…Simon Knows Me: A Proverb for Our Times

From Michael Apostolios, Paroemiographer

“I know Simôn and Simôn knows me.” There were two leaders, Nikôn and Simôn. Simone overpowered him because he was a man of the worst ways and it is said that he erased all memory of Nikôn. This proverb is used for people who recognize the evil in one another.”

Οἶδα Σίμωνα καὶ Σίμων ἐμέ: δύο ἐγένοντο ἡγεμόνες, Νίκων καὶ Σίμων. ὑπερίσχυσε δὲ ὁ Σίμων κακοτροπώτατος ὢν, ὥστε καὶ τὴν ἐπὶ Νίκωνα φήμην ἀπαλεῖψαι. λεχθείη δ’ ἂν ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν ἀλλήλους ἐπὶ κακίᾳ γινωσκόντων.

From the Suda,  tau 293

“Telkhines: evil gods. Or jealous and harmful humans. There were two Telkhines, Simôn and Nikôn. Nikôn overpowered to erase the memory of Simôn. So, there is the proverb, “I know Simon and Simon knows me. This is used for those who recognize evil in one another.”

Τελχῖνες: πονηροὶ δαίμονες. ἢ ἄνθρωποι φθονεροὶ καὶ βάσκανοι. δύο ἐγένοντο Τελχῖνες, Σίμων καὶ Νίκων. ὑπερίσχυσε δὲ ὁ Νίκων τὴν ἐπὶ Σίμωνι φήμην ἀπαλεῖψαι. καὶ παροιμία· οἶδα Σίμωνα καὶ Σίμων ἐμέ. ἐπὶ τῶν ἀλλήλους ἐπὶ κακίᾳ γινωσκόντων.

Zenobius explains it all

“I know Simôn and Simôn knows me”: There were two leaders who were evil Telkhinians by birth—for they were making the land infertile by spraying it with water from the Styx. They were Simôn and Nikôn. Simon overpowered because he was the most evil in his ways with the result that he erased any memory of Nikôn. For this reason in the proverb they only name Simôn. The proverb is applied to those who recognize the evil in one another.”

Οἶδα Σίμωνα καὶ Σίμων ἐμέ: Τελχίνων φύσει βασκάνων ὄντων, (καὶ γὰρ τῷ τῆς Στυγὸς ὕδατι τὴν  γῆν καταῤῥαίνοντες ἄγονον ἐποίουν,) δύο ἐγένοντο ἡγεμόνες, Σίμων καὶ Νίκων. ῾Υπερίσχυε δὲ ὁ Σίμων κακοτροπώτατος ὢν, ὥστε τὴν ἐπὶ Νίκωνι φήμην ἀπαλεῖψαι. Διόπερ οἱ παροιμιαζόμενοι μόνον τὸν Σίμωνα ὀνομάζουσι. Λεχθείη δ’ ἂν ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν ἀλλήλους ἐπὶ κακίᾳ γινωσκόντων.

Sigma 447 [A completely different Simon]

“Simôn, Simonos: a proper name and also a proverb: “No one is more thieving that Simôn.” And Aristophanes adds that whenever [people] see Simôn, they immediately turn into wolves. He was a Sophist who took public property for his own. Simôn and Theoros and Kleonymos are perjurers. Aristophanes has, “if a thunderbolt hits perjurers, how did it not burn Simôn, or Kleônumos or Theôros?”

Σίμων, Σίμωνος: ὄνομα κύριον. καὶ παροιμία· Σίμωνος ἁρπακτικώτερος. ᾿Αριστοφάνης· ὅταν ἴδωσι Σίμωνα, λύκοι ἐξαίφνης γίνονται. σοφιστὴς δὲ ἦν, ὃς τῶν δημοσίων ἐνοσφίζετο. Σίμων καὶ Θέωρος καὶ Κλεώνυμος, οὗτοι ἐπίορκοι. ᾿Αριστοφάνης· εἴπερ βάλλει τοὺς ἐπιόρκους ὁ κεραυνός, πῶς δῆτ’ οὐχὶ Σίμων’ ἐνέπρησεν οὐδὲ Κλεώνυμον οὐδὲ Θέωρον; καί τοι σφόδρα γ’ εἰσὶν ἐπίορκοι.

Image result for trump looking at putin

This was too easy…

Spartan Women Once Said…[Apophthegmata Gunaikôn, Part 2]

This is the second part of the sayings attributed to women in the Gnomologium Vaticanum (568-576)

“Sayings of women and their thoughts”

᾿Αποφθέγματα γυναικῶν, ἤτοι φρονήματα.

 

“When a Spartan woman was speaking to her son who had been crippled in battle and was depressed because of that she said “don’t be sad, child—for each step recalls your private virtue”

Γυνὴ Λάκαινα τοῦ υἱοῦ αὐτῆς ἐν παρατάξει χωλωθέντος καὶ δυσφοροῦντος ἐπὶ τούτῳ „τέκνον”, εἶπε, „μὴ λυποῦ· καθ’ ἕκαστον γὰρ βῆμα τῆς ἰδίας <ἀρετῆς ὑπομνησθήσῃ.”>

 

“When a Spartan woman heard that her son died in the battle line she said “Child, you paid your country back well for your upbringing.”

Γυνὴ Λάκαινα ἀκούσασα τὸν υἱὸν αὐτῆς ἐν παρατάξει τεθνηκέναι „τέκνον”, εἶπεν, „ὡς καλὰ τροφεῖα τῇ πατρίδι ἀπέδωκας!”

 

“The mother of Clearchus the Ramphian, after her son was slandered for betraying Greece to the Persians, wrote this kind of letter. “To Klearchus the son from his Mother: evil rumors are falling all around you. Either get rid of them or no longer be [alive? My son?]”

῾Η Κλεάρχου τοῦ ῾Ραμφίου μήτηρ ἐπειδὴ διεβλήθη ὁ υἱὸς αὐτῆς προδιδόναι τοῖς Πέρσαις τὴν ῾Ελλάδα τοιαύτην ἐπιστολὴν ἔγραψεν· „ἁ μάτηρ Κλεάρχῳ τῷ υἱῷ· κακά τευ κακκέχυται φάμα· ἢ ταύταν ἀπόθευ ἢ μὴ ἔσο.”

 

“Xanthippê, when asked what Socrates’ greatest attribute was, said “This, that he has the same face for noble and lowborn men.”

Ξανθίππη ἐρωτηθεῖσα τί μέγιστον ὑπῆρχεν τῷ Σωκράτει „τοῦτο”, ἔφη, „ὅτι καὶ ἐπὶ ἀγαθοῖς καὶ ἐπὶ φαύλοις ἡ αὐτὴ ὄψις ἦν αὐτῷ”·

 

“Theanô the Pythagorean said, “What is noble to speak about is shameful to be silent on; and what is shameful to mention, is noble to keep silent about.”

Θεανὼ ἡ Πυθαγορικὴ ἔφη· „περὶ ὧν λέγειν καλόν, περὶ τούτων σιωπᾶν αἰσχρόν, καὶ περὶ ὧν λέγειν αἰσχρόν, περὶ τούτων σιωπᾶν καλόν.”

 

“A Spartan woman said of her son who was thankful that he was the only one to survive a battle-line “why aren’t you ashamed that you’re the only one alive?”

Λάκαινα γυνὴ σεμνυνομένου τοῦ υἱοῦ αὐτῆς ἐπὶ τῷ μόνον ἐκ τῆς παρατάξεως σεσῶσθαι ἔφη· „τί οὖν οὐκ αἰσχύνῃ μόνος ζῶν;”

 

“When Olympias, Alexander’s mother was asked by someone why she wasn’t adorned, she said “Alexander is sufficient decoration for me.”

᾿Ολυμπιὰς ᾿Αλεξάνδρου μήτηρ ἐρωτηθεῖσα ὑπό τινος [ὅτι] „διὰ τί οὐ κοσμῇ;” εἶπεν· „ὅτι ἀρκεῖ μοι ὁ ᾿Αλεξάνδρου κόσμος.”

 

The website “Sharing Ancient Wisdom” is a really interesting and useful collection of proverbial sayings. Check it out.

Werewolf Week Continues: Byzantine Verse on Lycanthropy

Surrounded by the Halloween spirit because I have small children and I like trashy television, I got interested (again) in continuities between ancient monsters and modern storytelling. Inadvertently, this week has become werewolf week. I started with a reference to turning into wolves in Plato. Then, led by the Oxford Classical Dictionary, I delighted in the werewolf tale from Petronius. This led of course to Pliny the Elder.

But the werewolf hunt does not end there.  I have some Pausanias (that shares some aspects with Pliny and Plato) for later in the week. Along the way, I have found a trove of late antique and Byzantine medical treatises on Lycanthropy. (Those are coming tomorrow). I could not wait to force this upon the world: a Byzantine didactic poem based on those medical treatises!

Master Psellos, What can you tell us about wolves about men and anything else you embellish?

Master Psellos,
What can you tell us
about wolves
about men
and anything else you embellish?

The poem is from a collection of didactic verses attributed to Michael Psellos of Constantinople who lived and worked in the 11th century CE. The text comes from the Teubner edition of his poems edited by L. G. Westernik (1982).

Poemata 9.841

“One kind of melancholy is lykanthropy.
And it is clearly a type of misanthropy.
Mark thus a man who rushes from the day
When you see him at night running round graves,
With a pale face, dumb dry eyes, not a care in his rage.”

Μελάγχολόν τι πρᾶγμα λυκανθρωπία·
ἔστι γὰρ αὐτόχρημα μισανθρωπία,
καὶ γνωριεῖς ἄνθρωπον εἰσπεπτωκότα
ὁρῶν περιτρέχοντα νυκτὸς τοὺς τάφους,
ὠχρόν, κατηφῆ, ξηρόν, ἠμελημένον.

%d bloggers like this: