The Fat Dog and Its Collar: A Fable for Our times

Babrius, Fable 100

A super fat dog and a wolf once met
Who was asking him where he was fed
To become a dog so big and filled with grease.
“It is a rich man” he said, “who is feeding me”.
“But,” asked the wolf, “why is your neck so bare?”
“there’s an iron collar which wears my skin there,
A collar which my feeder forged and placed.”
The wolf laughed at him and said to his face:
“I say this kind of luxury can go to heck,
The kind of life where iron wears down my neck.”

Λύκῳ συνήντα πιμελὴς κύων λίην.
ὁ δ᾿ αὐτὸν ἐξήταζε, ποῦ τραφεὶς οὕτως
μέγας κύων ἐγένετο καὶ λίπους πλήρης.
“ἄνθρωπος” εἶπε “δαψιλής με σιτεύει.”
“ὁ δέ σοι τράχηλος” εἶπε “πῶς ἐλευκώθη;”
“κλοιῷ τέτριπται σάρκα τῷ σιδηρείῳ,
ὃν ὁ τροφεύς μοι περιτέθεικε χαλκεύσας.”
λύκος δ᾿ ἐπ᾿ αὐτῷ καγχάσας “ἐγὼ τοίνυν
χαίρειν κελεύω” φησί “τῇ τρυφῇ ταύτῃ,
δι᾿ ἣν σίδηρος τὸν ἐμὸν αὐχένα τρίψει.”

Aesop's Fables: The Dog and the Wolf by xCailinMurre
Image from Deviant Art, xCailinMurre

Lost Treasures Department: Mother with Baby Centaurs

Lucian, Zeuxis or Antiochus 4

“I want now to explain about this painter too. That Zeuxis was the best painter at the time and didn’t illustrate common and cliched things or did make heroes, gods, and wars as little as possible. Instead he was always trying to make something new and whenever he conceived of something different or odd, he demonstrated the brilliance of his skill in its execution. Among his many audacious images, that Zeuxis painted a female Hippocentaur and depicted her feeding twin Hippocentaur babies.

There’s a copy of that image precisely modeled on the original in Athens. The first copy, however, the general Sulla selected to send to Italy with other things, but I guess that the ship carrying it sank outside of Malea, destroying the painting and everything else.”

Ἐθέλω γοῦν ὑμῖν καὶ τὸ τοῦ γραφέως διηγήσασθαι. ὁ Ζεῦξις ἐκεῖνος ἄριστος γραφέων γενόμενος τὰ δημώδη καὶ τὰ κοινὰ ταῦτα οὐκ ἔγραφεν, ἢ ὅσα πάνυ ὀλίγα, ἥρωας ἢ θεοὺς ἢ πολέμους, ἀεὶ δὲ καινοποιεῖν ἐπειρᾶτο καί τι ἀλλόκοτον ἂν καὶ ξένον ἐπινοήσας ἐπ᾿ ἐκείνῳ τὴν ἀκρίβειαν τῆς τέχνης ἐπεδείκνυτο. ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις τολμήμασι καὶ θήλειαν Ἱπποκένταυρον ὁ Ζεῦξις οὗτος ἐποίησεν, ἀνατρέφουσάν γε προσέτι παιδίω Ἱπποκενταύρω διδύμω κομιδῇ νηπίω. τῆς εἰκόνος ταύτης ἀντίγραφός ἐστι νῦν Ἀθήνησι πρὸς αὐτὴν ἐκείνην ἀκριβεῖ τῇ στάθμῃ μετενηνεγμένη. τὸ ἀρχέτυπον δὲ αὐτὸ Σύλλας ὁ Ῥωμαίων στρατηγὸς ἐλέγετο μετὰ τῶν ἄλλων εἰς Ἰταλίαν πεπομφέναι, εἶτα περὶ Μαλέαν οἶμαι καταδύσης τῆς ὁλκάδος ἀπολέσθαι ἅπαντα καὶ τὴν γραφήν.

Betrayed by Men; Saved By Dolphins–The Story of Arion

Herodotus 1.35

“Periander was ruling Korinth as a tyrant. For the Korinthians claim (and the Lesbians agree with them) that the most wonderful thing happened in his life: Arion of Methymna was carried to Tainaron on a dolphin. He was a kithara player second to none at that time and the first man we know of who composed, named and taught the dithyramb at Corinth.

They say that this Arion spent much time at Periander’s palace but desired to sail to Italy and Sicily. After he made a lot of money there, he wanted to return to Korinth again. He left from Tarentum and hired a ship of Korinthian men because he trusted no one more than Korinthians. But once on the sea, they conspired to throw Arion out to keep his money. After he learned this, he was begging, offering money to them, trying to bargain for his life. But he was not able to persuade him—the sailors commanded him either to do himself in, so that he might have a burial on ground, or to leap into the sea as soon as possible.

When Arion realized he was at the end, he asked, since it might seem right to them, that he appear in full dress standing on the benches singing. And he promised to kill himself after singing. This came as a delight to them if they could hear the best mortal singer at work. They retreated to the middle of the ship from the stern and he donned all his equipment and took up the kithara. While standing on the benches he sang the entire Orthian nome. When he was done with it, he threw himself into the sea in full costume.

They sailed back to Korinth but people claim a dolphin picked him up and took him to Tainaros. Once he got to land, he went to Koronth with all his stuff and when he got there told the whole story. Since Periander distrusted him, he held Arion under guard, separated from everyone. He waited for the sailors. When they were present, they were asked if they could say anything about Arion. When they were claiming that they left him safe somewhere in Italy and he was doing well in Tarentum, he appeared to them looking just like he did when he leaped out of the boat. The sailors were shocked and were not able to deny it since they had been completely refuted. The Korinthians and Lesbians say these things. And there is a bronze dedication of Arion in Tarentum, not very large: a man riding a dolphin.”

ἐτυράννευε δὲ ὁ Περίανδρος Κορίνθου· τῷ δὴ λέγουσι Κορίνθιοι (ὁμολογέουσι δέ σφι Λέσβιοι) ἐν τῷ βίῳ θῶμα μέγιστον παραστῆναι, Ἀρίονα τὸν Μηθυμναῖον ἐπὶ δελφῖνος ἐξενειχθέντα ἐπὶ Ταίναρον, ἐόντα κιθαρῳδὸν τῶν τότε ἐόντων οὐδενὸς δεύτερον, καὶ διθύραμβον πρῶτον ἀνθρώπων τῶν ἡμεῖς ἴδμεν ποιήσαντά τε καὶ ὀνομάσαντα καὶ διδάξαντα ἐν Κορίνθῳ. τοῦτον τὸν Ἀρίονα λέγουσι, τὸν πολλὸν τοῦ χρόνου διατρίβοντα παρὰ Περιάνδρῳ, ἐπιθυμῆσαι πλῶσαι ἐς Ἰταλίην τε καὶ Σικελίην, ἐργασάμενον δὲ χρήματα μεγάλα θελῆσαι ὀπίσω ἐς Κόρινθον ἀπικέσθαι. ὁρμᾶσθαι μέν νυν ἐκ Τάραντος, πιστεύοντα δὲ οὐδαμοῖσι μᾶλλον ἢ Κορινθίοισι μισθώσασθαι πλοῖον ἀνδρῶν Κορινθίων· τοὺς δὲ ἐν τῷ πελάγει ἐπιβουλεύειν τὸν Ἀρίονα ἐκβαλόντας ἔχειν τὰ χρήματα· τὸν δὲ συνέντα τοῦτο λίσσεσθαι, χρήματα μέν σφι προϊέντα, ψυχὴν δὲ παραιτεόμενον. οὐκ ὦν δὴ πείθειν αὐτὸν τούτοισι, ἀλλὰ κελεύειν τοὺς πορθμέας ἢ αὐτὸν διαχρᾶσθαί μιν, ὡς ἂν ταφῆς ἐν γῇ τύχῃ, ἢ ἐκπηδᾶν ἐς τὴν θάλασσαν τὴν ταχίστην. ἀπειληθέντα δὲ τὸν Ἀρίονα ἐς ἀπορίην παραιτήσασθαι, ἐπειδή σφι οὕτω δοκέοι, περιιδεῖν αὐτὸν ἐν τῇ σκευῇ πάσῃ στάντα ἐν τοῖσι ἑδωλίοισι ἀεῖσαι· ἀείσας δὲ ὑπεδέκετο ἑωυτὸν κατεργάσεσθαι. καὶ τοῖσι ἐσελθεῖν γὰρ ἡδονὴν εἰ μέλλοιεν ἀκούσεσθαι τοῦ ἀρίστου ἀνθρώπων ἀοιδοῦ, ἀναχωρῆσαι ἐκ τῆς πρύμνης ἐς μέσην νέα. τὸν δὲ ἐνδύντα τε πᾶσαν τὴν σκευὴν καὶ λαβόντα τὴν κιθάρην, στάντα ἐν τοῖσι ἑδωλίοισι διεξελθεῖν νόμον τὸν ὄρθιον, τελευτῶντος δὲ τοῦ νόμου ῥῖψαί μιν ἐς τὴν θάλασσαν ἑωυτὸν ὡς εἶχε σὺν τῇ σκευῇ πάσῃ. καὶ τοὺς μὲν ἀποπλέειν ἐς Κόρινθον, τὸν δὲ δελφῖνα λέγουσι ὑπολαβόντα ἐξενεῖκαι ἐπὶ Ταίναρον. ἀποβάντα δὲ αὐτὸν χωρέειν ἐς Κόρινθον σὺν τῇ σκευῇ καὶ ἀπικόμενον ἀπηγέεσθαι πᾶν τὸ γεγονός. Περίανδρον δὲ ὑπὸ ἀπιστίης Ἀρίονα μὲν ἐν φυλακῇ ἔχειν οὐδαμῇ μετιέντα, ἀνακῶς δὲ ἔχειν τῶν πορθμέων· ὡς δὲ ἄρα παρεῖναι αὐτούς, κληθέντας ἱστορέεσθαι εἴ τι λέγοιεν περὶ Ἀρίονος. φαμένων δὲ ἐκείνων ὡς εἴη τε σῶς περὶ Ἰταλίην καί μιν εὖ πρήσσοντα λίποιεν ἐν Τάραντι, ἐπιφανῆναί σφι τὸν Ἀρίονα ὥσπερ ἔχων ἐξεπήδησε· καὶ τοὺς ἐκπλαγέντας οὐκ ἔχειν ἔτι ἐλεγχομένους ἀρνέεσθαι. ταῦτα μέν νυν Κορίνθιοί τε καὶ Λέσβιοι λέγουσι, καὶ Ἀρίονος ἔστι ἀνάθημα χάλκεον οὐ μέγα ἐπὶ Ταινάρῳ, ἐπὶ δελφῖνος ἐπεὼν ἄνθρωπος.

 

3rd Century Mosaic from Tunisia, Getty

A Plague of Caspian Rats

Aelian, On the Nature of Animals 17.17

“Amyntas in his work which he named Stages writes that in the Caspian land there are many herds of cattle and horses almost beyond counting. He adds this as well, that in some seasons an unconquerable plague of rats blights the land. He continues with evidence, saying that even though the rivers flow at that of year with a huge surge, the rats swim fearlessly and they even hold on to each other’s tales, biting down on one another, to form a bridge and they they cross the strait in this way.

After swimming into the farmland, he says, they grind down the roots of crops and swarm over trees and once they use their fruits for their meals they sever the branches too just because they are not able to eat them. For this reason, the Caspians—in order to ward off this invasion of rats and the ruin they bring—do not kill the predatory birds which come in turn, flying down from the clouds, and fulfill their nature by freeing the Caspians of this plague.

Caspian foxes are so numerous that they frequent both the sheepfolds in the country and they also appear in cities. By Zeus, a fox will show up in a house not to steal something or ruin it, but like some kind of pet. The Caspian foxes wag their tails just like pet dogs in our land.

The rats of the terrible plague afflicting the Caspians are almost the same in size when you look a them as the ikhneumenos of Egypt, but they are wild, and terrible, and they have teeth strong enough to cut and even eat metal. The rats in Teridon, Babylonia are like this too—and traders bring their skins to sell among the Persians. Indeed, these skins are soft and can be sewn together as a tunic to warm people. And they call them kandutanes, because it is dear to them.

Here is something amazing about these rats: if a pregnant female is caught and her fetus is removed, when the female fetus is dissected and examined, it also has a baby.”

᾽Αμύντας ἐν τοῖς ἐπιγραφομένοις οὕτως ὑπ᾽ αὐτοῦ Σταθμοῖς κατὰ τὴν γῆν τὴν Κασπίαν καὶ βοῶν ἀγέλας λέγει πολλὰς καὶ κρείττονας ἀριθμοῦ εἶναι καὶ ἵππων. ἐπιλέγει δὲ ἄρα καὶ ἐκεῖνο, ἐν ὡρῶν τισι περιτροπαῖς μυῶν ἐπιδημίας γίνεσθαι πλῆθος ἄμαχον· καὶ τὸ μαρτύριον ἐπάγει λέγων, τῶν ποταμῶν τῶν ἀεννάων σὺν πολλῶι τῶι ῥοίζωι φερομένων, τοὺς δὲ καὶ μάλα ἀτρέπτως ἐπινήχεσθαί τε αὐτοῖς καὶ τὰς οὐρὰς ἀλλήλων ἐνδακόντας ἕρμα τοῦτο ἴσχειν, καὶ τοῦ διαβάλλειν τὸν πόρον σύνδεσμόν σφισιν ἰσχυρότατον ἀποφαίνει τόνδε.

ἐς τὰς ἀρούρας δὲ ἀπονηξάμενοι, φησί, καὶ τὰ λήια ὑποκείρουσι καὶ διὰ τῶν δένδρων ἀνέρπουσι καὶ τὰ ὡραῖα δεῖπνον ἔχουσι καὶ τοὺς κλάδους δὲ διακόπτουσιν, οὐδὲ ἐκείνους κατατραγεῖν ἀδυνατοῦντες. οὐκοῦν ἀμυνόμενοι οἱ Κάσπιοι τὴν ἐκ τῶν μυῶν ἐπιδρομήν τε ἅμα καὶ λύμην φείδονται τῶν γαμψωνύχων, οἵπερ οὖν καὶ αὐτοὶ κατὰ νέφη πετόμενοι εἶτα αὐτοὺς ἀνασπῶσιν, καὶ ἰδίαι τινὶ φύσει τοῖς Κασπίοις ἀναστέλλουσι τὸν λιμόν. ἀλώπηκες δὲ αἱ Κάσπιαι, τὸ πλῆθος αὐτῶν τοσοῦτόν ἐστιν ὡς καὶ ἐπιφοιτᾶν οὐ μόνον τοῖς αὐλίοις τοῖς κατὰ τοὺς ἀγρούς, ἤδη γε μὴν καὶ ἐς τὰς πόλεις παριέναι. καὶ ἐν οἰκίαι ἀλώπηξ φανεῖται οὐ μὰ Δία ἐπὶ λύμηι οὐδὲ ἁρπαγῆι, ἀλλὰ οἷα τιθασός· καὶ ὑποσαίνουσί τε αἱ Κάσπιοι καὶ ὑπαικάλλουσι τῶν παρ᾽ ἡμῖν κυνιδίων <δίκην>.

οἱ δὲ μύες οἱ τοῖς Κασπίοις ἐπίδημον ὄντες κακόν, μέγεθος αὐτῶν ὅσον κατά γε τοὺς Αἰγυπτίων ἰχνεύμονας ὁρᾶσθαι, ἄγριοι δὲ καὶ δεινοὶ καὶ καρτεροὶ τοὺς ὀδόντας, καὶ διακόψαι τε καὶ διατραγεῖν οἷοί τε εἰσὶ καὶ σίδηρον. τοιοῦτοι δὲ ἄρα καὶ οἱ μύες οἱ ἐν τῆι Τερηδόνι τῆς Βαβυλωνίας (F 7) εἰσίν, ὧνπερ οὖν καὶ τὰς δορὰς οἱ τούτων κάπηλοι ἐς Πέρσας ἄγουσι φόρτον. εἰσὶ δὲ ἁπαλαί, καὶ συνερραμέναι χιτῶνές τε ἅμα γίνονται καὶ ἀλεαίνουσιν αὐτούς. καλοῦνται δὲ ἄρα οὗτοι κανδυτᾶνες, ὡς ἐκείνοις φίλον.

θαυμάσαι δὲ τῶν μυῶν τῶνδε ἄξιον ἄρα καὶ τοῦτο· ἐὰν ἁλῶι μῦς κύουσα, κἆιτα ἐξαιρεθῆι τὸ ἔμβρυον, αὐτῆς δὲ διατμηθείσης ἐκείνης εἶτα μέντοι καὶ αὐτὸ διανοιχθῆι, καὶ ἐκεῖνο ἔχει βρέφος.

Image result for medieval manuscript rats
Ste-Genevieve, MS 143 (Taken from Pinterest)

There are not  independent words for rat mouse in Ancient Greek.

μυόβρωτος: “mouse-eaten”

μυοδόχος: “containing mice”

μυοθήρας: “mouse-catcher”

μυοκτόνος: “mouse-killer”

μυομαχία: “a battle of mice”

μυοπάρων: “a small pirate boat”

μυόχοδον: “mouse dung”

A Testament to the Swollen and the Cut

Sophocles, Fragments 620 (from Troilus)

“The queen lopped off my testicles with a knife…”

σκάλμῃ γὰρ ὄρχεις βασιλὶς ἐκτέμνουσ᾿ ἐμούς

Naevius, Testicularia (A Play About Testicles)

“No! The ones we’ve cut off, I’ll chop up and throw away”

Immo quos scicidimus conscindam atque abiciam.

Xenophon, Cyropaedia 7.5.62

“There is evidence from other animals too: out of control horses stop biting and bucking when they are neutered but they are no less useful in combat. When bulls are castrated they stop being so haughty and difficult but they aren’t deprived of their strength and ability to work. Similarly, when dogs are neutered they stop running away from their owners, but they are no worse at shepherding and hunting.”

ἐτεκμαίρετο δὲ καὶ ἐκ τῶν ἄλλων ζῴων ὅτι οἵ τε ὑβρισταὶ ἵπποι ἐκτεμνόμενοι τοῦ μὲν δάκνειν καὶ ὑβρίζειν ἀποπαύονται, πολεμικοὶ δὲ οὐδὲν ἧττον γίγνονται, οἵ τε ταῦροι ἐκτεμνόμενοι τοῦ μὲν μέγα φρονεῖν καὶ ἀπειθεῖν ὑφίενται, τοῦ δ᾽ ἰσχύειν καὶ ἐργάζεσθαι οὐ στερίσκονται, καὶ οἱ κύνες δὲ ὡσαύτως τοῦ μὲν ἀπολείπειν τοὺς δεσπότας ἀποπαύονται ἐκτεμνόμενοι, φυλάττειν δὲ καὶ εἰς θήραν οὐδὲν κακίους γίγνονται.

Castration of animals has been practiced for around 8.000 years!

Diog. Laert. 8.34–35.

“Aristotle claims in his work On the Pythagoreans that [Pythagoras] told people to refrain from beans either because they look like testicles or the gates of Hell.”

φησὶ δ’ Ἀριστοτέλης ἐν τῷ Περὶ τῶν Πυθαγορείων παραγγέλλειν αὐτὸν ἀπέχεσθαι τῶν κυάμων ἤτοι ὅτι αἰδοίοις εἰσὶν ὅμοιοι, ἢ ὅτι Ἅιδου πύλαις

Martial, Epigram 9.27

“You’re walking around with shaved balls, Chrestus”

Cum depilatos, Chreste, coleos portes

Celsus, On Medicine 4.7

“If a swelling develops in the testicles when they haven’t been struck, blood should be let from the ankle; the patient should fast; and the swelling should be treated with bean meal cooked in honeyed-wine or rubbed with cumin with boiled honey; or ground cumin with rose oil, or wheat flour with honey wine and cypress roots; or the root of a lily, pounded.

In testiculis vero si qua inflammatio sine ictu orta est, sanguis a talo mittendus est; a cibo abstinendum; inponenda ex faba farina eo ex mulso cocta cum cumino contrito et ex melle cocto; aut contritum cuminum cum cerato ex rosa facto; aut lini semen frictum, contritum et in mulso coctum; aut tritici farina ex mulso cocta cum cupresso; aut lilii radix contrita.

Aristotle, Historia Animalium 7.50.20

“All animals who have testicles can be castrated.”

 ἐκτέμνεται δὲ τῶν ζῴων ὅσα ἔχει ὄρχεις.

Check out Sarah Bond’s short bibliography on eunuchs, marginality, and gender in the pre-modern world

Martial, Epigram 3.24.3-5

“By chance he told some country bumpkin
To chop off the goat’s testicles quickly with a sharp scythe
And get rid of that annoying stink of unclean meat.”

dixerat agresti forte rudique viro
ut cito testiculos †et acuta† falce secaret,
taeter ut immundae carnis abiret odor.

Hippocrates, Epidemics 2.12

“Swollen testicles”

…ὀρχίων οἴδησις…

Pliny the Elder, Natural History 26.81

“Ebulum, when ground up with its tender leaves and drunk with wine, takes care of stones; when applied as a salve, it helps testicles. Erigeron, as well, when mixed with frankincense and sweet wine, relieves swollen testicles.”

ebulum teneris cum foliis tritum ex vino potum calculos pellit, inpositum testes sanat. erigeron quoque cum farina turis et vino dulci testium inflammationes sanat.

Sumerians did it!

Hippocrates, Internal Affections 282

“…and his testicles were ulcerated…”

καὶ οἱ ὄρχιες ἑλκοῦνται

Pliny the Elder, Natural History 28.215

“They say that a goat’s dung is good for you with honey or vinegar, or just butter by itself. Testicular swelling can be treated  with veal suet mixed with soda, or by the calf’s dung reduced in vinegar.”

fimum etiam prodesse cum melle dicunt aut cum aceto et per se butyrum. testium tumor sebo vituli addito nitro cohibetur vel fimo eiusdem ex aceto decocto.

Bronze ritual Roman era castration clamps found in the river Thames and now at the Museum of London.
Bronze ritual Roman era castration clamps found in the river Thames and now at the Museum of London. SARAH E. BOND

image from Bond’s article on eunuchs, castration, and Game of thrones

Aristotle, Historia Animaliam 1.15

“Below the penis there are two testicles. There is skin around them called a scrotum. The testicles are not the same as flesh nor are they far from it. Later, will will speak more precisely about what their nature is and generally about all these kinds of parts.”

τοῦ δ᾿ αἰδοίου ὑποκάτω ὄρχεις δύο. τὸ δὲ πέριξ δέρμα, ὃ καλεῖται ὄσχεος. οἱ δ᾿ ὄρχεις οὔτε ταὐτὸ σαρκὶ οὔτε πόρρω σαρκός· ὃν τρόπον δ᾿ ἔχουσιν, ὕστερον δι᾿ ἀκριβείας λεχθήσεται καθόλου περὶ πάντων τῶν τοιούτων μορίων.

Varro, On Agriculture 2.15

“They become calmer once their testicles are removed because they no longer have seed.”

 Demptis enim testiculis fiunt quietiores, ideo quod semine carent

Plutarch, Natural Phenomena 917D

“Or is Aristotle’s claim true too, that Homer calls khlounês the boar who only has one testicle? For he claims that the testicles of most of the boars get crushed when they scratch themselves on trees.”

Ἢ καὶ τὸ λεγόμενον ὑπ᾿ Ἀριστοτέλους ἀληθές ἐστιν, ὅτι “χλούνην” Ὅμηρος ὠνόμασε σῦν τὸν μόνορχιν; τῶν γὰρ πλείστων φησὶ προσκνωμένων τοῖς στελέχεσι θρύπτεσθαι τοὺς ὄρχεις.

Phaedrus, Fabulae 30.1–2

“When a beaver can no longer evade the dogs
….
It is said he snips off his own testicles with a bite
Because he knows that’s why they’re chasing him.”

Canes effugere cum iam non possit fiber
….
abripere morsu fertur testiculos sibi,
quia propter illos sentiat sese peti.

173 Etym. Gen. lambda 34

“Long-balls”: this means having big testicles. Aristokrates was mocked thus.”

λαπιδόρχας· ὁ μεγάλους ὄρχεις ἔχων. Ἀριστοκράτης δὲ οὕτω διεβάλλετο.

Plautus, Curculio 623

“I hope Jupiter destroys you, soldier! Live without your testicles!”

Iuppiter te, miles, perdat, intestatus uiuito

Aristotle, Problems 879a-b

4.23 “Why does rigidity and increase happen to the penis? Is it for two reasons? First, is it because that weight develops on the bottom of the testicles, raising it—for the testicles are like a fulcrum? And is it because the veins become full of breath [pneuma]? Or does the mass become bigger because of an increase in moisture or some change in position or from the development of moisture itself? Extremely large things are raised less when the weight of the fulcrum is far away.”

Διὰ τί ἡ σύντασις γίνεται τοῦ αἰδοίου καὶ ἡ αὔξησις; ἢ διὰ δύο, διά τε τὸ βάρος ἐπιγίνεσθαι ἐν τῷ ὄπισθεν τῶν ὄρχεων αἴρεσθαι (ὑπομόχλιον γὰρ οἱ ὄρχεις γίνονται) καὶ διὰ τὸ πνεύματος πληροῦσθαι τοὺς πόρους; ἢ τοῦ ὑγροῦ αὐξανομένου καὶ μεθισταμένου ἢ ἐξ ὑγροῦ γινομένου ὁ ὄγκος | μείζων γίνεται; τὰ λίαν δὲ μεγάλα ἧττον αἴρεται διὰ τὸ πορρωτέρω τὸ βάρος τοῦ ὑπομοχλίου γίνεσθαι.

Catullus, Carmen 63. 1-5

“Attis traveled over the deep seas and reached Phrygian forest
To touch the grove with a swift foot and then
Enter the goddess’ unknown places.
Then, driven mad in a fierce rage, lost in himself
he cut off his groin’s weights with a flint’s edge.”

Super alta vectus Attis celeri rate maria
Phrygium ut nemus citato cupide pede tetigit
adiitque opaca silvis redimita loca deae,
stimulatus ibi furenti rabie, vagus animi,
devolsit ili acuto sibi pondera silice

Castration of Saturn, MS Douce 195 Guillaume de Lorris & Jean de Meung, Roman de la Rose. France, 15th century (end). Bodleian Library, MS. Douce 195, fol. 76v

For the Love of…A Goose?

Everyone has heard about Leda and the swan. But have you heard about Amphilokhos and his gift-giving goose?

Aelian, De Natura Animalium 5.29

“In Aigion, in Akhaia, a goose was in love with a handsome boy, an Ôlenian named Amphilokhos. Theophrastus tells this story. The boy was under guard with the Olenian exiles in Aigion—there, the goose used to bring him gifts. In Khios, too, there was an especially beautiful woman named Glaukê, a harp player, and many men lusted after her—which is nothing big. But a ram and a goose loved her too, as I have heard.”

Ἐν Αἰγίῳ τῆς Ἀχαίας ὡραίου παιδός, Ὠλενίου τὸ γένος, ὄνομα Ἀμφιλόχου, ἤρα χήν. Θεόφραστος λέγει τοῦτο. σὺν τοῖς Ὠλενίων δὲ φυγάσιν ἐφρουρεῖτο ἐν Αἰγίῳ ὁ παῖς. οὐκοῦν ὁ χὴν αὐτῷ δῶρα ἔφερε. καὶ ἐν Χίῳ Γλαύκης τῆς κιθαρῳδοῦ ὡραιοτάτης οὔσης εἰ μὲν ἤρων ἄνθρωποι, μέγα οὐδέπω· ἠράσθησαν δὲ καὶ κριὸς καὶ χήν, ὡς ἀκούω, τῆς αὐτῆς.

File:Ammannati - Leda and the Swan.jpg

Fantastic Friday: Diets of Salt and A Tortoise without a Heart

Apollonios the Paradoxographer is credited with a text of 51 anecdotes usually dated to the 3rd or 2nd century BCE. Some of these translations are pretty rough. Here I am pretty uncertain about number 22

Apollonius, Historiae Mirabiles 21-27

21 “Of those observed animals there is the fact that cloven-hoofed creatures alone of the animals have backward-facing ankles. In his Natural Problems, Aristotle explains that the reason for this is in the hind-legs and not the front legs. For nature has made nothing in vain.”

21 Τῶν παρατετηρημένων δ’ ἐστὶ τὸ τὰ δίχηλα μόνα τῶν ζῴων εἰς τοὺς ὀπισθίους πόδας ἀστραγάλους ἔχειν. ἀποδέδωκεν τὴν αἰτίαν ᾿Αριστοτέλης ἐν τοῖς φυσικοῖς προβλήμασιν, διὰ τί ἐν τοῖς ὀπισθίοις καὶ οὐκ ἐμπροσθίοις· οὐδὲν γὰρ μάτην ἡ φύσις ἐποίησεν.

22 “It has also been observed in life that none of the horn-bearing animals make noises. Aristotle gives the explanation for this in his Problems.”

22 Συνῶπται δ’ ἐν τῷ βίῳ καὶ τὸ μηδὲν τῶν κερασφόρων ζῴων ἀποψοφεῖν· ἀποδέδωκεν δὲ καὶ τούτων τὴν αἰτίαν ᾿Αριστοτέλης ἐν τοῖς προβλήμασιν.

23“It is especially wondrous how the sun shines upon us—that it is not holy fire, and the adamant does not warm when it is inflamed; and also marvelous is the fact that the magnet stone attracts when it is day and at night it attracts less or not completely” [?]

23 Θαυμαστὸν δὲ καὶ τὸν ἥλιον ἐπικαίειν ἡμᾶς, τὸ δὲ πῦρ μηδ’ ὅλως, καὶ τὸ τὸν ἀδάμαντα μὴ θερμαίνεσθαι πυρούμενον, καὶ μάγνητα λίθον ἡμέρας μὲν οὔσης ἕλκειν, νυκτὸς δὲ ἧττον ἢ οὐδὲ ὅλως ἕλκειν.

24“Eudoxos the Rhodian says that there is a certain tribe near Keltikê which does not see the day but does see the night”

24 Εὔδοξος ὁ ῾Ρόδιος περὶ τὴν Κελτικὴν εἶναί τι ἔθνος φησίν, ὃ τὴν ἡμέραν οὐ βλέπειν, τὴν δὲ νύκτα ὁρᾶν.

25 “Aristotle says in his work On Drunkenness that Andrôn the Argive ate many salty things through his entire life and died without thirst and without drinking. While he was going to Ammon for a second time on a road without water and dining on dry grain, he brought no liquid. He did this for his entire life.”

25᾿Αριστοτέλης ἐν τῷ περὶ μέθης· ῎Ανδρων, φησίν, ᾿Αργεῖος ἐσθίων πολλὰ καὶ ἁλμυρὰ καὶ ξηρὰ δι’ ὅλου τοῦ βίου ἄδιψος καὶ ἄποτος διετέλεσεν.  ἔτι δὶς πορευθεὶς εἰς ῎Αμμωνα διὰ τῆς ἀνύδρου [ὁδοῦ] ἄλφιτα ξηρὰ σιτούμενος οὐ προσηνέγκατο ὑγρόν. τοῦτο δὲ ἐποίησεν δι’ ὅλου τοῦ βίου.

26 “In his work On Life and Death, Aristotle says that a tortoise lives when deprived of a heart.  But he nevertheless does not specify what kind of tortoise, whether it is a land animal or one who lives in the sea.”

26 ᾿Αριστοτέλης δ’ ἐν τῷ περὶ [τῆς] ζωῆς καὶ θανάτου φησὶν τὴν χελώνην στερισκομένην τῆς καρδίας ζῆν· οὐκ ἔτι δὲ διώρισεν ποίαν αὐτῶν, ἢ τὴν χερσαίαν ἢ τὴν ἔνυδρον.

27 “Aristotle, in his works on Animal Matters—for he has two publications, one On Animals and another, On Animal Matters—says that lice do not die on heads because of disease in long lives, but when they are about to die while they are suffering, they are find their way to the base of the head and leave it.”

27 ᾿Αριστοτέλης ἐν τοῖς ζωϊκοῖς—δύο γάρ εἰσιν αὐτῷ πραγματεῖαι, ἡ μὲν περὶ ζῴων, ἡ δὲ περὶ τῶν ζωϊκῶν—· οἱ φθεῖρες, φησίν, ἐν τῇ κεφαλῇ ἐν ταῖς μακραῖς οὐ φθίνουσιν νόσοις, μελλόντων τελευτᾶν τῶν πασχόντων, ἀλλ’ ἐπὶ τὰ προσκεφάλαια εὑρίσκονται προλελοιπότες τὴν κεφαλήν.

Image result for medieval manuscript turtle
Compendium Salernitanum, M.873 fol. 87v, from the Morgan Library and Museum

A Hydrophilic High: Aelian on the Effects of Medicinal Seahorse

Aelian, De Natura Animalium 14.20

“Some people who know a lot about fishing claim that the stomach of a sea-horse—if someone dissolves it in wine after boiling it and gives it to someone to drink—is an extraordinary potion combined with wine, when compared to other medicines. For, at first, the most severe retching overcomes anyone who drinks it and then a dry coughing fit takes over even though he vomits nothing at all, and then: the upper part of his stomach grows and swells; warm spells roll over his head; and, finally, snot pours from his nose and releases a fishy smell. Then his eyes turn blood-red and heated while his eye-lids swell up.

They claim that a desire to vomit overwhelms him but that he can bring nothing up. If nature wins, then he evades death and slips away into forgetfulness and insanity. But if the wine permeates his lower stomach, there is nothing to be done, and the individual dies eventually. Those who do survive, once they have wandered into insanity, are gripped by a great desire for water: they thirst to sea water and hear it splashing. And this, at least, soothes them and makes them sleep. Then they like to spend their time either by endlessly flowing rivers or near seashores or next to streams or some lakes. And even though they don’t want to drink, they love to swim, to put their feet in the water, and to wash their hands.”

  1. Λέγουσι δὲ ἄνδρες ἁλιείας ἐπιστήμονες, τὴν τοῦ ἱπποκάμπου γαστέρα εἴ τις ἐν οἴνῳ κατατήξειενἕψων καὶ τοῦτον δοίη τινὶ πιεῖν, φάρμακον εἶναι τὸν οἶνον ἄηθες ὡς πρὸς τὰ ἄλλα φάρμακα ἀντικρινόμενον· τὸν γάρ τοι πιόντα αὐτοῦ πρῶτον μὲν καταλαμβάνεσθαι λυγγὶ σφοδροτάτῃ, εἶτα βήττειν ξηρὰν βῆχα, καὶ στρεβλοῦσθαι μέν, ἀναπλεῖν δὲ αὐτῷ οὐδὲ ἕν, διογκοῦσθαι δὲ καὶ διοιδάνειν τὴν ἄνω γαστέρα, θερμά τε τῇ κεφαλῇ ἐπιπολάζειν ῥεύματα, καὶ διὰ τῆς ῥινὸς κατιέναι φλέγμα καὶ ἰχθυηρᾶς ὀσμῆς προσβάλλειν· τοὺς δὲ ὀφθαλμοὺς ὑφαίμους αὐτῷ γίνεσθαι καὶ πυρώδεις, τὰ βλέφαρα δὲ διογκοῦσθαι. ἐμέτων δὲ ἐπιθυμίαι ἐξάπτονταί φασιν, ἀναπλεῖ δὲ οὐδὲ ἕν. εἰ δὲ ἐκνικήσειεν ἡ φύσις, τὸν μὲν <τὸ> ἐς θάνατον σφαλερὸν παριέναι, ἐς λήθην δὲ ὑπολισθαίνειν καὶ παράνοιαν. ἐὰν δὲ ἐς τὴν κάτω γαστέρα διολίσθῃ, μηδὲν ἔτι εἶναι, πάντως δὲ ἀποθνήσκειν τὸν ἑαλωκότα. οἱ δὲ περιγενόμενοι ἐς παράνοια ἐξοκείλαντες ὕδατος ἱμέρῳ πολλῷ καταλαμβάνονται, καὶ ὁρᾶν διψῶσιν ὕδωρ καὶ ἀκούειν λειβομένου· καὶ τοῦτό γε αὐτοὺς καταβαυκαλᾷ καὶ κατευνάζει. καὶ διατρίβειν φιλοῦσιν ἢ παρὰ τοῖς ἀενάοις ποταμοῖς ἢ αἰγιαλῶν πλησίον ἢ παρὰ κρήναις ἢ λίμναις τισί, καὶ πιεῖν μὲν οὐ πάνυ <τι>7 γλίχονται, ἐρῶσι δὲ νήχεσθαι καὶ τέγγειν τὼ πόδε ἢ ἀπονίπτειν τὼ χεῖρε.

 

Phaenomena Italy, Naples, 1469 MS M.389 fol. 67v http://ica.themorgan.org/manuscript/page/34/112359

 

This is not a suggestion for experimentation drugs, as the Odyssey warns, might make you forget your homecoming

Murofamy: More Rat Facts

Plutarch, Natural Phenomena 4 912 F

“Cargoes of salt on ships generate rats because of their frequent copulation.”

καὶ τὰ ἁληγὰ τῶν πλοίων πλείους τρέφει μῦς διὰ τὸ πολλάκις συμπλέκεσθαι.

 

Pliny, Natural History 44.116

“The smoke of a yew tree kills rodents.”

taxi arboris fumus necat mures.

 

Plutarch, Table Talk 5 685 E

“Salt-ferrying vessels produce an endless multitude of rats—as some people claim—because the female rats get pregnant without intercourse whenever they lick the salt.”

τὰ δ᾿ ἁληγὰ πλοῖα πλῆθος ἐκφύει μυῶν ἄπλετον, ὡς μὲν ἔνιοι λέγουσι, τῶν θηλειῶν καὶ Eδίχα συνουσίας κυουσῶν, ὅταν τὸν ἅλα λείχωσιν·

 

Aelian, On the Nature of Animals 17.17

“Amyntas in his work which he named Stages writes that in the Caspian land there are many herds of cattle and horses almost beyond counting. He adds this as well, that in some seasons an unconquerable plague of rats blights the land. He continues with evidence, saying that even though the rivers flow at that of year with a huge surge, the rats swim fearlessly and they even hold on to each other’s tales, biting down on one another, to form a bridge and they they cross the strait in this way.

After swimming into the farmland, he says, they grind down the roots of crops and swarm over trees and once they use their fruits for their meals they sever the branches too just because they are not able to eat them. For this reason, the Caspians—in order to ward off this invasion of rats and the ruin they bring—do not kill the predatory birds which come in turn, flying down from the clouds, and fulfill their nature by freeing the Caspians of this plague.

Caspian foxes are so numerous that they frequent both the sheepfolds in the country and they also appear in cities. By Zeus, a fox will show up in a house not to steal something or ruin it, but like some kind of pet. The Caspian foxes wag their tails just like pet dogs in our land.

The rats of the terrible plague afflicting the Caspians are almost the same in size when you look a them as the ikhneumenos of Egypt, but they are wild, and terrible, and they have teeth strong enough to cut and even eat metal. The rats in Teridon, Babylonia are like this too—and traders bring their skins to sell among the Persians. Indeed, these skins are soft and can be sewn together as a tunic to warm people. And they call them kandutanes, because it is dear to them.

Here is something amazing about these rats: if a pregnant female is caught and her fetus is removed, when the female fetus is dissected and examined, it also has a baby.”

᾽Αμύντας ἐν τοῖς ἐπιγραφομένοις οὕτως ὑπ᾽ αὐτοῦ Σταθμοῖς κατὰ τὴν γῆν τὴν Κασπίαν καὶ βοῶν ἀγέλας λέγει πολλὰς καὶ κρείττονας ἀριθμοῦ εἶναι καὶ ἵππων. ἐπιλέγει δὲ ἄρα καὶ ἐκεῖνο, ἐν ὡρῶν τισι περιτροπαῖς μυῶν ἐπιδημίας γίνεσθαι πλῆθος ἄμαχον· καὶ τὸ μαρτύριον ἐπάγει λέγων, τῶν ποταμῶν τῶν ἀεννάων σὺν πολλῶι τῶι ῥοίζωι φερομένων, τοὺς δὲ καὶ μάλα ἀτρέπτως ἐπινήχεσθαί τε αὐτοῖς καὶ τὰς οὐρὰς ἀλλήλων ἐνδακόντας ἕρμα τοῦτο ἴσχειν, καὶ τοῦ διαβάλλειν τὸν πόρον σύνδεσμόν σφισιν ἰσχυρότατον ἀποφαίνει τόνδε.

ἐς τὰς ἀρούρας δὲ ἀπονηξάμενοι, φησί, καὶ τὰ λήια ὑποκείρουσι καὶ διὰ τῶν δένδρων ἀνέρπουσι καὶ τὰ ὡραῖα δεῖπνον ἔχουσι καὶ τοὺς κλάδους δὲ διακόπτουσιν, οὐδὲ ἐκείνους κατατραγεῖν ἀδυνατοῦντες. οὐκοῦν ἀμυνόμενοι οἱ Κάσπιοι τὴν ἐκ τῶν μυῶν ἐπιδρομήν τε ἅμα καὶ λύμην φείδονται τῶν γαμψωνύχων, οἵπερ οὖν καὶ αὐτοὶ κατὰ νέφη πετόμενοι εἶτα αὐτοὺς ἀνασπῶσιν, καὶ ἰδίαι τινὶ φύσει τοῖς Κασπίοις ἀναστέλλουσι τὸν λιμόν. ἀλώπηκες δὲ αἱ Κάσπιαι, τὸ πλῆθος αὐτῶν τοσοῦτόν ἐστιν ὡς καὶ ἐπιφοιτᾶν οὐ μόνον τοῖς αὐλίοις τοῖς κατὰ τοὺς ἀγρούς, ἤδη γε μὴν καὶ ἐς τὰς πόλεις παριέναι. καὶ ἐν οἰκίαι ἀλώπηξ φανεῖται οὐ μὰ Δία ἐπὶ λύμηι οὐδὲ ἁρπαγῆι, ἀλλὰ οἷα τιθασός· καὶ ὑποσαίνουσί τε αἱ Κάσπιοι καὶ ὑπαικάλλουσι τῶν παρ᾽ ἡμῖν κυνιδίων <δίκην>.

οἱ δὲ μύες οἱ τοῖς Κασπίοις ἐπίδημον ὄντες κακόν, μέγεθος αὐτῶν ὅσον κατά γε τοὺς Αἰγυπτίων ἰχνεύμονας ὁρᾶσθαι, ἄγριοι δὲ καὶ δεινοὶ καὶ καρτεροὶ τοὺς ὀδόντας, καὶ διακόψαι τε καὶ διατραγεῖν οἷοί τε εἰσὶ καὶ σίδηρον. τοιοῦτοι δὲ ἄρα καὶ οἱ μύες οἱ ἐν τῆι Τερηδόνι τῆς Βαβυλωνίας (F 7) εἰσίν, ὧνπερ οὖν καὶ τὰς δορὰς οἱ τούτων κάπηλοι ἐς Πέρσας ἄγουσι φόρτον. εἰσὶ δὲ ἁπαλαί, καὶ συνερραμέναι χιτῶνές τε ἅμα γίνονται καὶ ἀλεαίνουσιν αὐτούς. καλοῦνται δὲ ἄρα οὗτοι κανδυτᾶνες, ὡς ἐκείνοις φίλον.

θαυμάσαι δὲ τῶν μυῶν τῶνδε ἄξιον ἄρα καὶ τοῦτο· ἐὰν ἁλῶι μῦς κύουσα, κἆιτα ἐξαιρεθῆι τὸ ἔμβρυον, αὐτῆς δὲ διατμηθείσης ἐκείνης εἶτα μέντοι καὶ αὐτὸ διανοιχθῆι, καὶ ἐκεῖνο ἔχει βρέφος.

Rats

Social Distancing in the Field: Be Goats, Not Sheep

Varro, On Agriculture 2. 9-11

“What can I say about the health of animals that are never healthy? There’s only this: the masters of the flock have special written instructions on what treatments to use for some of their diseases and for bodily wounds which they often suffer, since they are often fighting one another with horns and since they graze in thorny areas.

All that remains is the topic of numbers. This is smaller for herds of goats than for flocks of sheep, since goats are horny and spread themselves out but sheep gather together and crowd in a single space. In the Gallic territory, people keep greater numbers of flocks instead of bigger ones because an epidemic develops quickly in large ones, which will bring an owner to ruin. They believe that a flock of fifty people is big enough.”

Quid dicam de earum sanitate, quae numquam sunt sanae? Nisi tamen illud unum: quaedam scripta habere magistros pecoris, quibus remediis utantur ad morbos quosdam earum ac vulneratum corpus, quod usu venit iis saepe, quod inter se cornibus pugnant atque in spinosis locis pascuntur. Relinquitur de numero, qui in gregibus est minor caprino quam in ovillo, quod caprae lascivae et quae dispargant se; contra oves quae se congregent ac condensent in locum unum. Itaque in agro Gallico greges plures potius faciunt quam magnos, quod in magnis cito existat pestilentia, quae ad perniciem eum perducat. Satis magnum gregem putant esse circiter quinquagenas.

A daily reminder, Od. 17.246 (for more, go here)

“Bad shepherds ruin their flocks.”

… αὐτὰρ μῆλα κακοὶ φθείρουσι νομῆες.

Also, to practice your imitation:

Sheep say baa, βῆ λέγειν. while goats say may, Μῆ μῆ (as in, may I stand at least six feet away from you?)

File:KAMA Ulysse fuyant Polyphème.jpg
For some cognitive dissonance. Pelikè représentant Ulysse s’échappant de la caverne de Polyphème en s’agrippant à la toison d’un bélier. Vers 500 a. C. Musée archéologique du Céramique n°THW 195.