What’s Your Writing Like Without Quotations?

Diogenes Laertius, Chrysippos  7.7.180

“Apollodorus the Athenian in his Summary of Beliefs, because he wants to demonstrate that the works of Epicurus were written with personal force and were prepared with far fewer quotations than the books of Chrysippos, says in this very wording: “if the books of [Chrysippos] were scrubbed of all the superfluous quotations, only empty paper would be left to him.”

So much for Apollodorus.  The old women who used to sit next to [Chrysippos], according to Diocles, used to claim that he wrote 500 lines each day. Hekatôn reports that he turned to philosophy because the property left to him by his father was confiscated to the royal treasury.”

Καὶ Ἀπολλόδωρος δ᾿ ὁ Ἀθηναῖος ἐν τῇ Συναγωγῇ τῶν δογμάτων, βουλόμενος παριστάνειν ὅτι τὰ Ἐπικούρου οἰκείᾳ δυνάμει γεγραμμένα καὶ ἀπαράθετα ὄντα μυρίῳ πλείω ἐστὶ τῶν Χρυσίππου βιβλίων, φησὶν οὕτως αὐτῇ τῇ λέξει· “εἰ γάρ τις ἀφέλοι τῶν Χρυσίππου βιβλίων ὅσ᾿ ἀλλότρια παρατέθειται, κενὸς αὐτῷ ὁ χάρτης καταλελείψεται.” καὶ ταῦτα μὲν Ἀπολλόδωρος. ἡ δὲ παρεδρεύουσα πρεσβῦτις αὐτῷ, ὥς φησι Διοκλῆς, ἔλεγεν ὡς πεντακοσίους γράφοι στίχους ἡμερησίους. Ἑκάτων δέ φησιν ἐλθεῖν αὐτὸν ἐπὶ φιλοσοφίαν, τῆς οὐσίας αὐτοῦ τῆς πατρῴας εἰς τὸ βασιλικὸν ἀναληφθείσης.

25909_2[1]

Hedgehog number 2,  British Library, MS Egerton 1121, f. 44v.

Pythagorean Self-Invention

Scholion to Sophocles Electra 62.2

“Pythagoras shut himself in a hole in the ground and told his mother to tell people that he was dead. After that, once he reappeared again later, he was telling fantastic tales of reincarnation and the people Hades, explaining to the living about the matters of the dead. From these stories, he created that kind of repute for himself that, before the Trojan War, he was Aithalidês the son of Hermes and then Euphorbos, and then Hermotimos of Samos, then Delian Pythios and after all of them, Pythagoras.”

…Πυθαγόρας καθείρξας ἑαυτὸν ἐν ὑπογείῳ λογοποιεῖν ἐκέλευσε τὴν μητέρα, ὡς ἄρα τεθνηκὼς εἴη. καὶ μετὰ ταῦτα ἐπιφανεὶς περὶ παλιγγενεσίας καὶ τῶν καθ’ ᾅδου τινὰ ἐτερατεύετο, διηγούμενος πρὸς τοὺς ζῶντας περὶ τῶν οἰκείων, οἷς ἐν ᾅδου συντετυχηκέναι ἔλεγεν. ἐξ ὧν τοιαύτην ἑαυτῷ δόξαν περιέθηκεν, ὡς πρὸ μὲν τῶν Τρωϊκῶν Αἰθαλίδης ὢν ὁ Ἑρμοῦ, εἶτα Εὔφορβος, εἶτα Ἑρμότιμος Σάμιος, εἶτα Πύθιος Δήλιος, εἶτα ἐπὶ πᾶσι Πυθαγόρας.Monday

A Source of Fear and Hate

Suetonius, Domitian 13-14

“Once he accepted the cognomen Germanicus after two triumphs, he renamed the months of September and October from his own names, calling one Germanicus and the other Domitianus because he had assumed rule in one and was born in the other.

For these reasons he became a source of fear and hateful to everyone. He was finally overthrown by plots led together by his friends and freedman with his wife’s knowledge. He had a longstanding suspicion over the final year and day of his death. When he was young, astrologers had predicted all these things to him. His father also once mocked him at dinner because he was refusing mushrooms, claiming that he was ignorant of his fate because he did not fear the sword instead. For these reasons he was always fearful and anxious and was excessively upset even over the smallest suspicions.”

Post autem duos triumphos Germanici cognomine assumpto Septembrem mensem et Octobrem ex appellationibus suis Germanicum Domitianumque transnominavit, quod altero suscepisset imperium, altero natus esset.

XIV. Per haec terribilis cunctis et invisus, tandem oppressus est insidiis amicorum libertorumque intimorum simul et uxoris. Annum diemque ultimum vitae iam pridem suspectum habebat, horam etiam nec non et genus mortis. Adulescentulo Chaldaei cuncta praedixerant; pater quoque super cenam quondam fungis abstinentem palam irriserat ut ignarum sortis suae, quod non ferrum potius timeret. Quare pavidus semper atque anxius minimis etiam suspicionibus praeter modum commovebatur.

 

Image result for emperor domitian

How Much Are YOU Like Tiberius?

Suetonius, Life of Tiberius 70

“He pursued the liberal arts of both languages most seriously. He was a follower of Messala Corvinus when it came to Latin oratory, a man whom he had observed while an adolescent. But he used to confuse his style with such excessive affectation and officiousness that he was considered more effective as an extemporaneous speaker than a prepared one.

He also wrote a lyric poem which had the title “A Lament on the Death of Lucius Caesar.” When he composed Greek poems, he imitated Euphorion, Rhianus, and Parthenius, those poets whose writing he liked most of all, and he placed their portraits in the public libraries among the older, famous authors. For this reason, many of the learned men of the time were in a competition dedicating many books about these men to Tiberius.

Still, he took the greatest care in knowledge of the stories of myth, to the point of absurdity and silliness. For he even used to quiz the grammarians, a class of men whom, as I said, he was really preoccupied with, posing questions like: “Who was the mother of Hecuba?” “What name did Achilles have among the girls?” “What were the Sirens accustomed to singing?”

LXX. Artes liberales utriusque generis studiosissime coluit. In oratione Latina secutus est Corvinum Messalam, quem senem adulescens observarat. Sed adfectatione et morositate nimia obscurabat stilum, ut aliquanto ex tempore quam a cura praestantior haberetur. Composuit et carmen lyricum, cuius est titulus “Conquestio de morte L. Caesaris.” Fecit et Graeca poemata imitatus Euphorionem et Rhianum et Parthenium, quibus poetis admodum delectatus scripta omnium et imagines publicis bibliothecis inter veteres et praecipuos auctores dedicavit; et ob hoc plerique eruditorum certatim ad eum multa de his ediderunt.3Maxime tamen curavit notitiam historiae fabularis usque ad ineptias atque derisum; nam et grammaticos, quod genus hominum praecipue, ut diximus, appetebat, eius modi fere quaestionibus experiebatur: “Quae mater Hecubae, quod Achilli nomen inter virgines fuisset, quid Sirenes cantare sint solitae.”

 

Alternative Careers: An Accidental Teacher and Scholar

Suetonius, Lives of the Grammarians 24

“Marcus Valerius Probus from Berytus tried to become a centurion for a while and then dedicated himself to study because of the waiting. He had read certain old books with his teacher in the provinces, since the memory of the ancient authors persists there and has not been completely lost as in Rome. Once he returned to these authors more carefully and then wanted to study others, he still pursued this plan even though he knew that everyone had contempt for them and those who studied them earned reproach instead of honor.

Once he obtained many copies, he took care to emend them, edit them, and provide notes for them and he committed himself to this beyond all other aspects of scholarship. Instead of students he had a few followers, for he did not teach in such away as to maintain the façade of a teacher. He used to welcome one or two, or sometimes three or four, in the afternoon hours and while reclining he could occasionally read some things among long and colloquial conversations. He published small number of short works on various minor little questions. But he also left a non insubstantial “Forest of Reflections on the Ancient Language.”

XXIV. M. Valerius Probus, Berytius, diu centuriatum petiit, donec taedio ad studia se contulit. Legerat in provincia quosdam veteres libellos apud grammatistam, durante adhuc ibi antiquorum memoria, necdum omnino abolita sicut Romae. Hos cum diligentius repeteret atque alios deinceps cognoscere cuperet, quamvis omnes contemni magisque opprobrio legentibus quam gloriae et fructui esse animadverteret, nihilo minus in proposito mansit; multaque exemplaria contracta emendare ac distinguere et annotare curavit, soli huic nec ulli praeterea grammatices parti deditus. Hic non tam discipulos quam sectatores aliquot habuit. Nunquam enim ita docuit ut magistri personam sustineret; unum et alterum, vel cum plurimos tres aut quattuor postmeridianis horis admittere solebat, cubansque inter longos ac vulgares sermones legere quaedam idque perraro. Nimis pauca et exigua de quibusdam minutis quaestiunculis edidit. Reliquit autem non mediocrem “Silvam Observationum Sermonis Antiqui.”

Related image

Epirota, Nurse of Baby Bards

Suetonius, Lives of Illustrious Men, On Grammarians 16

“Quintus Caecilius Epirota, a native of Tusculum and a freedman of Atticus the Roman Knight (the one who corresponded with Cicero), was suspected of taking advantage of his patron Marcus Agrippa’s daughter when he was teaching her and was removed for this. Then he went to Cornelius Gallus and lived with him in a very familiar way, the very matter which was presented against him by Augustus among the most serious crimes.

After Gallus’ conviction and death, Epirota opened a school but received only a few students and adolescents, barring others younger unless he was not able to deny the parent. He is the first reported to have spontaneous debates in Latin and to begin to read Vergil and the recent poets, which is implied in the little verse of Domitius Marsus: “Epirota, little nurse of baby bards”

XVI. Q. Caecilius Epirota, Tusculi natus, libertus Attici equitis Romani, ad quem sunt Ciceronis epistulae, cum filiam patroni nuptam M. Agrippae doceret, suspectus in ea et ob hoc remotus, ad Cornelium Gallum se contulit vixitque una familiarissime, quod ipsi Gallo inter gravissima crimina ab Augusto obicitur. Post deinde damnationem mortemque Galli scholam aperuit, sed ita ut paucis et tantum adulescentibus praeciperet, praetextato nemini, nisi si cuius parenti hoc officium negare non posset. Primus dicitur Latine ex tempore disputasse, primusque Vergilium et alios poetas novos praelegere coepisse, quod etiam Domitii Marsi versiculus indicat: Epirota, tenellorum nutricula vatum.

 

Image result for ancient roman education

Aristippus: Using Beauty in the Way Beauty is Useful

The following passage from Diogenes on Aristippus shows that some of the ‘logic’ arguments in misogynistic and MRA circles are nothing new under the sun.

Diogenes Laertius on Aristippus (Lives of the Eminent Philosophers, 99)

“He said that the world was his country. That theft, adultery, and sacrilege had their seasons, since none of these are shameful by nature if you take away the opinion against them which has been upheld for the policing of fools.

The wise man, he maintained, would pursue what he loved without examining the context. For example, he use to pose arguments like this: Is a woman grammarian useful because of her skill at grammar? Yes? And a child or adolescent grammarian is useful because of his skill at grammar. Yes?

So, then. A women who is beautiful is useful because of her beauty. Yes? And a child or adolescent who is handsome is useful because of this too? Yes? And this usefulness comes from its enjoyment?

Once this logic was accepted, he would continue by saying that “therefore if someone takes enjoyment of something in the way it is useful he does not do wrong—not even if he uses beauty in the way beauty is useful.” He used to win arguments by saying these kinds of things.”

Εἶναί τε πατρίδα τὸν κόσμον. κλέψειν τε καὶ μοιχεύσειν καὶ ἱεροσυλήσειν ἐν καιρῷ· μηδὲν γὰρ τούτων φύσει αἰσχρὸν εἶναι, τῆς ἐπ᾿ αὐτοῖς δόξης αἰρομένης, ἣ σύγκειται ἕνεκα τῆς τῶν ἀφρόνων συνοχῆς. φανερῶς δὲ τοῖς ἐρωμένοις ἄνευ πάσης ὑφοράσεως χρήσεσθαι τὸν σοφόν. διὸ καὶ τοιούτους λόγους ἠρώτα· “ἆρά γε γυνὴ γραμματικὴ χρήσιμος ἂν εἴη παρ᾿ ὅσον γραμματική ἐστι;” “ναί.” “καὶ παῖς καὶ νεανίσκος γραμματικὸς χρήσιμος ἂν εἴη παρ᾿ ὅσον γραμματικός ἐστι;” “ναί.” “οὐκοῦν καὶ γυνὴ καλὴ χρησίμη ἂν εἴη παρ᾿ ὅσον καλή ἐστι, καὶ παῖς καὶ νεανίσκος καλὸς χρήσιμος ἂν εἴη παρ᾿ ὅσον καλός ἐστι;” “ναί.” “καὶ παῖς ἄρα καὶ νεανίσκος καλὸς πρὸς τοῦτ᾿ ἂν εἴη χρήσιμος πρὸς ὃ καλός ἐστι;” “ναί.” “ἔστι δὲ χρήσιμος πρὸς τὸ πλησιάζειν.” ὧν δεδομένων ἐπῆγεν· “οὐκοῦν εἴ τις πλησιασμῷ χρώμενος παρ᾿ ὅσον χρήσιμός ἐστιν, οὐ διαμαρτάνει· οὐδ᾿ ἄρα εἰ κάλλει χρήσαιτο παρ᾿ ὅσον χρήσιμόν ἐστι, διαμαρτήσεται.” τοιαῦτα ἄττα διερωτῶν ἴσχυε τῷ λόγῳ

Wodewose

Actual image of Aristippus ‘enjoying beauty’. [For real: Ineffectual wodewose wooing from the Taymouth Hours, England, c. 1325–50, Yates Thompson MS 13, ff. 62r–63v]

Philosophy, Drinking, and Poetry

On Timon, Diogenes Laertius 9.12

“Antigonos says that Timon was fond of drinking; and, whenever he had free time from philosophizing, he wrote poems”

Ἦν δέ, φησὶν ὁ Ἀντίγονος, καὶ φιλοπότης καὶ ἀπὸ τῶν φιλοσόφων εἰ σχολάζοι ποιήματα συνέγραφε

9.112

“Follow me now, you busybodies and sophists!”

ἔσπετε νῦν μοι ὅσοι πολυπράγμονές ἐστε σοφισταί.

9.113

“He died near the age of ninety, according to Antigonos and Sôtiôn in his eleventh volume. I heard that he also had one eye and he used to call himself Cyclops. There was also another Timôn, the Misanthrope”

Ἐτελεύτησε δ᾽ ἐγγὺς ἐτῶν ἐνενήκοντα, ὥς φησιν ὁ Ἀντίγονος καὶ Σωτίων ἐν τῷ ἑνδεκάτῳ. τοῦτον ἐγὼ καὶ ἑτερόφθαλμον ἤκουσα, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς αὑτὸν Κύκλωπα ἐκάλει. γέγονε καὶ ἕτερος Τίμων ὁ μισάνθρωπος.

Cratinus fr. 199

“Wine is like a swift horse for a charming poet; you won’t produce anything clever if you’re drinking water.”

οἶνός τοι χαρίεντι πέλει ταχὺς ἵππος ἀοιδῷ,
ὕδωρ δὲ πίνων οὐδὲν ἂν τέκοι σοφόν.

Image result for Timon the philosopher

What a Beautiful Box! I Will Put the Iliad In It

Plutarch, Life of Alexander 26.4

“When a small box was brought to him—which seem more valuable than the rest of the possessions and baggage they had taken from Dareios, [Alexander] asked his friends what thing seem especially worthy of being put in it. Although many of them made many suggestions, Alexander said that he would keep the Iliad safe by placing it inside. Not a few of the most credible sources claim this.

