Some Ancient Greek Passages on Work for May 1st

Xenophon, Oeconomicus 4.15-16

“Critoboulos, Some say that whenever the great king gives gifts, he calls in first those who proved their excellence at war because there is no advantage to plowing many fields unless they defend them. After them, he rewards those who prepare and work the land best, because brave men cannot survive unless someone works the land.”

Φασὶ δέ τινες, ἔφη ὁ Σωκράτης, ὦ Κριτόβουλε, καὶ ὅταν δῶρα διδῷ ὁ βασιλεύς, πρῶτον μὲν εἰσκαλεῖν τοὺς πολέμῳ ἀγαθοὺς γεγονότας, ὅτι οὐδὲν ὄφελος πολλὰ ἀροῦν, εἰ μὴ εἶεν οἱ ἀρήξοντες· δεύτερον δὲ τοὺς κατασκευάζοντας τὰς χώρας ἄριστα καὶ ἐνεργοὺς ποιοῦντας λέγοντα, ὅτι οὐδ᾿ ἂν οἱ ἄλκιμοι δύναιντο ζῆν, εἰ μὴ εἶεν οἱ ἐργαζόμενοι. λέγεται δὲ καὶ Κῦρός ποτε, ὅσπερ εὐδοκιμώτατος δὴ βασιλεὺς γεγένηται, εἰπεῖν τοῖς ἐπὶ τὰ δῶρα κεκλημένοις, ὅτι αὐτὸς ἂν δικαίως τὰ ἀμφοτέρων δῶρα λαμβάνοι· κατασκευάζειν τε γὰρ ἄριστος εἶναι ἔφη χώραν καὶ ἀρήγειν τοῖς κατεσκευασμένοις.

Plutarch, fr. 43

“Let no one find fault with this line because wealth is made to be much praised ahead of virtue. Know that wealth here is the product workers get from their labors—it is a just portion gathered from their personal toil.”

Μηδεὶς λοιδορείτω τὸν στίχον εἰς τὸν πολυάρατον πλοῦτον ὁρῶν τὸν πόρρω τῆς ἀρετῆς ἐσκηνημένον, ἀλλὰ πλοῦτον οἰέσθω νῦν λέγεσθαι τὴν ἀπὸ τῶν ἔργων πορισθεῖσαν ἀφθονίαν τοῖς ἐργαζομένοις δικαίαν οὖσαν καὶ ἀπὸ τῶν οἰκείων πόνων ἠθροισμένην.

Plutarch, Perikles 1.4 5-6

“Often and quite contrarily, we look down on a laborer while delighting in his work”

πολλάκις δὲ καὶ τοὐναντίον χαίροντες τῷ ἔργῳ τοῦ δημιουργοῦ καταφρονοῦμεν

Hesiod, Works and Days, 289-90

“The gods made sweat the price for virtue.”

τῆς δ’ ἀρετῆς ἱδρῶτα θεοὶ προπάροιθεν ἔθηκαν
ἀθάνατοι·

 

Pindar, Isthmian 1. 47

“Men find different payment sweet for different work.”

μισθὸς γὰρ ἄλλοις ἄλλος ἐπ’ ἔργμασιν ἀνθρώποις
γλυκύς

 

Hesiod, Works and Days, 303

“Gods and men alike dislike a lazy man.”

τῷ δὲ θεοὶ νεμεσῶσι καὶ ἀνέρες ὅς κεν ἀεργὸς.

Image result for Ancient Greek sisyphus vase

When an aristocrat co-opts the language of the proletariat…

Odyssey 15.321-324

“No mortal could rival me in work:
No one could best me at building a fire or dry wood,
At serving at the table, cooking meat or serving wine–
All those tasks lesser men complete for their betters.”

δρηστοσύνῃ οὐκ ἄν μοι ἐρίσσειε βροτὸς ἄλλος,
πῦρ τ’ εὖ νηῆσαι διά τε ξύλα δανὰ κεάσσαι,
δαιτρεῦσαί τε καὶ ὀπτῆσαι καὶ οἰνοχοῆσαι,
οἷά τε τοῖς ἀγαθοῖσι παραδρώωσι χέρηες.”

Odyssey, 18.366-383

“Eurymachus: I wish the two of us could have a labor-contest
In the height of spring when the days are drawing longer,
In the thickening grass. I would grip the curved scythe
And you could hold the same thing, so we could test each other
At work, fasting right up to dusk where the grass was thick.
And then the next day we could drive the oxen, the strongest ones,
Bright and large, both stuffed full with their food,
A pair of the same age, equally burdened, their strength unwavering.
I’d wish for a four-acre parcel to put under the plow.
Then you’d see me, how I would cut a furrow straight from end to end.
Or if, instead, Kronos’ son would send me a war today,
And I would have a shield and two spears
Matched with a bronze helmet well-fit to my temples.
Then you’d see me mixing it up in the front lines
And you wouldn’t bawl about, belittling my hungry stomach.”

“Εὐρύμαχ’, εἰ γὰρ νῶϊν ἔρις ἔργοιο γένοιτο
ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ, ὅτε τ’ ἤματα μακρὰ πέλονται,
ἐν ποίῃ, δρέπανον μὲν ἐγὼν εὐκαμπὲς ἔχοιμι,
καὶ δὲ σὺ τοῖον ἔχοις, ἵνα πειρησαίμεθα ἔργου
νήστιες ἄχρι μάλα κνέφαος, ποίη δὲ παρείη·
εἰ δ’ αὖ καὶ βόες εἶεν ἐλαυνέμεν, οἵ περ ἄριστοι,
αἴθωνες μεγάλοι, ἄμφω κεκορηότε ποίης,
ἥλικες ἰσοφόροι, τῶν τε σθένος οὐκ ἀλαπαδνόν,
τετράγυον δ’ εἴη, εἴκοι δ’ ὑπὸ βῶλος ἀρότρῳ·
τῶ κέ μ’ ἴδοις, εἰ ὦλκα διηνεκέα προταμοίμην.
εἰ δ’ αὖ καὶ πόλεμόν ποθεν ὁρμήσειε Κρονίων
σήμερον, αὐτὰρ ἐμοὶ σάκος εἴη καὶ δύο δοῦρε
καὶ κυνέη πάγχαλκος ἐπὶ κροτάφοισ’ ἀραρυῖα,
τῶ κέ μ’ ἴδοις πρώτοισιν ἐνὶ προμάχοισι μιγέντα,
οὐδ’ ἄν μοι τὴν γαστέρ’ ὀνειδίζων ἀγορεύοις.

Hektor’s “Empty” Grave

Homer, Il. 24.797–800

“They quickly placed the bones in an empty trench and then
They covered it with great, well-fitted stones.
They rushed to heap up a marker, around which they set guards
In case the well-greaved Achaeans should attack too soon.”

αἶψα δ’ ἄρ’ ἐς κοίλην κάπετον θέσαν, αὐτὰρ ὕπερθε
πυκνοῖσιν λάεσσι κατεστόρεσαν μεγάλοισι·
ῥίμφα δὲ σῆμ’ ἔχεαν, περὶ δὲ σκοποὶ ἥατο πάντῃ,
μὴ πρὶν ἐφορμηθεῖεν ἐϋκνήμιδες ᾿Αχαιοί.

In Iliad seven, Hector challenges the ‘best of the Achaeans’ to a duel. There he imagines that, once he had won the contest, the dead hero’s tomb would be a monument to, and sign of, his everlasting glory. Ironically, the dead hero’s tomb turns out to be his, once the Trojans construct it at the epic’s end

But what kind of sign is it? Homer describes how the Trojans’ burial mound for Hector leaves ‘a mark’—the word here is sêma (from which we get the words ‘semantics’ or ‘semaphore’), and also means a sign or symbol. In the end, then, the epic leaves us with a symbol of some kind. Ostensibly, of course, that is Hector’s burial mound, a physical marker of his fame—and the fame of all the heroes who fought at Troy. Yet, its immediate referent, the physical thing it describes, is a ‘hollow grave’ (koilên kapeton).

hector_brought_back_to_troy

An English speaker might wonder whether or not the hollowness of the grave marks some sort of empty meaning and thus offers some judgment on the vanity and meaninglessness of the conflict, perhaps evoking ambivalence. But part of the trick in translating metaphors from one culture to another is understanding that a cognitive valence can be very different. In English, ‘hollow’ and ‘empty’ tend to refer to the absence of substance within something else. (Hence, our use for it to describe depression or anhedonia.)

But in ancient Greek, the word koilê is used to describe the shape made by a thing that allows it to hold something else. It can sometimes then come to shift to point to the absence of that something else, but it is, more often, a marker for the vessel which can carry something, even when it is carrying it. In conjunction with Hektor’s grave, consider the following lyric mentions of the ‘hollow ships’ of the Trojan War:

Consider:

Ibycus fr. 1a 16-19

Nor yet the overreaching virtue
of heroes whom the hollow,
many-benched ships brought
as the destruction of Troy.

ἡρ]ώων ἀρετὰν
ὑπ]εράφανον οὕς τε κοίλα[ι
νᾶες] πολυγόμφοι ἐλεύσα[ν
Τροί]αι κακόν, ἥρωας ἐσ̣θ̣[λούς·

Pindar, Ol. 6.1

“Unrisked virtue becomes honored
Neither among men nor in the empty ships.
But many a man is remembered
When something noble has been tried.”

… ἀκίνδυνοι δ’ ἀρεταί
οὔτε παρ’ ἀνδράσιν οὔτ’ ἐν ναυσὶ κοίλαις
τίμιαι· πολλοὶ δὲ μέμναν-
ται, καλὸν εἴ τι ποναθῇ.

In both these passages, the ships are marked out for their potential to carry something and their ability to do so. It is also arguable that the ships carry ethical content of the heroes they convey to Troy as well. Of course, in the Iliad the ships are often invoked as empty in their capacity to carry things as well as people—but these moments are also seen as critical in telling the story, as when the Trojan herald Idaios refers to the beginning of the conflict:

Il. 7.399-400

“However many possessions Alexandros led in his hollow ships
To troy. Oh, how I wish he had died first!”

κτήματα μὲν ὅσ’ ᾿Αλέξανδρος κοίλῃς ἐνὶ νηυσὶν
ἠγάγετο Τροίηνδ’· ὡς πρὶν ὤφελλ’ ἀπολέσθαι·

So, when the word used to describe that ‘hollow trench’ (koilein kápeton) is the same used for the ships that brought the Achaeans to Troy and will take their stories away, the grave is being marked out as a vessel for Hector’s fame. The message of Hektor’s “empty grave” is not like the elegiac regret of T.S. Eliot’s “Hollow Men”, but instead it represents the potential of an empty vessel to be filled by the audience in its reception of the poem.

In addition to Hector’s grave itself, however, this vessel, this sêma, may also refer to the Iliad itself. The epic is a vessel of fame, of Hector’s, Achilles’, and Agamemnon’s, but it is also a marker for the death of a world, for the end of a bygone time. On the one hand, it marks the transition from the heroic age to the present day. On the other, it acts as a grave marker of an entire tradition of epic poetry which would have sung about the wars at Troy and Thebes.

The hollowness of this thing is not about being empty, but about having the power to carry something. As the Tao Te Ching states, “We shape clay into a pot / but it is the emptiness inside / that holds whatever we want. We hammer wood for a house, but it is the inner space / that makes it livable” (Chapter 11; Stephen Mitchell, 1988). Thus, Hector’s grave carries with it everything he was or could be; and the Iliad, far from empty and devoid of meaning, is that vessel that carries so much unknown across the oceans of time.

Tao Te Ching: Chapter 11
translated by Stephen Mitchell (1988)

We join spokes together in a wheel,
but it is the center hole
that makes the wagon move.

We shape clay into a pot,
but it is the emptiness inside
that holds whatever we want.

We hammer wood for a house,
but it is the inner space
that makes it livable.

We work with being
but non-being is what we use.

One-Percent-Pindar: Scholion to Olympian 1.1

“He was rather in the habit of praising riches, and we can say that he was a slave to his own wealth-loving nature.”

Authentic portrait of Pindar

ἀλλὰ πολύς ἐστιν ἐγκωμιάζων τὸν πλοῦτον, καί φαμεν ἡττᾶσθαι αὐτὸν τῆς ἑαυτοῦ φύσεως φιλοχρημάτου τυγχανούσης.

A Lyric Take on the Death of Agamemnon

Pind. Pyth. 11.17-37

“The nurse Arsinoe took [Orestes]
from his father murdered
by the strong hands of Klytemnestra
by the grievous trick
when she sent the Dardanian girl, Kassandra,
with Agamemnon’s soul by means of grey bronze
to the dusty banks of Acheron,
the pitiless woman.

Was it Iphigenia, slaughtered
far away from her home near the Euripos
that moved her to heavy-handed rage?
Or was she overwhelmed by another bed,
made crazy by their nightly ‘sharing’?
This is the most hateful mistake
of young brides
and it is impossible to keep from other people’s tongues.
Citizens are vile-gossips.

Prosperity brings with it an equal-sized envy;
while the man who breathes close to the ground moves by unseen.
The hero son of Atreus himself died
when he came after a long time to famous Amyklai.
And he destroyed the prophetic girl too
after he despoiled the homes of the Trojans, burned for Helen.”

agdeath

Β′ τὸν δὴ φονευομένου πατρὸς ᾿Αρσινόα Κλυταιμήστρας
χειρῶν ὕπο κρατερᾶν
ἐκ δόλου τροφὸς ἄνελε δυσπενθέος,
ὁπότε Δαρδανίδα κόραν Πριάμου
Κασσάνδραν πολιῷ χαλκῷ σὺν ᾿Αγαμεμνονίᾳ
ψυχᾷ πόρευ’ ᾿Αχέροντος ἀκτὰν παρ’ εὔσκιον
νηλὴς γυνά. πότερόν νιν ἄρ’ ᾿Ιφιγένει’ ἐπ’ Εὐρίπῳ
σφαχθεῖσα τῆλε πάτρας
ἔκνισεν βαρυπάλαμον ὄρσαι χόλον;
ἢ ἑτέρῳ λέχεϊ δαμαζομέναν
ἔννυχοι πάραγον κοῖται; τὸ δὲ νέαις ἀλόχοις
ἔχθιστον ἀμπλάκιον καλύψαι τ’ ἀμάχανον
ἀλλοτρίαισι γλώσσαις·
κακολόγοι δὲ πολῖται.
ἴσχει τε γὰρ ὄλβος οὐ μείονα φθόνον·
ὁ δὲ χαμηλὰ πνέων ἄφαντον βρέμει.
θάνεν μὲν αὐτὸς ἥρως ᾿Ατρεΐδας
ἵκων χρόνῳ κλυταῖς ἐν ᾿Αμύκλαις,
Γ′ μάντιν τ’ ὄλεσσε κόραν, ἐπεὶ ἀμφ’ ῾Ελένᾳ πυρωθέντας
Τρώων ἔλυσε δόμους.

The Living Shouldn’t Eat Brains: The Story of Tydeus

In the spirit of the week before Halloween, below are the major accounts of Diomedes’ father, Tydeus, who was rejected by Athena after eating brains. The tale has simple symbolism that echoes modern associations with zombies (the dead need to steal life force from the living). The tale is equal parts about the impossibility of immortality and drawing boundaries about proper human behavior.

It is also about eating brains.

Hom. Il. 5.801

“Tydeus was a little man, but a fighter.”

Τυδεύς τοι μικρὸς μὲν ἔην δέμας, ἀλλὰ μαχητής·

 

Schol. AbT ad Il. 5.126

“They say that when Tydeus was wounded by Melanippos Astakos’ son, he got pretty upset. And Amphiarus, after he killed Melanippus, gave his head to Tydeus. Like a beast, Tydeus ripped it open and slurped up his brains to his fill. Athena happened to be there at that time, bringing some immortal medicine to him from heaven, and she turned back out of disgust. When he saw her, he asked that she favor his son with the divine favor. That’s Pherecydes’ story.”

Τυδέα τρωθέντα ὑπὸ Μελανίππου τοῦ ᾿Αστακοῦ σφόδρα ἀγανακτῆσαι. ᾿Αμφιάρεων δὲ κτείναντα τὸν Μελάνιππον δοῦναι τὴν κεφαλὴν Τυδεῖ. τὸν δὲ δίκην θηρὸς ἀναπτύξαντα ῥοφᾶν τὸν ἐγκέφαλον ἀπὸ θυμοῦ. κατ’ ἐκεῖνο δὲ καιροῦ παρεῖναι ᾿Αθηνᾶν ἀθανασίαν αὐτῷ φέρουσαν ἐξ οὐρανοῦ καὶ διὰ τὸ μύσος ἀπεστράφθαι. τὸν δὲ θεασάμενον παρακαλέσαι κἂν τῷ παιδὶ αὐτοῦ χαρίσασθαι τὴν ἀθανασίαν. ἱστορεῖ Φερεκύδης (FGrHist 3, 97). A b (BC) T

 

Schol. in Pind. Nem. 11.43b

“That Melanippos was Theban and stood in battle against Tydeus. It seems that Tydeus took his head in rage, smashed it, and gulped up his brains. For this reason, Athena turned back even though she was bringing him a revitalizing drug.”
(FHG I O M, I 117 J). ὁ δὲ Μελάνιππος οὗτος Θηβαῖος ἦν ἐπὶ τοῦ πολέμου συστὰς τῷ Τυδεῖ. τούτου δοκεῖ διὰ τὴν ὀργὴν λαβὼν ὁ Τυδεὺς τὴν κεφαλὴν καὶ ῥήξας ἐκροφῆσαι τὸν ἐγκέφαλον· διὸ καὶ ἀπεστράφη ἡ ᾿Αθηνᾶ τότε κομίζουσα αὐτῷ
τὴν ἀθανασίαν…

 

Schol. in Theoc. Proleg. 15-18b

“From man-eating Tydeus: For that Tydeus ate Melannipus’ brains down to the marrow.”

Τυδέως τοῦ ἀνδροβρῶτος—ἔφαγε γὰρ οὗτος ὁ Τυδεὺς τὴν κεφαλὴν τοῦ Μελανίππου καταρροφήσας τὸν ἐν αὐτῇ μυελόν.

 

Schol ad. Lyk. 1066 1-7

of the head-munching Tydeus: the story goes that during the Theban war, Tydeus ate up Melanippus’ head. Thus, Tydeus is called “head-muncher” and his child is Diomedes.”

τοῦ κρατοβρῶτος
τοῦ Τυδέως, ἐπειδὴ ἐν τῷ
Θηβαϊκῷ πολέμῳ λέγεται ὁ
Τυδεὺς τὴν κεφαλὴν τοῦ Μελα-
νίππου κατεδηδοκέναι. κρα-
τοβρῶτος οὖν ὁ Τυδεύς,
παῖς δὲ αὐτοῦ ὁ Διομήδης.

 

Kallierges (Etym. Magn.)

“Tydeus, from tuthon (“a little”); for he was small for his age group.”

Τυδεύς: Παρὰ τὸ τυτθόν· μικρὸς γὰρ ἦν τῇ ἡλικίᾳ.

 

Note the variations in the narrative Apollodorus introduces by bringing all the details together: Amphiarus becomes the villain here!

Apollodorus, 3.76-77

“Melanippus, the last of Astacus’ children, wounded Tydeus in the stomach. While he was lying there half-dead, Athena brought him medicine she had begged from Zeus in order to make him immortal. But when Amphiarus perceived this, because he hated Tydues for persuading the Argives to march against Thebes against his own judgment, he cut off Melanippus’ head and gave it to him (Tydeus killed him when he was wounded). He drew out the brains and gobbled them up. When Athena saw him, she was disturbed, and withheld and kept the medicine.”

Μελάνιππος δὲ ὁ λοιπὸς τῶν ᾿Αστακοῦ παίδων εἰς τὴν γαστέρα Τυδέα τιτρώσκει.
ἡμιθνῆτος δὲ αὐτοῦ κειμένου παρὰ Διὸς αἰτησαμένη ᾿Αθηνᾶ φάρμακον ἤνεγκε, δι’ οὗ ποιεῖν ἔμελλεν ἀθάνατον αὐτόν. ᾿Αμφιάραος δὲ αἰσθόμενος τοῦτο, μισῶνΤυδέα ὅτι παρὰ τὴν ἐκείνου γνώμην εἰς Θήβας ἔπεισε τοὺς ᾿Αργείους στρατεύεσθαι, τὴν Μελανίππου κεφαλὴν ἀποτεμὼν ἔδωκεν αὐτῷ (τιτρωσκόμενος δὲ Τυδεὺς ἔκτεινεν αὐτόν). ὁ δὲ διελὼν τὸν ἐγκέφαλον ἐξερρόφησεν. ὡς δὲ εἶδεν ᾿Αθηνᾶ, μυσαχθεῖσα τὴν εὐεργεσίαν ἐπέσχε τε καὶ ἐφθόνησεν.

temple-relief-from-pyrgi-b
An Etruscan relief from Pyrgi

Sextus Empiricus, Pyrrhoniae Hypotyposes 3.208

“We consider eating human flesh to be wrong; but it is a matter of ambivalence among the barbarians. But why should we even speak of ‘barbarians’ when Tydeus is said to have eaten an enemy’s brains and when the Stoics claim it is not strange for someone to eat another’s flesh or his own?”

ἀγαθῷ τινι τούτῳ χρῆσθαι τῷ κακῷ πυνθανόμεθα. ἀλλὰ καὶ τὸ ἀνθρωπείων γεύεσθαι σαρκῶν παρ’ ἡμῖν μὲν ἄθεσμον, παρ’ ὅλοις δὲ βαρβάροις ἔθνεσιν ἀδιάφορόν ἐστιν.

καὶ τί δεῖ τοὺς βαρβάρους λέγειν, ὅπου καὶ ὁ Τυδεὺς τὸν ἐγκέφαλον τοῦ πολεμίου λέγεται φαγεῖν, καὶ οἱ ἀπὸ τῆς Στοᾶς οὐκ ἄτοπον εἶναί φασι τὸ σάρκας τινὰ ἐσθίειν ἄλλων τε ἀνθρώπων καὶ ἑαυτοῦ;

Aiakos And the Founding and Destruction of Troy

According to some authors Aiakos, who ends up as a judge of the dead in the underworld, was the son of Zeus and Europa. According to others (Pindar, Corinna) he was son of Zeus and Aegina (Or Poseidon and Aegina). When Poseidon and Apollo went to build the walls of Troy, they took Aiakos along to help them. A scholiast reports that it had to happen this way: since a mortal helped build the walls, they were not wholly invincible.

Pindar’s account of this emphasizes an omen that appeared at the completion of the walls. In his telling, Apollo interprets the omen as indicating that the descendants of Aiakos will be instrumental in the destruction of the city. Who are his descendants? Ajax, Achilles. Oh, Neoptolemos and Epeius the builder of the Trojan horse too!
(go here for the full Ode and a good commentary).

Pindar, Ol. 8.24-54

“For whatever weighs a great deal is hard
To judge with a fair mind at the right time.
But some law of the gods established this sea-protected land [Aegina]
As a sacred pillar
For every kind of stranger.
May rising time never tire
Of making this true
for this land tended by the Dorian people since Aiakos’ time.
It was Aiakos that Leto’s son and wide-ruling Apollo took
When they were going to build a wall around Troy. They summoned him
As a coworker for the wall. For it was fated that
When wars arose in the city-sacking battles,
That the wall would breathe out twisting smoke.
When the wall was just built, three dark serpents
Leapt up at it: two fell against it
and, stunned, lost their lives.
One rose up with cries of mourning.
Apollo interpreted this sign immediately and said:
“Pergamos will be sacked, hero, by your hands’ deeds:
So this sacred vision says to me
Sent by loud-thundering Zeus.
And it won’t be done without your sons: the city will be slaughtered by the first
And the third generations.*” So the god spoke clearly
And he rode Xanthus to the well-horsed Amazons and to the Danube.
The trident-bearer directed his swift-chariot.
To the sea by the Isthmus
Bearing Aiakos here
With golden horses,
Gazing upon the ridge of Corinth, famous for its feasts.
But nothing is equally pleasing among men.”

… ὅ τι γὰρ πολὺ καὶ πολλᾷ ῥέπῃ,
ὀρθᾷ διακρίνειν φρενὶ μὴ παρὰ καιρόν,
δυσπαλές: τεθμὸς δέ τις ἀθανάτων καὶ τάνδ᾽ ἁλιερκέα χώραν
παντοδαποῖσιν ὑπέστασε ξένοις
κίονα δαιμονίαν
ὁ δ᾽ ἐπαντέλλων χρόνος
τοῦτο πράσσων μὴ κάμοι
Δωριεῖ λαῷ ταμιευομέναν ἐξ Αἰακοῦ:
τὸν παῖς ὁ Λατοῦς εὐρυμέδων τε Ποσειδᾶν,
Ἰλίῳ μέλλοντες ἐπὶ στέφανον τεῦξαι, καλέσαντο συνεργὸν
τείχεος, ἦν ὅτι νιν πεπρωμένον
ὀρνυμένων πολέμων
πτολιπόρθοις ἐν μάχαις
λάβρον ἀμπνεῦσαι καπνόν.
γλαυκοὶ δὲ δράκοντες, ἐπεὶ κτίσθη νέον,
πύργον ἐσαλλόμενοι τρεῖς, οἱ δύο μὲν κάπετον,
αὖθι δ᾽ ἀτυζομένω ψυχὰς βάλον:
εἷς δ᾽ ἀνόρουσε βοάσαις.
ἔννεπε δ᾽ ἀντίον ὁρμαίνων τέρας εὐθὺς, Ἀπόλλων:
‘ Πέργαμος ἀμφὶ τεαῖς, ἥρως, χερὸς ἐργασίαι ἁλίσκεται:
ὣς ἐμοὶ φάσμα λέγει Κρονίδα
πεμφθὲν βαρυγδούπου Διός:
οὐκ ἄτερ παίδων σέθεν, ἀλλ᾽ ἅμα πρώτοις ῥάζεται
καὶ τερτάτοις.’ ὣς ἆρα θεὸς σάφα εἴπαις
Ξάνθον ἤπειγεν καὶ Ἀμαζόνας εὐίππους καὶ ἐς Ἴστρον ἐλαύνων.
Ὀρσοτρίαινα δ᾽ ἐπ᾽ Ἰσθμῷ ποντίᾳ
ἅρμα θοὸν τανύεν,
ἀποπέμπων Αἰακὸν
δεῦρ᾽ ἀν᾽ ἵπποις χρυσέαις,
καὶ Κορίνθου δειράδ᾽ ἐποψόμενος δαιτικλυτάν.
τερπνὸν δ᾽ ἐν ἀνθρώποις ἴσον ἔσσεται οὐδέν.

*First and Third generation: Aiakos had two sons (Telemon and Peleus) with Endeis and one with another woman (Phocus). Telemon and Peleus killed their half-brother; but the three sons fathered Ajax, Achilles and Panopeus (Phocus). The latter two grandsons fathered Neoptolemus and Epeios. Achilles’ son Neoptolemus helped take Troy; Epeios built the wooden horse.

Zeus – Aegina
|
Endeis – Aiakos – Psamathe
|                 |
Telamon Peleus                  Phocus
|                |                        |
Ajax       Achilles                  Panopeus
|               |                                  |
Neoptolemus                 Epeios

Fragmentary Friday: Early Accounts of Perseus

Perseus, Andromeda, and a Sea Monster
Perseus, Andromeda, and a Sea Monster

Hesiod, Fr. 129.8-18

“And she bore both Proitos and king Akrisios
And the father of gods and men established them in different places
Akrisos ruled in well-built Argos…
[three broken lines describing the marriage of Akrisios to Eurydike, daughter of Lakedaimon]
She gave birth to fine-ankled Danae in her home
Who in turn was the mother of Perseus, the mighty master of fear.
Proitos lived in the well-built city of Tiryns
and married the daughter of the great-hearted son of Arkas
the fine-haired Stheneboia…”
Continue reading “Fragmentary Friday: Early Accounts of Perseus”

Feeling Old? A Story about Bellerophon Probably Won’t Help

Bellerophon is an interesting figure to consider from Greek myth because his story changes over time (and because we have mostly only fragments and hints about his narrative). In early accounts he is clearly a classic beast-slayer who kills a princess, but he is also an over-reacher who suffers for hubris.

The most famous account of Bellerophon (typically called the first as well) is in the Iliad (6.152-206) where Glaukos describes his grandfather’s flight from Proitos the ruler of the Argives whose wife accused Bellerophon of rape. Bellerophon goes to Lykia and defeats three challenges (the Khimaira, Amazons and Solymoi) and also evades an ambush. Bellerophon wins a princess and a kingdom. Cryptically, Glaukos describes Bellerophon as falling out of favor with the gods and wandering alone.

Bellerophon

Homer, however, does not mention Pegasos. In Hesiod, there is a close connection between the monster, the flying horse, and the Hero:

Theogony, 319-325

“She gave birth to the Khimaira who breathes unquenchable fire,
A terrible, large beast who is swift and strong.
She has three heads: one from a sharp-toothed lion,
The other of a goat, and the third is from a powerful serpent.
The lion is in front, the snake at the end, with the goat in the middle:
She exhales the terrible fury of burning fire.
Pegasos and noble Bellerophon killed her.”

ἡ δὲ Χίμαιραν ἔτικτε πνέουσαν ἀμαιμάκετον πῦρ,
δεινήν τε μεγάλην τε ποδώκεά τε κρατερήν τε.
τῆς ἦν τρεῖς κεφαλαί• μία μὲν χαροποῖο λέοντος,
ἡ δὲ χιμαίρης, ἡ δ’ ὄφιος κρατεροῖο δράκοντος.
[πρόσθε λέων, ὄπιθεν δὲ δράκων, μέσση δὲ χίμαιρα,
δεινὸν ἀποπνείουσα πυρὸς μένος αἰθομένοιο.]
τὴν μὲν Πήγασος εἷλε καὶ ἐσθλὸς Βελλεροφόντης•

Continue reading “Feeling Old? A Story about Bellerophon Probably Won’t Help”

Prematurely Gray, “A Trial Proves the Worth of A Man”

Michaelos Apostolius, Collection of Proverbs, 7.95 (15th Century CE)

“Erginos’ gray hair: A proverb applied to the prematurely gray. This man was a child of Klumenos, one of the Argonauts. When Hypsipyle, the daughter of Thoas, the king of the Lemnians, held funeral games for her father, even though Erginos was young, he was prematurely gray, and he went there to compete in the games only to be mocked by the Lemnian women because of his gray hair. Therefore, he competed in the context most nobly and overcame his competitors the sons of Boreas, Zêthus and Kalaïs—he was wondered at for how far ahead he was! Pindar speaks about him when he says “a trial is a test of a man”.

᾿Εργίνου πολιαί: ἐπὶ τῶν προπολίων· οὗτος ἦν παῖς Κλυμένου, εἷς τῶν ᾿Αργοναυτῶν· ῾Υψιπύλης δὲ τῆς θυγατρὸς Θόαντος βασιλέως Λημνίων ἐπιτάφιον ἀγῶνα τοῦ πατρὸς προτεθεικυίας, ᾿Εργῖνος νέος μὲν ὢν τῇ ἡλικίᾳ, προπόλιος δέ, παρῆλθεν ἀγωνισόμενος, καὶ ἐγελᾶτο ὑπὸ τῶν Λημνιάδων γυναικῶν διὰ τὰς πολιάς· κάλλιστα οὖν τὸν ἀγῶνα διενεγκὼν καὶ τοὺς συνάθλους νικήσας Βορεάδας Ζῆθον καὶ Κάλαϊν, εἰς ὑπερβολὴν ἐθαυμάσθη. περὶ οὗ καὶ ὁ Πίνδαρος εἶπε, διάπειρά τοι βροτῶν ἔλεγχος.

 

Schol.Pind. O4 32b-c

“This contest took the dishonor of the Lemnian women away from the son of Klymenos. The story goes like this: when Hypsipyle held funeral games for her father Thoas, the king of the Lemnians, it happened that the Argonauts appeared as they were sailing for the golden fleece and they offered to compete in the games. One of them, Erginos, was younger than old, but his hair was prematurely grey and he was taunted by the women for it.  But he showed them in the deeds by defeating his competitors. They were the sons of Boreas, Zetes and Kalaïs.

ἥτις διάπειρα τὸν Κλυμένου παῖδα ἀπέλυσε τῆς ἀτιμίας τῶν ἐν Λήμνῳ γυναικῶν.ἡ δὲ ἱστορία τοιαύτη· ῾Υψιπύλης ἀγῶνα ἐπιτελούσης ἐπιτάφιον Θόαντι τῷ πατρὶ Λημνίων βασιλεῖ, συμβέβηκεν  ἀπιόντας ἐπὶ τὸ χρυσοῦν δέρας τοὺς ᾿Αργοναύτας ἐκεῖσε γενέσθαι, καὶ προτραπέντας εἰς τὸν ἀγῶνα ἀγωνίσασθαι. εἷς ὢν οὖν αὐτῶν ὁ ᾿Εργῖνος νεώτερος μὲν τῷ χρόνῳ, προπόλιος δὲ τὴν κόμην, ὡς μὴ ἱκανὸς ἀγωνίσασθαι διὰ τὴν ὄψιν τῶν πολιῶν ἐγελᾶτο ὑπὸ τῶν γυναικῶν καὶ ἐπεκερτομεῖτο. ὡς δὲ διὰ τῶν ἔργων ἐδείχθη ὑπερβαλλόμενος τοὺς ἀγωνιστάς· ἦσαν δὲ οἱ τοῦ Βορέου παῖδες Ζήτης καὶ Κάλαϊς·

 

Pind. Olympian 4.17-27

“I will not stain my story
With a lie. A test proves the worth of a man.
This rescued the child of Klumenos
from the dishonor of the Lemnian women.
He won the race in bronze armor
And said to Hypsipyle as he left with the crown:
“This is my speed:
My hands and heart are its equal. Sometimes gray hair
grows even on young men
thick, before the appointed time.

 

οὐ ψεύδεϊ τέγξω
λόγον· διάπειρά τοι βροτῶν ἔλεγχος
ἅπερ Κλυμένοιο παῖδα
Λαμνιάδων γυναικῶν ἔλυσεν ἐξ ἀτιμίας.
χαλκέοισι δ’ ἐν ἔντεσι νικῶν δρόμον
ἔειπεν ῾Υψιπυλείᾳ μετὰ στέφανον ἰών·
‘οὗτος ἐγὼ ταχυτᾶτι·
χεῖρες δὲ καὶ ἦτορ ἴσον. φύονται δὲ καὶ νέοις
ἐν ἀνδράσιν πολιαί
θαμάκι παρὰ τὸν ἁλικίας ἐοικότα χρόνον.’

Asclepius’ Two Mothers

The following contains some severe misogyny and a debate about Asclepius’ ‘true’ mother:

Pausanias, 2.26.6

“There is also another story about [Asclepius], that when Korônis was pregnant with him she had sex with Iskhus, Elatos’ son and that she was killed by Artemis who was defending the insult to Apollo. But when the pyre had been lit, they say that Hermes plucked the child from the flam.

The third story seems to me to be the least true—it makes Asclepius the child of Arsinoê, the daughter of Leucippus. When Apollophanes the Arcadian came to Delphi and asked the god if Asclepius was the child of Arsinoê and thus a Messenian citizen, the oracle prophesied:

Asclepius, come as a great blessing to all mortals,
Whom lovely Korônis bore after having sex with me—
The daughter of Phlegyas in rugged Epidauros.

This oracle makes it abundantly clear that Asclepius is not Arsinoê’s child but that Hesiod or one of those poets who insert lines into Hesiod’s poetry added for the favor of the Messenians.”

λέγεται δὲ καὶ ἄλλος ἐπ’ αὐτῷ λόγος, Κορωνίδα κύουσαν ᾿Ασκληπιὸν ῎Ισχυι τῷ ᾿Ελάτου συγγενέσθαι, καὶ τὴν μὲν ἀποθανεῖν ὑπὸ ᾿Αρτέμιδος ἀμυνομένης τῆς ἐς τὸν ᾿Απόλλωνα ὕβρεως, ἐξημμένης δὲ ἤδη τῆς πυρᾶς ἁρπάσαι λέγεται τὸν παῖδα ῾Ερμῆς ἀπὸ τῆς φλογός. ὁ δὲ τρίτος τῶν λόγων ἥκιστα ἐμοὶ δοκεῖν ἀληθής ἐστιν, ᾿Αρσινόης ποιήσας εἶναι τῆς Λευκίππου παῖδα ᾿Ασκληπιόν. ᾿Απολλοφάνει γὰρ τῷ ᾿Αρκάδι ἐς Δελφοὺς ἐλθόντι καὶ ἐρομένῳ τὸν θεὸν εἰ γένοιτο ἐξ ᾿Αρσινόης ᾿Ασκληπιὸς καὶ Μεσσηνίοις πολίτης εἴη, ἔχρησεν ἡ Πυθία·

ὦ μέγα χάρμα βροτοῖς βλαστὼν ᾿Ασκληπιὲ πᾶσιν,
ὃν Φλεγυηὶς ἔτικτεν ἐμοὶ φιλότητι μιγεῖσα
ἱμερόεσσα Κορωνὶς ἐνὶ κραναῇ ᾿Επιδαύρῳ.

οὗτος ὁ χρησμὸς δηλοῖ μάλιστα οὐκ ὄντα ᾿Ασκληπιὸν ᾿Αρσινόης, ἀλλὰ ῾Ησίοδον ἢ τῶν τινα ἐμπεποιηκότων ἐς τὰ ῾Ησιόδου τὰ ἔπη συνθέντα ἐς τὴν Μεσσηνίων χάριν.

The standard details are reported in the Homeric Hymn to Asclepius:

“I begin to sing of the doctor of diseases, Asclepius,
The son of Apollo whom shining Korônis bore
In the Dotian plain, that daughter of king Phlegyas.
He’s a great blessing to mortal men, a bewitcher of painful troubles.
And hail to you lord. I am beseeching you with this song.”

᾿Ιητῆρα νόσων ᾿Ασκληπιὸν ἄρχομ’ ἀείδειν
υἱὸν ᾿Απόλλωνος τὸν ἐγείνατο δῖα Κορωνὶς
Δωτίῳ ἐν πεδίῳ κούρη Φλεγύου βασιλῆος,
χάρμα μέγ’ ἀνθρώποισι, κακῶν θελκτῆρ’ ὀδυνάων.
Καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε ἄναξ· λίτομαι δέ σ’ ἀοιδῇ.

Phlegyas  is the father of Ixion and Corônis.  His son Ixion was exiled as a murder and then, after Zeus cleansed him of his crime, he tried to rape Hera and was punished in Hades for eternity (spinning, crucified, on a wheel). One can easily imagine distancing Asclepius from this family…

The debate is treated by an ancient scholiast:

Schol. ad Pind. Pyth 3.14

“Some say Asklepios is the son of Arsinoê, others say he is the son of Korônis. Asclepiades claims that Arsinoê is the daughter of Leukippus the son of Periêros from whom comes Asklepios from Apollo and a daughter Eriôpis. Thus we have the line: “She bore in the halls Asklepios, marshall of men / after being subdued by Apollo, and well-tressed Eriôpis.” There is also of Arsinoê: “Arsinoê, after having sex withZeus and Leto’s son,bore Asklepios, blameless and strong.”

Socrates also claims that Asklepios is the offspring of Arsinoê and has been interpolated as the child of Korônis. The matters about Korônis have been reported in lines that were added into Hesiodic poetry….”

BDEFGQ τὸν μὲν εὐίππου θυγάτηρ: τὸν ᾿Ασκληπιὸν οἱ μὲν ᾿Αρσινόης, οἱ δὲ Κορωνίδος φασὶν εἶναι. ᾿Ασκληπιάδης δέ φησι τὴν ᾿Αρσινόην Λευκίππου εἶναι τοῦ Περιήρους, ἧς καὶ ᾿Απόλλωνος ᾿Ασκληπιὸς καὶ θυγάτηρ ᾿Εριῶπις· [Hes. 107 Rz.]

BEFGQ          ἡ δ’ ἔτεκ’ ἐν μεγάροις ᾿Ασκληπιὸν ὄρχαμον ἀνδρῶν,
Φοίβῳ ὑποδμηθεῖσα, ἐϋπλόκαμόν τ’ ᾿Εριῶπιν.
καὶ ᾿Αρσινόης ὁμοίως·

᾿Αρσινόη δὲ μιγεῖσα Διὸς καὶ Λητοῦς υἱῷ
τίκτ’ ᾿Ασκληπιὸν υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε.

καὶ Σωκράτης (FHG IV p. 496) γόνον ᾿Αρσινόης τὸν ᾿Ασκληπιὸν  ἀποφαίνει, παῖδα δὲ Κορωνίδος εἰσποίητον. ἐν δὲ τοῖς εἰς ῾Ησίοδον ἀναφερομένοις ἔπεσι (fr. 123) φέρεται ταῦτα περὶ τῆς Κορωνίδος·

 

Later, the same scholion presents an attempt by a Greek historian to resolve the two narratives.

“Aristeidês in the text on the founding of Knidos reports this: Asclepios is the child of Apollo and Arsinoê but she was called Korônis when she was a maiden. She was the daughter of Leukippus of Amykla in Lakedaimon.”

᾿Αριστείδης δὲ ἐν τῷ περὶ Κνίδου κτίσεως συγγράμματί (FHG IV 324) φησιν οὕτως· ᾿Ασκληπιὸς ᾿Απόλλωνος παῖς καὶ ᾿Αρσι-νόης. αὕτη δὲ παρθένος οὖσα ὠνομάζετο Κορωνὶς, Λευκίππου δὲ θυγάτηρ ἦν τοῦ ᾿Αμύκλα τοῦ Λακεδαίμονος·

In this debate, we are likely witnessing a later comment (e.g. Pausanias) on an early divergence with roots in local (epichoric) traditions about the genealogy of Asclepius. The Panhellenic account (more Athenocentric in this case) is championed by Pausanias.

Whoever the mother, Asclepius’ father is constant!

Asclepiys