Pain-Relieving Dance

Anacreonta 49

“When Zeus’ child, Bacchus,
That pain-reliever Luaios,
That giver of wine, joins my thoughts
He teaches me how to dance.

I get a bit of pleasure too,
As a lover of drinking:
With the dances and the songs
Aphrodite makes me happy.
I want to dance again.”

τοῦ Διὸς ὁ παῖς ὁ Βάκχος,
ὁ λυσίφρων ὁ Λυαῖος,
ὅταν εἰς φρένας τὰς ἐμὰς
εἰσέλθῃ μεθυδώτας,
διδάσκει με χορεύειν.

ἔχω δέ τι καὶ τερπνὸν
ὁ τᾶς μέθας ἐραστάς·
μετὰ κρότων, μετ᾿ ᾠδᾶς
τέρπει με κἀφροδίτα·
πάλιν θέλω χορεύειν.

Anacreonta 43

Let’s get drunk and giggle,
Once we’ve fastened
Rose garlands to our heads.

Have a girl with cute ankles
Dance to the lyre, carrying
A thyrsus with ivy braids.

Have a soft-haired boy
Play alongside her, letting
A clear voice free
from a sweet smelling mouth.

Then golden-haired Love
Along with pretty Luaios
And pretty Aphrodite
Will join the party
An old man might enjoy.”

στεφάνους μὲν κροτάφοισι
ῥοδίνους συναρμόσαντες
μεθύωμεν ἁβρὰ γελῶντες.

ὑπὸ βαρβίτῳ δὲ κούρα
κατακίσσοισι βρύοντας
πλοκάμοις φέρουσα θύρσους
χλιδανόσφυρος χορεύῃ.

ἁβροχαίτας δ᾿ ἅμα κοῦρος
στομάτων ἁδὺ πνεόντων
κατὰ πηκτίδων ἀθύρῃ
προχέων λίγειαν ὀμφάν.

ὁ δ᾿ Ἔρως ὁ χρυσοχαίτας
μετὰ τοῦ καλοῦ Λυαίου
καὶ τῆς καλῆς Κυθήρης
τὸν ἐπήρατον γεραιοῖς
κῶμον μέτεισι χαίρων.

Oil on wood painting, a crowded barn with men and women dancing, drinking and dining
Peter Brueghel the Younger, “The Wedding Dance in a Barn” 1610

Cloud Decoys and Spinning Wheels: The Tale of Ungrateful Ixion

Pindar, Pythian 2. 13-34

“A different person pays out the prize of excellence
To different kinds, a song that carries well.
Kyprian tales sing of Kinyras, the one
Golden-haired Apollo made his friend,

That sacred follower of Aphrodite, since
Gratitude for the deeds of friends goes back and forth in exchange.

Yet the maiden of western Lokris calls you,
Son of Deinomenes, from her front door.
She is safe now thanks to your power
After the inescapable labors of war.

People claim that that at gods’ command,
As he turns in every way on his flying wheel,
Ixion has this to say to mortals:
Go and pay back fairly
Someone who has done you good.

And he learned this well, for even though he lived
a sweet life among the children of Kronos.
He couldn’t abide happiness for long
Because he went crazy when he
Started to lust for Hera, whose happy bedtimes
Are reserved for Zeus alone.
But arrogance drove him to conceited delusion
And so the man soon suffered what was right,
And received exceptional pain.

His two crimes earned this suffering.
To start, he was the first mortal
To get mixed up in familial blood,
And there was deception;
And then, he tried to attack Zeus’ wife
In the depths of her bed chambers..
You need to always take the measure of everything from your own perspective.”

ἄλλοις δέ τις ἐτέλεσσεν ἄλλος ἀνήρ
εὐαχέα βασιλεῦσιν ὕμνον ἄποιν᾿ ἀρετᾶς.
κελαδέοντι μὲν ἀμφὶ Κινύραν πολλάκις
φᾶμαι Κυπρίων, τὸν ὁ χρυσοχαῖτα προ-
φρόνως ἐφίλησ᾿ Ἀπόλλων,
ἱερέα κτίλον Ἀφροδίτας· ἄγει δὲ χάρις
φίλων ποί τινος ἀντὶ ἔργων ὀπιζομένα·
σὲ δ᾿, ὦ Δεινομένειε παῖ, Ζεφυρία πρὸ δόμων
Λοκρὶς παρθένος ἀπύει,
πολεμίων καμάτων ἐξ ἀμαχάνων
διὰ τεὰν δύναμιν δρακεῖσ᾿ ἀσφαλές.
θεῶν δ᾿ ἐφετμαῖς Ἰξίονα φαντὶ ταῦτα βροτοῖς
λέγειν ἐν πτερόεντι τροχῷ
παντᾷ κυλινδόμενον·
τὸν εὐεργέταν ἀγαναῖς
ἀμοιβαῖς ἐποιχομένους τίνεσθαι.
ἔμαθε δὲ σαφές. εὐμενέσσι γὰρ παρὰ Κρονίδαις
γλυκὺν ἑλὼν βίοτον, μακρὸν οὐχ ὑπέμεινεν ὄλ-
βον, μαινομέναις φρασίν
Ἥρας ὅτ᾿ ἐράσσατο, τὰν Διὸς εὐναὶ λάχον
πολυγαθέες· ἀλλά νιν ὕβρις εἰς ἀυάταν ὑπεράφανον
ὦρσεν· τάχα δὲ παθὼν ἐοικότ᾿ ἀνήρ
ἐξαίρετον ἕλε μόχθον. αἱ δύο δ᾿ ἀμπλακίαι
φερέπονοι τελέθοντι· τὸ μὲν ἥρως ὅτι
ἐμφύλιον αἷμα πρώτιστος οὐκ ἄτερ
τέχνας ἐπέμειξε θνατοῖς,
ὅτι τε μεγαλοκευθέεσσιν ἔν ποτε θαλάμοις
Διὸς ἄκοιτιν ἐπειρᾶτο. χρὴ δὲ κατ᾿ αὐτὸν αἰ-
εὶ παντὸς ὁρᾶν μέτρον.

Schol ad Pindar, Pythian 2 40b 16-28

“When no one would cleanse Ixion for murder, and the rest of the gods had rejected him, Zeus cleanse him for it because he pitied him and took him home to the sky. But people report that he was tempted by another mistake because of lust for Hera. When Zeus learned this, he fashioned a cloud version of Hera that looked just like her, and when he saw Ixion rushing at her and laying next to her, he fathered a wild and monstrous creature from this whom people called Centaur. Later on, he bound Ixion’s hands and feet to a wheel and Zeus ordered that it be spun around in this fashion.”

τοῦ δὲ μύσους μηδενὸς καθαρίζοντος τὸν ᾿Ιξίονα, ἀποστραφέντων δὲ αὐτὸν καὶ τῶν ἄλλων θεῶν, οἰκτείρας ὁ Ζεὺς ἐκάθηρε μὲν αὐτὸν τοῦ φόνου, ἀνήγαγε δὲ καὶ εἰς οὐρανὸν καὶ συνέστιον εἶχεν αὐτόν. τὸν δὲ δευτέρῳ ἁμαρτήματι ἐπιχειροῦντα εἰς ἔρωτα τῆς ῞Ηρας κινηθῆναί φασι· μαθόντα δὲ τὸν Δία νεφέλην τῇ ῞Ηρᾳ ἀναπλάσαι καὶ ἐκτυπῶσαι ὁμοίαν, τὸν δὲ ᾿Ιξίονα θεασάμενον ἐφορμῆσαι καὶ παρακλιθῆναι. γενέσθαι δὲ ἐξ αὐτῶν ἄγριόν τινα καὶ τερατώδη ἄνδρα, ὃν Κένταυρον ὠνόμασαν. ὕστερον δὲ τροχῷ τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας τοῦ ᾿Ιξίονος προσδεσμευθῆναι, καὶ κελεῦσαι τὸν Δία πρὸς τὴν δίνησιν τοῦ τροχοῦ τὸ τοιοῦτον…

Dark Oil painting of two figures looking at each other, one beginning to chain the other.
José Ribera, Ixion (1632). Oil on canvas, 220 x 301 cm. Museo del Prado, Madrid.

Pain-Relieving Dance

Anacreonta 49

“When Zeus’ child, Bacchus,
That pain-reliever Luaios,
That giver of wine, joins my thoughts
He teaches me how to dance.

I get a bit of pleasure too,
As a lover of drinking:
With the dances and the songs
Aphrodite makes me happy.
I want to dance again.”

τοῦ Διὸς ὁ παῖς ὁ Βάκχος,
ὁ λυσίφρων ὁ Λυαῖος,
ὅταν εἰς φρένας τὰς ἐμὰς
εἰσέλθῃ μεθυδώτας,
διδάσκει με χορεύειν.

ἔχω δέ τι καὶ τερπνὸν
ὁ τᾶς μέθας ἐραστάς·
μετὰ κρότων, μετ᾿ ᾠδᾶς
τέρπει με κἀφροδίτα·
πάλιν θέλω χορεύειν.

Anacreonta 43

Let’s get drunk and giggle,
Once we’ve fastened
Rose garlands to our heads.

Have a girl with cute ankles
Dance to the lyre, carrying
A thyrsus with ivy braids.

Have a soft-haired boy
Play alongside her, letting
A clear voice free
from a sweet smelling mouth.

Then golden-haired Love
Along with pretty Luaios
And pretty Aphrodite
Will join the party
An old man might enjoy.”

στεφάνους μὲν κροτάφοισι
ῥοδίνους συναρμόσαντες
μεθύωμεν ἁβρὰ γελῶντες.

ὑπὸ βαρβίτῳ δὲ κούρα
κατακίσσοισι βρύοντας
πλοκάμοις φέρουσα θύρσους
χλιδανόσφυρος χορεύῃ.

ἁβροχαίτας δ᾿ ἅμα κοῦρος
στομάτων ἁδὺ πνεόντων
κατὰ πηκτίδων ἀθύρῃ
προχέων λίγειαν ὀμφάν.

ὁ δ᾿ Ἔρως ὁ χρυσοχαίτας
μετὰ τοῦ καλοῦ Λυαίου
καὶ τῆς καλῆς Κυθήρης
τὸν ἐπήρατον γεραιοῖς
κῶμον μέτεισι χαίρων.

Oil on wood painting, a crowded barn with men and women dancing, drinking and dining
Peter Brueghel the Younger, “The Wedding Dance in a Barn” 1610

“This Filly Needs to Be Broken”: An Allegory from a Man for a Lady

The following poem is as thoroughly unsurprising as it is abominable

Anacreon, fr. 417

“Thracian filly, why do you
Flee me without pity
When you give me a side glance with your eyes?
Do you think I know no trick at all?

Know this, I could easily
Put a bridle in your mouth
And with its reins in my hand
Turn you around the race’s bends.

But now you graze through the meadows
and you leap, playing lightly
Because you do not have a skillful rider
To mount you.”

πῶλε Θρηικίη, τί δή με
λοξὸν ὄμμασι βλέπουσα
νηλέως φεύγεις, δοκεῖς δέ
μ’ οὐδὲν εἰδέναι σοφόν;

ἴσθι τοι, καλῶς μὲν ἄν τοι
τὸν χαλινὸν ἐμβάλοιμι,
ἡνίας δ’ ἔχων στρέφοιμί
σ’ ἀμφὶ τέρματα δρόμου·

νῦν δὲ λειμῶνάς τε βόσκεαι
κοῦφά τε σκιρτῶσα παίζεις,
δεξιὸν γὰρ ἱπποπείρην
οὐκ ἔχεις ἐπεμβάτην.

This charming horror is preserved in Heraclitus, who prefaces it with the following:

417 Heraclit. Alleg. Hom. 5 (p. 5s. Buffière)

“And Anakreon the Teian, in abusing the whorish thought and arrogance of an uppity woman applied as an allegory for her cavorting mind a horse, when he says the following”

καὶ μὴν ὁ Τήιος Ἀνακρέων ἑταιρικὸν φρόνημα καὶ σοβαρᾶς γυναικὸς ὑπερηφανίαν ὀνειδίζων τὸν ἐν αὐτῇ σκιρτῶντα νοῦν ὡς ἵππον ἠλληγόρησεν οὕτω λέγων·

Image result for ancient greek horse picture

“This Filly Needs to Be Broken”: An Allegory from a Man for a Lady

The following poem is as thoroughly unsurprising as it is abominable

Anacreon, fr. 417

“Thracian filly, why do you
Flee me without pity
When you give me a side glance with your eyes?
Do you think I know no trick at all?

Know this, I could easily
Put a bridle in your mouth
And with its reins in my hand
Turn you around the race’s bends.

But now you graze through the meadows
and you leap, playing lightly
Because you do not have a skillful rider
To mount you.”

πῶλε Θρηικίη, τί δή με
λοξὸν ὄμμασι βλέπουσα
νηλέως φεύγεις, δοκεῖς δέ
μ’ οὐδὲν εἰδέναι σοφόν;

ἴσθι τοι, καλῶς μὲν ἄν τοι
τὸν χαλινὸν ἐμβάλοιμι,
ἡνίας δ’ ἔχων στρέφοιμί
σ’ ἀμφὶ τέρματα δρόμου·

νῦν δὲ λειμῶνάς τε βόσκεαι
κοῦφά τε σκιρτῶσα παίζεις,
δεξιὸν γὰρ ἱπποπείρην
οὐκ ἔχεις ἐπεμβάτην.

This charming horror is preserved in Heraclitus, who prefaces it with the following:

417 Heraclit. Alleg. Hom. 5 (p. 5s. Buffière)

“And Anakreon the Teian, in abusing the whorish thought and arrogance of an uppity woman applied as an allegory for her cavorting mind a horse, when he says the following”

καὶ μὴν ὁ Τήιος Ἀνακρέων ἑταιρικὸν φρόνημα καὶ σοβαρᾶς γυναικὸς ὑπερηφανίαν ὀνειδίζων τὸν ἐν αὐτῇ σκιρτῶντα νοῦν ὡς ἵππον ἠλληγόρησεν οὕτω λέγων·

Image result for ancient greek horse picture