A People & Their Despot

Solon Fr. 9

the power of hail and snow come from a cloud.
thunder happens from bright lightning.
and a city is brought to ruin by influential men,
while the people, because they do not know better,
fall to a despot’s subjugation.
to put one who’s been raised up high back into his place,
that’s not very easy.
so now–not later–one must reflect on these things.

ἐκ νεφέλης πέλεται χιόνος μένος ἠδὲ χαλάζης,
βροντὴ δ᾽ ἐκ λαμπρᾶς γίγνεται ἀστεροπῆς:
ἀνδρῶν δ᾽ ἐκ μεγάλων πόλις ὄλλυται, εἰς δὲ μονάρχου
δῆμος ἀϊδρείῃ δουλοσύνην ἔπεσεν.
5λίην δ᾽ ἐξάραντ᾽ οὐ ῥᾴδιόν ἐστι κατασχεῖν
ὕστερον, ἀλλ᾽ ἤδη χρὴ τάδε πάντα νοεῖν.

Larry Benn has a B.A. in English Literature from Harvard College, an M.Phil in English Literature from Oxford University, and a J.D. from Yale Law School. Making amends for a working life misspent in finance, he’s now a hobbyist in ancient languages and blogs at featsofgreek.blogspot.com.

Mood Swings of A Man in Love

Theognis 1329-1334

my boy, as long as your chin is smooth
I won’t stop courting you.
not even if it means the death of me.
for you, the one yielding, this is something beautiful.
for me, the one loving, there’s no shame in begging.
but on my father, I make this prayer:
respect me, beautiful boy, and grant me your favor.
otherwise, if one day you come
needing the gifts of violet-wreathed Aphrodite,
as you run after another,
god grant that you meet with the same words I have!

1337-1340
I’m no longer in love with the boy!
I’ve shrugged off hard sorrows!
I’ve gladly escaped the tiresome work!
I’ve been sprung from desire!
all thanks to well-wreathed Aphrodite.
your beauty, my boy, is nothing to me!

1341-1344
ugh! I’m in love with the smooth-skinned boy.
doubtless he tells all my friends,
though that’s not what I want.
but I’ll put up with things not being secret–
many things, contrary to my will and unwelcome.
after all, it’s not over some two-bit boy I seem a broken man.

1329-1334:
ὦ παῖ, ἕως ἂν ἔχῃς λείαν γένυν, οὔποτε σαίνων
παύσομαι, οὐδ᾽ εἴ μοι μόρσιμόν ἐστι θανεῖν.
σοί τε διδόντι τι καλὸν ἐμοί τ᾽ οὐκ αἰσχρὸν ἐρῶντι
αἰτεῖν. ἀλλὰ γονεω ν λίσσομαι ἡμετέρων,
αἴδεό μ᾽, ὦ παῖ καλὲ, διδοὺς χάριν, ἢ εἴ ποτε καὶ σὺ
ἥξεις Κυπρογενοῦς δῶρον ἰοστεφάνου
χρηΐζων, καὶ ἐπ᾽ ἄλλον ἐλεύσεαι, ἀλλά σε δαίμων
δοίη τῶν αὐτῶν ἀντιτυχεῖν ἐπέων.

1337-1340:
οὐκέτ᾽ ἐρῶ παιδός, χαλεπὰς δ᾽ ἀπελάκτισ᾽ ἀνίας,
μοχθούς τ᾽ ἀργαλέους ἄσμενος ἐξέφυγον,
ἐκλέλυμαι δὲ πόθου πρὸς ἐϋστεφάνου Κυθερείης:
σοὶ δ᾽, ὦ παῖ, χάρις ἔστ᾽ οὐδεμία πρὸς ἐμοῦ.

1341-1344:
αἰαῖ, παιδὸς ἐρῶ ἁπαλόχροος, ὅς με φίλοισιν
πᾶσι μάλ᾽ ἐκφαίνει κοὐκ ἐθέλοντος ἐμοῦ.
τλήσομαι οὐ κρύψας ἀεκούσια πολλὰ βίαια:
οὐ γὰρ ἐπ᾽ αἰκελίῳ παιδὶ δαμεὶς ἐφάνην

Larry Benn has a B.A. in English Literature from Harvard College, an M.Phil in English Literature from Oxford University, and a J.D. from Yale Law School. Making amends for a working life misspent in finance, he’s now a hobbyist in ancient languages and blogs at featsofgreek.blogspot.com.

What Exactly is Justice?

Theognis 543-546

I must decide the matter at hand along the edge, as it were,
of a carpenter’s rule and square.
Kyrnos, I must give both sides justice and what is fair,
relying on seers, auguring birds and burnt offerings,
so I don’t face shameful reproach for a mistake.

χρή με παρὰ στάθμην καὶ γνώμονα τήνδε δικάσσαι,
Κύρνε, δίκην, ἶσόν τ᾽ ἀμφοτέροισι δόμεν,
μάντεσί τ᾽ οἰωνοῖς τε καὶ αἰθομένοις ἱεροῖσιν,
ὄφρα μὴ ἀμπλακίης αἰσχρὸν ὄνειδος ἔχω.

An Interpretation:

Does the speaker want A and not-A at the same time? Contrast the stated obligation of precision in decision-making with the imprecision of the decision-making procedures (seers, augurs, and sacrifices to the gods). Or, put it this way: contrast objective methods (e.g., drawing a line along the edge of a carpenter’s square) with subjective ones (e.g., reading bird omens). The two approaches are in conflict and yet the speaker presents the latter (subjective) as the means of achieving the former (objectivity). 

So, what’s justice? A strict obligation is laid on the speaker, but the instruments available for satisfying it are unreliable: the carpenter’s edge guarantees a straight line, the bird omen guarantees nothing. This of course the speaker knows. But what’s the alternative? The speaker is stating, however indirectly, a problem fundamental to law: justice is a strict obligation, but there are no infallible procedures for its production. What exists are procedures (maybe reading the birds, maybe empaneling a jury), and fidelity to them is what justice more or less is (i.e., more process than outcome).  Therefore interpret the poem’s final line not as “omens and the like save me from mistakes” but as “because I follow the established practice of omens and the like, even when I make mistakes I’m spared the worst criticisms.” 

Larry Benn has a B.A. in English Literature from Harvard College, an M.Phil in English Literature from Oxford University, and a J.D. from Yale Law School. Making amends for a working life misspent in finance, he’s now a hobbyist in ancient languages and blogs at featsofgreek.blogspot.com.

Political Change as Seen from the Other Side

Theognis 667-682

If I had my possessions, Simonides,
It would not distress me, as it now does, to consort with the well-born.
But at the moment my possessions recognize me but pass me by.
I’m speechless with need.
Still, I understand better than many that right now we’re being carried along
With the white sails lowered, from the sea of Melos through the murky night,
And a crew unwilling to bail water as the sea pitches over both sides of the ship.
Someone is rescued with great difficulty, behaving as they are.
They’ve deposed the good pilot who skillfully kept watch.
They carry off cargo by force, discipline is destroyed,
And the division of things no longer happens equally, fairly.
Deckhands are in charge, the vulgar are above the well-born.
I’m afraid that perhaps a wave will in a way swallow the ship.
Let these things, concealed by me, be cryptically told to the well-born–
But even someone vulgar could understand, if he’s subtle.

εἰ μὲν χρήματ᾽ ἔχοιμι, Σιμωνίδη, οἷά περ ἤδη,
οὐκ ἂν ἀνιῴμην τοῖς ἀγαθοῖσι συνών.
νῦν δέ με γινώσκοντα παρέρχεται, εἰμὶ δ᾽ ἄφωνος
χρημοσύνῃ, πολλῶν γνοὺς ἂν ἄμεινον ἔτι,
οὕνεκα νῦν φερόμεσθα καθ᾽ ἱστία λευκὰ βαλόντες,
Μηλίου ἐκ πόντου νύκτα διὰ δνοφερήν,
ἀντλεῖν δ᾽ οὐκ ἐθέλουσιν, ὑπερβάλλει δὲ θάλασσα
ἀμφοτέρων τοίχων. ἦ μάλα τις χαλεπῶς
σῴζεται, οἷ᾽ ἔρδουσι· κυβερνήτην μὲν ἔπαυσαν
ἐσθλόν, ὅτις φυλακὴν εἶχεν ἐπισταμένως·
χρήματα δ᾽ ἁρπάζουσι βίη, κόσμος δ᾽ ἀπόλωλεν,
δασμὸς δ᾽ οὐκέτ᾽ ἴσος γίνεται ἐς τὸ μέσον·
φορτηγοὶ δ᾽ ἄρχουσι, κακοὶ δ᾽ ἀγαθῶν καθύπερθεν.
δειμαίνω μή πως ναῦν κατὰ κῦμα πίῃ.
ταῦτά μοι ᾐνίχθω κεκρυμμένα τοῖς ἀγαθοῖσιν.
γινώσκοι δ᾽ ἄν τις καὶ κακός ἂν σοφὸς ᾖ.

Larry Benn has a B.A. in English Literature from Harvard College, an M.Phil in English Literature from Oxford University, and a J.D. from Yale Law School. Making amends for a working life misspent in finance, he’s now a hobbyist in ancient languages and blogs at featsofgreek.blogspot.com.

Washington DC, Home of the Octopus

Theognis 213-218

my heart, show to all of our friends a changeable character,
and mix into it the disposition that each of them has.
make it your way, the ways of the infinitely changing octopus
which looks just like whatever rock it clings to.
for the moment go along with this one,
but the next moment, take on a different skin.
craftiness is better for you than rigidity.

θυμέ, φίλους κατὰ πάντας ἐπίστρεφε ποικίλον ἦθος,
ὀργὴν συμμίσγων ἥντιν᾽ ἕκαστος ἔχει.
πουλύπου ὀργὴν ἴσχε πολυπλόκου, ὃς ποτὶ πέτρῃ
τῇ προσομιλήσῃ τοῖος ἰδεῖν ἐφάνη:
νῦν μὲν τῇδ᾽ ἐφέπου, τότε δ᾽ ἀλλοῖος χρόα γίνου.
κρέσσων τοι σοφίη γίνεται ἀτροπίης.

Larry Benn has a B.A. in English Literature from Harvard College, an M.Phil in English Literature from Oxford University, and a J.D. from Yale Law School. Making amends for a working life misspent in finance, he’s now a hobbyist in ancient languages and blogs at featsofgreek.blogspot.com.

“Marine Style” flask with octopus, c. 1500-1450 BC

An Ancient Perspective on New Travel Bans

“The soul is no traveler; the wise man stays at home.”–Emerson, “Self Reliance”

Theognis, 783-788

true, I went as far as the land of Sicily once,
and I went to the vine-covered plain of Euboea,
and Sparta, that splendid city on the reed-sprouting Eurotas,
and they welcomed me graciously, every place I visited—
yet not one pleasure came to my heart from them.
and so, this truth: nothing is more dear than one’s own country.

†ἦλθον μὲν γὰρ ἔγωγε καὶ εἰς Σικελήν ποτε γαῖαν,
ἦλθον δ᾽ Εὐβοίης ἀμπελόεν πεδίον,
Σπάρτην τ᾽ Εὐρώτα δονακοτρόφου ἀγλαὸν ἄστυ,
καί μ᾽ ἐφίλευν προφρόνως πάντες ἐπερχόμενον.
ἀλλ᾽ οὔτις μοι τέρψις ἐπὶ φρένας ἦλθεν ἐκείνων:
οὕτως οὐδὲν ἄρ᾽ ἦν φίλτερον ἄλλο πάτρης.

Larry Benn has a B.A. in English Literature from Harvard College, an M.Phil in English Literature from Oxford University, and a J.D. from Yale Law School. Making amends for a working life misspent in finance, he’s now a hobbyist in ancient languages and blogs at featsofgreek.blogspot.com.

Four More Funerary Epigrams

415

“You’re dragging your feet past the grave of Callimachus
He knew: how to sing well and the right time to laugh well over wine.”

Βαττιάδεω παρὰ σῆμα φέρεις πόδας, εὖ μὲν ἀοιδὴν
εἰδότος, εὖ δ᾿ οἴνῳ καίρια συγγελάσαι.

447

“The stranger was short, his poem is too: so I will not speak long.
Thêris the son of Aristaios was from Crete, for me, a long enough song.”

Σύντομος ἦν ὁ ξεῖνος· ὃ καὶ στίχος· οὐ μακρὰ λέξω·
“Θῆρις Ἀρισταίου, Κρὴς” ἐπ᾿ ἐμοὶ δόλιχος.

451.—ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ

“Here Akanthios Dikôn’s son sleeps his sacred sleep.
Don’t say that good men die.”

Τᾷδε Σάων ὁ Δίκωνος Ἀκάνθιος ἱερὸν ὕπνον
κοιμᾶται. θνάσκειν μὴ λέγε τοὺς ἀγαθούς.

452.—ΛΕΩΝΙΔΑ

“Ye who pass me by, remember Euboulos the wise.
Let’s drink. For Hades is our common harbor.”

Μεμνησθ᾿ Εὐβούλοιο σαόφρονος, ὦ παριόντες.
πίνωμεν· κοινὸς πᾶσι λιμὴν Ἀΐδης.

Image result for funerary epigrams greek
Taken from archaeology.wiki

A Brother or a Counterfeit: Theognis on Friendship

Theognis, 93-100

“If someone praises you for as long as you see him
But lashes you with an evil tongue when you are apart,
That kind of man is not a very good friend at all.
He’s the kind who speaks smoothly with his tongue, but harbors different thoughts.

Let me have that kind of friend who knows his companion
And puts up with him when he’s mean or in a rage,
Like a brother. But you, friend, keep these things your heart
And you will remember me in future days.”

ἄν τις ἐπαινήσῃ σε τόσον χρόνον ὅσσον ὁρῴης,
νοσφισθεὶς δ᾿ ἄλλῃ γλῶσσαν ἱῇσι κακήν,
τοιοῦτός τοι ἑταῖρος ἀνὴρ φίλος οὔ τι μάλ᾿ἐσθλός.
ὅς κ᾿ εἴπῃ γλώσσῃ λεῖα, φρονῇ δ᾿ ἕτερα.
ἀλλ᾿ εἴη τοιοῦτος ἐμοὶ φίλος, ὃς τὸν ἑταῖρον
γινώσκων ὀργὴν καὶ βαρὺν ὄντα φέρει
ἀντὶ κασιγνήτου. σὺ δέ μοι, φίλε, ταῦτ᾿ ἐνὶ θυμῷ
φράζεο, καί ποτέ μου μνήσεαι ἐξοπίσω.

117-118

“Nothing is harder than recognizing a counterfeit.
But, Kurnos, there is nothing more urgent than guarding against one.”

κιβδήλου δ᾿ ἀνδρὸς γνῶναι χαλεπώτερον οὐδέν,
Κύρν᾿, οὐδ᾿ εὐλαβίης ἐστὶ περὶ πλέονος.

119-128

“One can survive the ruin from counterfeit silver and gold
Kurnos—and a wise person can easily discover it.
But if a dear friend’s mind is hidden in his chest
When he is false and he has a deceptive heart,
Well this the most counterfeit thing god has made for mortals
And it is the most painful thing of all to recognize.
For you cannot know the mind of a man or a woman
Before you investigate them, like an animal under a yoke—
And you cannot imagine what they are like at the right time
Since the outer image often misleads your judgment.”

Χρυσοῦ κιβδήλοιο καὶ ἀργύρου ἀνσχετὸς ἄτη,
Κύρνε, καὶ ἐξευρεῖν ῥάιδιον ἀνδρὶ σοφῶι.
εἰ δὲ φίλου νόος ἀνδρὸς ἐνὶ στήθεσσι λελήθηι
ψυδρὸς ἐών, δόλιον δ’ ἐν φρεσὶν ἦτορ ἔχηι,
τοῦτο θεὸς κιβδηλότατον ποίησε βροτοῖσιν,
καὶ γνῶναι πάντων τοῦτ’ ἀνιηρότατον.
οὐδὲ γὰρ εἰδείης ἀνδρὸς νόον οὐδὲ γυναικός,
πρὶν πειρηθείης ὥσπερ ὑποζυγίου,
οὐδέ κεν εἰκάσσαις ὥσπερ ποτ’ ἐς ὥριον ἐλθών·
πολλάκι γὰρ γνώμην ἐξαπατῶσ’ ἰδέαι.

1318a-b

“Alas, I am a wretch: because of the terrors I have suffered
I bring pleasure to my enemies and toil to my friends”

῎Ωιμοι ἐγὼ δειλός· καὶ δὴ κατάχαρμα μὲν ἐχθροῖς,
τοῖσι φίλοις δὲ πόνος δεινὰ παθὼν γενόμην.

1079-80

“I’ll fault no enemy when he is noble,
nor will I praise a friend when he is wrong”

Οὐδένα τῶν ἐχθρῶν μωμήσομαι ἐσθλὸν ἐόντα,
οὐδὲ μὲν αἰνήσω δειλὸν ἐόντα φίλον.

1151–52

“Never dismiss a present friend and seek another
Because you are persuaded by the words of cowardly people.”

μήποτε τὸν παρεόντα μεθεὶς φίλον ἄλλον ἐρεύνα
δειλῶν ἀνθρώπων ῥήμασι πειθόμενος.

 595-598

“Dude, let’s be friends with each other at a distance.
With the exception of wealth, there’s too much of any good thing.
But we can be friends for a long time, just spend time with different men
Who have a better grasp of your mind.”

ἄνθρωπ᾿, ἀλλήλοισιν ἀπόπροθεν ὦμεν ἑταῖροι·
πλὴν πλούτου παντὸς χρήματός ἐστι κόρος.
δὴν δὴ καὶ φίλοι ὦμεν· ἀτάρ τ᾿ ἄλλοισιν ὁμίλει
ἀνδράσιν, οἳ τὸν σὸν μᾶλλον ἴσασι νόον.

1219-1220

“It is difficult for an enemy to deceive
But it is easy for a friend to fool a friend.”

᾿Εχθρὸν μὲν χαλεπὸν καὶ δυσμενεῖ ἐξαπατῆσαι,
Κύρνε· φίλον δὲ φίλωι ῥάιδιον ἐξαπατᾶν.

Friendship
Royal 19 C II  f. 59v

Epitaphs for Legendary Poets

Greek Anthology 7.7

“Here lies Homer who sang of all Greece,
Born and bred in hundred-gated Thebes”

᾿Ενθάδε θεῖος ῞Ομηρος, ὃς ῾Ελλάδα πᾶσαν ἄεισε,
Θήβης ἐκγεγαὼς τῆς ἑκατονταπύλου.

Greek Anthology 7.8

“Orpheus, you will no longer lead away oaks or stones
Bewitched by your song, or the leaderless herds of beasts.
You will no longer sing the howl of the wind or the hail to sleep
Or calm blizzards of snow or the roaring of the sea.
For you have died. The daughters of memory mourn you
Much, and especially your mother Kalliope.
Why do we weep over our dead sons when not even the gods
Can ward Hades from their children?”

Οὐκέτι θελγομένας, ᾿Ορφεῦ, δρύας, οὐκέτι πέτρας
ἄξεις, οὐ θηρῶν αὐτονόμους ἀγέλας·
οὐκέτι κοιμάσεις ἀνέμων βρόμον, οὐχὶ χάλαζαν,
οὐ νιφετῶν συρμούς, οὐ παταγεῦσαν ἅλα.
ὤλεο γάρ· σὲ δὲ πολλὰ κατωδύραντο θύγατρες
Μναμοσύνας, μάτηρ δ’ ἔξοχα Καλλιόπα.
τί φθιμένοις στοναχεῦμεν ἐφ’ υἱάσιν, ἁνίκ’ ἀλαλκεῖν
τῶν παίδων ᾿Αίδαν οὐδὲ θεοῖς δύναμις.

Image result for ancient greek orpheus