Legislation, For Drunks

Aristophanes, Acharnians 532-534

“[Perikles] used to make laws written like drinking songs:
That the Megarians were not to stay in the market
Nor the sea nor the beach in between”

ἐτίθει νόμους ὥσπερ σκόλια γεγραμμένους,
ὡς χρὴ Μεγαρέας μήτε γῇ μήτ’ ἐν ἀγορᾷ
μήτ’ ἐν θαλάττῃ μήτ’ ἐν ἠπείρῳ μένειν.

Schol. Ar. Ach. 532 

“[Perikles] used to make laws written like drinking songs”:

Timokreon of Rhodes, the lyric poet, wrote a drinking song like this against Wealth, which begins:

“Blind Wealth, I wish you had shown yourself
Neither on land nor on sea
Nor the beach in between.

You should have stayed underneath
living in Hell—thanks to you
all these evils for humans never cease.”

ἐτίθει νόμους· μιμούμενος τὸν τῶν σκολίων ποιητήν. Τιμοκρέων δὲ ὁ Ῥόδιος μελοποιὸς τοιοῦτον ἔγραψε σκόλιον κατὰ τοῦ Πλούτου, οὗ ἡ ἀρχή·

ὤφελέν σ᾿ ὦ τυφλὲ Πλοῦτε
μήτε γῇ μήτ᾿ ἐν θαλάσσῃ
μήτ᾿ ἐν ἠπείρῳ φανῆμεν,
ἀλλὰ Τάρταρόν τε ναίειν
κ᾿ Αχέροντα· διὰ σὲ γὰρ πάντ᾿
αἰὲν ἀνθρώποις κακά.

Mihály Zichy, “Drinking Song” 1874

This Unforgetting Stone (Another Epitaph)

Iscr. di Cos (Fun.) EF 518  From Kos, 2nd/1st Century BCE

“Previously Homeric grooves [arrows] were sounding out
The master-loving habit of Eumaios on golden tablets,
But now this stone, repeating the unforgetting word,
Will sing your wise wit even into Hades, Inakhos.

Philoskos, who reveres your home, will always increase
The fine gifts and honor you both among the living and the dead—
Along with your wife who honors your son who is weeping,
A young child who draws deep from the spring of her breasts.

O, inescapable Hades, why do you hoard this kind of blessing,
Taking away the famous son of Kleumakhis?”

1 π̣ρὶν μ̣ὲν Ὁμήρειο[ι γλυφί]δες φιλ[οδέσποτ]ο̣ν̣ ἦ̣θ̣[ο]ς
Εὐμαίου χρ̣υσέαις̣ ἔ̣κλαγον ἐν σ̣ε̣λίσ̣ι̣ν̣·
σεῦ δὲ καὶ εἰν Ἀΐδαο σαόφρονα μῆτιν ἀείσει
Ἴν̣αχ̣’ ἀείμνηστον γ̣ρ̣άμ̣μ̣α λαλεῦσ̣α̣ πέ̣τρ̣η·
5 καί σε πρὸς εὐσεβέ̣ων δ̣όμ̣ον ἄξ̣ε̣ται ἐσθλὰ Φ̣ιλίσκος̣
δῶρα καὶ ἐν ζῳοῖς κἂμ φθιμένοισι τίνων·
σήν τ̣’ ἄλοχ̣ον κλείουντ’ αὐτόν σοι παῖδα τίο̣υσαν
π̣ηγῆς ἧς μασ̣τ̣ῶν ε̣ἴ̣λ̣κυ̣σ̣ε νηπίαχο̣ς̣.
[ὦ] δυσάλικτ’ Ἀΐδα, τὶ τὸ τηλίκον ἔσχ̣ες ὄνειαρ̣,
10 κλεινὸν Κλευμαχίδο̣ς̣ κοῦρον ἀειρ̣ά̣μενο̣ς̣;

Image result for ancient greek arrows

This Unforgetting Stone (Another Epitaph)

Iscr. di Cos (Fun.) EF 518  From Kos, 2nd/1st Century BCE

“Previously Homeric grooves [arrows] were sounding out
The master-loving habit of Eumaios on golden tablets,
But now this stone, repeating the unforgetting word,
Will sing your wise wit even into Hades, Inakhos.

Philoskos, who reveres your home, will always increase
The fine gifts and honor you both among the living and the dead—
Along with your wife who honors your son who is weeping,
A young child who draws deep from the spring of her breasts.

O, inescapable Hades, why do you hoard this kind of blessing,
Taking away the famous son of Kleumakhis?”

1 π̣ρὶν μ̣ὲν Ὁμήρειο[ι γλυφί]δες φιλ[οδέσποτ]ο̣ν̣ ἦ̣θ̣[ο]ς
Εὐμαίου χρ̣υσέαις̣ ἔ̣κλαγον ἐν σ̣ε̣λίσ̣ι̣ν̣·
σεῦ δὲ καὶ εἰν Ἀΐδαο σαόφρονα μῆτιν ἀείσει
Ἴν̣αχ̣’ ἀείμνηστον γ̣ρ̣άμ̣μ̣α λαλεῦσ̣α̣ πέ̣τρ̣η·
5 καί σε πρὸς εὐσεβέ̣ων δ̣όμ̣ον ἄξ̣ε̣ται ἐσθλὰ Φ̣ιλίσκος̣
δῶρα καὶ ἐν ζῳοῖς κἂμ φθιμένοισι τίνων·
σήν τ̣’ ἄλοχ̣ον κλείουντ’ αὐτόν σοι παῖδα τίο̣υσαν
π̣ηγῆς ἧς μασ̣τ̣ῶν ε̣ἴ̣λ̣κυ̣σ̣ε νηπίαχο̣ς̣.
[ὦ] δυσάλικτ’ Ἀΐδα, τὶ τὸ τηλίκον ἔσχ̣ες ὄνειαρ̣,
10 κλεινὸν Κλευμαχίδο̣ς̣ κοῦρον ἀειρ̣ά̣μενο̣ς̣;

Image result for ancient greek arrows

Four Years of Presidential Memories: Κ᾿[α]π ε᾿φη[φ]ε, A Future Scholion on #Covfefe

In a distant future, scholars laboring over dead languages and the confluence of allusions in the CET (Corpus Electronicum Pipiatorum) make learned guesses on the possible meanings contained within a mysterious neologism #cavfefe:

Κ᾿ <ά>π ε᾿φη[φ]ε [sc. κε μὴ…τοῦτο]: “would that he had not said it”
or Κ᾿ <ά>π ε᾿φη[φ]ε = κ<αὶ> ἀπ<έ>φη<να>: “And I declared…”

Ex. The lexical item often appears with references to speakers in a position of political or intellectual authority who are making official statements regarding an immutable truth. Vide Eur. Suppl. 335-7 where Theseus speaks:

“The words that I said were right, Mother.
And I have also declared [K’apephênamên] my opinion on the matter,
Of the kinds of councils over which he tripped.”

Θη. ἐμοὶ λόγοι μέν, μῆτερ, οἱ λελεγμένοι
ὀρθῶς ἔχουσ’ ἐς τόνδε κἀπεφηνάμην
γνώμην ὑφ’ οἵων ἐσφάλη βουλευμάτων.

Cf. Anth. Graec. 9.366

“Many people are worse” declared Bias of Priêne.
„Τοὺς πλέονας κακίους” δὲ Βίας ἀπέφηνε Πριηνεύς.

Cf. Diogenes Laertius, Lives of the Distinguished Philosophers

“[Plato] claimed that there are two origins of everything, god and matter, which he also called the mind and the cause.”

3.69 δύο δὲ τῶν πάντων ἀπέφηνεν ἀρχάς, θεὸν καὶ ὕλην, ὃν καὶ νοῦν προσαγορεύει καὶ αἴτιον.

Many contemporaries puzzled over the meaning. Proposals included scribal error (which we bar based on the lectio difficilior), a coded, but ungrammatical wish, a desire for an implement to brew a now extinct stimulant, and, as typical of those barbarous times, invocations of the occult.

https://twitter.com/ArmandDAngour/status/869853138966204417

This Unforgetting Stone (Another Epitaph)

Iscr. di Cos (Fun.) EF 518  From Kos, 2nd/1st Century BCE

“Previously Homeric grooves [arrows] were sounding out
The master-loving habit of Eumaios on golden tablets,
But now this stone, repeating the unforgetting word,
Will sing your wise wit even into Hades, Inakhos.

Philoskos, who reveres your home, will always increase
The fine gifts and honor you both among the living and the dead—
Along with your wife who honors your son who is weeping,
A young child who draws deep from the spring of her breasts.

O, inescapable Hades, why do you hoard this kind of blessing,
Taking away the famous son of Kleumakhis?”

1 π̣ρὶν μ̣ὲν Ὁμήρειο[ι γλυφί]δες φιλ[οδέσποτ]ο̣ν̣ ἦ̣θ̣[ο]ς
Εὐμαίου χρ̣υσέαις̣ ἔ̣κλαγον ἐν σ̣ε̣λίσ̣ι̣ν̣·
σεῦ δὲ καὶ εἰν Ἀΐδαο σαόφρονα μῆτιν ἀείσει
Ἴν̣αχ̣’ ἀείμνηστον γ̣ρ̣άμ̣μ̣α λαλεῦσ̣α̣ πέ̣τρ̣η·
5 καί σε πρὸς εὐσεβέ̣ων δ̣όμ̣ον ἄξ̣ε̣ται ἐσθλὰ Φ̣ιλίσκος̣
δῶρα καὶ ἐν ζῳοῖς κἂμ φθιμένοισι τίνων·
σήν τ̣’ ἄλοχ̣ον κλείουντ’ αὐτόν σοι παῖδα τίο̣υσαν
π̣ηγῆς ἧς μασ̣τ̣ῶν ε̣ἴ̣λ̣κυ̣σ̣ε νηπίαχο̣ς̣.
[ὦ] δυσάλικτ’ Ἀΐδα, τὶ τὸ τηλίκον ἔσχ̣ες ὄνειαρ̣,
10 κλεινὸν Κλευμαχίδο̣ς̣ κοῦρον ἀειρ̣ά̣μενο̣ς̣;

Image result for ancient greek arrows

Κ᾿[α]π ε᾿φη[φ]ε: A Future Scholion on #Covfefe

In a distant future, scholars laboring over dead languages and the confluence of allusions in the CET (Corpus Electronicum Pipiatorum) make learned guesses on the possible meanings contained within a mysterious neologism #cavfefe:

Κ᾿ <ά>π ε᾿φη[φ]ε [sc. κε μὴ…τοῦτο]: “would that he had not said it”
or Κ᾿ <ά>π ε᾿φη[φ]ε = κ<αὶ> ἀπ<έ>φη<να>: “And I declared…”

Ex. The lexical item often appears with references to speakers in a position of political or intellectual authority who are making official statements regarding an immutable truth. Vide Eur. Suppl. 335-7 where Theseus speaks:

“The words that I said were right, Mother.
And I have also declared [K’apephênamên] my opinion on the matter,
Of the kinds of councils over which he tripped.”

Θη. ἐμοὶ λόγοι μέν, μῆτερ, οἱ λελεγμένοι
ὀρθῶς ἔχουσ’ ἐς τόνδε κἀπεφηνάμην
γνώμην ὑφ’ οἵων ἐσφάλη βουλευμάτων.

Cf. Anth. Graec. 9.366

“Many people are worse” declared Bias of Priêne.
„Τοὺς πλέονας κακίους” δὲ Βίας ἀπέφηνε Πριηνεύς.

Cf. Diogenes Laertius, Lives of the Distinguished Philosophers

“[Plato] claimed that there are two origins of everything, god and matter, which he also called the mind and the cause.”

3.69 δύο δὲ τῶν πάντων ἀπέφηνεν ἀρχάς, θεὸν καὶ ὕλην, ὃν καὶ νοῦν προσαγορεύει καὶ αἴτιον.

Many contemporaries puzzled over the meaning. Proposals included scribal error (which we bar based on the lectio difficilior), a coded, but ungrammatical wish, a desire for an implement to brew a now extinct stimulant, and, as typical of those barbarous times, invocations of the occult.

Image result for Ancient Greek scholars