“A Man Marries, a Woman Gets Married”

Or, how philology is not apolitical….

An Anonymous Grammarian, De Adfinium Vocabulorum Differentia (“On Similar but different words”) 120

“Marrying [gêmai] is different from ‘getting married’ [gêmasthai] in that a man marries but a woman gets married. Homer has made the difference between them clear when he said of getting married:  “once she [Epikastê] got married to her own son; and he married her / after killing his father.”

And Anakreon [demonstrates the distinction] when he mocks someone for being effeminate: “and the bedroom in which that guy didn’t marry but got married instead.”

Aeschylus too in his Amumône writes: “it is your fate to be married but it is mine to marry.”

γῆμαι τοῦ γήμασθαι διαφέρει, ὅτι γαμεῖ μὲν ὁ ἀνήρ, γαμεῖται δὲ ἡ γυνή. καὶ ῞Ομηρος τὴν διαφορὰν τετήρηκεν αὐτῶν, ἐπὶ τοῦ γήμασθαι εἰπών (λ 273 sq.)

     ‘γημαμένη ᾧ υἱῷ· ὁ δ’ ὃν πατέρ’ ἐξεναρίξας

    γῆμε’,

καὶ ᾿Ανακρέων (P.M.G. 424 Page = fr. 87 D.2) διασύρων τινὰ ἐπὶ θηλύτητι

     ‘καὶ †θαλάμοις† ἐν ᾧ κεῖνος οὐκ ἔγημεν ἀλλ’ ἐγήματο’,

καὶ Αἰσχύλος (fr. 131 Mette = fr. 13 N.2) ἐν ᾿Αμυμώνῃ

     ‘σοὶ μὲν γὰρ γαμεῖσθαι μόρσιμον, γαμεῖν δ᾿ ἐμοί

The distinction between gêmai [or gamein] and gêmasthai [gameisthai] is an important example of Greek active versus mediopassive voice. The active here means “to take a spouse”; while the mediopassive form [according to LSJ] means to “offer to have your child made a spouse” or, “to give oneself in marriage”. This is also a good example of how gendered difference in agency and personhood is structured into basic linguistic distinctions.

As I teach my students, the middle voice is often about indirect agency* (when the agent of an action is not the same as the grammatical subject of the sentence). So, with the verb luô, it means in the active “I release” and in the passive “I am released” but in the middle “ransom”, because in the background is the idea that “x arranges for y to release z”. (And this is a pretty ancient meaning: Chryses appears to the Achaeans in book 1 of the Iliad “for the purpose of ransoming his daughter” [λυσόμενός τε θύγατρα]).

In two examples cited by the anonymous grammarian above words are morphologically middle (γημαμένη and ἐγήματο are aorists, one of the two tenses that has distinct middle and passive morphology in Greek), but the semantics of the words seem less middle than passive to me. At the very least, we have Epikaste “[allowing herself] to be married” in the Homeric example. Anacreon’s joke emasculates the target by taking agency away from him and Aeschylus attests to a similar distinction in the fragment. But the point to take away is that it would be striking in ancient Greece to say that a woman marries someone else as an active agent.

*Often, but not always! The middle voice can be causative, alternate with the active for transitive/intransitive meanings, be quasi-reflexive, or just downright weird (‘idiomatic’!).

Here’s part of the LSJ Entry:

gameo lsj

Here’s Beekes on the root:

gameo beekes

Wild Etymology of the Night

Giovanni Boccaccio, The Genealogy of the Pagan Gods, 1.9:

“The fact that Night is clothed in a painted coat clearly indicates that she is the very decoration of the sky, by which the sky is covered. Night (nox) however, as Papias says, is so called ‘because she harms (noceat) the eyes’; for she takes away their power of sight, since we see nothing at night. Night is harmful, further, in that she is well-suited to evil-doers, since we say ‘one who does evil hates the light’ – from this it follows that the evil-doer loves the shadows because they are more suited to the evil work. Even Juvenal says, ‘Thieves rise at night to cut the throats of others.’ Furthermore, Homer calls her the subduer of the gods in the Iliad, by which we may understand that since great-spirited people turn over important matters in their hearts at night, nevertheless night (not being suited to such things at all) oppresses their overflowing spirits, and overpowers them, subdued, all the way until the light.”

Image result for boccaccio

Quod autem picta palla amicta sit, facile videri potest illam celi ornatum significare quo tegitur. Nox autem, ut ait Papias, ideo dicitur quia noceat oculis; aufert enim illis videndi officium, cum nil nocte cernamus. Nocet insuper quia male agentibus apta est, cum legamus: Qui male agit odit lucem; exquo sequitur ut tenebras amet tanquam malo operi aptiores. Et dicit etiam Iuvenalis: Ut iugulent homines surgunt de nocte latrones. Omerus preterea in Yliade eam domitricem deorum vocitat, ut sentiamus quoniam nocte magnanimes ingentia pectoribus versant, tamen nox minime talibus apta ebullientes opprimit spiritus, eosque tanquam domitos in lucem usque coercet.

What Happened to Thersites (The Origin of His Deformity)

Thersites, the ugliest man at Troy, may not have always been so.

Schol. T ad Hom. Il. 212a1 ex

“Thersites: the name is made from the Aiolic [version of tharsos] audacity, thersos.
ex. Θερσίτης δ’ ἔτι: ὠνοματοποίησε τὸ ὄνομα παρὰ τὸ θέρσος Αἰολικόν

Schol. D ad Hom. Il. 2.212 [= Euphorion fr. 82]

“Because the goddess was enraged at Oineus’ lack of concern for sacrifices to Artemis, she sent a wild boar against the city. A band of the best of Greece when against it when it was ruining the country, as the poet says in the ninth book. Among them was also Thersites who, because he was coward, abandoned his assigned guard post and went instead hunting safety in some high position. He was being reproached and pursued by Meleager and fell from a cliff; [this is how] he became the sort of man Homer describes him as. Euphorion tells this story.”

Οἰνεῖ ἀμελήσαντι τῆς Ἀρτέμιδος θυσιῶν ἕνεκα ἡ θεὸς ὀργισθεῖσα ἔπεμψε τῇ πόλει σῦν ἄγριον. ἐφ᾿ ὃν ἦλθεν στρατεία τῶν ἀρίστων τῆς Ἑλλάδος, ἐπειδὴ ἐλυμαίνετο τῇ χώρᾳ ὥς φησιν αὐτὸς ὁ ποιητὴς ἐν τῇ Ι΄ [533], μεθ᾿ ὧν ἦν καὶ ὁ Θερσίτης, ὃς δειλωθεὶς κατέλειψεν τὴν παραφυλακὴν ἐφ᾿ ἧς ἦν καὶ ἀπῆλθεν ἐπί τινα τόπον ὑψηλὸν τὴν σωτηρίαν θηρώμενος. ὀνειδιζόμενος δὲ ὑπὸ Μελεάγρου ἐδιώκετο καὶ κατὰ κρημνοῦ πεσὼν τοιοῦτος ἐγένετο οἷον Ὅμηρος αὐτὸν παρίστησιν. ἱστορεῖ Εὐφορίων.

Schol AbT 212b1-2 ex

“they say that [Thersites] is the poet’s agent, that he appropriates his essence.”

Θερσίτης δ’ ἔτι: ἐπίτροπον τοῦ ποιητοῦ φασιν αὐτόν, σφετερισάμενον τὴν οὐσίαν…

Schol. bT ad Hom. Il 212b ex

“… as when Zeus assails Hera with threats in book 1 and Hephaistos appears as a joke; now too, then, the poet took up Thersites to resolve the hatred in the assembly and to insult Agamemnon. For it is right. But he cannot cause [Agamemnon] pain since he [Thersites] is unworthy. Mockeries, then, were not made by Xenophanes [first] but already by Homer among which he makes a mockery of Thersites and Thersites mocks the best men.”

ὡς καὶ ἐπὶ τῶν θεῶν ἐν τῇ Α τὴν ῞Ηραν καταστέλλει Ζεὺς μὲν ἀπειλῶν, ῞Ηφαιστος δὲ γελοῖος φανείς. καὶ νῦν οὖν τὸν Θερσίτην ὁ ποιητὴς παρέλαβε πρὸς τὸ διαλῦσαι
τὸ στυγνὸν τῆς ἐκκλησίας καὶ ὑβρίσαι τὸν ᾿Αγαμέμνονα· δίκαιον γάρ· ἀλλ’ οὐ λυπεῖ ἀνάξιος ὤν. ἤδη δὲ οὐ Ξενοφάνει (cf. Vors.6 21A), ἀλλ’ ῾Ομήρῳ πρώτῳ σίλλοι πεποίηνται, ἐν οἷς αὐτόν τε τὸν Θερσίτην σιλλαίνει καὶ ὁ Θερσίτης τοὺς ἀρίστους. οὐκέτι δὲ μέμνηται αὐτοῦ, ἐπεὶ σεσωφρόνισται τοῦ λοιποῦ „νεικείειν βασιλῆας” (Β 277). Φερεκύδης δὲ καὶ τοῦτον

Schol. bT ad Il. 2.212b ex. 12–19 [= FGrH 3.123]

“Pherecydes says that [Thersites] was one of those who gathered to hunt the Kalydonian boar but that he was avoiding the fight with the boar and was thrown from a cliff by Meleager. This is how his body was deformed. People say he is a child of Agrios and the daughter of Porthaon. But if he is Diomedes’ relative, there is no way Odysseus would beat him. For he would only hit common soldiers. Hence, [the poet] has deployed him not [because of] his father or his country but only because of his manner and form, the things which the current situation needs.”

Φερεκύδης δὲ καὶ τοῦτον ἕνα τῶν ἐπὶ τὸν Καλυδώνιον κάπρον στρατευσάντων φησίν. ἐκκλίνοντα δὲ τὴν τοῦ συὸς μάχην ὑπὸ Μελεάγρου κατακρημνισθῆναι· διὸ καὶ λελωβῆσθαι τὸ σῶμα. ᾿Αγρίου δὲ καὶ Δίας τῆς Πορθάονος αὐτόν φασιν. εἰ δὲ συγγενὴς ἦν Διομήδους, οὐκ ἂν αὐτὸν ἔπληξεν ᾿Οδυσσεύς· τοὺς γὰρ ἰδιώτας μόνον ἔτυπτεν. εὖ δὲ καὶ οὐκ ἀπὸ πατρὸς αὐτὸν συνέστησεν, οὐδ’ ἀπὸ πατρίδος, ἀλλ’ ἀπὸ
τοῦ τρόπου μόνου καὶ τῆς μορφῆς, ὧν χρεία τὰ νῦν. b(BCE3E4)T

 

Image result for ancient greek thersites

Greek Nostos and English Nostalgia

Someone asked me to put together a post on nostos. Here’s what I got. I am happy to add anything someone else can find. This is far from exhaustive.

The Greek noun nostos (“homecoming”) is mostly reconstructed as a reflex of a verbal root neomai (“to come or go”) but its semantic range drifts to include ideas of salvation and rescue.

From Beekes’ Etymological Dictionary of Ancient Greek (2010)

nostos beeks

In early Greek poetry, nostos is a song that is about homecoming. On this, see Nagy 1999 [1997], 97; Murnaghan 2002, 147. Douglas Frame (1978) argues that it also means “return to light and life” whereas Anna Bonifazi adds “salvation not death”. For more on the nostoi as a tradition, see the discussion and bibliography in Barker and Christensen 2015. Gregory Nagy surveys the meaning of the term nostos in the Odyssey as return and a song of homecoming in his Ancient Greek Hero in 24 Hours.

In later Greek, the term retained much of this meaning but, as I will show below, it can also mean “sweetness”. The thematic and proverbial power of the poetic tradition seems to have kept this specialized meaning as primary as the language developed.

From E.A. Sophocles “Dictionary of Byzantine Greek”

nostos med

Our English word nostalgia comes from a post-classical Latin compound which has deep resonance with Greek epic, especially Odysseus. Odysseus has thematic associations with algea (neuter plural for algos, “grief, pain”). Our modern meaning of “acute longing for familiar surroundings” or “sentimental longing for a period of the past (OED online)” may draw on ancient poetic associations. A nostos is a return to the home, which is symbolically a return to the past. Ultimately, it is partly a futile wish because neither home nor person (neither the past, nor the rememberer) remain the same.

Nostalgia was originally coined by Johannes Hofer in 1688 for a pathological mental disorder, a type of mania that involved longing for the past. Some modern psychological studies still examine the phenomenon. It has been described as both parafunctional in undermining a sense of well-being and rootedness in the future (Verplanken 2012) and as a useful resource of memory which can help reinforce identity against existential threats (Routledge et al 2012 and Sedikedis and Wildschut 2016).

The ancient etymological dictionaries pretty much provide the same information as the Byzantine Suda:

Suda, Nu 500

“Nostos: The return to home. From the sweetness of a homeland. Or it comes from the giving of flavor. But also “the poets who sang the songs of Return follow Homer to the extent they are capable. It seems that not only one poet composed and wrote the homecoming of the Achaeans, but some others did too.

