A Double Mind With a Single Tongue: Elegiac Advice on Vetting People

Theognis, Elegies

77-78

“A man you can trust, Kurnos, is equal to his weight in silver and gold
Kurnos, during a time of of painful civil strife.”

πιστὸς ἀνὴρ χρυσοῦ τε καὶ ἀργύρου ἀντερύσασθαι
ἄξιος ἐν χαλεπῇ, Κύρνε, διχοστασίῃ.

91-92

“Kurnos, whoever has a double mind with a single tongue is a
Terrible companion: a better enemy than a friend.”

ὃς δὲ μιῇ γλώσσῃ δίχ᾿ ἔχει νόον, οὗτος ἑταῖρος
δεινός, Κύρν᾿· ἐχθρὸς βέλτερος ἢ φίλος ὤν.

113-114

“Never make an evil man into a dear friend:
Avoid him always, like a bad harbor.”

μήποτε τὸν κακὸν ἄνδρα φίλον ποιεῖσθαι ἑταῖρον,
ἀλλ᾿ αἰεὶ φεύγειν ὥστε κακὸν λιμένα

117-118

“Nothing is harder than recognizing a counterfeit.
But, Kurnos, there is nothing more urgent than guarding against one.”

κιβδήλου δ᾿ ἀνδρὸς γνῶναι χαλεπώτερον οὐδέν,
Κύρν᾿, οὐδ᾿ εὐλαβίης ἐστὶ περὶ πλέονος.

161-164

“Many people have worthless minds but enjoy good luck
And what seems like misfortune ends up good.
And there are others with good plans who have wretched luck
and success never accompanies their deeds.”

Πολλοί τοι χρῶνται δειλαῖς φρεσί, δαίμονι δ’ ἐσθλῶι,
οἷς τὸ κακὸν δοκέον γίνεται εἰς ἀγαθόν.
εἰσὶν δ’ οἳ βουλῆι τ’ ἀγαθῆι καὶ δαίμονι δειλῶι
μοχθίζουσι, τέλος δ’ ἔργμασιν οὐχ ἕπεται.

 

Gemini. From the Hunterian Psalter, produced in England ca. 1170. Glasgow University Library MS Hunter 229, folio 3r.
University Library MS Hunter 229, folio 3r.

Some Passages on Commentary and Interpretation

F. A. Wolf, Prolegomena ad Homerum 104 (1795)

“This story allows us a chance to make a few overarching comments about the birth of the practice of criticism. And this also permits us to evaluate the nature of the recensions which were reportedly made in that period. For I don’t think that anyone will be surprised today that the Greeks of the time—who were by chance more men of genius than of learning,—even though they were completely estranged from the polymathy to which kings eventually provided ample time, that they were already starting to turn their attention to that art which is the collected sum of the various disciplines of literature and antiquity.

Indeed, all the foundations which would guide the ancients to the art of criticism already existed at that time. Among them I would put in first place the ancient method of preserving songs by only the use of memory; in the second, the errors and frauds perpetrated in ascribing authorship; and in the third, the many kinds of easy mistakes made by untrained hands in preparing the first manuscripts.

But even if this last case would precipitate a need for this art after many generations, anyone who is familiar with the Greeks will easily see that their genius would not have been able of declining so severely or so eagerly to such nitpicking concerns if their writings were only corrupted in the way that most books are. Let it stand as the singular fate of the monuments of Homer and his peers that in some sense they forced philology to be born—and that they did so even before the word for Critic or Grammarian was commonly spoken.”

Haec narratio nobis occasionem offert in universum dicendi nonnulla de ortu studii critici, ex quibus existimare liceat de conditione earum recensionorum, quae hoc saeculo offeruntur factae esse. Nunc enim nemo, puto, mirabitur, Graecos iam tum, quum prosperrima sorte sua ingeniosiores essent quam doctiores, et ab illa [corrupt text] cui reges deinde otium praebuerunt alienissimi, animum paullatim applicuisse ad eam artem, quae tota collecta est ex multiplici doctrina litterarum et antiquitatis. Etenim quae causae maxime perduxerunt veteres ad criticam artem, iam tum eaedem exstiterant omnes. In quibus primo loco posuerim modum illum conservandorum olim Carminum ope unius memoriae, proximo errores et fraudes in prodendis auctoribus eorum, tertio varios facillimosque lapsus rudium manuum in primis exemplaribus parandis. Sed etsi haec postrema causa eius- modi est, ut post aliquot saecula istius artis desiderium necessario fuisset allatura, tamen qui Graecos norit, facile intelliget, ad tam minutulas curas ingenium eorum nec tam mature-nec tanto studio potuisse descendere, si sola omni scripturae communia menda libros corrupissent. Maneat igitur, singularem fortunam Homericorum et supparum monumentorum extudisse quodammodo philologam criticen, idque etiam antea, quam nomen Critici aut Grammatici vulgo auditum esset.

D Scholia to the Iliad (5.385)

“Aristarchus believed it best to make sense of those things that were presented more fantastically by Homer according to the poet’s authority, that we not be overwhelmed by anything outside of the things presented by Homer.”

᾿Αρίσταρχος ἀξιοῖ τὰ φραζόμενα ὑπὸ τοῦ Ποιητοῦ μυθικώτερον ἐκδέχεσθαι, κατὰ τὴν Ποιητικὴν ἐξουσίαν, μηδὲν ἔξω τῶν φραζομένων ὑπὸ τοῦ Ποιητοῦ περιεργαζομένους.

Porphyry, Homeric Questions 1.1

“Since often in our conversations with one another about Homeric questions, when I try to show you that Homer interprets himself for the most part…”

     Πολλάκις μὲν ἐν ταῖς πρὸς ἀλλήλους συνουσίαις ῾Ομηρικῶν ζητημάτων γινομένων, ᾿Ανατόλιε, κἀμοῦ δεικνύναι πειρωμένου, ὡς αὐτὸς μὲν ἑαυτὸν τὰ πολλὰ ῞Ομηρος ἐξηγεῖται

Porphyry, Homeric Questions 1.12-14

“Because I think to best to make sense of Homer through Homer, I usually show by example how he may interpret himself, sometimes in juxtaposition, sometimes in other ways.”

᾿Αξιῶν δὲ ἐγὼ ῞Ομηρον ἐξ ῾Ομήρου σαφηνίζειν αὐτὸν ἐξηγούμενον ἑαυτὸν ὑπεδείκνυον, ποτὲ μὲν παρακειμένως, ἄλλοτε δ’ ἐν ἄλλοις.

Scriptura sui ipsius interpres, Martin Luther

Dionysius Thrax, Ars Grammatica 1

“The art of grammar is the experience-derived knowledge of how things are said, for the most part, by poets and prose authors. It has six components. First, reading out loud and by meter; second, interpretation according to customary compositional practice; third, a helpful translation of words and their meanings; fourth, an investigation of etymology; fifth, a categorization of morphologies; and sixth—which is the most beautiful portion of the art—the critical judgment of the compositions.”

Γραμματική ἐϲτιν ἐμπειρία τῶν παρὰ ποιηταῖϲ τε καὶ ϲυγγραφεῦϲιν ὡϲ ἐπὶ τὸ πολὺ λεγομένων.   Μέρη δὲ αὐτῆϲ ἐϲτιν ἕξ· πρῶτον ἀνάγνωϲιϲ ἐντριβὴϲ κατὰ προϲῳδίαν, δεύτερον ἐξήγηϲιϲ κατὰ τοὺϲ ἐνυπάρχονταϲ ποιητικοὺϲ τρόπουϲ,  τρίτον γλωϲϲῶν τε καὶ ἱϲτοριῶν πρόχειροϲ ἀπόδοϲιϲ, τέταρτον ἐτυμολογίαϲ εὕρεϲιϲ, πέμπτον ἀναλογίαϲ ἐκλογιϲμόϲ, ἕκτον κρίϲιϲ ποιημάτων, ὃ δὴ κάλλιϲτόν ἐϲτι πάντων τῶν ἐν τῇ τέχνῃ.

Dionysus of Halicarnassus, On Thucydides 51

“One could easily count the number of people who are able to understand all of Thucydides, and even these people need to rely on a commentary from time to time.”

εὐαρίθμητοι γάρ τινές εἰσιν οἷοι πάντα τὰ Θουκυδίδου συμβαλεῖν, καὶ οὐδ’ οὗτοι χωρὶς ἐξηγήσεως γραμματικῆς ἔνια.

Tzetzes, Introduction to the Scholia to Lykophron’s Alexandra

“I, Lykophron’s thick book, abounding in songs,
Was once obscure, possessing unseeable visions.
But now by means of Hermeian craft Isaac Tzetzes
Has set me free, once he loosed my well-woven restraints.”

ἡ βίβλος τελέθουσα Λυκόφρονος ἀσματοκόμπουσα
ἦν ἀλαὸς προπάροιθεν ἀδερκέα δέργματ’ ἔχουσα·
νῦν δέ με δορκαλέην ῾Ερμείῃ θήκατο τέχνῃ
Τζέτζης ᾿Ισαάκιος ἐύστροφα πείσματα λύσας.

Seneca, De Brevitate Vitae 13

“This sickness used to just afflict the Greeks, to discover the number of oars Odysseus possessed, whether the Iliad was written before the Odyssey, whether the poems belong to the same author, and other matters like this which, if you keep them to yourself, cannot please your private mind; but if you publish them, you seem less learned than annoying.”

Graecorum iste morbus fuit quaerere, quem numerum Ulixes remigum habuisset, prior scripta esset Ilias an Odyssia, praeterea an eiusdem essent auctoris, alia deinceps huius notae, quae sive contineas, nihil tacitam conscientiam iuvant sive proferas, non doctior videaris sed molestior.

Seneca, Moral Epistle 108

“But some error comes thanks to our teachers who instruct us how to argue but not how to live; some error too comes from students, who bring themselves to teachers not for the nourishing of the soul, but the cultivation of our wit. Thus what was philosophy has been turned into philology.”

Sed aliquid praecipientium vitio peccatur, qui nos docent disputare, non vivere, aliquid discentium, qui propositum adferunt ad praeceptores suos non animum excolendi, sed ingenium. Itaque quae philosophia fuit, facta philologia est.

Tzetzes’ Commentary on Hesiod