Commentary on the Batrakhomuomakhia, Part 10 (lines 102-131)

This is the tenth installation of our working Commentary on the Homeric “Battle of Frogs and Mice.” As always, comments, corrections and additions are welcome.

122 Ταῦτ’ εἰπὼν ἀνέπεισε καθοπλίζεσθαι ἅπαντας.
123 καὶ τοὺς μέν ῥ’ ἐκόρυσσεν ῎Αρης πολέμοιο μεμηλώς•
124 κνημῖδας μὲν πρῶτον ἐφήρμοσαν εἰς δύο μηρούς,
125 ῥήξαντες κυάμους χλωρούς, εὖ δ’ ἀσκήσαντες,
126 οὓς αὐτοὶ διὰ νυκτὸς ἐπιστάντες κατέτρωξαν.
127 θώρηκας δ’ εἶχον καλαμοστεφέων ἀπὸ βυρσῶν,
128 οὓς γαλέην δείραντες ἐπισταμένως ἐποίησαν.
129 ἀσπὶς δ’ ἦν λύχνου τὸ μεσόμφαλον• ἡ δέ νυ λόγχη
130 εὐμήκης βελόνη, παγχάλκεον ἔργον ῎Αρηος•
131 ἡ δὲ κόρυς τὸ λέπυρον ἐπὶ κροτάφοις ἐρεβίνθου.

122 Ταῦτ’ εἰπὼν ἀνέπεισε καθοπλίζεσθαι ἅπαντας. This line is the same as 160; some MSS omit it and the following line.

123 καὶ τοὺς μέν ῥ’ ἐκόρυσσεν: κορύσσω in the middle voice generally means to arm onseful, but in the active can mean “to arm, array”. Here, the meaning is probably metaphorical (i.e. “to marshall”, as in Il. 2.273 (πόλεμόν τε κορύσσων). The verb appears in Homer but never with an augment .

῎Αρης πολέμοιο μεμηλώς: The combination πτολέμοιο μεμηλώς “who cares for war” appears in Homer (Il. 13.469). The verb can take a genitive or accusative object, cf. Od. 1.151.

124 κνημῖδας μὲν πρῶτον ἐφήρμοσαν εἰς δύο μηρούς: “And they fitted the greaves to their two thighs”. This is a bit problematic, since greaves are typically put on shins instead of thighs. Some scholars (e.g. Ludwig) have imagined this confusion as resulting from interpolation and corruption. It is possible that the poet is playing with the tradition, i.e. making a joke that mouse legs are too small to accomdate a distinction between shin and thigh or, if we are to imagine a more sophisticated poet, an intentional bit of nonsense to bring into relief the unreality of many typical Homeric arming and battle scenes. The absurdity of the subsequent arming sequence supports such a reading. On the parody’s sophisticated reading of epic precedents, see Kelly XXXX.

125 : The arming sequence has multiple phrasing variations in the MSS. This line has variants that are closer to 161: φύλλοις μὲν μαλαχῶν κνήμας ἑὰς ἀμφεκάλυψαν.

ῥήξαντες κυάμους χλωρούς : “After breaking pale/yellow beans”

εὖ δ’ ἀσκήσαντες: For this second half of the line, some MSS have instead κνήμῃσι καλύπτρην. The verb ἀσκέω often appears in arming or the creation of arms in Homer and appears later in this text at 163.

126 ἐπιστάντες: “working on”; Ludwig’s archetype has ἐπισπῶντ᾿ ἐς κατάτρωξιν which would mean something like “who hurry for the gnawing of…”.

κατέτρωξαν: “nibbled clean” from κατατρώγω

127 θώρηκας “chest-piece”

καλαμοστεφέων ἀπὸ βυρσῶν: “from reed-bound hides”. The archetype has the alternate καλαμοραφέων “reed-woven”

128 οὓς γαλέην δείραντες: “After flaying a weasel/cat”. One might assume that the murine killing of a weasel would be material requiring some sort of explanation. Unfortunately, the details are left to the imagination. Ludwig (1896, ad loc) supposes that animals so adept at arming for war would obviously be able to kill a weasel.

ἐπισταμένως ἐποίησαν: “They made it knowingly” (see Il. 7.317 for preparing dinner; Od. 5.245 for the building of the raft)

129 ἀσπὶς δ’ ἦν λύχνου τὸ μεσόμφαλον: “their shield was the middle piece of a lamp”. The MSS have the dative possessor αὐτοῖς but this renders the line unmetrical.