If, as the Alexandrians say is true—since they believe Herakleides—Homer was no lazy or unprofitable travel companion…”

Κιβωτίου δέ τινος αὐτῷ προσενεχθέντος, οὗ πολυτελέστερον οὐδὲν ἐφάνη τοῖς τὰ Δαρείου χρήματα καὶ τὰς ἀποσκευὰς παραλαμβάνουσιν, ἠρώτα τοὺς φίλους, ὅ τι δοκοίη μάλιστα τῶν ἀξίων σπουδῆς εἰς αὐτὸ καταθέσθαι. πολλὰ δὲ πολλῶν λεγόντων, αὐτὸς ἔφη τὴν ᾿Ιλιάδα φρουρήσειν ἐνταῦθα καταθέμενος· καὶ ταῦτα μὲνοὐκ ὀλίγοι τῶν ἀξιοπίστων μεμαρτυρήκασιν. εἰ δ’, ὅπερ ᾿Αλεξανδρεῖς λέγουσιν ῾Ηρακλείδῃ (fr. 140 W.) πιστεύοντες, ἀληθές ἐστιν, οὔκουν [οὐκ] ἀργὸς οὐδ’ ἀσύμβολος αὐτῷ συστρατεύειν ἔοικεν ῞Ομηρος.

This passage refers to an earlier moment in the Life. Coincidentally, I also sleep the same way…

8.4

“[Alexander] was also naturally a lover of language, a lover of learning, and a lover of reading. Because he believed that the Iliad was a guidebook for military excellence—and called it that too—he took a copy of it which had been edited by Aristotle which they used to refer to as “Iliad-in-a-Box”. He always kept it with his dagger beneath his pillow—as Onêsikritos tells us.

When there were no other books in -and, he sent to Harpalos for some more. Then Harpalus sent him Philistos’ books along with some tragedies of Euripides, Sophokles and Aeschylus and the dithyrambs of Telestes and Philoxenos.”

ἦν δὲ καὶ φύσει φιλόλογος καὶ φιλομαθὴς καὶ φιλαναγνώστης, καὶ τὴν μὲν  ᾿Ιλιάδα τῆς πολεμικῆς ἀρετῆς ἐφόδιον καὶ νομίζων καὶ ὀνομάζων, ἔλαβε μὲν ᾿Αριστοτέλους διορθώσαντος ἣν ἐκ τοῦ νάρθηκος καλοῦσιν, εἶχε δ’ ἀεὶ μετὰ τοῦ ἐγχειριδίου κειμένην ὑπὸ τὸ προσκεφάλαιον, ὡς ᾿Ονησίκριτος ἱστόρηκε (FGrH 134 F 38)· τῶν δ’ ἄλλων βιβλίων οὐκ εὐπορῶν ἐν τοῖς ἄνω τόποις, ῞Αρπαλον ἐκέλευσε πέμψαι, κἀκεῖνος ἔπεμψεν αὐτῷ τάς τε Φιλίστου βίβλους καὶ τῶν Εὐριπίδου καὶ Σοφοκλέους καὶ Αἰσχύλου τραγῳδιῶν συχνάς, καὶ Τελέστου καὶ Φιλοξένου διθυράμβους.

 

Plutarch tells a slightly different story in the Moralia

Plutarch, On the Fortune—or Virtue—of Alexander 327f-328a

“Yes, indeed, the accoutrements he possessed thanks to Aristotle were greater than what he got from Phillip when he went against the Persians. But, while we believe those who claim that Alexander said that the Iliad and the Odyssey went with him as guides on his expedition—since we do think that Homer is sacred—don’t we dismiss anyone who claims that the epics followed him as his solace and distraction from work with sweet leisure when the true guide was the reason he had from philosophy and his ‘baggage’ was his notes on Bravery, Prudence, and greatness of spirit?”

ναί, πλείονας παρ᾿ Ἀριστοτέλους τοῦ καθηγητοῦ ἢ Fπαρὰ Φιλίππου τοῦ πατρὸς ἀφορμὰς ἔχων διέβαινεν ἐπὶ Πέρσας. ἀλλὰ τοῖς μὲν γράφουσιν, ὡς Ἀλέξανδρος ἔφη ποτὲ τὴν Ἰλιάδα καὶ τὴν Ὀδύσσειαν ἀκολουθεῖν αὐτῷ τῆς στρατείας ἐφόδιον, πιστεύομεν, Ὅμηρον σεμνύνοντες· ἂν δέ τις φῇ τὴν Ἰλιάδα καὶ τὴν Ὀδύσσειαν παραμύθιον πόνου καὶ διατριβὴν ἕπεσθαι σχολῆς γλυκείας, ἐφόδιον δ᾿ ἀληθῶς γεγονέναι τὸν ἐκ φιλοσοφίας λόγον καὶ τοὺς περὶ ἀφοβίας καὶ ἀνδρείας ἔτι δὲ σωφροσύνης καὶ μεγαλοψυχίας ὑπομνηματισμούς, καταφρονοῦμεν;

Image result for alexander the great's box iliad

I can’t wait until the battle is over so I can get back to reading…

 

 

Plutarch’s Advice On What To Look At

Plutarch’s prepared guidelines for choosing what to watch on Netflix.

Plutarch, Pericles 1.1

“When Caesar saw that many wealthy foreigners in Rome were carrying around and caring for puppies and monkey babies, he asked whether or not their wives bore children—he was warning in a masterly way that they were wasting our innate love and affection on beasts when it is owed to human beings.

Therefore, when our soul naturally possesses a certain love of learning and love of observation, isn’t it logical to rebuke people who fail to use it for anything worthy of hearing or seeing, people who neglect what is noble or useful?

Perhaps it is necessary for our perception—which apprehends the things it meets through the experience of their force—to examine everything which appears for whether it is useful or not. But each person, if he wishes to use his mind, can naturally turn himself away and change most easily to gaze upon something which seems right—with the result that it is necessary to pursue what is best, not only to look at it, but to be enriched by doing so.”

 Ξένους τινὰς ἐν Ῥώμῃ πλουσίους κυνῶν τέκνα καὶ πιθήκων ἐν τοῖς κόλποις περιφέροντας καὶ ἀγαπῶντας ἰδὼν ὁ Καῖσαρ, ὡς ἔοικεν, ἠρώτησεν εἰ παιδία παρ᾿ αὐτοῖς οὐ τίκτουσιν αἱ γυναῖκες, ἡγεμονικῶς σφόδρα νουθετήσας τοὺς τὸ φύσει φιλητικὸν ἐν ἡμῖν καὶ φιλόστοργον εἰς θηρία καταναλίσκοντας ἀνθρώποις ὀφειλόμενον.  ἆρ᾿ οὖν, ἐπεὶ φιλομαθές τι κέκτηται καὶ φιλοθέαμον ἡμῶν ἡ ψυχὴ φύσει, λόγον ἔχει ψέγειν τοὺς καταχρωμένους τούτῳ πρὸς τὰ μηδεμιᾶς ἄξια σπουδῆς ἀκούσματα καὶ θεάματα, τῶν δὲ καλῶν καὶ ὠφελίμων παραμελοῦντας; τῇ μὲν γὰρ αἰσθήσει κατὰ πάθος τῆς πληγῆς ἀντιλαμβανομένῃ τῶν προστυγχανόντων ἴσως ἀνάγκη πᾶν τὸ φαινόμενον, ἄν τε χρήσιμον ἄν τ᾿ ἄχρηστον ᾖ,  θεωρεῖν, τῷ νῷ δ᾿ ἕκαστος εἰ βούλοιτο χρῆσθαι, καὶ τρέπειν ἑαυτὸν ἀεὶ καὶ μεταβάλλειν ῥᾷστα πρὸς τὸ δοκοῦν πέφυκεν, ὥστε χρὴ διώκειν τὸ βέλτιστον, ἵνα μὴ θεωρῇ μόνον, ἀλλὰ καὶ τρέφηται τῷ θεωρεῖν.

 

Image result for ancient roman theater

%d bloggers like this: