You Have Enough Books Already

Lucian, On the Ignorant Book-Collector 26

“Once a dog has learned to chew leather it can’t stop. Another way is easier: not buying any more books. You are sufficiently educated, you have enough wisdom. You have all of antiquity nearly at the top of your lips.

You know all of history, every art of argumentation including their strengths and weaknesses and how to use Attic words. Your abundance of books has given you a special kind of wisdom and placed you at the peak of learning. Nothing stops me from messing with you since you enjoy being thoroughly deceived.”

οὐδὲ γὰρ κύων ἅπαξ παύσαιτ᾿ ἂν σκυτοτραγεῖν μαθοῦσα. τὸ δ᾿ ἕτερον ῥᾴδιον, τὸ μηκέτι ὠνεῖσθαι βιβλία. ἱκανῶς πεπαίδευσαι, ἅλις σοι τῆς σοφίας. μόνον οὐκ ἐπ᾿ ἄκρου τοῦ χείλους ἔχεις τὰ παλαιὰ πάντα. πᾶσαν μὲν ἱστορίαν οἶσθα, πάσας δὲ λόγων τέχνας καὶ κάλλη αὐτῶν καὶ κακίας καὶ ὀνομάτων χρῆσιν τῶν Ἀττικῶν· πάνσοφόν τι χρῆμα καὶ ἄκρον ἐν παιδείᾳ γεγένησαι διὰ τὸ πλῆθος τῶν βιβλίων. κωλύει γὰρ οὐδὲν κἀμέ σοι ἐνδιατρίβειν, ἐπειδὴ χαίρεις ἐξαπατώμενος.

books

Favorinus, [According to Aulus Gellius]

“It is impossible for someone who has fifteen thousand cloaks not to want more.”

 τὸν γὰρ μυρίων καὶ πεντακισχιλίων χλαμύδων δεόμενον οὐκ ἔστι μὴ πλειόνων δεῖσθαι·

A Book Replaced By No Other

Libanius, Autobiography 148-149

“Another detail, small, yet not small, is worth adding to these things. For, I will perhaps seem to be pedantic to some of you, but I, bitten deep, know that I feel this way because of a serious matter.

See, I had a copy of Thucydides, with charming and small writing. The whole thing was easy enough to lift that I used to carry it myself with a slave following me and the burden was a delight. I learned enough of the war of the Spartan and Athenians in it to feel what, perhaps, others have felt too. I would never even come near to the same pleasure from another copy of the book.

Because I used to praise this possession too much to too many people and was delighting it more than Polykrates did his ring, I attracted thieves to it, some of whom I caught. But the last one of them started a fire to avoid being caught and so I stopped searching but I could not let go of grief. In fact, every profit I had from Thucydides began to shrink once I found him in different writing with displeasure.”

  1. Τούτοις ἄξιον ἐκεῖνο προσθεῖναι σμικρόν τε καὶ οὐ σμικρόν· ὑμῶν μὲν γὰρ ἴσως τῳ μικρολογεῖσθαι δόξω, δηχθεὶς δὲ αὐτὸς τὴν ψυχὴν οἶδα καὶ ἐπὶ μεγάλῳ τοῦτο παθών. ἦν μοι ἡ Θουκυδίδου συγγραφή, γράμματα μὲν ἐν μικρότητι χαρίεντα, τὸ δὲ σύμπαν οὕτω ῥᾴδιον φέρειν ὥστ᾿ αὐτὸς ἔφερον παιδὸς ἀκολουθοῦντος καὶ τὸ φορτίον τέρψις ἦν. ἐν τούτῳ τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ Ἀθηναίων μαθὼν ἐπεπόνθειν ὅπερ ἴσως ἤδη τις καὶ ἕτερος· οὐ γὰρ ἂν ἐξ ἑτέρας βίβλου ταῦτ᾿ ἂν αὖθις ἐπῆλθον πρὸς ἡδονήν.
  2. ἐπαινῶν δὴ πολλὰ καὶ πρὸς πολλοὺς τὸ κτῆμα καὶ εὐφραινόμενος μᾶλλον ἢ Πολυκράτης τῷ δακτυλίῳ κλέπτας αὐτῷ τοῖς ἐπαίνοις ἐπῆγον, ὧν τοὺς μὲν ἄλλους εὐθὺς ᾕρουν, ὁ δέ γε τελευταῖος πῦρ1ἀνῆψε τοῦ μὴ ἁλῶναι, καὶ οὕτω δὴ τοῦ ζητεῖν μὲν ἐπεπαύμην, τὸ μὴ λυπεῖσθαι δὲ οὐκ εἶχον. ἀλλὰ καὶ τὸ κέρδος μοι τὸ παρὰ τοῦ Θουκυδίδου μέγα ἂν γενόμενον μεῖον ἤρχετο διὰ τὸ σὺν ἀηδίᾳ γράμμασιν ἑτέροις ὁμιλεῖν.

 

Image result for codex of thucydides
Alas, not Libanius’ text:

This tale reminds me of the box-Iliad:

Plutarch, Life of Alexander 26.4

“When a small box was brought to him—which seem more valuable than the rest of the possessions and baggage they had taken from Dareios, [Alexander] asked his friends what thing seem especially worthy of being put in it. Although many of them made many suggestions, Alexander said that he would keep the Iliad safe by placing it inside. Not a few of the most credible sources claim this.

If, as the Alexandrians say is true—since they believe Herakleides—Homer was no lazy or unprofitable travel companion…”

Κιβωτίου δέ τινος αὐτῷ προσενεχθέντος, οὗ πολυτελέστερον οὐδὲν ἐφάνη τοῖς τὰ Δαρείου χρήματα καὶ τὰς ἀποσκευὰς παραλαμβάνουσιν, ἠρώτα τοὺς φίλους, ὅ τι δοκοίη μάλιστα τῶν ἀξίων σπουδῆς εἰς αὐτὸ καταθέσθαι. πολλὰ δὲ πολλῶν λεγόντων, αὐτὸς ἔφη τὴν ᾿Ιλιάδα φρουρήσειν ἐνταῦθα καταθέμενος· καὶ ταῦτα μὲνοὐκ ὀλίγοι τῶν ἀξιοπίστων μεμαρτυρήκασιν. εἰ δ’, ὅπερ ᾿Αλεξανδρεῖς λέγουσιν ῾Ηρακλείδῃ (fr. 140 W.) πιστεύοντες, ἀληθές ἐστιν, οὔκουν [οὐκ] ἀργὸς οὐδ’ ἀσύμβολος αὐτῷ συστρατεύειν ἔοικεν ῞Ομηρος.

This passage refers to an earlier moment in the Life. Coincidentally, I also sleep the same way…

8.4

“[Alexander] was also naturally a lover of language, a lover of learning, and a lover of reading. Because he believed that the Iliad was a guidebook for military excellence—and called it that too—he took a copy of it which had been edited by Aristotle which they used to refer to as “Iliad-in-a-Box”. He always kept it with his dagger beneath his pillow—as Onêsikritos tells us.

When there were no other books in -and, he sent to Harpalos for some more. Then Harpalus sent him Philistos’ books along with some tragedies of Euripides, Sophokles and Aeschylus and the dithyrambs of Telestes and Philoxenos.”

ἦν δὲ καὶ φύσει φιλόλογος καὶ φιλομαθὴς καὶ φιλαναγνώστης, καὶ τὴν μὲν  ᾿Ιλιάδα τῆς πολεμικῆς ἀρετῆς ἐφόδιον καὶ νομίζων καὶ ὀνομάζων, ἔλαβε μὲν ᾿Αριστοτέλους διορθώσαντος ἣν ἐκ τοῦ νάρθηκος καλοῦσιν, εἶχε δ’ ἀεὶ μετὰ τοῦ ἐγχειριδίου κειμένην ὑπὸ τὸ προσκεφάλαιον, ὡς ᾿Ονησίκριτος ἱστόρηκε (FGrH 134 F 38)· τῶν δ’ ἄλλων βιβλίων οὐκ εὐπορῶν ἐν τοῖς ἄνω τόποις, ῞Αρπαλον ἐκέλευσε πέμψαι, κἀκεῖνος ἔπεμψεν αὐτῷ τάς τε Φιλίστου βίβλους καὶ τῶν Εὐριπίδου καὶ Σοφοκλέους καὶ Αἰσχύλου τραγῳδιῶν συχνάς, καὶ Τελέστου καὶ Φιλοξένου διθυράμβους.

 

How We Spend Our Days–Do Nothing Rather Than Something Useless

Pliny, Letters 9 To Minucius Fundanus

“It is amazing how the schedule is or seems on individual days in the city when they all blend together. If you ask anyone “what did you do today?” He may say, “I went to a toga-ceremony, an engagement, or a marriage. I was the witness at a will-signing, or at court as a witness or supporter.” These things which you do seem necessary on the day that you do them but empty if you remember that you have done the same kind of things every day and they seem even sillier if you consider them when you are away.

Then the realization comes over you: “How many days have I wasted in trivial pursuits!” This occurs to me whenever I am reading or writing or taking some time to exercise, to keep my mind fit for my work, at my Laurentum. I hear nothing and I say nothing which later on it hurts me that I said or heard. No one troubles me with evil rumors. I find no one to blame but myself when I write with too little ease. I am troubled by no hope, no fear; I am disrupted by no gossip. I speak only with myself and my little books.

What a fine and sincere life! What sweet and honest leisure, finer than nearly any business at all. The sea, the beach, my own true and private museum—how much you discover for me, how much you have told me!

Take the first chance you can to leave that noise, the empty conversation, and so many useless tasks and dedicate yourself to studies or relaxing. For our friend Atilius put it most elegantly and intelligently when he said “it is better to do engage in leisure than to do nothing.”

Plinius Minicio Fundano Suo S.

1Mirum est quam singulis diebus in urbe ratio aut constet aut constare videatur, pluribus iunctisque

Nam si quem interroges “Hodie quid egisti?,” respondeat: “Officio togae virilis interfui, sponsalia aut nuptias frequentavi, ille me ad signandum testamentum, ille in advocationem, ille in 3 consilium rogavit.” Haec quo die feceris, necessaria, eadem, si cotidie fecisse te reputes, inania videntur, multo magis cum secesseris. Tunc enim subit recordatio: “Quot dies quam frigidis rebus absumpsi!” 4 Quod evenit mihi, postquam in Laurentino meo aut lego aliquid aut scribo aut etiam corpori vaco, cuius fulturis animus sustinetur. Nihil audio quod audisse, nihil dico quod dixisse paeniteat; nemo apud me quemquam sinistris sermonibus carpit, neminem ipse reprehendo, nisi tamen me cum parum commode scribo; nulla spe nullo timore sollicitor, nullis rumoribus inquietor: mecum tantum et cum libellis loquor. O rectam sinceramque vitam! O dulce otium honestumque ac paene omni negotio pulchrius! O mare, o litus, verum secretumque μουσεῖον, quam multa invenitis, quam multa dictatis! 7 Proinde tu quoque strepitum istum inanemque discursum et multum ineptos labores, ut primum fuerit occasio, relinque teque studiis vel otio trade. 8 Satius est enim, ut Atilius noster eruditissime simul et facetissime dixit, otiosum esse quam nihil agere. Vale.

Didn’t Get What You Want for Christmas? Cicero Writes His Brother About Books

Cicero, Letters to Quintus 25

“I believe that you will anticipate that I didn’t lose those books without some kind of a stomach ache…”

puto enim te existimaturum a me illos libros non sine aliquo meo stomacho esse relictos.

Cicero, Letters to Quintus 24

“Concerning the issue of supplementing your Greek library and trading books in order to acquire Latin ones, I would really like to help get this done, since these exchanges are to my benefit as well. But I don’t have anyone even for my own purposes whom I can trust with this. The kinds of books which are helpful are not for sale and they cannot be procured without a deeply learned person who has a serious work ethic.”

De bibliotheca tua Graeca supplenda, libris commutandis, Latinis comparandis, valde velim ista confici, praesertim cum ad meum quoque usum spectent. sed ego mihi ipsi ista per quem agam non habeo. neque enim venalia sunt, quae quidem placeant, et confici nisi per hominem et peritum et diligentem non possunt.

Bonus Quotes from Cato, Dicta Catonis

“Read books”

“Remember the things you read”

Libros lege.

Quae legeris memento.

 

Picture stolen from here

(Don’t) judge a book by its cover

As some of you may have seen from our Twitter announcement over the summer, Joel and I are publishing our second book together, under the title Homer’s Thebes: Epic Rivalries and the Appropriation of Mythical Pasts. In our earlier announcement, we tweeted a picture of what its front cover will look like; and, given the interest in it, Joel invited me to write this guest post on his blog. I am delighted to take him up on the offer, even though I know that his blog is more accustomed to dealing with weightier matters than what appears on a book’s cover…

With the possible exception of writing acknowledgements, I find choosing a cover image for a book arguably the most pleasurable, and most difficult, of the final tasks that needs accomplishing before I can happily pack off my manuscript on its merry way to the press. Even if we are told otherwise (in the famous axiom not to judge a book by its cover), how a book looks can play a decisive role in its purchase; after the subject matter and author, it’s the one thing that may determine whether I buy book a book or not. If I look on my bookshelves, for example, the dust jackets that stand out for me are: the famous image (from the so-called François vase) of Ajax carrying the dead body of Achilles that emblazons Greg Nagy’s 1979 classic The Best of the Achaeans (and Michael Lynn-George’s equally ground-breaking Homeric criticism Epos: Word, Narrative and the Iliad); the contemplative Regarding Penelope by Nancy Felson; the highly wrought, yet seductive, Medea of James Clauss and Sarah Iles Johnston; the satirical depiction of famous classicists playing characters from Aristophanes (!) on Martin Revermann’s Comic Business; and the striking pose of Gertrude Eysoldt captured in the role of Electra that advertises Simon Goldhill’s Who Needs Greek?. The arresting contemporary nature of this image (though the photograph dates back to 1903) hints at Goldhill’s thesis of the continuing legacy of Victorian attitudes to, and contests over, the Classics that shape and inform our own implicated relationship with the subject.

 

As these examples suggest, aesthetic looks isn’t the only desideratum when it comes to choosing a book cover. For sure we want something that looks good; but it’s equally, if not more, important for that image to say something about the book itself (a picture is worth a thousand words, right?), though perhaps not in an obvious or straightforward way. Let me explore this issue by reflecting on my own choice of three covers that I’ve had the pleasure to be able to choose.

The image I chose for my first book—Entering the Agon: Dissent and authority in Homer, Historiography and Tragedy (Oxford, 2009)—is in many ways very traditional. It’s the famous image (on the black-figure amphora by Exekias) of Achilles and Ajax playing dice. But it’s an image that worked for me not only because of its beauty—though hats off here to the team at OUP who extended the pot’s gleaming background (which sets off the black figures) to cover the entirety of the book’s cover in a fiery golden afterglow. Figure4This image also spoke to my book’s subject matter: namely, the idea of contest (agōn) and its representation in ancient Greek literature. In truth, I had a hard time finding an image that worked for me. I wanted some kind of ancient Greek artistic representation; perhaps because it was my first book (the “book of the thesis”), I felt it needed to be unambiguously classical. It should have been easy, right, to find an image from the whole corpus of ancient Greek ceramics, right? Wrong. I could find none of the scenes of debate in epic, history and tragedy, which were the core focus of my argument, that had been illustrated, not even—as one may have expected—the quarrel between Achilles and Agamemnon that starts off the Iliad with such a bang. There is a fresco, highly fragmented, from Pompeii’s House of the Dioscuri (on exhibition at the National Archaeological museum in Naples), which shows Achilles going for his sword; and of course there are later Renaissance paintings depicting the quarrel (such as Giovanni Battista Gaulli’s baroque rendering). But I could find none from the world of ancient Greek ceramics or friezes—perhaps because, as Robin Osborne pointed out to me, Greek artists simply were less interested in illustrating literary stories than in creating their own. (It is striking that the wall paintings from Pompeii *do* look like illustrations of early Greek literary narratives, including the moment Euripides’s Medea ponders killing her children.) What Exekias’s scene of gaming heroes gave me was a hint not only of the formalisation of contest, but also of the prominence of Achilles (who in my argument institutionalises contest in the arena of debate) and, moreover, of his pairing with Ajax (whose story in Sophocles’s tragedy formed one of my chapters).

 

The second book I needed to choose an image for presented a rather different challenge. This was for an edited volume entitled: New Worlds out of Old Texts: Revisiting Ancient Space and Place (Oxford, 2016). Figure7The book derived from an interdisciplinary project that I had led called Hestia, which investigated representations of space and place in Herodotus, as well as the spatial construction underpinning his Histories. At the heart of the book was a discussion of the different disciplinary approaches that we undertook, spread over three chapters (which I co-authored with different team members), exploring: digital annotation and mapping (with Leif Isaksen and Jessica Ogden), geographical spatial theory (with Stefan Bouzarvoski), and philological close reading (with Chris Pelling). Our resulting book included other contributors working in this space (pardon the pun), who had presented at our conference in Oxford, and who, like our team, represented an array of disciplines—not only Classical Studies, but also archaeology, digital humanities, and the history of thought. The image I wanted, then, needed to respect these different disciplinary approaches while at the same time hinting at ways in which they might be combined and intertwined (for interdisciplinary research). And, of course, it needed to be in some way spatial, to suggest the complexity of trying to represent and unpick spatial entities and relations. A web-designer friend (a shout-out here to Richard Rowley of Agile Collective) put me on to London-based artist Emma McNally, whose work attempts to “portray essence not as substance… but rather as the result of a process of reciprocal determination, where individual lines, markings, and trajectories are brought to significance through their interrelations with those around them” (https://www.flickr.com/people/emmamcnally/). After getting her approval (she was very happy for us to use her work provided that she got a copy of our book: gold armour for bronze, as Homer would say!), I chose her scratches, traces, spaces. This work on graphite (“a medium that lends itself perfectly to [a] sort of rhythmic making and unmaking. It is a material for palimpsest”: ibid) seemed to me to perfectly capture the spatial palimpsests that many of us were striving to reveal and more closely examine in our texts, while also being provocatively new and overtly relational. Emma later informed me that the very same artwork was used by Ridley Scott as a navigation map in his latest Alien prequel Convenant. If it’s good enough for Ridley…!

Figure8

All this brings me to the last image—the one that Joel had invited me to write about in the first place… Our book, Homer’s Thebes, sets out to argue that the Iliad and Odyssey (mis)represent heroes and themes from the Theban tradition to set out and realise the unique superiority of these texts in performance. In arguing this, we are attempting to view the Homeric poems in a new light, by emphasizing a non-hierarchical model of “reading” them and the Epic Cycle together within the framework of oral-formulaic poetics and artistic rivalry. With this in mind, we wanted an image that suggested Homer in some way (epic poetry, heroes, etc.) but that wasn’t a straightforward classical take on that. From a very early stage I was convinced that a cubist painting of some kind would work, with that central idea of taking something familiar (for us, reading Homer; for Homer’s audience, the Troy story and the siege of Thebes) and, by viewing it from different perspectives, producing a radically different picture (a Troy story that emphasises internal conflict among the Achaeans, for instance). For me, cubist works echo the type of violent reception and adaptation that our book is about. But here we ran into a significant problem that meets anyone looking to reuse a contemporary image, whether that is a museum photograph of an ancient artefact or a modern painting in a gallery’s collection: copyright. For all the cubist paintings that I could find that seemed to dialogue with our approach, the answer kept coming back from our publishers that we couldn’t use them because of the copyright and/or the costs involved. Out went The Thebaid by Wyndham Lewis, along with his Composition; we fared no better with Barbara Hepworth’s Two Heroes; we couldn’t even use Le Poète by Picasso, even though I had sourced it from Wikipedia.

Just as I was beginning to despair, and I thought that we would have to give up on this idea of a cubist-style makeover for our Homer, I had the inspiration to look for works by modern Greek artists. I knew that ever since the twentieth century, Greek writers and painters alike have been grappling with the problem of their country’s complicated (and often times suffocating) classical legacy. And thus I had the fortune to come across the work of Nikos Engonopoulos. He’s the painter most famous in Greece for revisiting classical themes in a distinct modern style (tending towards surrealism). Having found a number of post-classical images that I thought that we could use, I contacted the person responsible for his website and who owns the copyright to his works, his daughter Errietti Engonopoulou. Like Emma, Errietti could not have been more accommodating, and immediately allowed us to use a high-resolution image of the image that we decided on.

I present to you Engonopoulou’s 1939 oil on canvas The poet and the muse. We hope that you like it as much as we do.

Figure9

Give Me The Books! Legacy Hunter, Bibliophile Edition

Cicero to Atticus, 1.20 12 May 60

“Now, so I might return to my own affair, Lucius Papirius Paetus, a good man and my fan, has set aside as a gift for me the books which Servius Claudius left. Because your friend Cincius informed me that it is permitted thanks to the Lex Cincias for me to take them, I told him happily that I would accept the books if he brought them to me. Now, if you care for me and you know that I care for you too, please endeavor through your friends, clients, guests even your freedmen and slaves if necessary, to ensure that not even a page is lost.

For I seriously need both the Greek books—which I have an idea about—and the Latin ones—which I know that he left. Day-by-day I find rest for myself in these books in whatever time is left for me from my political work. I will be really, really thankful if you would be as diligent in this as you are usually in the affairs which you understand concern me deeply. I also entrust to you Paetus’ personal business, concerning which he owes you the greatest thanks. And I not only ask but I even implore you to visit us soon.”

7 Nunc ut ad rem meam redeam, L. Papirius Paetus, vir bonus amatorque noster, mihi libros eos quos Ser. Claudius reliquit donavit. cum mihi per legem Cinciam licere capere Cincius amicus tuus diceret, libenter dixi me accepturum si attulisset. nunc si me amas, si te a me amari scis, enitere per amicos, clientis, hospites, libertos denique ac servos tuos, ut scida ne qua depereat. nam et Graecis iis libris quos suspicor et Latinis quos scio illum reliquisse mihi vehementer opus est. ego autem cottidie magis quod mihi de forensi labore temporis datur in iis studiis conquiesco. per mihi, per, inquam, gratum feceris si in hoc tam diligens fueris quam soles in iis rebus quas me valde velle arbitraris, ipsiusque Paeti tibi negotia commendo, de quibus tibi ille agit maximas gratias, et ut iam invisas nos non solum rogo sed etiam suadeo.

15th century Bologna, University Library. Cod. Bonon. 963, f. 4

 

Cicero might be a bit of a bibliomaniac. We have posted earlier about his letter to his brother, asking for books. He describes returning home as a reunion with his books. (Vergerio riffs on this) Petrarch seems to have contracted a similar disease. (Really, he was incurable.)

Antiquity had an apocryphal moral argument about Cicero earning his life in exchange for burning his books.

And although Mark Tully is all about giving books, he’s not much into lending them:

Letters to Atticus, 8

“Beware of lending your books to anyone; save them for me, as you write that you will. The greatest excitement for them has gripped me, along with a contempt for everything else.”

libros vero tuos cave cuiquam tradas; nobis eos, quem ad modum scribis, conserva. summum me eorum studium tenet, sicut odium iam ceterarum rerum.

A Stomach Ache: Cicero Writes His Brother About Books

Cicero, Letters to Quintus 25

“I believe that you will anticipate that I didn’t lose those books without some kind of a stomach ache…”

puto enim te existimaturum a me illos libros non sine aliquo meo stomacho esse relictos.

Cicero, Letters to Quintus 24

“Concerning the issue of supplementing your Greek library and trading books in order to acquire Latin ones, I would really like to help get this done, since these exchanges are to my benefit as well. But I don’t have anyone even for my own purposes whom I can trust with this. The kinds of books which are helpful are not for sale and they cannot be procured without a deeply learned person who has a serious work ethic.”

De bibliotheca tua Graeca supplenda, libris commutandis, Latinis comparandis, valde velim ista confici, praesertim cum ad meum quoque usum spectent. sed ego mihi ipsi ista per quem agam non habeo. neque enim venalia sunt, quae quidem placeant, et confici nisi per hominem et peritum et diligentem non possunt.

Bonus Quotes from Cato, Dicta Catonis

“Read books”

“Remember the things you read”

Libros lege.

Quae legeris memento.

 

Picture stolen from here