ἡ … λόγχη: “spear”

130 εὐμήκης βελόνη: “well-measured needle”; βελόνη is often used for a spear or arrow point.

παγχάλκεον ἔργον ῎Αρηος•: “all-bronze work of Ares”. Ares does not actually make weapons—the association here is a metonym for the use of the tool not its origin. ἔργον ῎Αρηος often indivates in Homer the effects of war in general, see Il. 11.734. For the adjective with a weapon, see Od. 8.408.

131 ἡ δὲ κόρυς: “helmet”
τὸ λέπυρον… ἐρεβίνθου: “husk of a chick pea”. A variant has the mice using the skin of an onion instead of a chickpea, κρατάφοισι καρύου. A chick-pea husk is likely stronger proof against penetration.

ἐπὶ κροτάφοις: “on the temples”; for the helmet being fitted to temples, see Il. 13.188.

Commentary on the Batrakhomuomakhia, Part 9 (lines 109-121)

This is the ninth installation of our working Commentary on the Homeric “Battle of Frogs and Mice.” As always, comments, corrections and additions are welcome.

109 Τρωξάρτης ἐπὶ παιδὶ χολούμενος, εἶπέ τε μῦθον•
110 ῏Ω φίλοι εἰ καὶ μοῦνος ἐγὼ κακὰ πολλὰ πέπονθα
111 ἐκ βατράχων, ἡ πεῖρα κακὴ πάντεσσι τέτυκται.
112 εἰμὶ δ’ ἐγὼ δύστηνος ἐπεὶ τρεῖς παῖδας ὄλεσσα.
113 καὶ τὸν μὲν πρῶτόν γε κατέκτανεν ἁρπάξασα
114 ἔχθιστος γαλέη, τρώγλης ἔκτοσθεν ἑλοῦσα.
115 τὸν δ’ ἄλλον πάλιν ἄνδρες ἀπηνέες ἐς μόρον εἷλξαν
116 καινοτέραις τέχναις ξύλινον δόλον ἐξευρόντες,
117 ἤν παγίδα κλείουσι, μυῶν ὀλέτειραν ἐοῦσαν
118 ὃ τρίτος ἦν ἀγαπητὸς ἐμοὶ καὶ μητέρι κεδνῇ,
119 τοῦτον ἀπέπνιξεν Φυσίγναθος ἐς βυθὸν ἄξας.
120 ἀλλ’ ἄγεθ’ ὁπλίζεσθε καὶ ἐξέλθωμεν ἐπ’ αὐτοὺς
121 σώματα κοσμήσαντες ἐν ἔντεσι δαιδαλέοισιν.

Continue reading “Commentary on the Batrakhomuomakhia, Part 9 (lines 109-121)”

Commentary on the Batrakhomuomakhia, Part 8: Lines 99-109

This is the eighth installation of our working Commentary on the Homeric “Battle of Frogs and Mice.” As always, comments, corrections and additions are welcome.

99 ῝Ως εἰπὼν ἀπέπνευσεν ἐν ὕδασι• τὸν δὲ κατεῖδεν
100 Λειχοπίναξ ὄχθῃσιν ἐφεζόμενος μαλακῇσιν•
101 δεινὸν δ’ ἐξολόλυξε, δραμὼν δ’ ἤγγειλε μύεσσιν.
102 ὡς δ’ ἔμαθον τὴν μοῖραν ἔδυ χόλος αἰνὸς ἅπαντας.
103 καὶ τότε κηρύκεσσιν ἑοῖς ἐκέλευσαν ὑπ’ ὄρθρον
104 κηρύσσειν ἀγορήνδ’ ἐς δώματα Τρωξάρταο,
105 πατρὸς δυστήνου Ψιχάρπαγος, ὃς κατὰ λίμνην
106 ὕπτιος ἐξήπλωτο νεκρὸν δέμας, οὐδὲ παρ’ ὄχθαις
107 ἦν ἤδη τλήμων, μέσσῳ δ’ ἐπενήχετο πόντῳ.
108 ὡς δ’ ἦλθον σπεύδοντες ἅμ’ ἠοῖ, πρῶτος ἀνέστη
109 Τρωξάρτης ἐπὶ παιδὶ χολούμενος, εἶπέ τε μῦθον•

Continue reading “Commentary on the Batrakhomuomakhia, Part 8: Lines 99-109”

Commentary on the Batrakhomuomakhia, Part 7: Lines 82-98

This is the seventh installment of our working commentary on the Homeric “Battle of Frogs and Mice”. As always, we look forward to comments and suggestions.