Νόστος: ἡ οἴκαδε ἐπάνοδος. παρὰ τὸ τῆς πατρίδος ἡδύ.

ἢ ἡ ἀνάδοσις τῆς γεύσεως. καὶ οἱ ποιηταὶ δὲ οἱ τοὺς Νόστους ὑμνήσαντες ἕπονται τῷ ῾Ομήρῳ ἐς ὅσον εἰσὶ δυνατοί. φαίνεται ὅτι οὐ μόνος εἷς εὑρισκόμενος ἔγραψε νόστον ᾿Αχαιῶν, ἀλλὰ καί τινες ἕτεροι.

Nu 501

“Homecoming: in regular use it is “sweetness”, applied to edibles. This comes from the [sweetness] of returning and coming back again home. From the sweetness of your homeland, for nothing is sweeter than your fatherland, according to Homer. From nostos in customary use we also have nostimon, which can mean “pleasant”, “sweet”. And there is a certain god, Eunostos, a divinity of the mill. The poetic term nostos comes from neô [to go], in, for example “now I am not going home.” This means “I do not return” [epanerkhomai]. There is also the form nostô, which provides the compounds palinostô, and aponostô.”

Νόστος: παρὰ τῇ συνηθείᾳ ὁ γλυκασμός, ἐπὶ τῶν ἐδεσμάτων. ὡς ἀπὸ τῆςοἴκαδε ἀνακομιδῆς καὶ ἀναστροφῆς· παρὰ τὸ τῆς πατρίδος γλυκύ. οὐδὲν γὰρ γλύκιον ἧς πατρίδος, καθ’ ῞Ομηρον. ἐκ δὲ τοῦ κατὰ τὴν συνήθειαν νόστου καὶ νόστιμον, τὸ ἡδύ. καὶ Εὔνοστος, θεός τις, φασίν, ἐπιμύλιος. ὁ δὲ ποιητικὸς  νόστος παρὰ τὸ νέω γίνεται. οἷον, νῦν δ’ ἐπεὶ οὐ νέομαι γε. ἤγουν οὐκ ἐπανέρχομαι. ἔστι δὲ καὶ ῥῆμα νοστῶ, οὗ σύνθετα παλινοστῶ καὶ ἀπονοστῶ

 

Some things cited in this post:

Barker, Elton T. E. and Christensen, Joel P. 2015. “Odysseus’s Nostos and the Odyssey’s Nostoi,” in G. Scafoglio, Studies on the Epic Cycle. Rome. 85–110.

Bonifazi, A. 2009. “Inquiring into nostos and its cognates.” American Journal of Philology 130: 481–510.

Frame, Douglas. 1978. The Myth of Return in Early Greek Epic. New Haven.

Murnaghan, Sheila. 2002. “The Trials of Telemachus: Who Was the Odyssey Meant for?” Arethusa 35: 133–153.

Nagy, Gregory. 1979. The Best of the Achaeans: Concepts of the Hero in Archaic Greek Poetry. Baltimore.

Routledge, Clay, Wildschut Tim, Sedikides, Constantine, Juhl, Jacob, , and  Arndt, Jamie. 2012”The power of the past: Nostalgia as a meaning-making resource.” Memory, 1-9.

Sedikides, Constantine and Wildschut, Tim. 2016. ”Nostalgia: A Bittersweet Emotion that Confers Psychological Health Benefits.” The Wiley Handbook of Positive Clinical  Psychology, 126–136.

Verplanken, Bas. 2012. “When bittersweet turns sour: Adverse effects of nostalgia on habitual worriers.” European Journal of Social Psychology, 42, 285–289.

Fateful Etymology

Giovanni Boccaccio, Genealogy of the Pagan Gods (1.5):

“Proper names have already been discussed, so we must speak now of common names. Cicero calls the Fates the Parcae, through antiphrasis as I believe, because they would spare (parcant) no one. They admit no exceptions for any persons, and God alone is able to change their power and order. The name Fatum or Fata is, however, derived from the verb for fari [=to speak], as if the people who imposed the name on them wished to indicate that what they do is irrevocable, as if spoken or preordained by God. We can see this readily enough in the words of Boethius, and even Augustine seems to agree in his City of God. But he holds back from using the word itself, advising us that if anyone should wish to call the will or power of God by the name of Fate, they should hold their opinion and bridle their tongue.”

Marco Bigio, The Three Parcae (1550)

De nominibus propriis predictum est, de appellativis dicendum. Vocat igitur has Tullius Parcas, ut reor per antiphrasin, quia nemini parcant; nulla enim apud eas est acceptio personarum, solus deus potest pervertere earum vires et ordinem. Fatum autem aut Fata a for faris tractum nomen est, quasi velint, qui id imposuere nomen, quod ab eis agitur a deo quasi irrevocabile dictum sit seu previsum, ut per verba Boetii satis assumitur, et etiam sentire videtur Augustinus, ubi De civitate dei. Sed abhorret ipse vocabulum admonens, ut si quisquam voluntatem dei seu potestatem nomine Fati appellet, sententiam teneat, linguam coerceat.

If You Thought Your Hometown Made You Sick….

From the annals of WTF, Ancient scholars? Also, if you want to know more words for puking in Greek and Latin, we’ve got you covered.

Etymologicum Magnum [= Etymologicum Gudianum, 461.13]

“Emeia. This is a place near Mycenae. Emeia comes from emo [“to vomit”] just as Thaleia comes from thallô [“to bloom, flourish”]. It is so named either because Kerberos puked there after he came up from Hades or because Thyestes puked there after he ate his own children.”

῎Εμεια: Τόπος ἐστὶ πλησίον Μυκηνῶν· παρὰ τὸ ἐμῶ ῎Εμεια, ὡς θάλλω Θάλεια. Λέγεται δὲ, ἐπειδὴ ἐκεῖ ἤμεσεν ὁ Κέρβερος ἀνελθὼν ἐκ τοῦ ᾅδου· ἢ ἐπειδὴ ἐκεῖ ἔμεσεν ὁ Θυέστης φαγὼν τὰ τέκνα αὐτοῦ.

 

Eustathius, Comm. Ad Homeri Il. 1.282.24

“…after he tasted them he caused the city Emeia to be named for him because it is where he vomited up the things he ate.”

ὧν καὶ γευσάμενος ἐκεῖνος πόλιν ἐξ αὐτοῦ ἀφῆκε καλεῖσθαι τὴν ῎Εμειαν, ὅπου δηλαδὴ τὰ καταβρωθέντα ἐξήμεσε.

 

Interestingly, there is a bit of a slip the next time Eustathius tells the story.

Eustathius, Comm. Ad Homeri Il. 3.691.20

“[Note also] that the city Emeia comes from emein [to vomit] because it is where Aigisthos [sic] vomited after eating his own children thanks to the plan of Atreus, as the story goes.”

Οτι δὲ ἐκ τοῦ ἐμεῖν καὶ πόλις ῎Εμεια, περὶ ἣν Αἴγισθος ἤμεσε φαγὼν ἐξ ἐπιβουλῆς ᾿Ατρέως τὰ οἰκεῖα τέκνα, ἡ ἱστορία φησίν.

No, Internet, Kerberos is Probably Not “Spot”

A good friend (@professormortis) asked me yesterday if the internet rumors are right that the etymology of Kerberos (or the Latin Cerberus) indicates “spotted” because it is cognate with Sanskrit karbarah, sabalah “spotted, speckled;” and, therefore, that it is related to our pet name “Spot”.  This is a nice story, but like many nice stories, it is probably not true.

But the idea is not one of those internet age fantasies. It has actually appeared in the annals of historical linguistics–internet etymologies selected this one because it is cool and funny. But linguists have largely abandoned the idea.

Kerberos 1

Pierre Chantraine (Dictionnaire étymologique de la langue grecque, 1968) lists this as a “doubted for good reasons”.  (Here’s a link for a free download of the dictionary). Robert Beekes in his Etymological Dictionary of Greek (Brill: 2010) is much more certain that the Sanskrit word has no connection to the Greek word.

Kerberos 2

The article Beekes dismisses (Bruce Lincoln. 1977 “The Hellhound.” Journal of Indo-European Studies 7: 273-286.) suggests that the dog names in IE myth like Kerberos are derived from a PIE root *gher which has to do with growling.

Here’s a summary and an anticipation of what the rest of the post will cover.

Things Kerberos does not mean:

  1. Spotted or Spot
  2. Growling thing
  3. Flesh-eating
  4. Heavy-headed

New Proposals (from twitter, see below)

  1. From Proto-turkic: kara-boru  (“black-wolfhound”)
  2. Phoenician root *klb-‘rz (“hound of the earth”)

Trying to make sense of the dog’s name has good precedent in antiquity. There are etymological and allegorical interpretations to entertain us.

Etymologicum Gudianum (Byzantine Era)

Kerberos: From “karbaros” which is from having a heavy head. For the dog in Hades had three heads, as the story goes about the dog Kerberos.

Κέρβερος, παρὰ τὸ κάρβαρος, ἢ παρὰ τὸ τὴν κάραν βαρεῖν· τρικέφαλος γὰρ ἦν κύων ἐν ᾅδου, ὡς μυθεύεται κύωνος κέρβερος.

Cf. κάραβος (karabos) “horned beetle”

Also consider from Hesychius the Lexicographer:

Kerberioi: Weak-men. They also call the Kimmerians Kerberians. And some call their city Kerberia, but others call it Kimmeria. Others say that Kimmê is as place in Hades.

κερβέριοι· ἀσθενεῖς. φασὶ δὲ καὶ τοὺς Κιμμερίους Κερβερίους· καὶ τὴν πόλιν οἱ μὲν Κερβερίαν καλοῦσιν, οἱ δὲ Κιμμερίην· ἄλλοι δὲ †Κιμμη. ἔστι δὲ τόπος ἐν ᾅδου (λ 14).

Servius, Commentary to Vergil’s Aeneid 6.395

“For Cerberus is the earth, that means the consumer of all corpses. This is where Cerberus is also said to be from, just as kreoberos, that is “devouring flesh”: from here we also get “reclining over bones”, for the earth does not consume bones quickly”

nam Cerberus terra est, id est consumptrix omnium corporum. unde et Cerberus dictus est, quasi κρεοβόρος, id est carnem vorans: unde legitur “ossa super recubans” : nam non ossa citius terra consumit.

On the number of Kerberos’ heads

In a Pindaric fragment, Kerberos has one hundred heads! (Dith. Fr. 249 b Κέρβερος <> ἑκατογκεφάλας (vel ἑκατόγκρανος vel sim.). In vase images, he has two or three (typically). Lincoln and many others (see Daniel Ogden, Dragons, Serpents, and Slayers 2013: 96-106) note how his number of heads shift and that a vase image of him with two heads may indicate that he was once part of a pair of dogs (usually Orthos, matching pairs of dogs elsewhere in IE traditions).

In Hesiod, Kerberos and Orthos are children of Ekhidna with Typhaon. This Kerberos has 50 heads! (Theoi.com has a good selection of passages and images.)

Hesiod, Theogony 308-312

“After she was pregnant, she gave birth to powerful-minded children,
First, she gave birth to Orthos, Geryones’ hound.
Then she bore an impossible, unspeakable thing,
Kerberos raw flesh-eating, bronze-voiced hound of Hades,
With fifty heads, a creature shameless and strong.”

ἡ δ’ ὑποκυσαμένη τέκετο κρατερόφρονα τέκνα.
῎Ορθον μὲν πρῶτον κύνα γείνατο Γηρυονῆι·
δεύτερον αὖτις ἔτικτεν ἀμήχανον, οὔ τι φατειόν,
Κέρβερον ὠμηστήν, ᾿Αίδεω κύνα χαλκεόφωνον,
πεντηκοντακέφαλον, ἀναιδέα τε κρατερόν τε·

The number of heads seems to stick at three and various reasons are given to explain why or how this could be.

Heraclitus the Paradoxographer, On Incredible things 33

“Concerning Kerberos: This could be the same as with the Hydra. For that dog had two puppies, and he seemed to have three heads because the puppies were always walking alongside their father.”

Περὶ Κερβέρου.

     Τοῦτ’ ἂν εἴη ὃ καὶ περὶ τῆς ῞Υδρας. οὗτος γὰρ εἶχε δύο σκύμνους, ὧν ἀεὶ συμβαδιζόντων τῷ πατρὶ ἐφαίνετο εἶναι τρικέφαλος.

Palaephatus (39) argues that Kerberos had three heads because he was from the city Trikarênos (“Three-peaks”) and the name was misunderstood.

Porphyry, Peri Agalmatôn 8

“Kerberos is three-headed because of the three stages of the sun, rising, midday, and setting.”

     ῾Ο δὲ Κέρβερος τρικέφαλος μέν, ὅτι τρεῖς αἱ ἄνω χῶραι ἡλίου, ἀνατολή, μεσημβρία, δύσις.

Heraclitus, Allegories 33.9

“Kerberos himself is shown to be three-headed perhaps rightfully to hint at the three-shaped nature of philosophy: the parts we call logic, physics, and ethics.”

Αὐτός γε μὴν ὁ τρικέφαλος δειχθεὶς ἡλίῳ κέρβερος εἰκότως ἂν τὴν τριμερῆ φιλοσοφίαν ὑπαινίττοιτο· τὸ μὲν γὰρ αὐτῆς λογικόν, τὸ δὲ φυσικόν, τὸ δὲ ἠθικὸν ὀνομάζεται·

Zonaras Kappa 1186

“Kerberos: the three-headed dog: [this is because] the wretched demon is in three regions: the water, the earth and the air.”

†Κέρβερος. κύων τρικέφαλος, ὁ ἐν τοῖς τρισὶ στοιχείοις, ὕδατι, γῇ, ἀέρι, πονηρὸς δαίμων.†

Image result for Kerberos greek myth

A Twitter-sourced Etymology

A few years ago we witnessed the true beauty of twitter when we had a long discussion about this, yielding two new proposes which are really no worse than the Byzantine folk etymologies. One, suggests that it may be a borrowing from Asia Minor, related to Proto-turkic kara-boru  (“black-wolfhound”); the other posits a Phoenician root *klb-‘rz (“hound of the earth”).  I could describe how we got there, but I would rather just post all the tweets here. It is also instructive to post them again, because it is a reminder that social media can be used to build things up instead of burning them down

http://twitter.com/BhriguTheBard/status/697179265197068288

http://twitter.com/BhriguTheBard/status/697111976930050053

http://twitter.com/BhriguTheBard/status/697213559936258049

http://twitter.com/BhriguTheBard/status/697213559936258049

Terrible, Wonderful Odysseus: The Meanings of his Epithets, His Name(s) and How We Read Him

In the recent poll prompted by Dio Chrysostom’s anecdote of Philip asking which hero Alexander would be, Odysseus won by a bit of a landslide. I can’t say this completely surprises me, but it does trouble me just a little bit. What is it that attracts us to Odysseus?

[I ran an earlier post on the Iliad vs. the Odyssey and their complementarity]

My post and translation also drew some ire because I translated polytropos as “shifty”. It seems that we as a collective are entirely sure about what we think this word means. And, as a result, we are confident in who we think Odysseus is.

This post turns out to be longer than might be ideal, but I am just going to leave it as is. My basic belief, which I get to eventually, is that Odysseus is popular because of his essential polysemy. We think we love Odysseus because we choose an Odysseus we want to love. The important takeaway from this is that such ‘shiftiness” (when it comes to character and reception) is an essential part of his character.

First, a basic assertion: Homer’s version of Odysseus is not the only one. Even as early as the fifth century there were some, well, complaints.

Pindar, Nemean 7.20-21

“I think that the story of Odysseus’ suffering was exaggerated by sweet-worded Homer”

ἐγὼ δὲ πλέον’ ἔλπομαι
λόγον ᾿Οδυσσέος ἢ πάθαν
διὰ τὸν ἁδυεπῆ γενέσθ’ ῞Ομηρον·

In Greek tragedy, Odysseus was far from unproblematic: in Sophocles’ Philoktetes, he is responsible for bullying Neoptolemos into convincing the title character to return to Troy. In the Ajax, he is by no means innocent in the death of Telamon’s son. Euripides has Odysseus as the chief architect of the death of Astyanax. And in the Trojan myths in general, Odysseus (1) tries to avoid going to war, (2) exposes Achilles so that he has to go to war, (3) and frames Palamedes for treason to get back at him for making sure that he went to war. Oh, he is also said to have tried to betray Diomedes and even in the Iliad he takes charge of tricking the Trojan Dolon and ensuring that Diomedes kills a bunch of men in their sleep. (And don’t even try to explain that away by claiming it is not really a part of the Iliad. It is.)

Second, jumping over 2500 years, there is a cognitive link between what we name something and how we expect that element to emerge in stories. So, how we name Odysseus and what we think this name means matters (see also Peradotto 1990 among others on this).

Mark Turner. The Literary Mind: The Origins of Thought and Language. Oxford: 1996.

Turner 1996, 133: The stories minds tell (the ways in which we interpret the world) are based on roles and character, “formed by backward inference from such a role, according to the folk theory of “the Nature of Things,” otherwise known as “Being Leads to Doing.” In this folk theory, glass shatters because it is brittle and fragile. Water pours because it is liquid. Someone forgives because she is forgiving. A dog guards the house because it is watchful. A fool acts like a fool because he is foolish. In general, doing follows from being; something behaves in a certain way because its being leads it to behave in that way…

Character is a pattern of connections we expect to operate across stories about a particular individual with that character or across stories about a group of individual with that character. People of a particular character are expected to inhabit similar roles in different stories…

[134] A role in one story is not isolated but connects to the same role in other stories…Focus, viewpoint, role and character in narrative imagining give us ways of constructing our own meaning, which is to say, ways of understanding who we are, what it means to be us, to have a particular life. The inability to locate one’s own focus, viewpoint, role, and character with respect to conventional stories of leading a life is thought to be pathological and deeply distressing. It is a principal reason for recommending psychotherapy to people not obviously insane.”

So, there is significance both in how we name Odysseus and how we modify that name. Let’s take up his epithets first. I received a good deal of complaining about my translation of Odysseus’ famous epithet as “shifty”. He actually only gets called polytropos rarely in the Odyssey. But he does receive a surplus of epithets that point to a manifold nature.

Here are some other epithets.

Homer, Odyssey: Epithets of Odysseus

“Sing to me, Muse, of the man of many ways...”
1.1     ῎Ανδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ cf. 10.330

“Send many-minded Odysseus to his own home”
1.83  νοστῆσαι ᾿Οδυσῆα πολύφρονα ὅνδε δόμονδε,

“[Odysseus] will know how to return, since he is a man of many-devices
1.205 φράσσεται ὥς κε νέηται, ἐπεὶ πολυμήχανός ἐστιν.

“Divine-raced, son of Laertes, many-deviced Odysseus
5.203 “διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν’ ᾿Οδυσσεῦ,

“If very-clever Odysseus were in these rooms again…”
4.763 εἴ ποτέ τοι πολύμητις ἐνὶ μεγάροισιν ᾿Οδυσσεὺς

“So she spoke, and much-enduring, shining Odysseus shivered”
5.171     ὣς φάτο, ῥίγησεν δὲ πολύτλας δῖος ᾿Οδυσσεύς [see 13.250]

“And you, many-pained old man, since a god brought you my way…”
14.386 καὶ σύ, γέρον πολυπενθές, ἐπεί σέ μοι ἤγαγε δαίμων,

“They would not conquer me. I am truly much-enduring
18.319 οὔ τί με νικήσουσι· πολυτλήμων δὲ μάλ’ εἰμί.”

“…I am a man of many-sorrows…”
19.118 μνησαμένῳ· μάλα δ’ εἰμὶ πολύστονος· οὐδέ τί με χρὴ

“…he is much-prayed for…”
19.404 παιδὸς παιδὶ φίλῳ· πολυάρητος δέ τοί ἐστι.”

Odysseus is only sometimes called “many-wayed”. He is also marked out for his suffering.  Odysseus’ is not just about his own suffering–as Erwin Cook shows, part of the point of being a ‘hero’ in ancient Greek myth and poetry is that you have a capacity to suffer and to mete out suffering.

But what might polytropos even mean? Many on twitter think they know, but the ancients were not unanimous.

Schol. ad Demosthenes. Orat. 20

“For a man of many ways changes himself in accordance with the nature of the matters at hand.”

πολύτροπος γὰρ ὁ ἀνὴρ καὶ πρὸς τὴν τῶν πραγμά-των φύσιν συμμεταβάλλεται.

Schol. ad Odysseam 1.1; .50 ex

“The problem: Polytropos [“many-wayed”] Antisthenes claims that Homer doesn’t praise Odysseus as much as he criticizes him when he calls him polytropos. He didn’t make Achilles and Ajax polytropoi, but they were direct [‘simple’] and noble. Nor did he make Nestor the wise tricky, by Zeus, and devious in character—he simply advised Agamemnon and the rest and if he had anything good to counsel, he would not stand apart keeping it hidden; in the manner Achilles showed that he believed the man the same as death “who says one thing but hides another in his thoughts.”

᾿Απορία. πολύτροπον] οὐκ ἐπαινεῖν φησιν ᾿Αντισθένης ῞Ομηρον τὸν ᾿Οδυσσέα μᾶλλον ἢ ψέγειν, λέγοντα αὐτὸν πολύτροπον. οὐκ οὖν τὸν ᾿Αχιλλέα καὶ τὸν Αἴαντα πολυτρόπους πεποιηκέναι, ἀλλ’ ἁπλοῦς καὶ γεννάδας· οὐδὲ τὸν Νέστορα τὸν σοφὸν οὐ μὰ Δία δόλιον καὶ παλίμβολον τὸ ἦθος, ἀλλ’ ἁπλῶς τε ᾿Αγαμέμνονι συνόντα καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασι, καὶ εἰς τὸ στρατόπεδον εἴ τι ἀγαθὸν εἶχε συμβουλεύοντα καὶ οὐκ ἀποκρυπτόμενον τοσοῦτον ἀπεῖχε τοιοῦτον τρόπον ἀποδέχεσθαι ὁ ᾿Αχιλλεὺς ὡς ἐχθρὸν ἡγεῖσθαι ὁμοίως τῷ θανάτῳ ἐκεῖνον “ὅς χ’ ἕτερον μὲν κεύθει ἐνὶ φρεσὶν, ἄλλο δὲ εἴπῃ” (Il. ι, 313.).

“Antisthenes in interpreting this asks “why, then, is wretched Odysseus called polytropos? Really, this is the way to mark him out as wise. Isn’t it true that his manner never indicates his character, but that instead it signals his use of speech? The man who has a character difficult to penetrate is well-turned. These sorts of inventions of words are tropes/ways/manners

λύων οὖν ὁ ᾿Αντισθένης φησὶ, Τί οὖν; ἆρά γε πονηρὸς ὁ ᾿Οδυσσεὺς ὅτι πολύτροπος ἐκλήθη; καὶ μὴν διότι σοφὸς οὕτως αὐτὸν προσείρηκε. μήποτε οὖν ὁ τρόπος τὸ μέν τι σημαίνει τὸ ἦθος, τὸ δέ τι σημαίνει τὴν τοῦ λόγου χρῆσιν; εὔτροπος γὰρ ἀνὴρ ὁ τὸ ἦθος ἔχων εἰς τὸ εὖ τετραμμένον· τρόποι δὲ λόγων αἱ ποιαὶ πλάσεις.

Plato, Hippias Minor 366a

Soc. “People who are many-wayed are deceptive because of their foolishness and thoughtlessness, or because of wickedness and some thought?

Hippias: Most of all, because of wickedness and intelligence.

Soc. So, it seems, they are really intelligent.

Hip. Yes, by Zeus, wicked smart.

Soc. And men who are smart—are they ignorant of what they do or do they understand it?

Hip. They really understand what they are doing. For this reason, they also do evil.

Soc. So, is it the ignorant or the wise who know these things which they understand?

Hip. The wise know these very things, how to deceive.

—ΣΩ. Πολύτροποι δ’ εἰσὶ καὶ ἀπατεῶνες ὑπὸ ἠλιθιότητος καὶ ἀφροσύνης, ἢ ὑπὸ πανουργίας καὶ φρονήσεώς τινος;

—ΙΠ. ῾Υπὸ πανουργίας πάντων μάλιστα καὶ φρονήσεως.

—ΣΩ. Φρόνιμοι μὲν ἄρα εἰσίν, ὡς ἔοικεν.

—ΙΠ. Ναὶ μὰ Δία, λίαν γε.

—ΣΩ. Φρόνιμοι δὲ ὄντες οὐκ ἐπίστανται ὅτι ποιοῦσιν, ἢ ἐπίστανται; —

—ΙΠ. Καὶ μάλα σφόδρα ἐπίστανται· διὰ ταῦτα καὶ κακουργοῦσιν.

—ΣΩ. ᾿Επιστάμενοι δὲ ταῦτα ἃ ἐπίστανται πότερον ἀμαθεῖς εἰσιν ἢ σοφοί;

—ΙΠ. Σοφοὶ μὲν οὖν αὐτά γε ταῦτα, ἐξαπατᾶν.

Pseudo-Phocylides, Sententiae

“Don’t trust the people;  the mob is many-wayed. For the people, water, and fire are all uncontrollable things.”

Λαῶι μὴ πίστευε, πολύτροπός ἐστιν ὅμιλος· λαὸς <γὰρ> καὶ ὕδωρ καὶ πῦρ ἀκατάσχετα πάντα.

Hesychius

Polytropos: One who [is turned] toward many things; or, someone who changes his understanding at each opportune moment.”

πολύτροπος· ὁ ἐπὶ πολλὰ τρεπόμενος, ἢ τρέπων τὴν ἑαυτοῦ διάνοιαν ὑφ’ ἕνα καιρόν

Image result for ancient Greek Odysseus

The point, I think, is that Odysseus is not someone who can be pinned down. He shifts for the situation but he also shifts for the reader/audience. (This is why I like “shifty”–it has the connotation of ‘dodgy’ in English, but it also evokes the movement of the character.) Odysseus is so popular, according to this argument, because he is a reflection of who we want him to be. Porphyry might have sensed this:

Schol HM 1.1 ex 62-74 (Attributed to Porphyry)

“If wise men are clever at speaking to others, then they also know how to speak the same thought in different ways; and, because they know the many different ways of words about the same matter. And if wise men are also good, then this is reason Homer says that Odysseus who is wise is many-wayed: he knew how to engage with people in many ways.

Thus Pythagoras is said to have known the right way to address speeches to children, to make those addresses appropriate for women to women, those fit for leaders to leaders, and those appropriate for youths to youths. It is a mark of wisdom to find the manner best for each group of people; and it is a mark of ignorance to use a single type of address toward people who are unaccustomed to it. It is the same for medicine in the successful use of its art, which fits the many-wayed nature of therapy through the varied application to those who need assistance. This manner of character is unstable, much-changing.

Many-wayedness of speech is also a finely crafted use of language for different audiences and it becomes single-wayed. For, one approach is appropriate to each. Therefore, fitting the varied power of speech to each, shaping what is proper to each for the single iteration, makes the many-wayed in turns single in form and actually ill-fit to different types of audiences, rejected by many because it is offensive to them.

εἰ δὲ οἱ σοφοὶ δεινοί εἰσι διαλέγεσθαι, καὶ ἐπίστανται τὸ αὐτὸ νόημα κατὰ πολλοὺς τρόπους λέγειν· ἐπιστάμενοι δὲ πολλοὺς τρόπους λόγων περὶ τοῦ αὐτοῦ πολύτροποι ἂν εἶεν. εἰ δὲ οἱ σοφοὶ καὶ ἀγαθοί εἰσι, διὰ τοῦτό φησι τὸν ᾿Οδυσσέα ῞Ομηρος σοφὸν ὄντα πολύτροπον εἶναι, ὅτι δὴ τοῖς ἀνθρώποις ἠπίστατο πολλοῖς τρόποις συνεῖναι. οὕτω καὶ Πυθαγόρας λέγεται, πρὸς παῖδας ἀξιωθεὶς ποιήσασθαι λόγους, διαθεῖναι πρὸς αὐτοὺς λόγους παιδικούς, καὶ πρὸς γυναῖκας γυναιξὶν ἁρμοδίους, καὶ πρὸς ἄρχοντας ἀρχοντικούς, καὶ πρὸς ἐφήβους ἐφηβικούς. τὸ γὰρ ἑκάστοις πρόσφορον τρόπον ἐξευρίσκειν σοφίας εἶναι, ἀμαθίας δὲ τὸ πρὸς τοὺς ἀνομοίως ἔχοντας τῷ τοῦ λόγου χρῆσθαι μονοτρόπῳ. ἔχειν δὲ τοῦτο καὶ τὴν ἰατρικὴν ἐν τῇ τῆς τέχνης κατορθώσει, ἠσκηκυῖαν τῆς θεραπείας τὸ πολύτροπον, διὰ τὴν τῶν θεραπευομένων ποικίλην σύστασιν. τρόπος μὲν οὖν τὸ παλίμβολον τοῦτο τοῦ ἤθους, τὸ πολυμετάβολον. λόγου δὲ πολυτροπία καὶ χρῆσις ποικίλη λόγου εἰς ποικίλας ἀκοὰς μονοτροπία γίνεται. ἓν γὰρ τὸ ἑκάστῳ οἰκεῖον· διὸ καὶ τὸ ἁρμόδιον ἑκάστῳ τὴν ποικιλίαν τοῦ λόγου εἰς ἓν συναγείρει τὸ ἑκάστῳ πρόσφορον, τὸ δ’ αὖ μονοειδές, ἀνάρμοστον ὂν πρὸς ἀκοὰς διαφόρους, πολύτροπον ποιεῖ τὸν ὑπὸ πολλῶν ἀπόβλητον ὡς αὐτοῖς ἀπότροπον λόγον. H M1 Q R

Odysseus’ name itself has problems of interpretation–it is willfully interpreted in different ways by ancient audiences and is an object of play in the epic itself. Keep reading if you want even more of this.

Continue reading

Idiot Words

 

From the Suda

Idiôtai: Private individuals, used in place of citizens [politai]. This is how Thucydides uses it. But in the Frogs, Aristophanes calls idiots the people who are your own—“regarding strangers and idiots. It is derived from the word idios. And so idiôtês is what they call someone who is related to you by clan; but it is also an unlearned person. And in his Wealth, Aristophanes also uses idiôtikon as that which belongs to a person privately or idion as one’s own.

᾿Ιδιῶται: ἀντὶ τοῦ πολῖται. οὕτως Θουκυδίδης. ᾿Αριστοφάνης δὲ ἐν Βατράχοις ἰδιώτας τοὺς ἰδίους λέγει· περὶ τοὺς ξένους καὶ τοὺς ἰδιώτας· κατὰ παραγωγὴν ἴδιος, ἰδιώτης. ἰδιώτης δὲ λέγεται, ὁ πρὸς γένος ἴδιος, καὶ ὁ ἀμαθής. καὶ ἐν Πλούτῳ ἴδιον τὸ ἰδιωτικόν φησιν.

Some Words

ἰδιάζω: “to live as a private person”

ἰδιασμός: “peculiarity”

ἰδιόβιος: “living by or for oneself”

ἰδιόγλωσσος: “of distinct, peculiar tongue”

ἰδιογνώμων: “private opinion”

ἰδιοθανέω: “to die in a peculiar way”

ἰδιολογία: “private conversation”

ἰδιοξενία: “private friendship”

ἰδιοπάθεια: “feeling for oneself alone”

Also from the Suda

Idiôtês: someone who is illiterate. Damaskios writes about Isidore: “of all the idiots and all the philosophers of his time he was equally tight-lipped generally and he hid his thoughts. But he poured his mind out into the shared increase of virtue and the limit of vice.

᾿Ιδιώτης: ὁ ἀγράμματος. Δαμάσκιος περὶ ᾿Ισιδώρου φησί·  πάντων τῶν καθ’ αὑτὸν ἰδιωτῶν ὁμοίως καὶ φιλοσόφων ἐχέμυθος ἐς τὰ μάλιστα καὶ κρυψίνους ἦν, ἀλλ’ εἴς γε συναύξησιν τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς κακίας μείωσιν ὅλην ἐξεκέχυτο τὴν ψυχήν.

Some More Words

ἰδιοποιέω: “to make separately” in the middle: “to appropriate to oneself”

ἰδιόσημος: “peculiar in signification”

ἰδιόστολος: “equipt at private expense”

ἰδιοσύγκριτος: “Peculiarly composed”

ἰδιόφωνος: “with one’s own voice”

ἰδιοφυής: “of peculiar nature”

ἰδιόχειρος: “written by one’s own hand”

ἰδίωμα: “a peculiarity”

Andocides, On His Return 2

“These men must be the dumbest of all people or they are the most inimical to the state. If they believe that it is also better for their private affairs when the state does well, then they are complete fools in pursuing something opposite to their own advantage right now. If they do not believe that they share common interests with you, then they must be enemies of the state”

δεῖ γὰρ αὐτοὺς ἤτοι ἀμαθεστάτους εἶναι πάντων ἀνθρώπων, ἢ τῇ πόλει ταύτῃ δυσμενεστάτους. εἰ μέν γε νομίζουσι τῆς πόλεως εὖ πραττούσης καὶ τὰ ἴδια σφῶν αὐτῶν ἄμεινον ἂν φέρεσθαι, ἀμαθέστατοί εἰσι τὰ ἐναντία νῦν τῇ ἑαυτῶν ὠφελείᾳ σπεύδοντες· εἰ δὲ μὴ ταὐτὰ ἡγοῦνται σφίσι τε αὐτοῖς συμφέρειν καὶ τῷ ὑμετέρῳ κοινῷ, δυσμενεῖς ἂν τῇ πόλει εἶεν·

Still, More Words

ἰδιωματικός: “characteristic”

ἰδίωσις: “distinction between things”

ἰδιωτεία: “private life or business”

ἰδιωτεύω: “to be a private person”

ἰδιώτης: “a private person, an individual” 2cL “unpracticed, unskilled, ignoant, ill-informed”

ἰδιωτίζω, “to put into a common language”

ἰδιωτικός: “of or for a private person”; 2: “unprofessional, rude”

ἰδιώτις: “inconsiderable”

ἰδιωτισμός: “the way or fashion of a common person”

ἰδιωφελής: “privately profitable”

 mrw boss tells task priority GIF

Epictetus, Encheiridion, 48

“The state and character of an ‘idiot’ is this: he never expects harm or help from himself, but he always looks elsewhere. This is the state and character of a philosopher: he expects all help and harm to come from himself

These are signs of someone making progress: he blames no one; praises no one; criticizes no one; impugns no one; and says nothing about himself as if he were someone or knew something. Whenever he meets an obstacle or is held back, he takes the blame. Whenever anyone praises him, he chuckles to himself while they praise. If someone criticizes him, he offers no defense. He proceeds just like the feeble, taking care not to disturb anything he is developing before it grows firm.

He has banished every desire from himself and he has admitted to disinclination only those aspects of nature which are under our control, He applies a disinterested impulse toward all things. Should he seem to be simple or unlearned, he doesn’t care. In sum, he guards against himself as if he were an enemy conspirator.”

48. Ἰδιώτου στάσις καὶ χαρακτήρ· οὐδέποτε ἐξ ἑαυτοῦ προσδοκᾷ ὠφέλειαν ἢ βλάβην, ἀλλ᾿ ἀπὸ τῶν ἔξω. φιλοσόφου στάσις καὶ χαρακτήρ· πᾶσαν ὠφέλειαν καὶ βλάβην ἐξ ἑαυτοῦ προσδοκᾷ.

Σημεῖα προκόπτοντος· οὐδένα ψέγει, οὐδένα ἐπαινεῖ, οὐδένα μέμφεται, οὐδενὶ ἐγκαλεῖ, οὐδὲν περὶ ἑαυτοῦ λέγει ὡς ὄντος τινὸς ἢ εἰδότος τι. ὅταν ἐμποδισθῇ τι ἢ κωλυθῇ, ἑαυτῷ ἐγκαλεῖ. κἄν τις αὐτὸν ἐπαινῇ, καταγελᾷ τοῦ ἐπαινοῦντος αὐτὸς παρ᾿ ἑαυτῷ· κἂν ψέγῃ, οὐκ ἀπολογεῖται. περίεισι δὲ καθάπερ οἱ ἄρρωστοι, εὐλαβούμενός τι κινῆσαι τῶν καθισταμένων, πρὶν πῆξιν λαβεῖν.

ὄρεξιν ἅπασαν ἦρκεν ἐξ ἑαυτοῦ· τὴν δ᾿ ἔκκλισιν εἰς μόνα τὰ παρὰ φύσιν τῶν ἐφ᾿ ἡμῖν μετατέθεικεν. ὁρμῇ πρὸς ἅπαντα ἀνειμένῃ χρῆται. ἂν ἠλίθιος ἢ ἀμαθὴς δοκῇ, οὐ πεφρόντικεν. ἑνί τε λόγῳ, ὡς ἐχθρὸν ἑαυτὸν παραφυλάσσει καὶ ἐπίβουλον.

From Beekes 2010

idiot

 

 

Seasoned Words: Pliny on the Importance of Salt

Pliny the Elder, Natural Histories 31.88-89

“By Hercules, then, life can not be lived humanely without salt—it is such an essential substance that its name is transferred to powerful mental pleasures too. All the charm and the greatest humor of life along with rest from work are called salts (sales)—it rests on this more than any other.

It is also present in political offices and military service in the word salaries—which attests to its great authority among ancient speakers, just as is clear from the name of the Salarian Way by which it was agreed that salt would be carried to the Sabines. The king Ancus Marius granted a gift to the people of 6000 measures of salt and was the first to have salt pools constructed. Varro is also our expert here, indicating that the ancients used it as a condiment; and the fact that they ate sale with bread is clear from the proverb.

But a special proof still comes in sacrifices, since they can not be completed without salted meal.

ergo, Hercules, vita humanior sine sale non quit degere, adeoque necessarium elementum est uti transierit intellectus ad voluptates animi quoque nimias. sales appellantur, omnisque vitae lepos et summa hilaritas laborumque requies non alio magis vocabulo constat.

honoribus etiam militiaeque interponitur salariis inde dictis magna apud antiquos auctoritate, sicut apparet ex nomine Salariae viae, quoniam illa salem in Sabinos portari convenerat. Ancus Marcius rex salis modios v͞i͞ in congiario dedit populis et salinas primus instituit. Varro etiam pulmentarii vice usos veteres auctor est, et salem cum pane esitasse eos proverbio apparet. maxime tamen in sacris intellegitur auctoritas, quando nulla conficiuntur sine mola salsa.

Cod. Ser. n. 2644, fol. 93v: Tacuinum sanitatis: Moscus

%d bloggers like this: