets and they told him everything that had happened to him and what would happen in the future. When he left there, he was thrown from the sea when a great storm arose onto “the Sirens,” rocks which have that name from the peculiar sound that comes from waves crashing around them. Once he freed himself from there, he arrived at the place called “Charybdis,” a wild and desolate territory. He lost all his ships and his army here.

Then Odysseus was carried alone on a ship’s plank in the sea, waiting for a death from violence. But some Phoenician sailors passing by saw him swimming in the water and saved him in their pity. They took him to the island Crete to Idomeneus, a leader of the Greeks. When he saw Odysseus naked and impoverished, he sympathetically gave him a great of gifts because he had been a general with him at Troy along with two ships and people to guard him safely home. He sent him back to Ithaka like this. Wise Dictys wrote these details down after he heard them from Odysseus.”

ἀπὸ δὲ τῆς νήσου τῆς Κίρκης ἐξορμήσας ὁ ᾽Οδυσσεὺς ἀνήχθη εἰς τὴν ἄλλην νῆσον, ὑπὸ ἀνέμων ἐναντίων ἐκριφείς. ὅντινα ἐδέξατο καὶ ἡ Καλυψὼ ἡ ἀδελφὴ τῆς Κίρκης καὶ πολλῆς θεραπείας ἠξίωσεν αὐτόν, συμμιγεῖσα αὐτῶι καὶ πρὸς γάμον.

κἀκεῖθεν ἀνήχθη ἔνθα λίμνη ὑπῆρχε μεγάλη πλησίον τῆς θαλάσσης λεγομένη ἡ Νεκυόπομπος, καὶ οἱ οἰκοῦντες ἐν αὐτῆι ἄνδρες μάντεις· οἵτινες ἐξεῖπον αὐτῶι πάντα τὰ συμβάντα αὐτῶι καὶ τὰ μέλλοντα.  καὶ ἀναχθεὶς ἐκεῖθεν χειμῶνος μεγάλου γενομένου θαλάσσης ἐκρίπτεται εἰς τὰς Σειρῆνας, οὕτω καλουμένας πέτρας αἳ ἐκ τῶν κρουσμάτων τῶν κυμάτων ἦχος ἀποτελοῦσιν ἴδιον.  κἀκεῖθεν ἐξειλήσας ἦλθεν εἰς τὴν καλουμένην Χάρυβδιν, εἰς τόπους ἀγρίους καὶ ἀποτόμους· κἀκεῖ πάσας τὰς ὑπολειφθείσας αὐτῶι ναῦς καὶ τὸν στρατὸν ἀπώλεσεν, αὐτὸς δὲ ὁ ᾽Οδυσσεὺς μόνος ἐν σανίδι τοῦ πλοίου ἐν τῶι πελάγει ἐφέρετο, ἀναμένων τὸν μετὰ βίας θάνατον. τοῦτον δὲ ἑωρακότες τινὲς ἀποπλέοντες ναῦται Φοίνικες νηχόμενον ἐν τοῖς ὕδασιν ἐλεήσαντες διέσωσαν, καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἐν τῆι Κρήτηι νήσωι πρὸς τὸν ᾽Ιδομενέα, ἔξαρχον ῾Ελλήνων. καὶ ἑωρακὼς τὸν ᾽Οδυσσέα ὁ ᾽Ιδομενεὺς γυμνὸν καὶ δεόμενον, συμπαθῶς φερόμενος <καὶ> δῶρα αὐτῶι πλεῖστα δεδωκὼς ὡς συστρατήγωι αὐτοῦ καὶ δύο νῆας καὶ διασώζοντας αὐτόν τινας, ἐξέπεμψεν αὐτὸν εἰς ᾽Ιθάκην. ἅτινα καὶ ὁ σοφὸς Δίκτυς παρὰ τοῦ ᾽Οδυσσέως ἀκηκοὼς συνεγράψατο.

File:Sirens and Odysseus by Francesco Primaticcio.jpg
Sirens and Odysseus by Fracesco Primaticcio, 1560

“I Defecated Because of Fear”

See here for our ongoing skatokhasm and the sheer variety of excremental words in ancient Greek.

Suda, Epsilon 93 [referring to Aristophanes, Frogs 479]

“I shat myself”: I defecated because of some fear. I pooped. Aristophanes says this in the Frogs. He is calling the god to help.”

᾿Εγκέχοδα: ἀπεπάτησα διὰ φόβον τινά, ἔχεσον. ᾿Αριστοφάνης Βατράχοις. κάλει θεὸν εἰς βοήθειαν.

Principal parts: χέζω, χεσοῦμαι, ἔχεσα, κέχοδα, κέχεσμαι….

Strattis, fr. 1.3

“If he will not have the leisure to shit,
Nor to visit a profligate man’s home, nor if he meets
Anyone, to talk to them at all…”

Εἰ μηδὲ χέσαι γ’ αὐτῷ σχολὴ γενήσεται,
μηδ’ εἰς ἀσωτεῖον τραπέσθαι, μηδ’ ἐάν
αὐτῷ ξυναντᾷ τις, λαλῆσαι μηδενί.

Image result for medieval manuscript defecation
Add_ms_49622_f061r_detail

Aristophanes, Clouds, 391

“When I shit, it’s like thunder: pa-pa-pa-papp-AKS!

χὤταν χέζω, κομιδῇ βροντᾷ “παπαπαππάξ,”

thunder dance

 

 

 

 

The Gardens of Adonis, A Proverb

The following passages refer to a part of the Adonia of ancient Athens.

Zenobius, Cent. 1.49

“You are more infertile than the gardens of Adonis”. A proverb which is applied to those who are able to produce nothing true. Plato brings this up in the Phaedrus. The gardens of Adonis are planted in clay pots and grow until they turn green only. Then they are carried out with the dying god and tossed into springs.”

᾿Ακαρπότερος εἶ ᾿Αδώνιδος κήπων: ἐπὶ τῶν μηδὲν γενναῖον τεκεῖν δυναμένων εἴρηται ἡ παροιμία· μέμνηται αὐτῆς Πλάτων ἐν Φαίδρῳ. Γίνονται δὲ οὗτοι οἱ κῆποι τοῦ ᾿Αδώνιδος εἰς ἀγγεῖα κεράμεια σπειρόμενοι ἄχρι χλόης μόνης· ἐκφέρονται δὲ ἅμα τελευτῶντι τῷ θεῷ καὶ ῥιπτοῦνται εἰς κρήνας.

Diogenianus, 1.14

“The gardens of Adonis: a proverb applied to things that are out of season and without roots. As the myth goes, Adonis, Aphrodite’s lover, died before adolescence. The people who celebrate his rites plant gardens in pots. They grow quickly and then die because they do not take root. They call these Adonis’ plants.”

᾿Αδώνιδος κῆποι: ἐπὶ τῶν ἀώρων καὶ μὴ ἐῤῥιζωμένων. ᾿Επειδὴ γὰρ ῎Αδωνις ἐρώμενος ὢν, ὡς ὁ μῦθος, τῆς ᾿Αφροδίτης, προήβης τελευτᾷ, οἱ ταύτῃ ὀργιάζοντες, κήπους εἰς ἀγγεῖά τινα φυτεύοντες ἢ φυτεύουσαι, ταχέως ἐκείνων διὰ τὸ μὴ ἐῤῥιζῶσθαι μαραινομένων ᾿Αδώνιδος αὐτοὺς ἐκάλουν.

Plato, Phaedrus 276b

“Would a farmer of any sense, when he cares about some seeds and wants them to grow to fruit, seriously plant them in some gardens of Adonis during the summer and then take pleasure in seem them growing beautifully only eight days later and would he do this thing only as a game or for sake of some distraction when he did it? Wouldn’t he apply the art of farming to those matters in which he was serious and plant his seeds in the ground and then be delighted when everything he planted reached full size in the eighth month?”

ὁ νοῦν ἔχων γεωργός, ὧν σπερμάτων κήδοιτο καὶ ἔγκαρπα βούλοιτο γενέσθαι, πότερα σπουδῇ ἂν θέρους εἰς Ἀδώνιδος κήπους ἀρῶν χαίροι θεωρῶν καλοὺς ἐν ἡμέραισιν ὀκτὼ γιγνομένους, ἢ ταῦτα μὲν δὴ παιδιᾶς τε καὶ ἑορτῆς χάριν δρῴη ἄν, ὅτε καὶ ποιοῖ· ἐφ᾿ οἷς δὲ ἐσπούδακε, τῇ γεωργικῇ χρώμενος ἂν τέχνῃ, σπείρας εἰς τὸ προσῆκον, ἀγαπῴη ἂν ἐν ὀγδόῳ μηνὶ ὅσα ἔσπειρεν τέλος λαβόντα;

Fragment of a red-figure wedding vase

Flee, Don’t Go to Trial!

Two Proverbs from Michael Apostolos

7.53

“One should flee, not seek a trial.” Alkibiades, when he was called into judgment by the Athenians from Sicily, hid himself after saying this. When someone else was saying “You will not trust your country about your trial?” he Said “Not even my mother, since she wouldn’t ignorantly throw the black stone instead of the white one.”

᾿Εξὸν φυγεῖν μὴ ζήτει δίκην: ᾿Αλκιβιάδης καλούμενος ἐπὶ κρίσιν ὑπὸ ᾿Αθηναίων ἀπὸ Σικελίας, ἔκρυψεν ἑαυτὸν, εἰπὼν τοῦτο. εἰπόντος δέ τινος, οὐ πιστεύεις τῇ πατρίδι τὴν περὶ σεαυτοῦ κρίσιν; ᾿Εγὼ μὲν, ἔφη, οὐδὲ τῇ μητρί, μή πως ἀγνοήσασα τὴν μέλαιναν βάλῃ ψῆφον ἀντὶ τῆς λευκῆς.

13.3

“The turn of an ostracon. [this proverb is applied] to those who rush to flight easily. Also, Plato has “when the shell falls upside down, he changes and rushes to flight” (Phaedrus 241b). But others claim that he proverb is applied to those who fall from strong positions to the opposite. It is a metaphor from dicing. For the ancients once used shells to throw, and often they lost or won based on their fall.”

᾿Οστράκου μεταστροφή: ἐπὶ τῶν ῥᾳδίως εἰς φυγὴν ὡρμημένων· καὶ Πλάτων· ᾿Οστράκου μεταπεσόντος ἴεται φυγῇ μεταβαλών. ῎Αλλοι δὲ ἐπὶ τῶν ἐκ κρειττόνων εἰς τουναντίον μεταπεσόντων· ἐκ μεταφορᾶς τῶν κυβευόντων· ὀστρακίνοις γὰρ τὸ πάλαι χρώμενοι βώλοις, τῇ μεταβολῇ τούτων πολλάκις ἡττῶντο ἢ ἐνίκων.

http://www.e-codices.unifr.ch/en/bbb/Mss-hh-I0016/522/small
Judicial Duel

Four Proverbs for Fools

Go here for more information about Ancient Greek collections of proverbs.

Arsenius, 5.29b

“A fool laughs even when nothing is funny.”

Γελᾷ δ’ ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γέλοιον ᾖ.

 

Michael Apostolios 3.87

“You are considering ancient history.” A proverb applied to fools and simpletons.

᾿Αρχαϊκὰ φρονεῖς: ἐπὶ τῶν μωρῶν καὶ εὐηθῶν.

 

Michaelos Apostolios 11.92

“A fool can’t keep quiet”

Μωρὸς σιωπᾷν οὐ δύναται.

11.93

“He will blame instead of imitate”: a proverb applied to the uneducable and because it is easier to criticize than emulate.”

Μωμήσεται μᾶλλον ἢ μιμήσεται: ἐπὶ τῶν ἀπαιδεύτων, καὶ ὅτι τὸ ψέγειν τοῦ μιμεῖσθαι ῥᾳότερον.

 

Roman comments on fools.

Also: μωρολογία: properly, “stupid-talking” or “the talk of fools”. But why not: “the science of stupidity”?

Related image
Miniature from the Bute Psalter; c. 1270-80

A bonus anecdote for this evening;

Stobaeus 3.34.15

“Solon, after he was asked by Periander over drink—when the former happened to be quiet—whether he was silent because of a loss of words or foolishness, said “No fool could ever be quiet at a drinking party.”

Σόλων ἐρωτηθεὶς ὑπὸ Περιάνδρου παρὰ πότον, ἐπεὶ σιωπῶν ἐτύγχανε, πότερα διὰ λόγων σπάνιν ἢ διὰ μωρίαν σιωπᾷ, ‘ἀλλ’ οὐδεὶς ἄν’ εἶπε ‘μωρὸς σιωπᾶν ἐν συμποσίῳ δύναιτο’.

Children, Education, and Open Doors: More Greek Proverbs

Go here for more information about Ancient Greek collections of proverbs.

Arsenius 15.19a

“Milk nourishes infants and conscious children, milk fattens like wisdom”

Γάλα τρέφει νήπια, παῖδα δ’ ἔμφρονα, γάλα πιαίνει σωφροσύνη καθάπερ.

[I want the last phrase to go the other way, e.g. “wisdom fattens like milk” but I can’t justify it completely]

12.42a

“Whatever love you bear for your parents expect the same kind in old age from your children”

Οἵους ἂν ἐράνους ἐνέγκῃς τοῖς γονεῦσι, τούτους αὐτοὺς ἐν τῷ γήρᾳ παρὰ τῶν παίδων προσδέχου Πιττακοῦ.

Zenobius 1.89

“The doors of the muses are open”: a proverb applied to those readily acquiring the best things in their education.”

᾿Ανεῳγμέναι Μουσῶν θύραι: ἐπὶ τῶν ἐξ ἑτοίμου λαμβανόντων τὰ κάλλιστα τῶν ἐν παιδείᾳ.

3.30

“Teaching dolphins to swim: [this proverb] is applied to those who are teaching something among people who are already well versed in it.”

Δελφῖνα νήχεσθαι διδάσκεις: ἐπὶ τῶν ἐν ἐκείνοις τινὰ παιδοτριβούντων, ἐν οἷς ἤσκηται.

Michael Apostolios 6.27

“Old men are children twice: A proverb used for those who seem rather simple as they approach old age.”

Δὶς παῖδες οἱ γέροντες: ἐπὶ τῶν πρὸς τὸ γῆρας εὐηθεστέρων εἶναι δοκούντων.

Diogenianus 3.18

“Neither swimming nor letters: thus proverb is applied to those who are unlearned in all regards. For the Athenians were taught swimming and reading from childhood.”

Μήτε νεῖν μήτε γράμματα: ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν τὰ πάντα ἀμαθῶν· οἱ γὰρ ᾿Αθηναῖοι εὐθὺς ἐκ παίδων κολυμβᾶν καὶ γράμματα ἐδιδάσκοντο.

Image result for medieval manuscript children
Ms. Ludwig IX 2, fol. 142

Biological Warfare in Ancient Greece

Suda, sigma 777

Solon: They [the Amphiktyones] selected this man to be their adviser for war against the Kirrhaians. When they were consulting the oracle about victory, the Pythia said: “you will not capture and raze the tower of this city before the wave of dark-eyed Amphitritê washes onto my precinct as it echoes over the wine-faced sea.”

Solon persuaded them to make Kirrhaia sacred to the god so that the sea would become a neighbor to Apollo’s precinct. And another strategy was devised by Solon against the Kirrhaians. For he turned a river’s water which used to flow in its channel into the city elsewhere.

The Kirrhaians withstood the besiegers by drinking water from wells and from rain. But [Solon] filled the river with hellebore roots and when he believed the water had enough of the drug, he returned it to its course. Then the Kirrhaians took a full portion of this water. And when they went AWOL because of diarrhea, the Amphiktyones who were stationed near the wall took it and then the city.”

Σόλων: τοῦτον εἵλοντο οἱ Κιρραίοις πολεμεῖν ᾑρημένοι σύμβουλον. χρωμένοις δὲ σφίσι περὶ νίκης ἀνεῖπεν ἡ Πυθώ: οὐ πρὶν τῆσδε πόληος ἐρείψετε πύργον ἑλόντες, πρίν κεν ἐμῷ τεμένει κυανώπιδος Ἀμφιτρίτης κῦμα ποτικλύζοι, κελαδοῦν ἐπὶ οἴνοπα πόντον. ἔπεισεν οὖν ὁ Σόλων καθιερῶσαι τῷ θεῷ τὴν Κίρραιαν, ἵνα δὴ τῷ τεμένει τοῦ Ἀπόλλωνος γένηται γείτων ἡ θάλαττα. εὑρέθη δὲ καὶ ἕτερον τῷ Σόλωνι σόφισμα ἐς τοὺς Κιρραίους: τοῦ γὰρ ποταμοῦ τὸ ὕδωρ ῥέον δι’ ὀχετοῦ ἐς τὴν πόλιν ἀπέστρεψεν ἀλλαχόσε. καὶ οἱ μὲν πρὸς τοὺς πολιορκοῦντας ἔτι ἀντεῖχον ἔκ τε φρεάτων καὶ τὸ ὕδωρ τὸ ἐκ θεοῦ πίνοντες. ὁ δὲ τοῦ ἑλλεβόρου τὰς ῥίζας ἐμβαλὼν ἐς τὸν ποταμόν, ἐπειδὴ ἱκανῶς τοῦ φαρμάκου τὸ ὕδωρ ᾔσθετο ἔχον, ἀντέστρεψεν αὖθις ἐς τὸν ὀχετόν, καὶ ἐνεφορήσαντο ἀνέδην οἱ Κιρραῖοι τοῦ ὕδατος. καὶ οἱ μὲν ὑπὸ τῆς διαρροίας ἐξέλιπον, οἱ δὲ ἐπὶ τοῦ τείχους τῆς φρουρᾶς Ἀμφικτύονες εἷλον τὴν φρουρὰν καὶ τὴν πόλιν.

Image result for medieval manuscript diarrhea
Roman d’Alexandre, Tournai 1338-1344.

From Apollonios Paradoxographus

“In his work On Plants, in the last part of the material, Theophrastos says that Eunomos, the Khian and purveyor of drugs, did not [cleanse himself/die] while drinking many draughts of hellebore. Once, even, when together with his fellow craftsmen he took over 22 drinks in one day as he sat in the agora and he did not return from his implements. Then he left to wash and eat, as he was accustomed, and did not vomit. He accomplished this after being in this custom for a long time, because he started from small amounts until he got to so many large ones. The powers of all drugs are less severe for those used to them and for some they are even useless.”

50 Θεόφραστος ἐν τῷ περὶ φυτῶν, ἐν τῇ ἐσχάτῃ τῆς πραγματείας· Εὔνομος, φησίν, ὁ Χῖος, ὁ φαρμακοπώλης, ἐλλεβόρου πίνων πλείονας πόσεις οὐκ ἐκαθαίρετο. καὶ ποτέ, ἔφη, ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ συνθέμενος τοῖς ὁμοτέχνοις περὶ δύο καὶ εἴκοσι πόσεις ἔλαβεν ἐν τῇ ἀγορᾷ καθήμενος καὶ οὐκ ἐξανέστη ἀπὸ τῶν σκευῶν <μέχρι δείλης>. τότε δ’ ἀπῆλθεν λούσασθαι καὶ δειπνῆσαι, ὥσπερ εἰώθει, καὶ οὐκ ἐξήμεσεν.

 τοῦτο δὲ ἔπραξεν ἐν πολυχρονίῳ συνηθείᾳ γεγονώς, ἀρξάμενος ἀπὸ ὀλίγων ἕως τοσούτων πόσεων. πάντων δὲ τῶν φαρμάκων αἱ δυνάμεις ἀσθενέστεραι τοῖς συνειθισμένοις, ἐνίοις δὲ καὶ ἄπρακτοί εἰσιν.