82 ῞Υδρος δ’ ἐξαίφνης ἀνεφαίνετο, πικρὸν ὅραμα
83 ἀμφοτέροις• ὀρθὸν δ’ ὑπὲρ ὕδατος εἶχε τράχηλον.
84 τοῦτον ἰδὼν κατέδυ Φυσίγναθος, οὔ τι νοήσας
85 οἷον ἑταῖρον ἔμελλεν ἀπολλύμενον καταλείπειν.
86 δῦ δὲ βάθος λίμνης καὶ ἀλεύατο κῆρα μέλαιναν.
87 κεῖνος δ’ ὡς ἀφέθη, πέσεν ὕπτιος εὐθὺς ἐφ’ ὕδωρ,
88 καὶ χεῖρας ἔσφιγγε καὶ ὀλλύμενος κατέτριζε.
89 πολλάκι μὲν κατέδυνεν ὑφ’ ὕδατι, πολλάκι δ’ αὖτε
90 λακτίζων ἀνέδυνε• μόρον δ’ οὐκ ἦν ὑπαλύξαι.
91 δευόμεναι δὲ τρίχες πλεῖον βάρος εἷλκον ἐπ’ αὐτῷ•
92 ὕδασι δ’ ὀλλύμενος τοίους ἐφθέγξατο μύθους•
93 Οὐ λήσεις δολίως Φυσίγναθε ταῦτα ποιήσας,
94 ναυηγὸν ῥίψας ἀπὸ σώματος ὡς ἀπὸ πέτρης.
95 οὐκ ἄν μου κατὰ γαῖαν ἀμείνων ἦσθα κάκιστε
96 παγκρατίῳ τε πάλῃ τε καὶ εἰς δρόμον• ἀλλὰ πλανήσας
97 εἰς ὕδωρ μ’ ἔρριψας. ἔχει θεὸς ἔκδικον ὄμμα
97α ποινήν τ ἀντέκτισίν τ᾿ ὀρθήν ὅς κ᾿ ἀποδώσει,
98 τοῖς τίσουσί σε μυῶν στρατὸς οὐδὲ ὐπαλύξεις
98a ποινήν αὖ τείσεις σὺ μυῶν στράτῷ οὐδὲ ὐπαλύξεις

Continue reading “Commentary on the Batrakhomuomakhia, Part 7: Lines 82-98”

Commentary on the Batrakhomuomakhia, Part 6: Lines 67-81

This is installment five of a working commentary on the Homeric Battle of Frogs and Mice. We have posted a translation elsewhere and welcome comments or suggestions on any part of this project.

67 καὶ τὸ πρῶτον ἔχαιρεν ὅτ’ ἔβλεπε γείτονας ὅρμους,
68 νήξει τερπόμενος Φυσιγνάθου• ἀλλ’ ὅτε δή ῥα
69 κύμασι πορφυρέοισιν ἐκλύζετο πολλὰ δακρύων
70 ἄχρηστον μετάνοιαν ἐμέμφετο, τίλλε δὲ χαίτας,
71 καὶ πόδας ἔσφιγγεν κατὰ γαστέρος, ἐν δέ οἱ ἦτορ
72 πάλλετ’ ἀηθείῃ καὶ ἐπὶ χθόνα βούλεθ’ ἱκέσθαι•
73 δεινὰ δ’ ὑπεστενάχιζε φόβου κρυόεντος ἀνάγκῃ.
74 οὐρὴν μὲν πρῶτ’ ἔπλασ’ ἐφ’ ὕδασιν ἠΰτε κώπην
75 σύρων, εὐχόμενος δὲ θεοῖς ἐπὶ γαῖαν ἱκέσθαι
76 ὕδασι πορφυρέοισιν ἐκλύζετο, πολλὰ δ’ ἐβώστρει•
77 καὶ τοῖον φάτο μῦθον ἀπὸ στόματός τ’ ἀγόρευσεν•
78 Οὐχ οὕτω νώτοισιν ἐβάστασε φόρτον ἔρωτος
79 ταῦρος ὅτ’ Εὐρώπην διὰ κύματος ἦγ’ ἐπὶ Κρήτην
80 ὡς μῦν ἁπλώσας ἐπινώτιον ἦγεν ἐς οἶκον
81 βάτραχος ὑψώσας ὠχρὸν δέμας ὕδατι λευκῷ

67 ἔχαιρεν: Note the imperfect tense of the verb indicating the continuing action
καὶ τὸ πρῶτον: “At first” adverbial accusative.
ὅρμους: “harbors”; Some manuscripts have λίμνας

68 νήξει: from νήχω “swim”; a post-Homeric word
ῥα: Line-final ῥα is comparatively rare in Homer; τε seems to be aparticle of choice for concluding a line.

69 κύμασι πορφυρέοισιν: “dark waves”; a Homeric phrase, see Il.21.326 (πορφύρεον δ’ ἄρα κῦμα διιπετέος ποταμοῖο) and Od. 11.243 (πορφύρεον δ’ ἄρα κῦμα περιστάθη οὔρεϊ ἶσον). This specific phrase occurs in the probably late Homeric Hymn to Athena (κύμασι πορφυρέοισι κυκώμενος, ἔσχετο δ’ ἅλμη, 12)

ἐκλύζετο: “he was splashed by”; used in conjunction with “waves” in Homer, see Il. 23.61 (ἐν καθαρῷ, ὅθι κύματ’ ἐπ’ ἠϊόνος κλύζεσκον)

πολλὰ δακρύων: “weeping much”; for Homer, it is heroic to cry.

70 ἄχρηστον: “useless”
μετάνοιαν: This is a post-Homeric word, fairly common in Attic Greek and later. Thucydides describes the Athenians’ repentance of their decision to destroy Mytiline: καὶ τῇ ὑστεραίᾳ μετάνοιά τις εὐθὺς ἦν αὐτοῖς καὶ ἀναλογισμὸς ὠμὸν τὸ βούλευμα καὶ μέγα ἐγνῶσθαι, πόλιν ὅλην διαφθεῖραι μᾶλλον ἢ οὐ τοὺς αἰτίους. (Thucydides 3.36.4) Indeed, compounds with –νοια do not occur in Homer, but become popular in later philosophical and technical works.

τίλλε δὲ χαίτας: “he tore his hair”. Hair and clothing rending is part of a formulaic expression of grief. See Il. 22.406 where Hecuba tears her hair (τίλλε κόμην…)

ἐμέμφετο: “to reproach, find fault with” from μέμφομαι. This verb is found only in ἐπὶ- compounds in Homer, and seems to have a slightly different connotation.

71 ἔσφιγγεν: “he was squeezing”

ἦτορ πάλλετ’: “His heart was leaping”; from πάλλω which functions like an intransitive middle (i.e. πάλλομαι) in Homer. For this phrase, see Iliad 22.451-2: ἐν δ’ ἐμοὶ αὐτῇ / στήθεσι πάλλεται ἦτορ ἀνὰ στόμα, νέρθε δὲ γοῦνα.

72 πάλλετ’ ἀηθείῃ καὶ ἐπὶ χθόνα βούλεθ’ ἱκέσθαι: Some MSS omit this line

ἀηθείῃ: “the novelty” (lit, “unaccustomness”). Forms of this word do appear in Plato, but not earlier. For the form in epic poetry, See Apollonius Rhodius 2.1063-5 αὐτὰρ πασσυδίῃ περιώσιον ὄρνυτ’ ἀυτήν ἀθρόοι, ὄφρα κολῳὸν ἀηθείῃ φοβέωνται / νεύοντάς τε λόφους καὶ ἐπήορα δούραθ’ ὕπερθεν. The concept and lexical root was available, however: cf. Il. 10.493 (νεκροῖς ἀμβαίνοντες• ἀήθεσσον γὰρ ἔτ’ αὐτῶν)

ἱκέσθαι: from ἱκνέομαι, A good Homeric aorist infinitive in this position. Some MSS have ἰδέσθαι but in Homer with ἐπὶ this would be awkward.

73 δεινὰ: Adverbial, “terribly” used in the combination δεινὰ δ’ ὁμοκλήσας in the Iliad (e.g. 20.448).

ὑπεστενάχιζε: “groan beneath”; the compound is not Homeric, but στενάχιζε is.

φόβου κρυόεντος ἀνάγκῃ. “Chilling fear” is a Homeric combination (Il. 9.2) but the full phrase “by necessity of…” is a little tortured.

74 οὐρὴν μὲν πρῶτ’ ἔπλασ’ ἐφ’ ὕδασιν ἠΰτε κώπην
οὐρὴν: “tail”
ἠΰτε κώπην: “like a rudder”
ἐφ’ ὕδασιν: On this see above, 33: Homer does not use plural forms of ὕδωρ. Apollonius Rhodes does, see 3.876: οἵη δέ, λιαροῖσιν ἐν ὕδασι Παρθενίοιο

75 This line basically repeats the same thoughts as line 72
σύρων: “drag, draw” from σύρω
ἱκέσθαι: se on 72 above

76 ὕδασι πορφυρέοισιν: see above on line 69 for κύμασι πορφυρέοισιν. This particular image does not occur in Homer. Some MSS have κύμασι instead of ὕδασι here.

ἐκλύζετο: See on 69, the image is repeated.

πολλὰ: Adverbial accusative

ἐβώστρει: Related to βοάω (“to shout”); rare, but in the Odyssey (12.124). Other MSS have δ᾿ ἐβόα

77 καὶ τοῖον φάτο μῦθον ἀπὸ στόματός τ’ ἀγόρευσεν: This line is omitted by some texts. As a line of speech introduction it is a bit odd: ἀπὸ στόματός does not occur in Homer. ἀγόρευσεν occurs in the Iliad (8.29). Without the line, however, the following lines are indirect speech rather than direct.

78 ἐβάστασε: “to lift up”
φόρτον ἔρωτος: “cargo of love”; see Anacreon fr. 115.1 (φόρτον ῎Ερωτος)

79 ταῦρος ὅτ’ Εὐρώπην: Zeus, disguised as a bull, abducts Europe and takes her to Crete. She gave birth to Minos, Sarpedon and Rhadamanthys. See Apollodorus 3.1. In Homer, comparison to mythological examples (called paradeigmata) is a common motif. See Willcock XXXX and Edmunds XXXX.

80 ἁπλώσας: To make single, unfold, spread out as in ἱστία. Other MSS have instead ἐπιπλώσας
ἐπινώτιον: “on the back”

81 ὑψώσας: “raise on high”
ὠχρὸν δέμας: “pale skin”—perhaps the poet is thinking of the pale color of a frog’s skin

ὕδατι λευκῷ: This could be repunctuated as a question, but the word-order is imperfect. The phrase “white water” appears in Homer (see 23.282) but in connection with bathing.

Commentary on Batrakhomuomakhia, Part 3: 24-41

This is the third installment of our commentary on the Homeric “Battle of Frogs and Mice”

24 Τὸν δ’ αὖ Ψιχάρπαξ ἀπαμείβετο φώνησέν τε•
25 τίπτε γένος τοὐμὸν ζητεῖς; δῆλον δ’ ἐν ἅπασιν
26 ἀνθρώποις τε θεοῖς τε καὶ οὐρανίοις πετεηνοῖς.
27 Ψιχάρπαξ μὲν ἐγὼ κικλήσκομαι• εἰμὶ δὲ κοῦρος
28 Τρωξάρταο πατρὸς μεγαλήτορος• ἡ δέ νυ μήτηρ
29 Λειχομύλη, θυγάτηρ Πτερνοτρώκτου βασιλῆος.
30 γείνατο δ’ ἐν καλύβῃ με καὶ ἐξεθρέψατο βρωτοῖς
31 σύκοις καὶ καρύοις καὶ ἐδέσμασι παντοδαποῖσιν.
32 πῶς δὲ φίλον ποιῇ με, τὸν ἐς φύσιν οὐδὲν ὁμοῖον;
33 σοὶ μὲν γὰρ βίος ἐστὶν ἐν ὕδασιν• αὐτὰρ ἔμοιγε
34 ὅσσα παρ’ ἀνθρώποις τρώγειν ἔθος• οὐδέ με λήθει
35 ἄρτος τρισκοπάνιστος ἀπ’ εὐκύκλου κανέοιο,
36 οὐδὲ πλακοῦς τανύπεπλος ἔχων πολὺ σησαμότυρον,
37 οὐ τόμος ἐκ πτέρνης, οὐχ ἥπατα λευκοχίτωνα,
38 οὐ τυρὸς νεόπηκτος ἀπὸ γλυκεροῖο γάλακτος,
39 οὐ χρηστὸν μελίτωμα, τὸ καὶ μάκαρες ποθέουσιν,
40 οὐδ’ ὅσα πρὸς θοίνας μερόπων τεύχουσι μάγειροι,
41 κοσμοῦντες χύτρας ἀρτύμασι παντοδαποῖσιν.

Continue reading “Commentary on Batrakhomuomakhia, Part 3: 24-41”

Once, All the Animals Spoke the Same Language: Aesop’s Frog and Mouse Tales

We’ve been working on a text, translation and commentary of the Homeric Batrakhomuomakhia (“Battle of Frog and Mice”). Some of the themes, part of the plot, and even some specific instances of diction are shared with the Aesopic fable of the mouse and the frog. Below are two versions:

Continue reading “Once, All the Animals Spoke the Same Language: Aesop’s Frog and Mouse Tales”

Commentary on the Batrakhomyomakhia, Part 2: lines 9-23

Last week, we posted the first installment of our draft commentary on the Homeric “Battle of Frogs and Mice”. This is the second part. We welcome comments and additions.

9 Μῦς ποτε διψαλέος γαλέης κίνδυνον ἀλύξας,
10 πλησίον ἐν λίμνῃ λίχνον προσέθηκε γένειον,
11 ὕδατι τερπόμενος μελιηδέϊ• τὸν δὲ κατεῖδε
12 λιμνόχαρις πολύφημος , ἔπος δ’ ἐφθέγξατο τοῖον•
13 Ξεῖνε τίς εἶ; πόθεν ἦλθες ἐπ’ ἠϊόνας; τίς ὁ φύσας;
14 πάντα δ’ ἀλήθευσον, μὴ ψευδόμενόν σε νοήσω.
15 εἰ γάρ σε γνοίην φίλον ἄξιον ἐς δόμον ἄξω•
16 δῶρα δέ τοι δώσω ξεινήϊα πολλὰ καὶ ἐσθλά.
17 εἰμὶ δ’ ἐγὼ βασιλεὺς Φυσίγναθος, ὃς κατὰ λίμνην
18 τιμῶμαι βατράχων ἡγούμενος ἤματα πάντα•
19 καί με πατὴρ Πηλεὺς ἀνεθρέψατο , ῾Υδρομεδούσῃ
20 μιχθεὶς ἐν φιλότητι παρ’ ὄχθας ᾿Ηριδανοῖο.
21 καὶ σὲ δ’ ὁρῶ καλόν τε καὶ ἄλκιμον ἔξοχον ἄλλων,
22 σκηπτοῦχον βασιλῆα καὶ ἐν πολέμοισι μαχητὴν
23 ἔμμεναι• ἀλλ’ ἄγε θᾶσσον ἑὴν γενεὴν ἀγόρευε.
Continue reading “Commentary on the Batrakhomyomakhia, Part 2: lines 9-23”

Commentary on the Batrakhomuomakhia, Part 1 (lines 1-8)

We are near completing draft commentary on the Homeric Battle of Frogs and Mice. Starting this week, we will be posting it in sequence on this website. We welcome additional comments and suggestions. For our translation, go here.

  1. ᾿Αρχόμενος πρώτης σελίδος[1] χορὸν ἐξ ῾Ελικῶνος
  2. ἐλθεῖν εἰς ἐμὸν ἦτορ ἐπεύχομαι εἵνεκ’ ἀοιδῆς
  3. ἣν νέον ἐν δέλτοισιν ἐμοῖς ἐπὶ γούνασι θῆκα,
  4. δῆριν ἀπειρεσίην, πολεμόκλονον ἔργον ῎Αρηος,
  5. εὐχόμενος μερόπεσσιν ἐς οὔατα πᾶσι βαλέσθαι
  6. πῶς μύες ἐν βατράχοισιν ἀριστεύσαντες[2] ἔβησαν,
  7. γηγενέων ἀνδρῶν μιμούμενοι ἔργα Γιγάντων,
  8. ὡς λόγος ἐν θνητοῖσιν ἔην· τοίην δ’ ἔχεν ἀρχήν.

1 ᾿Αρχόμενος: “Beginning from”, a rather common motif in epic and hymnic poetry. Ap. Rhodes starts: ᾿Αρχόμενος σέο Φοῖβε παλαιγενέων κλέα φωτῶν (cf. Glei 112 ad loc.)

πρώτης σελίδος: translate as “page”. This phrase is associated with Homeric poetry in later writing as in the Gr. Anth (4.2: ῎Ανθεά σοι δρέψας ῾Ελικώνια καὶ κλυτοδένδρου / Πιερίης κείρας πρωτοφύτους κάλυκας / καὶ σελίδος νεαρῆς θερίσας στάχυν ἀντανέπλεξα …) or in the Vita Homeri (Plutarch) where the works of Homer are refered to as the “double pages of heroes” (δισσὰς ἡμιθέων γραψάμενος σελίδας / ὑμνεῖ δ’ ἡ μὲν νόστον ᾿Οδυσσῆος πολύπλαγκτον / ἡ δὲ τὸν ᾿Ιλιακὸν Δαρδανιδῶν πόλεμον) Cf. also Photius 187 (μηδ’ ἐς ῾Ομηρείην σελίδ’ ἔμβλεπε μηδ’ ἐλεγείην / μὴ τραγικὴν Μοῦσαν, μηδὲ μελογραφίην).Some texts have πρῶτον μουσῶν instead of πρώτης σελίδος but the phrase seems rather bland and, with the parallels above adduced, less engaged with poetic traditions.

χορὸν ἐξ ῾Ελικῶνος: see Hesiod Th. 1 (Μουσάων ῾Ελικωνιάδων ἀρχώμεθ’ ἀείδειν) . Heliconian Muses are special to Hesiod but not to be differentiated from the Olympian Muses. Mt. Helicon is in Thrace, but this epithet may have been brought by Thracians to Olympus; see West 1966, 152.

2 ἐλθεῖν εἰς ἐμὸν ἦτορ ἐπεύχομαι: introduces indirect statement, accusative subject χορὸν. In Homer ἐπεύχομαι means something closer to “boast” or “threaten” (cf. Il. 21.109; see Od. 15.353 for accusative plus infinitive construction). Here it means more like “to pray or hope”, which is also possible in Homer; see Muellner 1976, 17-67.

εἵνεκ’ ἀοιδῆς: trans as “song” . In Homer, aoidê indicates the action of a performing bard. Cf. Od. 1.340-341. (οἶνον πινόντων• ταύτης δ’ ἀποπαύε’ ἀοιδῆς / λυγρῆς, ἥ τέ μοι αἰὲν ἐνὶ στήθεσσι φίλον κῆρ)

ἣν νέον ἐν δέλτοισιν ἐμοῖς : which I just recently wrote on my tablets” νέον, neuter singular adjective used as adverb. This line is close to a fragment from Callimachus’ Aetia (1.21-22: καὶ γὰρ ὅτε πρώτιστον ἐμοῖς ἐπὶ δέλτον ἔθηκα / γούνασιν, ᾿Α[πό]λλων εἶπεν ὅ μοι Λύκιος•) The earliest appearance of writing with delt- is in Aeschylus. Cf. Prometheus Bound, 789: ἣν ἐγγράφου σὺ μνήμοσιν δέλτοις φρενῶν. Cf. also Eur. Iphigenia Taurica : ἐς τήνδε δ’ ὤικισ’ αἶαν. αἵδ’ ἐπιστολαί, / τάδ’ ἐστὶ τἀν δέλτοισιν ἐγγεγραμμένα. For additional association between delt- and Homer, see Gr. Anth 12.2.1-2: Μὴ ζήτει δέλτοισιν ἐμαῖς Πρίαμον παρὰ βωμοῖς

3 ἐπὶ γούνασι θῆκα: Tmesis with unagumented aorist. Homeric poetry drops augments frequently.

4 δῆριν ἀπειρεσίην: “endless strife”; cf. Il. 17.158 for the stife in war; cf. Od. 24.515: υἱός θ’ υἱωνός τ’ ἀρετῆς πέρι δῆριν ἔχουσι.” δῆριν: line-initial on Hes. Scutum (251 and 306). Cf. Nicander 450. In this position, ἀπειρεσίην appears at Il. 20.58 and Od. 11.621

πολεμόκλονον ἔργον ῎Αρηος: transfered epithet from Ares to the work. Epithet applied to Athena at Anacreonta fr. 55.33

5 εὐχόμενος μερόπεσσιν ἐς οὔατα πᾶσι βαλέσθαι : See line 2 for indirect statement.μερόπεσσιν: “mortals” (see μερόπεσσι βροτοῖσιν, 2.285). The term only appears in the plural and has its origins in meromai plus ops (literally “dividing the voice”, meaning “articulate” or having language). In Homer, the word is only used as an adjective for brotos or anthrôpos. For the imagery of sound striking the ears, see Il. 10.535 ἵππων μ’ ὠκυπόδων ἀμφὶ κτύπος οὔατα βάλλει.

6 πῶς μύες ἐν βατράχοισιν : Used here as an indirect interrogative, i.e. “tell you how the Mice went amog the frogs”. The indirect interrogative use of this form is not common in Homer (though the direct use is).

ἀριστεύσαντες ἔβησαν: various MSS have the future ἀριστεύσοντες instead. The aorist form of this particple does not occur in early poetry. The form ἔβησαν is used with the aorist participle at Od. 5.107. But here the periphrasis has the effect of a progressive aspect: “they went about triumphing among the frogs”.

7 γηγενέων ἀνδρῶν μιμούμενοι ἔργα Γιγάντων
γηγενέων, “earth-born”; Mice live in the earth and are born from it. For the giants, see Hes. Th. 185 and fr. 43a 65 (ἐν Φλέγρηι δ]ὲ Γίγαντας ὑπερφιάλους κατέπεφ[νε). For the connection between the Giants and Mice, both were children of the earth. The comparison to giants is also likely pejorative (giants were arrogant and challenged the cosmic order). And thus absurd. μιμούμενοι is later than Homer (the participle does not occur in hexameter poetry).

8 ὡς λόγος ἐν θνητοῖσιν ἔην• τοίην δ’ ἔχεν ἀρχήν.
Some MSS have epos instead of λόγος (which would be more Homeric). Homeric heroes “enjoy stories” (ἧστό τε καὶ τὸν ἔτερπε λόγοις, ἐπὶ δ’ ἕλκεϊ λυγρῷ, 15.393).
τοίην δ’ ἔχεν ἀρχήν: “this sort of beginning”. This creates a ring structure with the beginning of the proem (᾿Αρχόμενος) and creates the general sort of introduction that is not uncommon to the transition to the actual narrative.

The Battle of Frogs and Mice, Part 11: Zeus Gives the Frogs Crabs to Counter the Mouse Menace

In the last installment, the mice were about to accomplish their dream of frog extinction. Zeus, however, has different ideas

So he spoke and the son of Kronos threw down shining lightning
as thundered first and shook great Olympos.
He frightened all the frogs and mice with his bolt.
The army of the mice did not let up, but still
hoped to eradicate the race of spear-bearing frogs.
Just then Kronos’ son took pity on the frogs from Olympos
and sent helpers straight away to the frogs.

Immediately, the armor-backed, crooked-clawed
Bow-waling, twisted, shear-mouthed, pottery-skinned
Bone-built, broad-backed, with shining shoulders
Crooked-legged, lip-stretching with eyes set in their chest,
Eight-footed, two-headed, spastic creatures who are called
Crabs, who easily cut off the ears from the mice’s faces
along with their feet and hands went forth. The spears sprang back from
the cowardly mice who were frightened and waited no longer
but turned to flight. The sun went down
And the end of this war was accomplished in a day.

284 ῝Ως ἄρ’ ἔφη• Κρονίδης δὲ βαλὼν ἀργῆτα κεραυνὸν
285 πρῶτα μὲν ἐβρόντησε, μέγαν δ’ ἐλέλιξεν ῎Ολυμπον.
286 πάντας μέν ῥ’ ἐφόβησε βαλὼν βατράχους τε μύας τε•
287 ἀλλ’ οὐδ’ ὣς ἀπέληγε μυῶν στρατός, ἀλλ’ ἔτι μᾶλλον
288 ἔλπετο πορθήσειν βατράχων γένος αἰχμητάων,
289 εἰ μὴ ἀπ’ Οὐλύμπου βατράχους ἐλέησε Κρονίων,
290 ὅς ῥα τότ’ ἐν βατράχοισιν ἀρωγοὺς εὐθὺς ἔπεμψεν.
291 ῏Ηλθον δ’ ἐξαίφνης νωτάκμονες, ἀγκυλοχεῖλαι,
292 λοξοβάται, στρεβλοί, ψαλιδόστομοι, ὀστρακόδερμοι,
293 ὀστοφυεῖς, πλατύνωτοι, ἀποστίλβοντες ἐν ὤμοις,
294 βλαισοί, χειλοτένοντες, ἀπὸ στέρνων ἐσορῶντες,
295 ὀκτάποδες, δικάρηνοι, ἀχειρέες, οἱ δὲ καλεῦνται
296 καρκίνοι, οἵ ῥα μυῶν οὐρὰς στομάτεσσιν ἔκοπτον
297 ἠδὲ πόδας καὶ χεῖρας• ἀνεγνάμπτοντο δὲ λόγχαι.
298 τοὺς δὴ ὑπέδεισαν δειλοὶ μύες οὐδ’ ἔτ’ ἔμειναν,
299 ἐς δὲ φυγὴν ἐτράποντο• ἐδύετο δ’ ἥλιος ἤδη,
300 καὶ πολέμου τελετὴ μονοήμερος ἐξετελέσθη.

And so the battle of frogs and mice has ended?
Don’t fear
for in the New Year
we’ll be posting a commentary to keep you contented.